От партнеров

Заказать работу

От партнёров

Рейсмусовый станок MB106J

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Інформаційна технологія природномовного контролю знань
         Запропоновано розв'язання задачі підвищення об'єктивності контролю та достовірності оцінювання знань термінології предметної галузі на основі сучасних інформаційних технологій. Розроблено багатофункціональну лінгвістичну модель подання та контролю знань на основі синонімії термінів предметної галузі, яка дозволяє вирішити завдання обчислення релевантності двох речень природною мовою, поданих у вигляді тексту з довільної кількості слів. Запропоновано метод обробки текстових визначень на основі словника синонімів, який дозволяє встановити відповідність між термінами еталонного визначення та відповіді. Розроблено методику розрахунку синонімічної близькості текстових висловлень на основі словників синонімів. Запропоновано метод обчислення показника релевантності відповідей до завдання відкритого типу й еталонних відповідей на основі кількісних показників синонімії термінів предметної галузі. Розроблено експериментальну систему контролю й оцінювання знань з метою автоматизації процесів тестування студентів ВНЗ з термінології предметної галузі на основі сучасних інформаційних технологій.
2. Інтеграція вітчизняного культурно-історичного досвіду в сучасну українську державотворчу концепцію (соціально-філософський аналіз)
         Здійснено системний соціально-філософський аналіз інтеграції вітчизняного культурно-історичного досвіду в структурі сучасної української державотворчої концепції. Обгрунтовано джерела концепції національного державотворення, описано її структуру, конституційні засади. Розкрито сутність поняття "культурно-історичний досвід", з'ясовано його місце як загальнолюдського феномену в геополітичному європейському просторі та взаємодії західної та східної цивілізації. Проаналізовано культурно-історичний досвід як підгрунтя легітимності реформаторської діяльності, вказано шляхи його використання у державотворчому процесі. Розглянуто бівалентний характер світоглядної природи національної духовності та свідомості, специфіку формування національної самосвідомості, визначено стратегічні орієнтири вітчизняного державотворення та культурно-ціннісного забезпечення сучасного соціокультурного та національно-державницького поступу України.
3. Політика міжнародного співтовариства по врегулюванню конфлікту в Боснії та Герцеговині (1992 - 1995 рр.)
         Досліджено проблему врегулювання конфлікту (ВК) у Боснії та Герцеговині у 1992 - 1995 рр. Розглянуто сутність політики США, Великобританії, Франції, Німеччини та Російської Федерації щодо ВК, описано миротворчі операції ООН і НАТО за участю України. Проаналізовано територіально-конституційні форми ВК на підставі децентралізації держави. Показано, що українська держава доклала значних зусиль у процесі ВК в даному регіоні у контексті миротворчих операцій ООН у процесі діяльності національного миротворчого контингенту, запобігши одній з найбільших планових антимусульманських етнічних чисток в анклаві Жепа.
4. Корекція особистісних дисгармоній психодинамічно неконгруентних старшокласників
         Уточнено психолого-педагогічний зміст поняття гармонії та дисгармонії особистісного розвитку старшокласників, визначено психологічні показники та критерії психодинамічної конгруентності та неконгруентності особистості. Проаналізовано психолого-педагогічні підходи щодо проблеми гармонізації особистісного розвитку неконгруентних старшокласників за умов освітньої діяльності. Розроблено та апробовано психодіагностичний інструментарій і концептуальну модель виявлення, інтерпретації та корекції особистісних дисгармоній старшокласників з психодинамічною неконгруентністю, створено та експериментально апробовано диференціальну програму їх психолого-педагогічної корекції. Наведено методичні рекомендації щодо гармонізації особистісного розвитку учнівської молоді.
5. Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект
         Розкрито філософські засади постмодерністського вчення Ф.Джеймісона у контексті неомарксистської спрямованості. Висвітлено особливості формування постмодернізму в американській філософській традиції. Виявлено вплив марксизму та неомарксизму на формування філософських поглядів Ф.Джеймісона. Розкрито зміст джеймісонівської ідеї постмодернізму як "логіки культури пізнього капіталізму". Визначено основні риси постмодернізму за Ф.Джеймісоном.
6. Метажанр як феномен культури: містерія - літургія - опера - "Містерія"
         Розглянуто питання пошуку в культурі достатньо об'ємних структурних одиниць, що могли б репрезентувати співвідношення між людиною та феноменом розуміння нею особистісного буття, яке у духовному вимірі ніколи повністю не збігається з самим фактором емпіричного існування. Висвітлено проблему зіставлення двох сторін реальності: фізичної та семантичної (сенсової). Виділено в ландшафті культури три стійкі моделі: язичницьку містерію, християнську літургію, оперу, розкрито їх феноменологічну суть. Досліджено, яким чином у кожному з трьох запропонованих феноменів, які отримують визначення метажанрів культури, розгортається феноменологічна смислова тріада: Абсолютне - Я - Інше, що може бути представлена як своєрідний стрижень, навколого якого обертається світова духовна культура людства.
7. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТВиноградський Б.А., Ковальчук А.М. Комп'ютерно-вимірювальний комплекс хронометрування техніко-тактичних дій стрільців у швидкісних стрілецьких вправах   (С. 3)Курнишев Ю.А. Система комплексної теоретико-практичної підготовки як один із шляхів підвищення ефективності навчального процесу студентів факультету фізичного виховання   (С. 8)Щербей М.В. Методологія оцінки рівня фізичної підготовленості учнів середньої загальноосвітньої школи   (С. 12)Губка П.І., Іванов В.І., Корнієнко О.Д. Мотивація до оздоровчої діяльності студентів   (С. 15)Бенсбаа Абделькрим Педагогические основы методики развития двигательной функции школьников при формировании осанки   (С. 19)Латышев С. В., Чочарай З.Ю., Езан В.Г. Совершенствование тактико-технических действий в партере борцов вольного стиля   (С. 23)Власенко С.А., Носко Н.А. Сравнительный анализ влияния уроков с режимами "А" и "В" и задачами действия № 1, 2, 3 на развитие отдельных показателей специальной работоспособности лыжников-гонщиков   (С. 27)Луценко Д.Ю. Уровень физического и функционального состояния женщин, занимающихся фитнессом   (С. 32)Лисенчук Г.А. Особенности отбора футболистов на этапах многолетней подготовки   (С. 39)Романенко В.А. Скоростно-силовая подготовка как фактор коррекции психических расстройств у начинающих дзюдоистов   (С. 46)
8. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №3 представлені статті з проблем: фізичне виховання студентів, футбол, фізична підготовка військовослужбовців, фізична підготовка спортсменів.ЗМІСТ
9. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №5 представлені статті з проблем історії фізичного виховання на Україні; фізичного виховання школярів; фізичної реабілітації; біомеханіки; баскетболу; плавання; спорту вищих досягнень.ЗМІСТ
10. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №5 представлені статті з проблем: фізична підготовленість студентів та дітей, важка атлетика, військова фізична підготовка, управління фізкультурними організаціями, сім'я та школа, легка атлетика, боротьба.ЗМІСТ
11. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №5 представлені статті з проблем: легка атлетика, лікувальна фізична культура, футбол, фізична підготовка школярів, біохімія.ЗМІСТ
12. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №6 представлені статті з проблем волейболу; фізичного виховання школярів, військовослужбовців, студентів, інвалідів; баскетболу; плавання; керування фізичною культурою і спортом; баскетболу; психології взаємин.ЗМІСТ
13. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ
14. Проблема розвитку ідентичності в натовпі
[Електронний ресурс] / Ю.В. Омельченко // Культура народов Причерноморья. — 2000. — N15. — С. 142-144 — Библиогр.: 5 назв. — укp.
15. Психосемантична репрезентація порушень функціонування особистості
         Обгрунтовано положення, за яким суттєвою характеристикою неврозу є таке викривлення смисло-ціннісного аспекту моделі світу, наявної в суб'єкта, яке призводить до порушень його емоційних ставлень до зовнішніх об'єктів і до самого себе, що спричинює утруднення у функціонуванні особистості. Виокремлено найважливіші змістові сфери у психосематичному просторі невротика("факторіали"). Складено переліки значущих чинників, що визначають семантичне наповнення кожного факторіала. Розроблено та апробовано процедуру виявлення у психосемантичному просторі невротика характерних дисторцій (викривлень, зміщень) і складення на цій основі психосемантичної карти особистості. Наведено рекомендації щодо врахування матеріалів психосемантичного вивчення особистості невротика у психокорекційній роботі з ним.
16. Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології
         Розглянуто існуючі підходи щодо моделювання статики та динаміки переконань у сучасних формально орієнтованих напрямах аналітичної епістемології. Проаналізовано роль процедури ідеалізації у процесі утворення когнітивних структур раціонального агента пізнання. Доведено її значення як необхідної умови побудови формальних моделей, в яких на нормативному рівні визначено оптимальну поведінку раціональних агентів. Зазначено, що дані ідеалізовані моделі є предметом дослідження формальної епістемології. Встановлено відносну самостійність і науковий характер нової галузі та її тісний зв'язок з комп'ютерними дослідженнями. Доведено перспективність використання формальної епістемології у сфері комп'ютерного моделювання та теорії штучного інтелекту, які є методами її емпіричної перевірки як наукової дисципліни.
17. Соціальна детермінація естетичної свідомості
         Вперше у вітчизняній соціально-філософській традиції асиметричні відсуб'єктно-відоб'єктні бінарні категоріальні опозиції пре-постмодерної соціально-естетичної парадигми деконструйовано у тернарні концептні композиції; системно концептуалізовано феномен антропосоціокультурної тотальності як онтологічної підстави соціально-естетичного семіозису, конфігурація якої зумовлює специфічну для кожного типу соціальності диспозицію суб'єктних моментів її саморефлексивної суб'єктивності; атомарні та гуртові індивіди як чинники соціальної детермінації естетичної свідомості кваліфіковано за єдиною концептуальною підставою - ознакою індивідності. Розроблено категоріальний ряд соціального детермінізму, доповнений поняттями суб'єктності та об'єктності соціоестетичних когітацій і об'єктивації та суб'єктивації споживачів соціально-естетичних цінностей. Запропоновано ідею "взаємооборотності" естетичних емоцій як таких, що не є актами інтуїтивно-емотивного осягнення суб'єктами естетичної когітації міри досконалості її об'єктів, безвідносної до міри досконалості суб'єктів. Поглиблено уявлення про діалектику валюативно-емотивних та дескриптивно-когнітивних моментів емотивно-естетичної істинності. Уточнено мету оптимізації соціальної детермінації естетичної свідомості, якою визнано необхідність заміни згубного естетизму партикуляристського типу холістичним пост-естетизмом. Розвинуто вчення про людську свободу як про спроможність людей не лише узгоджувати засоби з природою переслідуваних ними цілей, а й гармонізувати зміст останніх зі станом антропоприродної сфери свого буття.
18. Стратегії розуміння учнями творчих задач у звичайних та ускладнених умовах
         Базуючись на стратегіальному підході, визначено поняття "стратегія розуміння", "стратегіальна тенденція розуміння". Запропоновано методи та методику емпіричного дослідження. Описано види та рівні прояву в учнів стратегіальних тенденцій розуміння вербальних і графічних творчих задач. Показано, що у процесі розуміння учні середніх класів використовують об'єктивні систематичні знання, одержані з різних наук у школі. У молодших підлітків суть реалізації стратегіальної тенденції розуміння полягає у зіставленні інформації, що надходить з наявними знаннями, еталонами, у пошуку і знаходженні аналогу або варіанта комбінацій і перенесенні його у нову ситуацію. Установлення аналогу або варіанта комбінації є виникненням розуміння, а перенесення їх у нову ситуацію завершує прояв стратегіальної тенденції розуміння. У процесі такої діяльності в учнів проявляються різноманітні тактичні розумові прийоми, що адаптують аналог або комбінацію до нових умов. Описано вплив ускладнених умов на стратегіальні тенденції розуміння. З'ясовано, що за ускладнених умов (дефіциту часу, інформації, "ситуативної драматизації", раптових заборон) блокується прояв стратегіальної діяльності та в більшості випадків учні починають користуватися шаблонними методами аналогізування та комбінування. Основними блокаторами стратегіальної розумової діяльності учнів є: їх вікові розумові можливості; ускладнені умови, за яких відбувається розуміння; стереотипні, формально засвоєні знання, на які орієнтуються під час розуміння. З'ясовано вплив творчого тренінгу на реалізацію учнями стратегіальних тенденцій розуміння.
19. Структура человеческой психики в аналитической психологии К.Г. Юнга. Трансцендентные, имманентные содержания психики
[Электронный ресурс] / Н.Н. Голуб // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N17. — С. 192-194 — Библиогр. в конце ст. — рус.
20. Електронна будова оксидів Ln2Ti2O7 (Ln=Sm-Lu) з структурою пірохлору
: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / С.В. Борисенко; НАН України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 1998. — 20 с. — укp.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua