От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Кластерний підхід у підвищенні ефективності економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації
[Електронний ресурс] / Т.В. Мірзодаєва // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 139-140 — укp. — укp. — англ.
2. Кредитні бюро і бюро економічної інформації у польській банківській системі
         Несолідність у бізнесі - явище, відоме в цілому світі, проте в країнах з розвинутою економікою напрацьовано доволі ефективні механізми й інституції, що обмежують недобросовісність у господарських стосунках. В економічних системах, які тільки розвиваються, а до цієї категорії можна віднести нових членів Європейського Союзу, і ще більшою мірою, Україну, чимало відомих фірм, банків і страхових компаній несуть величезні збитки від недобросовісних контрагентів і несолідних боржників. Розкрито досвід боротьби з цим явищем у польській економіці.
3. Кредитування експортоорієнтованих підприємств
         Розкрито сутність кредитних банківських операцій, досліджено зміст процесу кредитування експортоорієнтованих підприємств і розглянуто чинники, які впливають на його ефективність. Розроблено теоретичні положення та методичні засади щодо процесу кредитування експортоорієнтованого підприємства. Надано практичні рекомендації щодо відбору показників і механізмів, які дозволяють розширити кредитні операції вітчизняних банків, інвестиційні операції підприємств і підвищити їх прибутковість. Наведено визначення класифікації кредитування експортоорієнтованих підприємств за суб'єктами й об'єктами впливу кредиту на конкурентоспроможність позичальника. Вдосконалено механізм кредитування експортоорієнтованих підприємств за етапами кредитного процесу, що включає дослідження кон'юктури ринку (галузі) позичальника, аналіз його конкурентоспроможності, виробнично-інвестиційного потенціалу експортного виробництва, оцінку стратегії підприємства на міжнародному ринку. Обгрунтовано важливість розвитку експортної діяльності країни, а також можливостей, що відкриває ця діяльність для підприємств і зацікавленості банків щодо її кредитування.
4. Менеджмент комбікормового виробництва України
         Визначено основні напрями маркетингової політики комбікормових підприємств щодо освоєння нових сегментів ринків сировини та комбікормів, а також підвищення їх конкурентоспроможності. Обгрунтовано наукові принципи та програму розвитку інтеграційних процесів у кормовиробництві, а також удосконалення взаємовідносин підприємств щодо виробництва комбікормів, постачальників сировини та сервісних структур, які обслуговують галузь. Запропоновано методичні підходи та алгоритм визначення оптимальної ціни на комбікормову продукцію з урахуванням інтеграційних взаємозв'язків комбікормових підприємств, що дозволить підвищити ефективність і конкурентоспроможність тваринницької продукції. Розроблено методику визначення раціонального поєднання тваринництва та кормовиробництва з використанням елементів кореляційно-регресійного аналізу та модифікованої системи економіко-математичних моделей оптимізації раціонів годівлі тварин у різних природно-кліматичних зонах залежно від наявності кормів та їх поживності. Наведено пропозиції щодо удосконалення державного економічного регулювання розвитку комбікормового виробництва, зокрема, фінансування перспективних проектів розвитку галузі та послідовної реалізації принципу аграрного протекціонізму стосовно учасників виробництва комбікормової продукції.
5. Механізм інтегрування України у євроазіатські економічні структури
         Розроблено науково-практичні рекомендації щодо удосконалення механізму інтеграції України у євроазіатські економічні структури. Розглянуто теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції, визначено особливості її сучасного стану. Розкрито сутність, охарактеризовано види та напрямки розвитку міжнародної економічної діяльності. Досліджено участь України у процесах інтернаціоналізації транспортного обслуговування світогосподарських зв'язків, проаналізовано розвиток її зовнішньоекономічної діяльності та інституціональне забезпечення включення до євроазіатських інтеграційних процесів. Визначено пріоритетні напрямки та перспективи міжнародної еконмоічної інтеграції за участю України, обгрнутовано можливості подальшого розвитку її інтеграційного співробітництва шляхом використання міжнародних транспортних коридорів.
6. Механізм регулювання рентабельності в торговому підприємстві
         Дисертацію присвячено проблемі реголювання рентабельності в торгових підприємствах в умовах становлення ринкових відносин. Визначена сутність регулювання рентабельності, її місце та роль в системі управління підприємством. Обгрунтований зміст механізму регулювання рентабельності власних коштів. Визначені сучасні тенденції в управлінні прибутком і рентабельністю в торгових підприємствах. Розроблені методичні основи регулювання рентабельності. Запропонована методика оптимізації рівня рентабельності власних коштів. Розроблений методичний інструментарій оцінки і обліку ризиків при прийнятті управлінських рішень щодо регулювання. Описані сценарії регулювання рентабельності для різноманітних ринкових ситуацій.
7. Організаційний механізм регулювання економіки
         Розроблено організаційний механізм регулювання економіки на основі системного підходу до синтезу систем управління економікою. Запропоновано принципи демократизації та визначено закономірності відносин держави й економічної системи у трансформаційний період. Досліджено відносини та взаємозв'язки між політичною системою, механізмом держави, державним апаратом і державною службою. Обгрунтовано найважливіші функції держави у сфері економіки. Узагальнено роль державної служби в організації управління та регулювання економіки та визначено напрями їх удосконалення. Проаналізовано систему професійного навчання державних службовців, запропоновано шляхи її трансформації.
8. Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами
         Розроблено механізм оцінки та вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами, що передбачає врахування фінансових можливостей будівельних підприємств за умов ринку, а також впливу фінансової й амортизаційної політики будівельного підприємства на вартість забезпечення засобами механізації. Удосконалено класифікацію факторів, що необхідно враховувати у разі оцінювання способів забезпечення реалізації проектів будівельними машинами. Наведено методику калькулювання собівартості машино-години експлуатації засобів механізації, що дає змогу підвищити точність її розрахунку у рамках розробленої підприємством фінансової й амортизаційної політики. Розвинуто науково-методичні підходи до визначення оптимального періоду заміни будівельних машин і механізмів, що грунтуються на застосуванні методів динамічного програмування, еквівалентного ануїтету та показників рентабельності експулатації машин і механізмів.
9. Проблеми використання культових об'єктів для розвитку релігійного туризму в Криму
[Електронний ресурс] / Н.С. Сахнова, Г.А. Галух, Н.Б. Страчнова // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N7. — С. 13-18 — Библиогр.: с.18 (10 назв.) — укp.
10. Прогнозирование
[Электронный ресурс] / И.Ф. Карташевская // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 114-116 — Библиогр. в конце ст. — рус.
11. Прогнозування розвитку картопляного агропромислового підкомплексу України
         Проаналізовано фактичний стан виробництва, зберігання, переробки і реалізації картоплі. Розроблено економіко-математичну модель прогнозування розвитку картоплепродуктового підкомплексу, розв'язану як багатоцільову, за декількома критеріями оптимальності. За допомогою методики обчислення показників відносної і сукупної ефективності обгрунтовано прогноз розвитку підкомплексу на період до 2005 року. Розроблено пропозиції щодо функціонування картопляного агропромислового підкомплексу в умовах ринкової економіки.
12. Регулювання інноваційного розвитку регіону
         Наведено теоретичне обгрунтування сутності та складових інноваційного процесу та розроблено методичні та практичні рекомендації щодо формування концепції інноваційного розвитку регіону. Розкрито механізм створення та поширення нововведень з визначенням його складових. Здійснено моніторинг та аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств Житомирської області та виділено тенденції спільні з загальнодержавним інноваційним розвитком. Запропоновано методичні рекомендації щодо аналізу стану та прогноз розвитку галузей промисловості за умов інноваційно-активної політики, що дає змогу визначити додаткову зміну ВВП залежно від рівня інноваційної активності підприємств регіону. Побудовано пргнозну модель, яка характеризує можливість зміни якості виробничо-технологічної бази області. Сформовано специфічні умови, необхідні для реалізації моделі інноваційної активності підприємств регіону. Доведено, що пріоритетним для регіону є застосування ресурсно-наукомісткої стратегії розвитку. Визначено механізми вибору варіантів її реалізації й ресурсне обгрунтування, що враховує ймовірні ризики від впровадження моделі в середньостроковому періоді.
13. Регулювання інформаційного середовища маркетингу
         Теоретично обгрунтовано значущість ресурсного потенціалу та розвитку ринку маркетингової інформації. Розроблено методичні рішення та практичні рекомендації щодо регулювання інформаційних ресурсів для забезпечення економіки знань за умов інформатизації суспільства. Виявлено суть ресурсного потенціалу маркетингової інформації. Розкрито механізм регулювання інформаційного середовища маркетингу. Запропоновано модель регулювання процесів накопичення та трансформації професійних знань як фундаментальної умови розвитку попиту на маркетингову інформацію, що сприяє формуванню інформаційного середовища для ефективної взаємодії суб'єктів ринку.
14. Регулювання соціальних відносин в Європейському Союзі
         Досліджено теоретичні та прикладні аспекти регулювання соціальних відносин у світі. Значну увагу приділено особливостям поліструктурної соціальної моделі ЄС. Проаналізовано методичні підходи до визначення характеру та динаміки соціальних процесів в ЄС. Розроблено методику індикації соціального розвитку шляхом застосування соціального кластеру. Визначено напрямки конвергенції національних соціальних моделей країн ЄС та нових членів цієї організації, що випливають з Соціальної хартії. На підставі селективних індикативних показників виявлено особливості сучасного рівня розвитку соціальної сфери України та визначено перспективи її інтеграції до Спільного Європейського економічного простору. Обгрунтовано комплекс організаційних заходів, застосування яких має підвищити ефективність регулювання соціальних відносин в Україні та їх зближення з принципами, механізмами та інструментами функціонування соціальної моделі ЄС.
15. Реструктуризація виробничого потенціалу в умовах глобалізації
         Вперше обгрунтовано концепцію реструктуризації виробничого потенціалу, засновану на використанні методів структурно-функціонального аналізу системи суспільного виробництва за умов глобалізації, що дозволяє обгрунтувати оцінку конкурентних переваг виробничого потенціалу України. Розкрито специфіку створення та використання інтелектуальної ренти з метою підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання. Запропоновано метод системного аналізу формування асоціацій суб'єктів інтеграційного підприємництва, що дозволяє розробити рекомендації щодо удосконалення державного регулювання інноваційно-інвестиційних циклів. Розроблено метод формування та використання інтелектуальної ренти, що відображає комплекс "освіта - кваліфікація - прибуток - рівень споживання - довгострокові збереження - соціальний капітал". Удосконалено метод оцінки економічного ефекту від використання нематеріальних активів.
16. Розвиток і ефективність агротекстильного виробництва в Україні: теорія, методологія, стратегія
         Розглянуто теоретико-методологічні та практичні засади формування та реалізації стратегії забезпечення ефективного розвитку виробництва та переробки текстильної сировини. Здійснено теоретичне узагальнення поняття розвитку. Обгрунтовано теоретичну базу формування стратегії розвитку виробництва та переробки текстильної сировини. Визначено чинники та передумови розвитку. Розроблено методику узагальненої оцінки щодо виробничих систем і ефективності стратегії. Запропоновано модель оцінки стану виробництва на основі показника витрат. Обгрунтовано значення та досліджено закономірності розвитку текстильної промисловості та виробництва сировини. Розроблено стратегію розвитку на основні інтеграції підприємств сировинної бази і текстильної промисловості, механізм реалізації стратегії розвитку й управління процесом розвитку.
17. Розвиток малого підприємництва в агропродовольчому комплексі
         Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку малої підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки. Проаналізовано сучасний стан розвитку малого підприємництва в агропродовольчому комплексі за визначеними статистико-економічними показниками. Розкрито динаміку, структуру та особливості розвитку підприємницької діяльності в аграрній і переробній сферах АПК. Обгрунтовано доцільність введення у науковий обіг поняття "сукупне мале підприємство" конкретного виду економічної діяльності. Проведено рейтингову оцінку всіх видів економічної діяльності за фінансовими результами господарювання малих агробізнесових формувань за 1998 - 2004 рр. Визначено основні напрями та запропоновано важелі активізації розвитку малої агробізнесової діяльності, включаючи удосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки, зниження податкового тиску, розвиток ринкової інфраструктури.
18. Розроблення АСУ запасами матеріальних ресурсів у багаторівневих логістичних системах, що функціонують у надзвичайних умовах
         Досліджено проблему підвищення повноти забезпечення споживачів і зниження сумарних втрат, які виникають у процесі функціонування багаторівневих логістичних систем (ЛС), які діють за надзвичайних умов, на базі створення та використання автоматизованих систем управління (АСУ) запасами матеріальних ресурсів (МР). Проаналізовано сучасний стан систем управління запасами МР та їх математичних й інформаційних моделей. Розроблено моделі інформаційного обміну в АСУ запасами МР у багаторівневих ЛС, що функціонують за надзвичайних умов, з урахуванням черговості забезпечення споживачів і випадкового характеру потреби у МР. Запропоновано методики: визначення вартості витрат на переміщення між ланками системи МР і на зберігання їх запасів; визначення оптимальних запасів МР на кожному складі логістичної системи; оцінки адекватності математичної моделі управління запасами МР об'єкта моделювання.
19. Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва
         Досліджено теоретичні та методичні засади системи маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва. Визначено сутність та роль маркетингового планування у відродженні бурякоцукрового виробництва. Вивчено основні здобутки іноземних підприємств у маркетинговому плануванні та обгрунтовано основні напрями становлення системи маркетингового планування розвитку бурякоцукрового комплексу. Розглянуто основні регулятори функціонування вітчизняного ринку цукру та їх вплив на технологію маркетингового планування. Запропоновано маркетингові складові галузевої програми відродження та методику вибору ринкових позицій підприємства.
20. Питання реформування адміністративного процесу в Україні
         Висвітлено зміст процесу адміністративно-правового регулювання процесуальних відносин в Україні, його структуру й основні напрями реформування та оновлення. Систематизовано принципи адміністративного процесу. Внесено пропозиції щодо процедури прийняття адміністративно-правових нормативних актів органів виконавчої влади, впровадження з вирішення справ за заявами, скаргами та прийняття індивідуальних адміністративних актів, а також оновлення правового регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення. Розроблено ряд пропозицій щодо вдосконалення теорії та практики адміністративного процесу, реалізації норм адміністративно-процесуального права, запровадження в Україні адміністративної юстиції та порядку розгляду справ адміністративними судами.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua