От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
41. Становлення і ефективність функціонування сільськогосподарських товариств
         Розглянуто питання щодо напрямів і змісту ефективного розвитку сільськогосподарських товариств у пореформений період. Висвітлено суть приватно-спільної власності, її взаємозв'язок з відповідними формами господарювання в аграрній сфері ринкової економіки, генезис і роль за сучасних умов. Проаналізовано процес становлення та розвитку приватно-спільних підприємств в аграрній сфері, визначено їх економічну ефективність. Обгрунтовано шляхи подальшого ефективного розвитку сільськогосподарських товариств, базуючись на удосконаленні внутрішньогосподарських трудових відносин і системи управління, визначенні оптимальної структури та спеціалізації виробництва, залученні інвестицій, стратегічному плануванні.
82. Удосконалення процесів формування власності на повітряному транспорті
         Проведено аналітичний огляд зарубіжних і вітчизняних досліджень, присвячених проблемам визначення власності, формування прав власності, трансакційних трансформаційних витрат на повітряному транспорті. Досліджено діяльність суб'єктів повітряного транспорту промислово розвинених країн світу, за результатами якого виявлено загальгоосвітні тенденції формування прав і суб'єктів власності, використання об'єктів власності, способів досягнення синергетичного ефекту в галузі повітряного транспорту. Визначено особливості встановлення прав власності, формування об'єктів і суб'єктів власності, їх організаційного та юридичного оформлення на повітряному транспорті. Наведено визначення поняття "циліндр власності" авіакомпаніями власності суб'єктів повітряного транспорту. Запропоновано модель процесу формування та використання власності у даній галузі. Розглянуто поняття якості та ефективності власності.
123. Україна у світовому цивілізаційному процесі
         Вироблення обґрунтованих стратегічних напрямів державної політики неможливе без визначення місця країни в системі цивілізації. Тому такої актуальності набуває сьогодні поглиблене дослідження всіх аспектів проблеми цивілізаційної ідентичності України. Глибокі аналітичні розробки з цієї тематики здійснено в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України. На основі фундаментальних досліджень створено концепцію формування та функціонування сучасної глобальної макроцивілізаційної системи та визничено місце в ній України.
164. Управління акціонерними товариствами в торгівлі в умовах становлення ринкових відносин
         Досліджено передумови розвитку та особливості організації управління організаційними товариствами у торгівлі. Сформульовано основні завдання та функції управління акціонерними товариствами у даній галузі. Уточнено методичні підходи та розроблено систему показників оцінки ефективності управління акціонерними товариствами торгівлі. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку акціонерних товариств торговельної галузі на сучасному етапі. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення форм державного регулювання діяльності акціонерних товариств. Обгрунтовано методичні підходи та практичні рекомендації щодо впровадження стратегічного управління розвитком акціонерних товариств торгівлі. Рекомендовано подальше удосконалення організаційної структури управління та підвищення організаційної культури акціонерних товариств.
205. Управління кредитними ресурсами на промислових підприємствах України
         Розкрито суть поняття "управління кредитними ресурсами" та кредитного механізму як важливої економічної категорії. Обгрунтовано структуру даного механізму. Запропоновано алгоритм управління кредитними ресурсами підприємств. Розроблено методику оцінки ефективності реалізації кредитних відносин між підприємствами та їх позичальниками і кредиторами. Запропоновано тлумачення поняття "управління кредитними ресурсами" та "кредитний механізм", визначено етапи його функціонування. З використанням розробленої методики оцінки кредитоспроможності підприємств досліджено ефективність управління кредитними ресурсами на промислових підприємствах. Запропоновано економіко-математичний інструментарій аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості як невід'ємного елементу системи управління кредитними ресурсами підприємств. Розроблено методику оцінки ефективності прийняття управлінських рішень кредитними менеджерами. Запропоновано модель управління кредитними ресурсами за контрольними точками функціонування підприємства.
246. Формування та розподіл коштів бюджету місцевого самоврядування
         Проаналізовано у теоретико-методологічному та соціально-практичному аспектах бюджети місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України. Визначено, що повнофункціональний бюджет самоврядування є одним з головних чинників економічного розвитку окремих територій та держави в цілому. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблематики, виявлено ряд малодосліджених її аспектів, розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та реформування системи самоврядних бюджетів.
287. Злочини проти людяності: міжнародно-правовий аспект
         Проаналізовано тексти статутів міжнародних трибуналів (Нюрнберзького, Токійського, Югославського та Руандійського), а також спеціальну наукову літературу щодо визначення суті та змісту злочинів проти людяності. Досліджено правову основу та надано юридичну характеристику даним злочинам. З'ясовано місце інституту індивідуальної відповідальності у системі міжнародного кримінального права. Визначено, які дії належать до злочинів проти людяності. Охарактеризовано кожний окремий злочин, що охоплюється поняттям "злочини проти людяності". Досліджено положення про універсальну юрисдикцію щодо зазначених злочинів. Розроблено конкретні науково-практичні рекомендації, спрямовані на застосування поняття "злочини проти людяності" у національному праві України.
328. Механізми державного управління процесом адаптації національного права до права ЄС: порівняльний аналіз
         Вивчено механізми державного управління адаптацією національного права до права Європейського Союзу (ЄС) у державах-кандитатах до нього та Україні. Визначено поняття державного управління адаптацією. З'ясовано спільні риси у плануванні правотворчого процесу з метою адаптації національного права з acquis communautaire, основні рівні та моделі державного управління цим процесом у державах-кандидатах, домінуючі підходи до організації перекладів законодавства ЄС, навчання кадрів у сфері європейської інтеграції, підготовки суспільства до приєднання, фінансування адаптації у державах-кандидатах. Обгрунтовано найважливіші напрями вдосконалення правового й інституційного механізмів державного управління процесом адаптації права України до права ЄС, а також кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення адаптації законодавства в Україні.
369. Мирний договір між Йорданією та Ізраїлем 1994 року: актуальні теоретичні та практичні аспекти
: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / Ель-Хайєк Гассан; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1999. — 18 с. — укp. [N=019007]
410. Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності
         На підставі комплексного дослідження відносин, що складаються в процесі здійснення валютних операцій, обгрунтовано принцип об'єктивної оцінки валютних операцій, за яким валютна операція кваліфікується однаково для всіх її сторін під час розв'язання питання про її правомірність та застосування відповідальності. Виявлено окремі шляхи безпідставного відпливу валютних коштів з України, а також механізми запобігання цього. Надано визначення термінів "валютні операції","валютне регулювання","валютний контроль", "суб'єкти валютних операцій", "розрахунок", "платіж", "експорт", "імпорт". Надано рекомендації з удосконалення порядку купівлі іноземної валюти. Запропоновано поділ правомірних (легальних) валютних операцій на легітимні (правомірні за законом) і легітимізовані (правомірні за наявності ліцензії). Обгрунтовано принцип вільного використання суб'єктами господарювання бланкетних норм у разі невидання державними органами відповідних підзаконних нормативних актів, а також правомірність застосування заходів відповідальності до суб'єктів господарювання у разі виконання ними підзаконних нормативних актів, виданих державними органами з порушенням закону.
451. Управління громадянською злагодою в регіоні
         Досліджено закономірності становлення громадянської злагоди та наведено характеристику кожної з них, виявлено передумови необхідності й можливості управління громадянською злагодою на регіональному рівні, розроблено концептуальну модель регіонального управління громадянською злагодою. Запропоновано концепцію моделювання управління громадянською злагодою в регіоні та надано методичні рекомендації щодо реалізації регіональної моделі у формі конфедерації суспільно-політичних організацій як управління громадянською злагодою з боку громадян.
492. Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(ІV), Tl(ІІІ), Zn(ІV) та флуориду
         Розроблено твердофазні реагенти на основі адсорбційно закріплених на кремнеземі О-вмісних модифікаторів: алізарину, хіналізарину, морину, кварцетину, гематоксиліну та цис-син-цис-дициклогексил-18-краун-6. Сорбційним та спектроскопічними методами встановлено природу взаємодії реагентів з поверхнею кремнезему. Показано, що іммобілізація О-реагентів призводить до підсилення їх кислотних властивостей. Досліджено природу взаємодії між твердофазними реагентами та полівалентними елементами у розчині, запропоновано схеми взаємодії. Іммобілізований алізарин виявився перспективним для визначення флуориду. В усіх випадках іммобілізація реагентів призводить до покращання їх хіміко-аналітичних властивостей, зокрема підвищення чутливості та покращання вибірковості. Встановлено оптимальні умови концентрування Zr(IV), Sn(IV) та Tl(III) на поверхні твердофазних морину, кварцетину та ДЦГ18К6 відповідно. Визначено вплив сторонніх іонів на ступінь вилучення досліджуваних елементів та величину аналітичного сигналу в спектрах відбиття, запропоновано способи його усунення. Доведено, що дані методики прості у виконанні, експресні та економічні. Проведено апробацію методик на об'єктах природного та техногенного походження.
533. Соціальна ефективність організацій в суспільстві, що змінюється
         В дисертації досліджуються особливості організаційних структур, системні ознаки та соціальна ефективність організацій в різних умовах. Пропонується ідентифікаційна модель оптимізації процесу побудови організації як ідеального зразка, до якого мають тяжіти реально існуючі організації. Проведено аналіз діяльності основних типів організацій як продукту певних соціокультурних чинників зовнішнього середовища.
574. Соціокультурні чинники харизматичного процесу
         Проведено соціокультурний аналіз харизми як соціального процесу. Обгрунтовано доцільність її розгляду у двох аспектах: як особливих психофізіологічних якостей особистості, що виявляються за деяких соціокультурних умов, та як особливий тип соціальної динаміки. Концептуалізовано соціологічну категорію "харизматичний процес" як специфічну динамічну характеристику суспільства. Обгрунтовано положення про соціокультурні чинники харизматичного процесу, що включають культурну легітимацію харизми і досвід усвідомлення кризових ситуацій у суспільстві. Охарактеризовано етапи та розкрито логіку розвитку харизматичного процесу, що визначаються його латентною та явною стадіями. На підставі концепції харизматичного процесу досліджено соціокультурні процеси у суспільстві модерної та постмодерної епох. Розроблено емпіричні індикатори харизматичного процесу, зокрема прямі та непрямі показники, проведено дослідження його можливого розвитку. З використанням одержаних результатів здійснено аналіз сучасної соціокультурної та політичної ситуації в Україні.
615. Вплив вітамінізації на резистентність жеребних кобил та інтенсивність росту їх лошат
         Вивчено показники крові у жеребних кобил під впливом інсолвіту, тетравіту та тривіту, які вводили тваринам парентеральним шляхом, а також склад їх молока та зв'язок зазначених показників з інтенсивністю росту лошат. На підставі отриманих результатів рекомендовано фахівцям тваринництва технологію інтенсивного вирощування лошат у молочний період, яка базується на вітамінізації жеребних кобил на восьмому - дев'ятому місяцях вагітності та відборі новонароджених лошат за швидкістю реалізації ними рефлексу руху та прояву рефлексу ссання, а також терміну прорізання перших зубів.
656. Вплив гама-опромінення і температури на конформацію білків крові
         Визначено час діелектричної релаксації молекул води у розчинах цих білків та у сироватці кордової крові. Розраховано величини гідратації альбуміну й фібриногену. За допомогою методу ЕПР одержано спектри спінових міток, ковалентно приєднаних до молекул сироваткого альбуміну. Установлено, що за умов опромінення дозою 100 Г відбувається розпушення поверхні макромолекули альбуміну в області приєднання слабко загальмованого радикала. Розроблено алгоритм розрахунку коефіцієнтів деполяризації частинок складної форми та розраховано ефективну діелектричну проникність системи альбумін - вода.
697. Вплив локальних кріопошкоджень на мікрогемоциркуляцію нормальної і циротично зміненої печінки
         Під час дослідження морфологічних, біохімічних і коагуляційних показників крові встановлено, що локальна еріодеструкція нормальної печінки спричиняє помірні зрушення її функціональної активності, які мають тимчасовий характер. Доведено, що локальний кріовплив на циротично змінену печінку не обтяжує метаболічні та структурно-функціональні порушення, пов'язані з перебігом експериментального цирозу.
738. Динаміка витрачання неорганічних сполук азоту мікропланктоном у Чорному морі
         Виявлено, що швидкості споживання нітратів і амонію мікропланктоном змінюються від мінімальних величин взимку до максимальних - влітку. Визначено, що концентрації нітратів і амонію у поверхневому шарі та константи напівнасичення для процесу їх споживання мікропланктоном помірно рівні. З'ясовано, що вміст неорганічних сполук азоту у середовищі лімітує швидкість їх споживання та розвиток водоростей у Чорному морі у півтора - два рази. Зазначено, що на фоні виснаження запасів нітратів і амонію у зоні фотосинтезу ступінь забезпеченості мікропланктону азотом знижується у три - п'ять разів.
779. Мікротеріофауна сучасного руслового алювію Дніпра
         Розглянуто питання біостратиграфії, палеоекології та палеоландшафтних реконструкцій пізнього неоплейстоцену Придніпров'я на базі морфосистематичного і фауністичного аналізу решток дрібних ссавців з тафоценозу сучасного руслового алювію Дніпра. Висвітлено основні напрямки морфологічної диференціації арвіколід пізнього неоплейстоцену та перспективні для використання в біостратиграфії стадії еволюційного розвитку представників родини. Встановлено еволюційний рівень і відносний геологічний вік виділених за тафономічними критеріями вибірок решток, близьких за хронологічним показником (груп фосильності). Виявлено закономірності формування змішаних тафоценозів у річковому алювії. На основі фауністичного аналізу запропоновано модель розвитку природного середовища як динамічної системи ландшафту, клімату та біоти з своєрідною організацією в часі та просторі.
820. Номінаційні процеси у ботанічній лексиці східнополіських говірок
         Досліджено номінаційні процеси у східнополіських говірках, зокрема закономірность виникнення похідних флорономенів, їх мотивації. Виявлено мотиваційні зв'язки похідних назв рослин з назвами інших тематичних груп лексики (ТГЛ), відношення кожного мотивованого знака до мотивуючого. Проаналізовано процеси, що супроводжують виникнення та функціонування лексем цієї ТГЛ. Розглянуто мотиваційні ознаки, на яких базуються похідні номени. Виявлено моделі мотивації ботанічних назв (до основи виділення моделей мотивації покладено ідеографічний принцип - належність мотиватора та мотивованого знака до відповідної тематичної групи лексики). Визначено ступінь їх продуктивності. Проаналізовано відношення флорономенів як окремого сегмента лексичної системи східнополіського діалекту до номінативних одиниць інших тематичних груп. Досліджено способи називання флорооб'єктів, репертуар словотвірних засобів та їх функціональне навантаження. Відтворено просторові характеристики кожної номінативної одиниці, її формальні (акцентні, фонетичні, словотвірні) варіанти, локалізацію кожного мотиву номінації. З метою дослідження мотивації як прояву номінаційних процесів у діалектичному мовленні цінними є свідчення мовної свідомості діалектоносіїв, їх коментарі щодо причин та умов постання номінативних одиниць.

Ссылки 41 - 60 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua