От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Ефективність створення і споживання промислових виробів : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / К.О. Великих; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Коротко

Ефективність створення і споживання промислових виробів

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:41:29
Описание
         Обгрунтовано методичні положення щодо підвищення ефективності розробки та споживання засобів праці, зокрема електротехнічних виробів (ЕТВ) за конкретних умов експлуатації. Визначено шляхи розвитку електротехнічної промисловості України. Проаналізовано та удосконалено класифікацію методів ціноутворення на промислові вироби з виділенням групи методів, що забезпечують бажану норму прибутку та раціональний рівень цін за найбільш важливими критеріями. Сформульовано теоретичні підходи щодо визначення цін на дану продукцію на базі виявлення зв'язків питомих значень ціни з основними параметрами виробів і можливих відхилень цін у разі зміни рівня економічної ефективності у споживачів і додаткових переваг на підприємствах-виробниках. Удосконалено методи визначення двох ефектів нововведень - попереднього та фактичного. Запропоновано методи визначення величини витрат на ремонти ЕТВ за їх функціонування у схемах управління рухомим складом міськелектротранспорту з урахуванням фактичних характеристик надійності техніки, що досліджується. Наведено методи визначення величини соціально-економічних збитків на відомі ЕТВ. Розроблено методичний підхід щодо встановлення потреби в електротехнічних виробах на їх поточне виробництво та ремонти.
См. также:
 • Економічна ефективність виробництва товарів народного споживання: методологія і практика управління (на прикладі харчової і легкої промисловості)

           Запропоновано теоретико-методологічні підходи до визначення економічної ефективності виробництва. Розвинуто інструментарій економічної науки дослідження взаємозв'язку категорій ефективності та продуктивності управління, зовнішніх і внутрішніх факторів прибутковості виробництва. Обгрунтовано доцільність використання системи збалансованих показників ефективності, здійснено оцінку стану розвитку виробництва товарів народного споживання за умов перехідної економіки. З'ясовано роль державного регулювання щодо підвищення ефективності даного виробництва та запропоновано відповідну систему заходів. Розроблено стратегічні альтернативи розвитку галузей у сфері виробницва товарів народного споживання. Створено методику оцінювання його ефективності та методику управління ефективністю виробництва у галузях промисловості, що виробляють товари народного споживання.

 • Інтернаціоналізація світової економіки через створення транснаціональних фінансово-промислових груп

           Обгрунтовано науково-практичні рекомендації щодо інтеграції національних економік до світових інтернаціоналізаційних процесів шляхом створення транснаціональних фінансово-промислових груп. Досліджено теоретичні засади процесу інтернаціоналізації світової економіки. Визначено переваги формування інтегрованих господарських структур у контексті інтернаціоналізації їх діяльності. Наведено методи оцінки ефективності інтернаціоналізаційних процесів в інтегрованих структурах. Проаналізовано особливості формування інтегрованих господарських структур у світі. Досліджено динаміку світової інтеграції економіки, визначено особливості залучення України у даний процес. Розглянуто економіко-правові умови створення й функціонування транснаціональних фінансово-промислових груп в Україні. Запропоновано напрямки удосконалення системи державного регулювання діяльності транснаціональних фінансово-промислових груп. Виявлено потенціал транснаціонального корпоративного бізнесу в Україні. Розроблено механізм державного сприяння діяльності транснаціональних фінансово-промислових груп.

 • Створення транснаціональних фінансово-промислових груп в Україні і країнах близькосхідного регіону

           Обгрунтовано необхідність формування фінансово-промислових груп (ФПГ) в Україні та країнах близькосхідного регіону. Визначено причини необхідності активізації процесу створення ФПГ, показано роль держави в даному процесі, особливо на етапі структурної та ринкової трансформації економіки. Надано рекомендацію щодо використання приватизації як інструмента формування ефективних корпоративних структур. Сформульовано принципи взаємодії держави та ФПГ з питань економічної безпеки та реалізації економічних і соціальних пріоритетів країни, створення та підтримки конкурентного середовища. Розкрито значення стратегії розвитку економіки країни для всіх процесів створення, функціонування та розвитку ФПГ. Відзначено, що структура та характер діяльності різних форм ФПГ, в тому числі інтегрованих, в різних країнах мають схожі риси, а також відмінності, зумовлені конкретними історичними обставинами.

 • Ефект заміщення і ефект доходу . Товар Гіф фена. Криві “доход - споживання” і криві Енгеля, їх використання. Криві “ціна - споживання” і виведення кривої попиту

  1. Криві "доход—споживання". Криві та закони Енгеля
  2. Криві "ціна—споживання" та виведення кривих попиту
  3. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена
  Задачі
  Література

 • Створення нових ресурсозберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем водокористування

           Розроблено наукові засади стабілізації обробки води з метою забезпечення ресурсоощадження в промисловому водокористуванні. Створено нові реагенти, методи та технології стабілізаційної обробки води для забезпечення впровадження замкнутих систем охолодження в промисловості та енергетиці, запропоновано методи інтенсифікації процесів освітлення води у виробництвах паперу та картону, комплексну технологію очищення води, за яким є можливими повторне використання уловленого волокна, освітленої води, а також утилізація відходів. Знайдено умови ефективної гідрофобізації магнетиту та розроблено ефективний метод вилучення з води нафтопродуктів та створено іонообмінні технології очищення її від іонів важких металів, що дає змогу повторно використовувати воду у замкнутих циклах та сприяє поверненню цінних компонентів і багаторазовому використанню регенераційних розчинів. Модифіковано метод об'ємної коагуляції під час дезактивації води, розроблено новий метод та технологію дезактивації з використанням фероціанідно-полікатіонітних комплексів.

 • Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine hispida та створення на їх основі лікарських субстанцій

           Проведено систематичне фітохімічне вивчення трави сої щетинистої, заготовленої у стадії цвітіння, а також сортів, що входять до Державного реєстру сортів України. Досліджено якісний склад і кількісний вміст різних груп біологічно активних речовин у сировині й одержаних ліпофільних фракціях з дослідженої сировини. З трави сої щетинистої виділено 28 індивідуальні речовини, а саме: 4 гідроксикоричні кислоти, 3 кумарини, 9 флавоноїдів, 7 ізофлавоноїдів, 1 похідну бензойної кислоти, 1 похідну сечовини, 1 стероїд і 2 хлорофіли, встановлено їх структуру. Визначено кількісний вміст вуглеводів, фенольних сполук, а також 17-ти амінокислот, 19-ти макро- та мікроелементів. Одержано ліпофільні фракції з трави сої, визначено їх якісний склад та кількісний вміст 10-ти жирних кислот, 4-х токоферолів, хлорофілів і карротиноїдів. Розроблено проекти аналітично-нормативної документації "Трава сої щетинистої" та "Густий екстракт з трави сої щетинистої". Встановлено виражену анаболічну дію густого екстракту з трави сої у здорових тварин та у тварин з експериментальним відтворенням різних порушень білкового обміну. Доведено виражену антиооксидантну та гепатозахисну дію густого екстракту з трави сої на моделі гострого тетрахлорметанового ураження печінки. Встановлено помірно виражені гіпоглікемічні властивості густого естракту з трави сої.

 • Економічна ефективність лізингових угод на промислових підприємствах

           Уточнено економічну сутність лізингу як інвестиційно-підприємницького способу реалізації відносин власності з застосуванням кредитно-орендного інструменту. Запропоновано фасетну систему класифікації та єдиний підхід щодо систематизації таких категорій лізингу, як види лізингових угод, платежів та схем. Розроблено універсальну модель ранжирування лізингових угод за ступенем зменшення інтегрованого показника ефективності. Встановлено залежність економічної ефективності лізингової угоди від лізингової схеми, запропоновано організаційно-економічну карту лізингових угод. Наведено розрахунки вартості ресурсів та величини маржі комерційного банку для визначення розміру відсотків банківського лізнигу, що дозволило оптимізувати його ціну. Шляхом встановлення аналітичної залежності комісійної винагороди від ставки кредитування та розміру лізингового фінансування удосконалено методики визначення ставок комісійної винагороди для банківського та класичного лізингу.

 • Механізм оподаткування прибутку і ефективність функціонування промислових підприємств

           Визначено шляхи удосконалення механізму оподаткування прибутку та підвищення ефективності його регулювального впливу на функціонування промислових підприємств. Досліджено теоретичні засади оподаткування прибутку підприємств, класифіковано чинники, що визначають використання податку на прибуток підприємства у складі системи оподаткування. Проаналізовано механізм оподаткування прибутку підприємств в Україні. Обгрунтовано принципи побудови та сформовано економіко-математичну модель впливу податку на прибуток на функціонування промислових підприємств і доходи бюджету. Розроблено рекомендації щодо удосконалення механізму оподаткуваня прибутку підприємств та наведено пропозиції щодо внесення відповідних змін і доповнень до чинного законодавства.

 • Ефективність використання обігових коштів у виробничих запасах промислових підприємств

           Захищаються результати теоретичних досліджень та методичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання обігових коштів у виробничих запасах в умовах трансформаційної економіки. У роботі уточнено зміст та функції категорії "обігові кошти" і поняття "норматив обігових коштів" в умовах розвитку ринкових відносин; розроблено схему організаційно-економічних умов раціонального формування виробничих запасів; запропоновано методику визначення оптимального розміру запасу в умовах інфляції; виявлено особливості нормування обігових коштів у запасах матеріалів для підприємств з одиничним типом виробництва; розроблено методику економічного обгрунтування встановлення строку платежу за партію матеріалів в умовах інфляції та зміни валютного курсу; розроблено методичні рекомендації по стимулюванню участі робітників у підвищенні ефективності обігових коштів підприємства.

 • Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в умовах системної трансформації економіки

           Удосконалено теоретко-методологічні засади інвестиційного процесу, уточнено визначення даного поняття. Розширено графічну схему-модель інвестиційного процесу, обгрунтовано систему показників для визначення його фактичної ефективності у галузі харчової промисловості. Встановлено значення івестиційного процесу в економічному розвитку даних підприємств, проведено факторний аналіз його ефективності з урахуванням соціальних аспектів, визначено джерела формування та напрямки використання інвестиційних ресурсів. Удосконалено методи оцінки ефективності інвестиційних проектів на підставі врахування особливостей економіки трансформаційного періоду. Наведено пропозиції щодо розширення інвестиційних можливостей і забезпечення інноваційного спрямування інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості.

 • Інтенсифікація та ефективність оновлення активної частини основних виробничих фондів промислових підприємств

           Розглянуто проблеми управління інтенсифікацією оновлення активної частини основних виробничих фондів (АЧ ОВФ) на машинобудівних підприємствах. Розкрито сутність понять "інтенсифікація оновлення АЧ ОВФ" і "оновлення АЧ ОВФ". Досліджено тенденції оновлення АЧ ОВФ на машинобудівних підприємствах України, зокрема Харківщини. Запропоновано методичний підхід до визначення рівня активізації оновлення АЧ ОВФ, визначено зв'язок між змінами коефіцієнта оновлення й інтегрального показника ефективності використання АЧ ОВФ. На базі багатофакторної мультиплікативної моделі розроблено методичнй підхід до визначення ступеня впливу процесів оновлення на відносні зміни капіталізації підприємства. Розкрито порядок і принципи формування підсистеми стратегічного управління інтенсифікацією оновлення АЧ ОВФ як складової підсистеми управління основним капіталом підприємства.

 • Ефективність використання родинних форм різних кросів для створення курей м'ясо-яєчного напрямку продуктивності

  : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Ведмеденко; Херсонський держ. аграрний ун-т. — Херсон, 2006. — 18 с. — укp.

 • Споживання і заощадження

  Вступ
  Розділ 1. Поняття споживання та заощадження
  Розділ 2. Гранична схильність до споживання та заощадження
  Розділ 3. Динаміка національного споживання
  Висновки
  Список використаної літератури

 • Теорія та практика споживання

  Зміст

  ВСТУП 3
  1. УПОДОБАННЯ, КОРИСНІСТЬ ТА ВИБІР СПОЖИВАЧА 4
  1.1. УПОДОБАННЯ ТА ПРИВАБЛИВІСТЬ 4
  1.2. КОРИСНІСТЬ ТА ВИБІР 9
  1.3. МОДЕЛІ БАЖАНОГО ТА МОЖЛИВОГО 12
  1.4. РІВНОВАГА СПОЖИВАЧА 17
  2. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА 19
  2.1. КРИВІ “ДОХОД-СПОЖИВАННЯ” ТА “ЦІНА-СПОЖИВАННЯ” 19
  2.2. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ЕФЕКТІВ ЗАМІЩЕННЯ ТА ДОХОДУ 21
  2.3. ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ СПОЖИВАННЯ 24
  ВИСНОВКИ 29
  ЛІТЕРАТУРА 31


© 2007-2019 vbs.com.ua