От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Розробка та оцінка протикаріозної ефективності засобів та методів цілеспрямованої дії на мінеральний склад емалі зубів (клініко-лабораторне дослідження)
         Розглянуто проблему корекції порушень мінерального обміну у ротовій порожнині дітей з різною сприйнятливістю до карієсу зубів, вивчено вплив карієспрофілактичних заходів на мінералізуючий потенціал ротової рідини. Встановлено, що зміни мінерального складу ротової рідини призводять до порушення її мінералізуючої функції у карієссприйнятливих дітей. Розроблено та обгрунтовано спосіб спрямованої регуляції мінерального обміну твердих тканин зубів, який поєднує індивідуальну гігієну ротової порожнини та електрофорез, що сприяє активній дифузії іонів мінеральних компонентів в емаль у процесі чищення зубів. Зазначено, що спосіб грунтується на використанні електрофоретичних зубних щіток і спеціальних зубних паст. Наведено дані радіоізотопних досліджень, за допомогою. Розроблено та обгрунтовано схему використання лікувально-профілактичного комплексу у дітей, доведено його високу ефективність. Зазначено, що вивчення мінерального складу ротової рідини у дітей, яким проводили дані заходи виявило достовірне підвищення вмісту кальцію, фосфору та фтору.
42. Роль активних методів в інтенсивному лікуванні тяжкообпечених
         Запропоновано нове вирішення наукової проблеми лікування тяжкообпечених у період опікового шоку. Встановлено залежність формування поліорганних порушень від умов макро- та мікроциркуляції з перерозподілом кровотоку, ушкодження еритрону, імунних змін та ендогенної інтоксикації. На підставі вивчення змін гемодинамічного профілю опіковий шок охарактеризовано як гіповолемічний і вазогенний. Встановлено I та II типи (стадії) діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця, що відображає ступінь тяжкості порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки за опікового шоку. Виявлено, що порушення макроциркуляції поєднувалися з мікроциркуляторними змінами у внутрішніх органах, внаслідок яких відбувались деструктивні та дистрофічні відхилення, які формують синдром поліорганних порушень. Показано, що ендогенна інтоксикація у разі опікового шоку супроводжується порушенням монооксигеназної й екскреторної, а також імунної ланки системи детоксикації.
63. Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів
         Вивчено роль синдрому ендотоксикозу, процесів запалення, перекисного окиснення ліпідів, імунологічної реактивності та ферментативної активності у клітинах крові за патогенезу крові, атонічного дерматиту й акантолітичної пухирчатки. Одержані дані використано для розробки схем комплексної ендокринологічної коригувальної терапії хворих на тяжкі розповсюджені дерматози. Проведено поглиблене клініко-лабораторне обстеження 260-ти таких хворих (псоріаз - 134-х, атопічний дерматит - 55-ти, акантолітичну пухирчатку - 71-го) та встановлено порушення стану ендоекологічної безпеки організму, складовими якого є наявність синдрому ендогенної інтоксикації, порушення стану антиоксидантно-прооксидантної рівноваги, імунної реактивності, зміни адаптаційно-компенсаторних механізмів. Це сприяло проведенню комплексної інтенсивної дезинтоксикаційної терапії за методом ендоекологічної реалібілітації та корекції з застосуванням біокоригувального медичного ентеросорбенту силіксу. Розроблено комплексний метод реабілітіації та корекції порушеного стану ендоекологічної безпеки організму хворих на псоріаз, атопічний дерматит й акантолітичну пухирчатку, який є складовою комплексу лікувального впливу з метою ендоекологічної реабілітації та корекції з використанням даного ентеросорбенту "Силікс". За результатами впровадження запропонованого комплексного методу показано його ефективність, простоту, економічність. Доведено, що цей метод сприяє уникненню ускладнень, суттєво скорочує строки терапії пацієнтів у стаціонарі, подовжує клінічну ремісію дерматозів та може застосовуватись за різних умов практичної дерматології для підвищення ефективності медикосоціальних реабілітаційних заходів хворих на тяжкі та хронічні розповсюджені дерматози.
84. Урахування системності функціонального стилю у формуванні комунікативно-стилістичної компетенції студентів-філологів
         Висвітлено питання важливості оволодіння студентами філологічних спеціальностей стилістичними нормами, які формують і розвивають їх комунікативно-стилістичну грамотність.
105. Функціональний стан венозної системи у підлітків з гіпертонічною хворобою
         Дисертацію присвячено дослідженню морфофункціонального стану венозної системи у підлітків, хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ). Встановлено, що у формуванні гіперкінетичного типу гемодинаміки важливе значення має підвищення венозного тиску та пришвидшення течії крові у венах, що забезпечується цілодобовим переважанням тонусу симпатичної нервової системи. Показано, що у підлітків з ГХ відбуваються ультраструктурні зміни венозного відділу мікроциркуляції, що супроводжуються функціональними змінами вен очного дна, виявлення яких має важливе значення для діагностики ГХ на ранніх стадіях її розвитку.
126. Фізіолого-морфологічна оцінка дії натрієвмісних препаратів
         На підставі теоретичного узагальнення та результатів наукового дослідження обгрунтовано новий науковий підхід щодо вивчення дії сполук з вмістом натрію на фізіологічні процеси за умови введенння етанолу та гліцеролу. Наведено дані про вплив натрієвмісних сполук на дихальну та відновлювальну активність клітин, життєздатність умовно-патогенної мікрофлори та личинки дрозофіл, організми тварин інтактних і з модельованими запальними процесами на клітинному, органному та організменному рівнях. З'ясовано особливості дії натрієвих препаратів за одночасного використання етанолу та гліцеролу як чинників, що підвищують проникнення речовин у клітину залежно від співвідношення окремих інградієнтів і градієнта концентрації субстанцій. Проведено комплексне фізіолого-морфологічне дослідження щодо використання натрієвмісних препаратів з метою визначення доцільності їх застосування для лікування раневих і зовнішніх запальних процесів.
147. Формування готовності майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм
         Вивчено процес формування готовності майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм. Визначено основні структурні компоненти готовності, характеристики, чинники, види діяльності, умови, на підставі яких можна з'ясувати суть цього феномену, а також розробити систему його формування та розвитку цього творення у майбутніх фахівців аграрного профілю. Теоретично обгрунтовано й експериментально апробовано педагогічні умови (врахування особливостей формування професійної готовності, набуття соціокультурних знань і змін, формування громадянської позиції, покращання психологічної адаптації в іншомовному середовищі), що забезпечує ефективність процесу формування готовності майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм як складової успішної фахової діяльності. Розроблено й апробовано методику формування даної готовності.
168. «Нетрадиційне цілительство» і наука: компроміс неможливий
         Не так давно на засіданні президії вченої ради Міністерства охорони здоров'я України обговорювалася проблема поширення у суспільстві «нетрадиційного цілительства», наводилося багато прикладів з «рекомендацій» натуропатів, біоенергетиків, екстрасенсів та астрологів, цинізм і недолугість яких просто вражають. Та на одвічні запитання «хто винний?» і «що робити?» ще належить знайти відповіді. Справді, чому більш як двом з половиною тисячам «цілителів» були видані ліцензії на право легальної діяльності? Як узгоджується подібна практика з тим, що таке «лікування» відбувається поза законодавчими регламентаціями і, по суті, не має надійного правового поля? Нарешті, чому ця практика, вкрай небезпечна для фізичного і психічного здоров'я суспільства, так нестримно пропагується у пресі? І це після того, як Мінінформ, Міністерство охорони здоров'я і Державний комітет України у справах релігії свого часу звернулися до засобів масової інформації з наполегливим закликом не друкувати реклами сумнівних методів лікування, а в публікаціях, які рекламують «цілителів», називати організацію, що видала ліцензію, і вказувати її номер. Розібратися у цій проблемі намагаються автори статті, в основу якої покладено їхню доповідь на Першому національному конгресі з біоетики.
189. Внутреннее убранство храма "Усекновения головы Иоанна Предтечи"
          Розглянуто процес відновлення і нового будівництва храмової архітектури та внутрішнє убранство храму "Усічення голови Іоанна Предтечі."
210. Вокальні національні традиції та проблема перехідних тонів
         Розглянуто проблему взаємодії національних вокальних шкіл щодо формування методу педагогічної та творчої діяльності вокалістів одеської школи. Підкреслено грунтовність російсько-українських, італійських і німецьких традицій в становленні концепції функціональної регістрової змінності вибудови виразних можливостей співацького голосу, яка склалася в педагогів і виконавців Одеської консерваторії. На матеріалі оперних партій досліджено зміст технологічної теорії перехідних тонів і психолого-педагогічного вчення про примарний тон. Охарактеризовано партії з кантат І.С.Баха, опер В.А.Моцарта, Р.Вагнера, Дж.Верді, М.Глінки, П.Чайковського, Б.Лятошинського, М.Лисенка, К.Данькевича, В.Губаренка, що дозволяє узагальнити певні думки стосовно виявлення вокальної драматургії функціональної змінності регістрів співацького голосу. Запропоновано результати дослідження механізму функціональної взаємодії регістрових показників співацького голосу.
231. Колористика в системі композиційних засобів архітектури модерну в Україні
         Досліжено проблему колористики у системі композиційних засобів архітектури модерну в Україні. На підставі аналізу зразків архітектури усіх трьох гілок модерну (декоративної, національно-романтичної та раціоналістичної) показано, що фасади будівель мають специфічну колористичну палітру, на формування якої вплинули традиційні етнічні кольорові культури регіонів України та колористичні тенденції архітектури західноєвропейського модерну. Прийоми колористики у системі композиційних засобів реалізувалися на основі контрастних і нюансних гармонійних палітр, які виявляли об'ємно-просторову структуру зразків архітектури трьох гілок модерну в основних регіонах України. Розглянуто проектні функції-цілі колористики у системі композиційних засобів стиля "модерн" в Україні.
252. Оперно-режисерська діяльність Ірини Молостової
         На підставі вивчення літературних джерел, теле-, кіно- та відеоматеріалів розглянуто оперно-режисерську діяльність І.О.Молостової. Вперше досліджено джерела формування української оперної режисури. Проаналізовано процес становлення І.О.Молостової як режисера у контексті розвитку вітчизняного оперного театру. Особливу увагу приділено напрямам мистецької діяльності І.О.Молостової, що сприяли формуванню цілісного зв'язку складових синтетичної сценічної дії на засадах театральності та створенню нової, більш експресивної сценічної мови. Осмислено постановку І.О.Молостової опери Д.Д.Шостаковича "Катерина Ізмайлова" як зразок оперно-режисерської майстерності. Проаналізовано стилістику й основні оперно-режисерські методи І.О.Молостової, що грунтуються на гармонійному поєднанні кращих традицій вітчизняної та світової режисури з новітніми прийомами постановки художніх творів. Досліджено особливості застосування в режисерській діяльності І.О.Молостової таких мистецьких засобів, як підвищена експресія сценічного рішення, поглиблене психологічне розкриття образів, динамічність музично-сценічного втілення образів-персонажів, організація деталей у цілісність. Досліджено методику роботи І.О.Молостової з вокалістами над створенням адекватних авторському задумові образів. Висвітлено концептуальне значення режисерської діяльності І.О.Молостової у загальному ідейно-художньому вирішенні сучасної оперної вистави, зокрема у збагаченні теорії та практики української оперної режисури й оновленні національних оперних традицій.
273. Роль световой среды в колористической системе Д.М. Фруминой
         Розглянуто формування колористичної системи видатної одеської художниці Д.М. Фруміної у контексті європейського та українського пленерного живопису. Показано своєрідність її живопису, що проявляється в увазі до духовного плану буття крізь безпосереднє відчуття краси в природі (світло та колір).
294. Примитив из Шибириновки
         Запропоновано атрибуційну інтерпретацію давньоукраїнського живописного "Покрову", досліджено проблеми взаємин іконографії, символіки, контекстуальності давньоукраїнських "Покровів" і традиції художнього примітива.
315. Фортепіанні партити Марка Кармінського: проблема реалізації художнього задуму
         Уперше з'ясовано особливості художньої індивідуальності М.Кармінського, притаманні йому способи постановки, осмислення та вирішення творчих завдань. Висвітлено природу композиторського обдарування, певну роль позамузичних чинників у процесі народження ідей. На конкретному матеріалі (балеті "Рембрандт" та його трансформації у фортепіанних партитах М.Кармінського) вивчено проблему формування та реалізації художнього задуму. На підставі аналізу тематизму, фактури, темпової та образно-інтонаційної драматургії, жанрових і композиційних особливостей обраних музичних творів в аспекті "відродження іманентної "історії" тексту" з'ясовано специфіку роботи композитора. Виявлено чинники, що єднають п'ять фортепіанних партит у макроцикл, який втілює авторську концепцію людини.
336. Просторово-часові виміри політики: принципи реалізації
         Проведено комплексне дослідження принципів утвердження, пізнання та переживання просторово-часових вимірів політики. Побудовано цілісний концепт політичного простір-часу, запропоновано оригінальне тлумачення категорій політичного простору та політичного часу на трьох рівнях аналізу: простір-часу політико-аналітичного дискурсу; просторово-часових означень політичного виміру буття людини; простір-часу інтерсуб'єктивних структур політики. Описано механізми часової змінюваності політичного простору та досліджено принципи їх функціонування з використанням методологічного інструментарію постструктуралізму та постмодернізму, зокрема, філософського розрізнення (фр. differance). На базі евристичного потенціалу розробленого концепту простір-часу політики проаналізовано проблему політичної ідентичності людини у політичному вимірі її буття.
357. Іван Багряний: "нова релігійність" як конструент художньої творчості
         Досліджено феномен "нової релігійності" І.Багряного - ідеологічної платформи, за допомогою якої автор обгрунтовує в своєму художньому тексті програму національного відродження в усіх її аспектах. Зазначено, що сутність цього вчення складає світське тлумачення релігійних концептів, суб'єктивно-особистісний характер релігійної діяльності та поняття страждання як спосіб наслідування Ісуса Христа. Доведено, що особистісний характер релігійної творчості літературних героїв І.Багряного проявляється в індивідуалізмі, самодостатності та неміметичному підході щодо творчості. Показано, що в художньому світі письменника архітектонічний ідеал Христа-страдника виступає символом трагічного шляху представника нової української еліти до моральної та ідеологічної перемоги над усіма формами поневолення своєї нації.
378. Знайдено документiв:        577
Представлено документи: 101 - 200
399. Використання мастильних матеріалів при технічному обслуговуванні фермських машин
         Доведено, що підвищити надійність та ефективність фермських машин можна шляхом раціонального використання мастильних матеріалів, а саме їх ресурсних можливостей. Розроблено спосіб, методику та устаткування для оцінки експлуатаційних властивостей даних матеріалів за комплексними показниками вибігу. Встановлено тісний кореляційний зв'язок показників вибігу з фізико-хімічними та триботехнічними показниками. За експериментальними даними запропоновано математичні моделі залежності показників вибігу від основних факторів (навантаження, температури, швидкості обертання, стану мастильного матеріалу). Визначено закономірності спрацювання мастильних матеріалів, які за нормальних умов відбуваються поступово та прямолінійно, а з досягненням граничного стану - прискорено. Зазначено, що у даному випадку в'язкість підвищується на 15 - 20 %, а вміст механічних домішок становить більше 1 %. Розроблено практичні рекомендації щодо раціонального використання мастильних матеріалів у фермських машинах, які стосуються скорочення їх номенклатури та підвищення терміну використання.
420. Використання сапоніту в системі заходів з профілактики неплідності худоби на Поділлі
         Вивчено основні причини неплідності худоби у Чемеровецькому районі Хмельницької області, встановлено її різновиди та економічні збитки від неї. З'ясовано, що основною формою неплідності худоби у досліджуваному регіоні є аліментарна, на другому місці за поширеністю виявилася симптоматична неплідність, інші форми даної патології зустрічалися значно рідше. Вивчено ефективність застосування вітамінів та аутомолозива з метою профілактики неплідності худоби. Вперше застосовано сапонітове борошно (у чистому вигляді, екструдованій формі, у поєднанні з вітамінними препаратами та аутомолозивом) у системі заходів з профілактики неплідності худоби та підвищення життєспроможності новонароджених телят.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua