От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Основні етапи історії етики науки
         У історичному аспекті розглянуто питання етики науки, розкрито значення впливу пізнавальних і соціокультурних чинників на її формування. Показано, що основні історичні етапи формування етики науки відповідають основним етапам розвитку науки, водночас цей процес є нелінійним. Виокремлено два виміри етики науки - зовнішній і внутрішній. Розкрито значення етичної легітимації пізнавання в доінституційний період розвитку науки, а також в сучасний період. Проаналізовано основні тенденції етики науки, пов'язані з процесами глобалізації, формуванням еко-, біо-, техноетики. Показано, що розвиток науково-технологічної цивілізації, загрожуючи існуванню життя на Землі, потребує внесення коректив у сферу ціннісних орієнтацій суспільства, мотиваційну сферу особистості, у способи регулювання соціальних конфліктів. Зазначено щодо зростаючої ролі науки, вчених в інформаційному суспільстві, становлення наукових досліджень як самостійної сфери суспільсного виробництва, зростання актуальності етичних проблем науки. Встановлено специфіку професійних етичних норм у науці та їх деформації в сучасній ситуації.
2. Режими тренувальних навантажень, спрямовані на розвиток стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення у кваліфікованих спортсменів у веслуванні академічному
         Теоретично й експериментально обгрунтовано режими тренувальних навантажень для розвитку стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення, підвищення рівня працездатності веслярів у процесі подолання другої половини змагальної дистанції. Визначено модельні характеристики та типологічні особливості стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення, що є підгрунтям для формування спеціалізованої спрямованості тренувального процесу кваліфікованих спортсменів у веслуванні академічному. За результатами проведених досліджень удосконалено спеціалізовані засоби тренування, спрямовані на розвиток стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення за умов навантажень субмаксимальної потужності в циклічних видах спорту.
3. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 - 2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору
         На підставі архівних матеріалів, здобутків вітчизняних і зарубіжних теоретиків та істориків щодо засобів масової інформації з використанням методу порівняльного аналізу комплексно досліджено українськомовну легальну пресу історичної Волині, Холмщини та Підляшшя на різних етапах у контексті загальносвітових історичних процесів XX ст.: 1917 - 1939 рр., 1939 - 1941 рр., 1941 - 1944 рр., 1944 - 1990 рр., 1990 - 2000 рр. Зокрема, пресу Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя у 1917 - 1939 рр. (у складі Російської імперії та з 1921 р. - Польської республіки) проаналізовано у порівнянні з пресою періоду формування незалежної України (1990 - 2000 рр.), а окупаційну пресу даного регіону у 1941 - 1944 рр. (періоду Генеральної губернії та Райхскомісаріату) - у зіставленні з радянською пресою у складі УРСР (1939 - 1941 рр., 1944 - 1990 рр.). Показано близькість демократичних моделей розитку преси у дорадянський період та у часи незалежності, а форми існування окупаційної преси описано як реалізацію тоталітарного архетипу з домінуванням інтересів ідеологічної системи над духовними інтересами особистості. До наукового обігу залучено 424 часописи та тисячі імен учасників творення інфомаційного та загальногуманітарного інформаційного простору.
4. Особливості циркуляційних процесів в тропосфері західного сектора Південної півкулі
         На основі матриць коваріацій проведено компонентний аналіз, який дозволяє виявити важливі особливості структури та динаміки великомасштабних атмосферних процесів. Відзначено, що дисперсії перших трьох ортогональних компонент становлять найбільшу частку від сумарної дисперсії полів (більше 70 %), відповідні їм ортогональні компоненти характеризують основні особливості найбільш великомасштабних циркуляційних процесів. Перша ортогональна компонента відноситься до найбільш великомасштабної складової загальної циркуляції атмосфери - західно-східного переносу. Відзначено важливість другої головної компоненти. Відповідні їй поля других власних векторів у всі місяці року мають вигляд біполярної осциляції, що характеризує зв'язок між циркуляційними атмосферними процесами над південними акваторіями Тихого й Атлантичного океанів. Вона одержала назву Південно-Тихоокеансько-Атлантичне зональне коливання. Розглянуто статистичні взаємозв'язки між глобальними кліматоутвірними осциляціями в атмосферних процесах (Ель-Ніно - Південних коливаннях, Північно-Атлантичних коливаннях, Північно-Тихоокеансько-Американських коливаннях, Північно-Каспійських коливаннях) та зв'язки з параметрами, що характеризують циркуляційний режим західного сектора Південної півкулі. Визначені на підставі результатів проведених багаторічних досліджень статистичні взаємозв'язки між чинниками, що характеризують циркуляційні процеси у Північній та Південній півкулях і зроблено висновок, що загальна циркуляція атмосфери визначається великомасштабними атмосферними процесами, які формуються в обох півкулях і впливають один на одного.
5. Вплив аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин на регенерацію суглобового хряща (експериментальне дослідження)
         Вивчено вплив аутологічних мезенхімальних клітин кісткового мозку з різним ступенем хондрогенного диференціювання на перебіг репаративного хондрогенезу (РХ) суглобового хряща у разі його травматичного пошкодження. За даними світлової мікроскопії доведено позитивний вплив внутрішньосуглобового введення культури аутологічних мезенхімальних клітин кісткового мозку на перебіг РХ. За методом мічення аутологічних мезенхімальних клітин кісткового мозку за допомогою флюоресцентних зондів РКН-26 доведено, що дані клітини безпосередньо беруть участь у процесах хондрорепарації у разі їх внутрішньосуглобового введення в порожнину суглоба. Визначено оптимальну щільність посіву та терміни попереднього культивування аутологічних мезенхімальних клітин кісткового мозку для їх нарощування та хондрогенного диференціювання. На підставі результатів проведених біохімічних досліджень доведено, що внутрішньосуглобове введення аутологічних мезенхімальних клітин кісткового мозку на початкових етапах розвитку патологічного процесу стабілізує метаболічні процеси у хрящовій тканині, а у подальшому нормалізує їх, досягаючи фізіологічних норм, характерних для інтактних тварин. Доведено високу ефективність і експериментально обгрунтовано застосування аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку у лікуванні ортопедо-травматологічних хворих з травматичними ушкодженнями суглобового хряща з метою відновлення функції ураженого суглоба та профілактики розвитку посттравматичного остеоартрозу.
6. Зміна імунного статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція
         Проведено комплексне дослідження показників судинно-тромбоцитарного та плазмового гемостазу, рівнів сироваткового інтерлейкіну-8, ендотеліну-1 та селектинів Е і Р, імунного статусу у хворих з різним ступенем артеріальної гіпертензії (АГ). Вперше встановлено залежність між фізичним навантаженням і станом тромбоцитарної та фібринолітичної ланок гемостазу у хворих на АГ II та III ступеня. Виявлено взаємодію рівня сироваткових цитокінів зі ступенем адгезії та агрегації тромбоцитів у стадії прогресування АГ. Розроблено новий спосіб прогнозування подальшого розвитку АГ шляхом зіставлення типів реакції гемодинаміки на фізичне навантаження з оцінюванням активності тромбоцитів, стану ендотелію й імунного статусу у хворих на АГ II та III ступеня, що дозволить індивідуалізувати лікування таких пацієнтів. Уточнено наукові уявлення про стан функціональної активності ендотелію, тромбоцитів, фібринолітичної й антикоагулянтної ланок системи зсідання крові за умов виникнення АГ. Обгрунтовано необхідність проведення комплексного дослідження імунного статусу, активності тромбоцитів, функції та ступеня ушкодження ендотелію, порушень імунного статусу та функції тромбоцитів залежно від тяжкості АГ. Доведено ефективність сучасного методу корекції АГ шляхом оцінювання вихідного рівня власної активності тромбоцитів, ендотелію й імунного статусу. Патогенетично обгрунтовано доцільність включення до комплексного лікування хворих на АГ адвокарду з метою вторинної профілактики тромбогенних порушень.
7. Інтраопераційна трансілюмінація у профілактиці пошкоджень позапечінкових жовчних протоків і судин та діагностиці холелітіазу
         Проаналізовано результати обстеження та лікування 400 хворих з жовчнокам'яною хворобою та 15-ти пацієнтів з виразковою хворобою. На підставі вивчення результатів оперативних втручань на органах гепатодуоденальної ділянки визначено основні фактори ризику пошкоджень позапечінкових жовчних протоків і судин під час виконання відкритої та лапароскопічної холецистектомії. Встановлено ефективність проведення інтраопераційної трансілюмінації у разі лапароскопічної холецистектомії для верифікації позапечінкових жовчних протоків і судин у випадках нетипових анатомічних варіантів і патологічних змін у гепатодуоденальній ділянці. Обгрунтовано можливість застосування інтраопераційної трансілюмінації для візуалізації позапечінкових жовчних протоків під час проведення оперативних втручань з приводу низької пенетрувальної виразки дванадцятипалої кишки. Оцінено ефективність проведення інтраопераційної трансілюмінації під час лапароскопічної холецистектомії у діагностиці холедохолітіазу, а також з метою контролю повноти холедохолітотомії. Розроблено методи й інструменти для інтраопераційної верифікації позапечінкових жовчних протоків і судин і діагностики холелітіазу, встановлено їх ефективність під час виконання оперативних втручань на органах гепатодуоденальної ділянки.
8. Клініко-патогенетичне значення функціонально-метаболічної активності лейкоцитів при сальмонельозі
         Внаслідок проведеного клініко-цитохімічного обстеження 235-ти хворих на сальмонельоз одержано додаткові відомості про динаміку цитохімічних показників нейтрофілів залежно від проведеної терапії. Встановлено патогенетичну значущість зміни коефіцієнта співвідношення сукцинатдегірогеназа / лактатдегідрогеназа і можливість його використання для оцінювання ефективності лікування сальмонельозу. Одержано нові дані щодо значущості динаміки нитросинього тетразолію-тестування для моніторингу функціональної активності нейтрофілів за умов терапії хворих на сальмонельоз. Установлено необхідність підтримки цитохімічних показників на оптимальному для патологічного процесу, але відмінному від нормального, рівні. Вперше виявлено сприятливий вплив пробіотика ентерола-250 на неспецифічну резистентність організму хворих на сальмонельоз, що патогенетично доводить доцільність його застосування за умов комплексної терапії сальмонельозу. Показано недоцільність використання за середньотяжкого гастроінтестинального сальмонельозу антибактеріальних препаратів.
9. Клініко-патогенетичні особливості хронічної обструктивної хвороби легень у хворих із синдромом подразненої кишки
         Досліджено питання підвищення якості діагностування й ефективності лікування хворих на хронічну обструктивну хворобу легень (ХОХЛ) на тлі синдрому подразненої кишки (СПК). Теоретично узагальнено результати та на підставі проведених клінічних досліджень визначено частоту розвитку СПК у хворих на ХОХЛ. Досліджено легені та кишечник. Установлено особливості клінічного перебігу ХОХЛ у хворих з супутнім СПК. Обстежено 123 хворих на ХОХЛ, з них 48 - пацієнтів з СПК, а також 30 хворих на СПК без супутньої патології бронхолегеневої системи. Вивчено роль дисплазії сполучної тканини та її вплив на тяжкість перебігу ХОХЛ. Установлено, що порушення мікробіоценозу кишечнику та бронхів, ферментативного статусу, мікро- та макроелементів є більш вираженими у хворих на ХОХЛ з супутнім СПК і негативно впливають на перебіг ХОХЛ. З застосуванням системного протизапального препарату месалазину та метаболічної терапії з урахуванням сукупної патології оптимізовано відповідні лікувальні заходи, що дозволило підвищити ефективність лікування хворих на ХОХЛ.
10. Комплексна ультразвукова діагностика патології гепатобіліарної системи у дітей
         Розроблено й удосконалено критерії раннього та диференціального діагностування захворювань гепатобіліарної системи (ГБС) в дітей з природженими та набутими захворюваннями печінки з застосуванням комплексного ультразвукового дослідження. На підставі результатів обстеження дітей з природженою та набутою патологією ГБС вирішено зазначену актуальну проблему педіатрії, обгрунтовано доцільність використання комплексного інструментального дослідження для діагностування патології органів травлення. Розроблено та систематизовано нові ехо- та доплерографічні критерії, що дозволило підвищити ефективність діагностування хронічних дифузних захворювань печінки (ХДЗП), портальної гіпертензії (ПГ) та БА. Визначено діагностичну значущість особливостей венозного кровотоку у хворих з ХДЗП. Деталізовано ультразвукову та доплерографічну семіотику підпечінкової форми ПГ у дітей, зокрема, печінки, шлунка та кишечник. Розроблено об'єктивні ультразвукові критерії для моніторингу стану судин печінки новонароджених у разі катетеризації пупкової вени. Оцінено можливості визначення порушень ендотеліальної функції в дітей з патологією ГБС. Розроблено діагностичні ехографічні критерії ятрогенних ушкоджень органів травлення в дітей на прикладі ревматоїдного артриту. Вдосконалено методи діагностування та диференціального діагностування біліарної атрезії та кіст спільної жовчної протоки. Визначено комплексні ехографічні критерії оцінювання ефективності проведення малоінвазивного склерозування простих кіст печінки в дітей. Запропоновано діагностичний алгоритм комплексного ультразвукового діагностування, з використанням якого зменшилась кількість інвазивних діагностичних втручань та підвищилась ефективність діагностування природжених і набутих захворювань ГБС у дітей.
11. Медична реабілітація та протезно-ортопедичне забезпечення дітей з куксами нижніх кінцівок
         Розроблено програму реабілітації дітей з куксами нижніх кінцівок. На підставі даних анамнезу захворювань, клінічного стану кукси нижньої кінцівки дітей, результатів проведеної підготовки до протезування, звикання до протезів дітей розроблено концептуальні схеми-алгоритми реабілітаційних заходів для цієї групи дітей. Розроблено схеми проведення реабілітації дітей з куксами нижніх кінцівок внаслідок ампутації та природженої патології. Визначено основні помилки у строках й обсягах реабілітаційних заходів, а саме: пізнє первинне протезування, відсутність диспансерного нагляду за станом кукси та протеза, порушення строків заміни протезів, несвоєчасне визначення та лікування пороків і хвороб кукси в дітей. З метою оптимізації реабілітаційного процесу запропоновано та відпрацьовано програму реабілітації дітей з куксами нижніх кінцівок, що дозволило відмовитись від використання допоміжних засобів під час ходьби у протезах у 69,0 % дітей з куксами внаслідок амптуації та у 93,1 % - з куксами внаслідок природженої патології.
12. Наукове обгрунтування системи професійної реабілітації лікарів-педіатрів поліклінічних закладів
: автореф. дис... канд. мед. наук : 14.02.03 [Електронний ресурс] / Вікторія Валентинівна Горачук; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2009. — 22 с. : рис. — укp.
13. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в перед- і післяопераційному періоді у хворих, що оперовані з приводу гриж передньої черевної стінки
         Вивчено особливості клінічної симптоматики, змін показників добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ), варіабельності серцевого ритму у разі артеріальної гіпертензії. Досліджено питання оптимізації антигіпертензивної терапії у перед- і післяопераційному періоді у хворих з грижовими випинаннями різних розмірів. З'ясовано високу поширеність гіпертонічного кризу у пацієнтів після герніопластики обширних вентральних гриж (більше 30 %), що дозволяє вважати їх найбільш частим кардіоваскулярним ускладненням післяопераційного періоду, що зумовлює розвиток серцево-судинної недостатності та інфаркту міокарда. Зміни добового профілю АТ у хворих з грижами великого розміру характеризуються зменшенням ступеня нічного зниження АТ, яке асоціюється з більшою вираженістю інтраабдомінальної гіпертензії, а також переважанням симпатикотонії над парасимпатичною ланкою регуляції автономного балансу діяльності серця більшою мірою, ніж у пацієнтів з малими грижами. Встановлено, що призначення бісопрололу та моксонідину пацієнтам з обширними центральними грижами сприяє покращанню показників ДМАТ з тенденцією до нормалізації добового профілю АТ, зниження тонусу симпатичної та підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи більшою мірою, ніж у разі прийому еналаприлу та моксонідину.
14. Поліморфізм гену ангіотензинперетворюючого ферменту та ефективність антигіпертензивної терапії
         Вивчено вплив I/D поліморфізму гену ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) на клінічний перебіг артеріальної гіпертензії (АГ), розвиток гіпертрофії міокарда лівого шлуночка й ефективність антигіпертензивної терапії інгібіторами АПФ та сартанами. Встановлено наявність впливу I/D поліморфізму гену АПФ на клінічний перебіг АГ. Найбільш важливі відмінності виявлено у хворих з гомозиготним типом спадкоємства D та I алелі, у хворих з ID генотипом - певною мірою менші. Для DD генотипу характерні більший анамнез щодо гіпертонічної хвороби, обтяжена спадковість у разі АГ, а також більш тяжкий перебіг захворювання з ураженням органів-мішеней. Відзначено, що для хворих з II генотипом характерний безсимптомний перебіг захворювання та вірогідно пізніший вік маніфестації АГ. Виявлено залежність антигіпертензивної дії АПФ і сартанів від поліморфізму гену АПФ. Інгібітори АПФ більш ефективні у разі II генотипу. За цього за умов їх дії відбувається зниження систолічного артеріального тиску (САТ) на 19 %, діастолічного артеріального тиску (ДАТ) - на 16,1 %, досягнення цільового рівня АТ за умов монотерапії - через 6 місяців у 89 % випадків. У разі DD генотипу ці показники становили 17,8 %, 12,8 % та 50 % відповідно. Блокатори рецепторів ангіотензину II мали більш виражену антигіпертензивну дію у носіїв D алеля, а саме: зниження САТ на 21,2 %, ДАТ - на 20,4 %, досягнення цільового АТ за умов монотерапії - в 79 % випадків, у разі II генотипу - відповідно 18,2 %, 16 % та 64 %.
15. Трансназальна транссфеноїдальна кріодеструкція аденом гіпофізу
         На підставі аналізу результатів дослідження встановлено, що ТТССК найбільш ефективна у разі мікроаденом, пухлин гіпофізу невеликих розмірів, зокрема, рефрактерних до консервативної терапії, а також у разі непереносимості пацієнтами призначених медикаментозних засобів. Відзначено, що ТТСК більш ефективна у разі АГ середнього та великого розмірів. Установлено, що кріохірургічні методи лікування хворих з АГ на 60 % менш травматичні, ніж ТТМА.
16. Туберкульозна інфекція у студентів в умовах епідемії туберкульозу
         Удосконалено профілактичні протитуберкульозні заходи серед студентів. Вивчено рівень захворюваності студентів у Дніпропетровську за період з 1996 до 2006 рр. За цього визначено осіб, найбільш уразливих щодо туберкульозу. Встановлено туберкулінову чутливість, інфікованість мікобакретріями туберкульозу (МБТ), ризик первинного інфікування МБТ серед загальної популяції студентського населення, а також туберкулінову чутливість та інфікованість МБТ серед студентів, які контактували з хворими на туберкульоз легень, з застосуванням певних методів діагностування туберкульозної інфекції. Вивчено ефективність профілактичного рентгенообстеження та якість життя хворих на туберкульоз легень студентів. Удосконалено рекомендації щодо диспансерного спостереження осіб, які контактували з хворими на туберкульоз легень.
17. Формування донорського контингенту та забезпечення якості гемокомпонентів в умовах регіонального центру крові
         Вивчено вплив регіонального людського розвитку на чисельність донорів з використанням побудованої багатофакторної регресивної моделі. Введено інтегральні показники стану донорства для проведення порівняльного аналізу відповідних даних для різних регіонів. Зроблено висновок, що централізація функцій і зміна організаційної форми з 1999 р., незважаючи на негативні тенденції соціально-економічного розвитку області, зумовили невеликі, але стійкі позитивні тенденції в діяльності ОЦК у період 2000 - 2006 рр. Для дослідження параметрів якості донорської крові та її компонентів розроблено методики, а середні значення параметрів якості є основою стандартизації гемокомпонентів. Відзначено, що внаслідок проведення ретроспективного аудиту використання компонентів і препаратів крові у період 2002 - 2006 рр. і впровадження в області єдиної концепції їх використання зменшилась кількість необгрунтованих трансфузій на 96,0 - 99,0 %.
18. Ідеальне та еталонне в системі категорій музично-виконавського мистецтва
: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / Марія Віталіївна Кононова; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2009. — 20 с. — укp.
19. Принципи композиційної цілісності у вокальній творчості Ю.Іщенка
         Вивчено композиційні закономірності та принципи формування цілісності у вокальній музиці. З'ясовано значення композиції як одного з домінувальних чинників, що забезпечує існування художнього явища. Для доведення цього положення здійснено умовну диференціацію композиційних закономірностей відповідно до їх тектонічної та процесуальної функціональної спрямованості. Розглянуто специфічні властивості композиції у взаємозв'язку з авторським задумом. Зазначено, що у вокальних циклічних творах авторський задум характеризується первісним синкретизмом поетичного та музичного начал, тому впродовж усього шляху формування цілісності поезія та музика існують і розвиваються одночасно в єдиному художньому просторі. Зазначено, що у разі взаємодії поетичного та музичного пластів виникає особливий вид сполучення різних жанрових складових (поезії та музики), що має назву "художнє порушення". На прикладі вокальних творів Ю. Іщенка запропоновано демонстрацію принципу "художнього порушення". З його використанням виявлено основні композиційні засади формування нової художньої цілісності.
20. Національно-державницька концепція Томаша Масарика
         Вперше у вітчизняній політико-правовій науці досліджено гносеологічні витоки та соціокультурну зумовленість теорій філософа, відомого політичного діяча XX ст., першого Президента Чехословацької республіки Т.Г. Масарика. У контексті європейської та національної філософської, правової та політологічної традиції проаналізовано теооретичну спадщину вченого, розкрито суть його оцінки національно-визвольної боротьби та державотворчих процесів чеського й інших слов'янських народів, особливості поглядів на суспільство, націю, право, державу, демократію. Показано особливості реалізації цих поглядів у практиці побудови парламентської демократії у Чехословацькій республіці у міжвоєнний період (1918 - 1938 рр.). Визначено ідеї та передбачення Т.Г. Масарика, які є соціально значущими для Української держави та загальноєвропейського процесу в XXI ст.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua