От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Удосконалення управління міжгалузевими промисловими комплексами
         Запропоновано трактування факту утворення міжгалузевих промислових комплексів як акту реінжинірингу, що створює передумови для впровадження управління бізнес-процесами. Визначено критерій ефективності здійснення бізнес-процесу, заснованого на межовому значенні річного грошового потоку, що залежить від сполучення параметрів інвестиційного проекту. Встановлено ступінь впливу параметрів інвестиційного проекту на межове значення річних грошових потоків та визначено чинники, що значимо впливають на ці грошові потоки під час здійснення бізнес-процесу "Виробництво та реалізація чавуну". З'ясовано значущість впливу ступеня розгалуженості схем товарно-грошових потоків за умов здійснення бізнес-процесів у комплексі вугілля - кокс - метал на розмір річних грошових потоків і розміри податкових платежів. Розвинуто підхід до оптимізації політики збуту багатопрофільного підприємства. Запропоновано типізацію об'єднань підприємств, в якій подано визначення синергічних конгломератів.
2. Узгодження мотиваційних впливів на ефективність механізму управління телекомунікаціями регіону
         Проаналізовано місце та роль телекомунікацій в економіці України, її регіонів. Досліджено стан підгалузі, порівняно її основні показники з аналогічними у розвинених країнах. Висвітлено проблеми та протиріччя, що негативно впливають на ефективність функціонування сфери телекомунікацій у регіоні. Установлено, що створення й удосконалення системи мотиваційних впливів є важливим напрямом у розв'язанні соціальних проблем і протиріч у регіоні. Розглянуто сучасні підходи щодо формування системи мотиваційних впливів, сформовано структурно-логічну схему парадигми мотивації трудової діяльності, складові системи механізму мотиваційного впливу на персонал у даній сфері. Визначено суть і зміст економічної категорії соціального узгодження. Змодельовано процес соціального узгодження для об'єктів телекомунікацій, його кількісну оцінку. Показано роль культури стосовно підвищення рівня соціального узгодження у механізмі управління. Запропоновано методичні рекомендації щодо підвищення мотивації персоналу філій. (АВТ "Укртелеком").
3. Розвиток державного аудиту в Україні
         В статье рассмотрены проблемы развития государственного аудита как новой формы государственного финансового контроля. Показаны направления и методические подходы аудита эффективности использования бюджетных ресурсов и деятельности отдельных предприятий (на примере предприятий жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской области). Ист. 9.         У статті розглянуті проблеми розвитку державного аудиту як нової форми державного фінансового контролю. Показані напрямки й методичні підходи аудиту ефективності використання бюджетних ресурсів та діяльності окремих підприємств (на прикладі підприємств житлово-комунального господарства Дніпропетровської області). Дж. 9.         The article deals with the problems of the state audit development as a new form of financial state control. There were thown new methodical approaches to the effectivness of audit in budget resources usage and in the separate enterprises' activity ( some enterprises of municipal service of Dniepropetrovsk region were taken as the example). Ref. 9.
4. Міцність сталебетонних елементів прямокутного перерізу при крученні
         Розглянуті існуючі типи сталебетонних конструкцій і методи їх розрахунку. Відмічено, що питання розрахунку сталебетонних елементів прямокутного перерізу на кручення вивчені слабо. Проведено експериментальне дослідження сталебетонних, сталезалізобетонних і залізобетонних брусів прямокутного поперечного перерізу при крученні. Показані особливості роботи зразків в обоймі. Розроблені методи визначення напружено-деформованого стану в поперечному і нахиленому перерізі сталебетонного елемента, а також інженерний спосіб визначення несучої здатності сталебетонного бруса прямокутного перерізу при крученні. Запропонована конструкція сталебетонного бруса, який сприймає значні крутні та згинальні впливи.
5. Солдатский долг
         Аннотация издательства:
6. Тепловикористовуючі металогідридні системи газозабезпечення електрофізичних енергоустановок
         Дисертацію присвячено питанням розробки та створення систем газового живлення елекрофізичних приладів на основі поліфункціональних тепловикористовуючих металогідратних елементів. Наведено результати експериментальних і розрахунково-теоретичних досліджень плазмоводинамічних і теплофізичних характеристик металогідридних систем газового живлення вакуумно-плазмових технологічних та енергоперетворюючих приладів.
7. Термоперетворювачі з металевих шкел - концепція, нормалізація термоструктурних характеристик, реалізація
         Розкрито науково-методичні засади проектування первинних термоперетворювачів з покращеними метрологічними і експлуатаційними характеристиками, проаналізовано причини нестабільності термометричних властивостей матеріалів їх чутливих елементів (ЧЕ). Досліджено вплив механічних напружень і деформацій на термоелектрорушійні сили термоелектродних матеріалів та вплив експлуатаційних факторів на їх термометричні властивості. Висвітлено основні причини, що спричиняють нестабільність метрологічних характеристик ЧЕ класичних термоперетворювачів та шляхи зменшення їх впливу. Доведено доцільність застосування для виготовлення ЧЕ матеріалів з невпорядкованою структурою. Викладено концепцію створення прецизійних первинних термоперетворювачів та розглянуто перспективність застосування для виготовлення їх ЧЕ металевих шкел (МШ). Розкрито технологічні аспекти процесу одержання МШ, висвітлено формування оптимальних для термометрії структурних та електрофізичних властивостей, вплив параметрів технологічного процесу гартування на геометричні та структурні характеристики МШ. Відзначено, що МШ притаманні два основних типи структурних неоднорідностей, які визначаються змінами локальної густини та локальними напруженнями зсуву. Доведено структурну подібність полікомпонентних та потрійних МШ і розтопів. Розроблено основні засади одержання МШ з високою термічною стійкістю. Наведено критерії нормування основних характеристик МШ. Виявлено стабільність структурних та електрофізичних властивостей МШ у функції впливу експлуатаційних факторів. Запропоновано методику оцінювання часу напрацювання МШ залежно від температури їх експлуатації.
8. Анализ применения автоматического индексировани документов в АИС "Информкультура"
         Analisys is given of word-by-word automatic indexing of titles and annotations (abstracts) of documents in IRS "Informkultura". The need for classification language to enhance recall and precision is stressed. Presented are specific types of concept names in documents on culture and arts which fail to be retrieved effectively using automatic indexing. Additional intellectual processing of these types is suggested. It implies using keywords naming broader concepts for unique names and numeric data forchronological characteristics.
9. Еталонні моделі символьної обробки
         Розроблено систему взаємопов'язаних адекватних моделей символьної обробки (СО). Моделі відображають семантику програм СО як функцій над символьними даними визначеної структури. Досліджено визначні конкретні різновиди структури символьних даних (літерну зіставленість, конкатенацію, ієрархію) та відповідні їх засоби обробки. Запропоновано узагальнену математичну модель поняття структури символьних даних у термінах операції синтезу та аналізу. За методом композиційного програмування змодельовано типові засоби побудови програм СО та логіки їх структурної організації. Для моделей суттєво різних типів СО показано можливість виразити одну в одній, чим підтримується концептуальна єдність предмета. Моделі грунтуються на аналізі суті та змісту предмета для їх точного відображення. Відзначено, що розроблені моделі СО є конкретизаціями моделей загальнозначущих структур програмування, що забезпечує їх інтеграцію в середовище моделей інших галузей програмування.
10. Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині XVI ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566 - 1599 рр.)
         Охарактеризовано зміни, що відбулися в територіально-адміністративному устрої Великого князівства Литовського (ВКЛ) після реформ 1564 - 1566 рр., а також особливості економіки та соціальної структури населення Луцького повіту. З'ясовано правові процедури та визначено типи операцій зі шляхетською земельною власністю. Установлено склад осіб, задіяних у операції з земельною власністю шляхти у луцькому повіті, проаналізовано динаміку укладення контрактів. Проаналізовано величину та ціну обігової власності. Надано оцінку формам і методам ділової активності учасників укладення контрактів у сфері обігових поземельних операцій. Досліджено процес перерозподілу земельних володінь луцької шляхти наприкінці XVI ст.
11. Общинное и участковое крестьянское землепользование
         Цель статьи – проанализировать реформы, которые проводились на селе в 20 годы ХХ века. Для реализации данной цели необходимо выполнить несколько задач, а именно: показать роль земобществ в решении земельных вопросов и выявить основные формы пользования землей в эти годы.
12. Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих
         Розглянуто процес трансформації еллінізованих прибульців до елліністичного Єгипту у підданих Птолемеїв, які були абсолютними володарями країни, а також визначено вплив цього процесу на загальний історичний розвиток держави Птолемеїв. Зазначено, що складний, тривалий процес трансформації був об'єктивно обумовлений необхідністю всебічного підпорядкування царській владі всіх жителів елліністичного Єгипту, незалежно від їх соціальної чи етнічної незалежності. Виявлено, що ця необхідність була викликана бажанням Птолемеїв повноправно розпоряджатись Єгиптом, який вони за фараонівською традицією розцінювали як власний домен. Відзначено, що у внутрішній політиці Птолемеїв, починаючи з засновника династії, простежуються два паралельні напрямки, нівеляцію елінізованих іммігрантів до рівня підданих єгипетського зразка та подолання перешкод, що виникали на шляху до цієї нівеляції. Зауважено, що в обох випадках використовувались елементи греко-македонської та місцевої політичної традиції. Виявлено заходи, за допомогою яких проводилось нівелювання населення країни: інспірування ситуації загального юридичного безправ'я стосовно царя, створення слухняного, централізованого, дієвого адміністративно-бюрократичного апарату, фактичну монополізацію царем системи заохочень і соціальної "амортизації", запровадження династичного культу та практики доброзичливого невтручання до процесу залучення іммігрантів до місцевої релігії. Показано, що подолання перешкод на шляху до нівеляції, пов'язаних з еллінською системою цінностей, завдяки притаманним прибульцям колонізаторському світогляду та елементам македонської "спадщини" (ради царських "друзів" і військовим зборам), було поступово здіснено трьома першими Птолемеями. Безпосередніми наслідками цього явища стала відсутність у країні колоніальної ситуації та зовнішньополітична пасивність, що розпочалася у 30-х рр. III ст. до Різдва Христова, яка стала однією з головних причин занепаду держави Птолемеїв.
13. Християнство в ранньовізантійському Херсонесі (за культовими пам'ятками)
         Досліджено процес християнізації населення Херсонеса у пізньоантичний і ранньосередньовічний періоди на основі вивчення пам'яток ранньохристиянської культової архітектури та інших груп джерел. Згідно з писемними даними, створення Херсонеської єпархії припадає на останню чверть IV ст., і саме з даного часу в місті почали споруджувати християнські храми, архітектурні залишки яких не збереглися. Групу відомих ранньовізантійських церков умовно можна віднести до другого етапу християнського будівництва, який за матеріалами археологічних досліджень, почався в епоху Юстиніана I і тривав до першої половини VII ст. У цей період християнізація херсонеситів досягла найвищого ступеня. Висунуто гіпотезу, що у другій половині VI - початку VII ст. християни були більшістю міського населення. На підставі порівняння архітектурних форм місцевих храмів та їх візантійських аналогів доведено головну роль столичної школи у складанні ранньосередньовічних пам'яток церковного зодчества Херсонеса.
14. Енергоекономічна оцінка технологій виробництва зерна
         На підставі результатів енергетичного й економічного оцінювання визначено оптимальні варіанти технологій для підвищення ефективності виробництва зерна в Україні. Обгрунтовано доцільність врахування економічного й енергетичного аспектів у даному виробництві, що дозволяє раціонально використовувати енергетичні та матеріальні ресурси, а також більш об'єктивно оцінювати виробничу діяльність сільськогосподарських товаровиробників. Визначено вплив основних факторів інтенсифікації на енергетичну й економічну ефективність технологій виробництва зерна. Надано оцінку економічній і енергетичній ефективності ресурсозберігаючих технологій за умов Лісостепу України. Наведено рекомендації щодо впровадження інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій виробництва зерна.
15. Інституційні форми розвитку конкурентних відносин
         Досліджено інституційні форми розвитку конкурентних відносин в економіці України. З'ясовано необхідність застосування інституційного підходу до вивчення конкуренції. Розроблено модель "інституційне середовище - конкурентне середовище - конкурентні відносини". Вивчено монополії радянського типу й інституційні відмінності переходу України до конкурентного ринку. Виділено п'ять блоків проблем інституційного середовища. Досліджено стан конкурентного середовища та визначено основні інституційні перепони, що заважають вільному руху капіталу на міжгалузевому та внутрішньогалузевому рівнях. Висвітлено шляхи подолання інституційних обмежень конкуренції з урахуванням спрямованості розвитку, існуючих мультигенерацій, реалізації інтересів груп інституційних новаторів, реформи системи галузевої, регіональної та горизонтальної державної допомоги галузям промисловості.
16. Природа і механізм трансформації банківських ресурсів
         Досліджено природу та механізм трансформації банківських ресурсів на мікро- та макрорівнях. Розроблено імовірнісну модель, що відображає природу і механізм формування умовно-постійної частини поточних пасивів як прояв "банківського ефекту" та дозволяє встановити кількісні взаємозв'язки у канонічному вигляді. Визначено механізм стабілізації змінної частини поточних пасивів за методом короткострокових запозичень. Розглянуто механізм трансформації сукупності короткострокових депозитів у довгострокові ресурси за методом послідовних заміщень. Доведено, що наявність дрібних, середніх і великих клієнтів необхідна для формування ресурсів зі стабільною складовою. Запропоновано враховувати вплив варіативності капіталу банку на трансформацію тимчасових коштів. Обгрунтовано необхідність обліку ресурсних ризиків у банківській діяльності, запропоновано їх класифікацію. Теоретично обгрунтовано моделювання процесів трансформації банківських ресурсів на макрорівні. Установлено, що довгострокові банківські ресурси, спрямовані на фінансування реального сектора економіки, витісняються короткостроковими коштами. Банки виконують місію відтворення довгострокових ресурсів за допомогою трансформації. Обгрунтовано, що цілеспрямоване та комплексне управління процесом трансформації може стати однією з головних умов досягнення збалансованого економічного зростання.
17. Управління підприємством в умовах інноваційної конкуренції
         Вивчено теоретико-методологічні та практичні підходи до формування системи управління підприємством за умов інноваційної конкуренції. Проаналізовано суть інноваційної конкуренції та інноваційної конкурентоспроможності підприємства. Визначено основні детермінанти останньої. Обгрунтовано напрями вдосконалення системи управління. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення у сфері інноваційної діяльності та розроблено основні напрями його вдосконалення. Оцінено інвестиційне забезпечення реалізації програм інноваційного розвитку, доведено доцільність використання єврооблігацій для фінансування інноваційних програм. Досліджено особливості розвитку міжнародного ринку єврооблігацій і проаналізовано специфіку випуску єврооблігацій підприємствами України. Обгрунтовано концептуальну модель організації випуску єврооблігацій. Розроблено теоретико-методологічні засади організаційного розвитку підприємства. Запропоновано механізм удосконалення системи управління цим розвитком й обгрунтовано концептуальні підходи до вдосконалення системи управління брендом.
18. Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління
         Розроблено теоретико-методологічні положення та науково-методичне забезпечення організації управління фінансовими потоками економічних агентів. До наукового обігу введено концепт "скелетон потоків фінансових ресурсів". Обгрунтовано концепцію управління фінансовими потоками економічних агентів. Встановлено узагальнювальну ознаку врахування наявної асиметрії розподілу фінансових ресурсів, яку необхідно використовувати під час проведення аналізу фінансових потоків. Визначено сутність категорії "фінансовий потік". Розглянуто особливості дослідження фінансових потоків фондового ринку та банків. Проаналізовано взаємодію фінансових потоків. Виявлено віртуальний ефект обмеженого зростання вхідного потоку фінансових ресурсів підприємств реального сектора економіки. Запропоновано методику оцінки вартісної характеристики економічної інформації.
19. Канали Kv-групи інтернейронів культури клітин гіпокампа
         Вивчено потенціал-керовані калієві канали, притаманні ГАМК-ергічним культивованим інтернейронам гіпокампа. З використанням електрофізіологічних методик фіксації струму та потенціалу у конфігурації "ціла клітина", парної реєстрації від синаптично зв'язаних клітин і електричної стимуляції аксону та методик імуноцитохімічного забарвлення і зворотньої транскрипції з полімеразною ланцюговою реакцією досліджено специфічні підтипи калієвих каналів, властиві інтернейронам гіпокампа, внесок цих каналів в інтегральний калієвий струм інтернейронів, а також їх участь у регуляції гальмівної синаптичної передачі. Показано, що головна роль у формуванні інтегрального калієвого струму культивованих інтернейронів гіпокампа належить струму, що не має інактивації. Показано незначний внесок в інтегральний калієвий струм каналів Kv2-, Kv3- і Kv4-родин. Показано наявність Kv7-каналів на сомі і на аксонах гальмівних інтернейронів, а також їх здатність впливати на мембранні потенціали та функціональний стан клітини. Зроблено висновок про головну роль каналів Kv7-родини у формуванні калієвого струму соми інтернейронів у відповідь на деполяризацію і про здатність цих каналів модулювати ГАМК-ергічну синаптичну передачу.
20. Мікроводорості як кормові об'єкти личинок мідій і устриць
         Оптимізовано умови живлення личинок устриці Crassostrea gigas і мідії Mytilus galloprovinciallis у разі їх вирощування в розпліднику. Виявлено трофічні потреби личинок мідій та устриць. Вперше в розпліднику апробовані елементи біотехніки масового культивування мікроводоростей - корму для личинок мідій та устриць, у проточному та нагромаджувальному режимах. Визначено швидкість росту та динаміку нагромадження урожаю мікроводоростей залежно від фази росту та умов культивування. Вперше досліджено процес нагромадження каротиноїдів личинками устриць і показано їх трансформацію устричним спатом. Вперше складено харчові раціони для личинок устриць і мідій залежно від стадій розвитку з урахуванням кількісного й якісного складу мікроводоростей.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua