От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Ендоваскулярне лікування внутрішньочерепних мішкоподібних аневризм у ранніх періодах крововиливу, ускладнених ангіоспазмом
         Проаналізовано результати комплексного дослідження та лікування 174-х пацієнтів, прооперованих з використанням внутрішньосудинного методу в ДУ "Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії АМН України" у період з 2002 до 2008 hр. Розроблено критерії оптимізації обстеження хворих на підставі вивчення клінічного перебігу аневризматичного геморагічного інсульту за умов ангіоспазму. Важливе значення надано клінічним даним (оцінки стану за шкалою WFNS і шкалою Hant-Hess), а також церебральній ангіографії та комп'ютерній томографії. Розроблено показання до ендоваскулярного лікування хворих у різні терміни крововиливу. Вивчено особливості застосування балонів-катетерів та відокремлюваних спіралей для оклюзії аневризм: у гострому періоді крововиливу. Установлено, що ендоваскулярна оклюзія мішкоподібних аневризм може виконуватися за наявності ангіоспазму. Застосування відокремлюваних спіралей є більш ефективним у разі мікроаневризм за наявності аномальної будови судин екстра- та інтракраніальних відділів. Виявлено особливості тактики використання різних методів оклюзіїі залежно від локалізації, розмірів, анатомічної будови аневризм, колатерального кровообігу. Встановлено основні прогностично несприятливі ознаки аневризматичного крововиливу: III і IV типи ангіоспазму, наявність внутрішньочерепного крововиливу у 3 бали за класифікацією Fisher, розміри 1 - 20 мм, складну форму та багатокамерність аневризми. Розроблено алгоритм ангіопластики та фаркоінфузії залежно від типу ангіоспазму. Механічна ангіопластика особливо ефективна у разі ангіоспазму I і II типів. За умов ангіоспазму III і IV типів її обов'язково доповнюють болюсною (селективною та суперселективною) фармакоінфузією. Ангіопластика та болюсна фармакоінфузія проводяться на тлі стандартної 3-H терапії.
2. Клініко-епідеміологічна характеристика синдрому жорстокого поводження з дітьми на моделі Одеського регіону
         Вивчено епідеміологію, клінічні особливості, фактори ризику синдрому жорстокого поводження з дітьми, а також психологічні проблеми та питання психологічної підтримки дітей, постраждалих від насильства. Показано зв'язок синдрому жорстокого поводження з дітьми з соціально-економічним станом родини, особистістю батьків і особистістю дитини. Проаналізовано психологічні проблеми та аспект психологічної реабілітації дітей - жертв жорстокого поводження. Запропоновано засіб прогнозування ризику синдрому жорстокого поводження з дітьми з використанням рівняння логістичної регресії. Обгрунтовано профілактичні заходи щодо зменшення кількості випадків синдрому жорстокого поводження з дітьми.
3. Медична реабілітація та протезно-ортопедичне забезпечення дітей з куксами нижніх кінцівок
         Розроблено програму реабілітації дітей з куксами нижніх кінцівок. На підставі даних анамнезу захворювань, клінічного стану кукси нижньої кінцівки дітей, результатів проведеної підготовки до протезування, звикання до протезів дітей розроблено концептуальні схеми-алгоритми реабілітаційних заходів для цієї групи дітей. Розроблено схеми проведення реабілітації дітей з куксами нижніх кінцівок внаслідок ампутації та природженої патології. Визначено основні помилки у строках й обсягах реабілітаційних заходів, а саме: пізнє первинне протезування, відсутність диспансерного нагляду за станом кукси та протеза, порушення строків заміни протезів, несвоєчасне визначення та лікування пороків і хвороб кукси в дітей. З метою оптимізації реабілітаційного процесу запропоновано та відпрацьовано програму реабілітації дітей з куксами нижніх кінцівок, що дозволило відмовитись від використання допоміжних засобів під час ходьби у протезах у 69,0 % дітей з куксами внаслідок амптуації та у 93,1 % - з куксами внаслідок природженої патології.
4. Мутації гена TGFBI у хворих із спадковими дистрофіями строми рогівки
: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.22 [Електронний ресурс] / Володимир Миколайович Пампуха; НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики. — К., 2009. — 18 с. — укp.
5. Нейропротективна дія конденсованих похідних [1,2,4]-триазинонів при моделюванні гострого порушення мозкового кровообігу
: автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.05 [Електронний ресурс] / Вадим Вячеславович Галиця; АМН України; Державна установа "Інститут фармакології та токсикології". — К., 2009. — 20 с. — укp.
6. Предиктори розвитку частих рецидивів фібриляції передсердень при ІХС та ефективність різних методів профілактичного лікування
         Вивчено предиктори розвитку часторецидивуючої форми фібриляції передсердь (ФП) у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) зі стабільною стенокардією I - III функціонального класу (ФК) з супутньою гіпертонічною хворобою (ГХ). Досліджено питання ефективності профілактичного лікування з застосуванням антиаритмічного препарата аміодарону, інгібітора ангіотензинперетворювального фермента лізиноприлу, блокатора рецепторів ангіотензину II лосартану та у разі їх комбінованого застосування. У пацієнтів з частими нападами фібриляції пересердь (ФП) визначено більш значні прояви патологічного ремоделювання серця та судин, діастолічної дисфункції у порівнянні з пацієнтами з рідкими нападами ФП. Як основний предиктор розвитку рецидивів ФП виявлено розмір лівого передсердя. Встановлено, що проведення комбінованої антиаритмічної терапії з застосуванням аміодарону, лізиноприлу, лосартану та їх комбінації призводить до позитивного антиаритмічного, антиішемічного й антремоделювального ефектів у всіх групах з більшим антиаритмічним і антиремоделюючим ефектом за умов лікування пацієнтів, яке передбачає використання лосартану.
7. Псоріаз і червоний плоский лишай: прогностичні варіанти клінічного перебігу та вибір терапії
         Розкрито проблему розробки патогенетично обгрунтованої терапії хронічних рецидивуючих папульозних дерматозів. Виділено прогностичні варіанти клінічного перебігу папульозно-бляшкового псоріазу та типової форми червоного плоского лишаю. Подано характерні для кожного варіанту середньоарифметичні диференційно-діагностичні показники. Виявлено спільність відповідної запальної реакції шкіри під час псоріазу і червоного плоского лишаю. Обгрунтовано патогенетичну терапію для кожного прогностичного варіанту клінічного перебігу дерматозів із застосуванням протизапальних та імунокоригуючіх препаратів, а також препарату для базисної терапії - сульфасалазіну. Проаналізовано ефективність розроблених схем комплексного лікування хворих на псоріаз і червоний плоский лишай. Запропоновано їх використання в умовах шкірно-венерологічних диспансерів України.
8. Репродуктивне здоров'я жінок при різних методах контрацепції
         Вперше встановлено причини, частоту та структуру порушень репродуктивного здоров'я та соматичних ускладнень у жінок, які використовують внутрішньоматкову і гормональну контрацепцію. Показано роль тривалого використання внутрішньоматкового контрацептива в розвитку ендометриту та гнійно-запальних захворювань органів репродуктивної системи. Наведено клініко-морфологічні, імунологічні та мікробіологічні особливості розвитку запальних ускладнень внутрішньоматкової контрацепції з урахуванням моделі та тривалості знаходження контрацептива в порожнині матки. Показано роль гормональної контрацепції в розвитку порушень менструальної функції та соматичних ускладнень, залежно від складу та тривалості використання конкретного препарату. На основі вивчення взаємозв'язку між клінічними, гемостазіологічними та мікробіологічними показниками встановлено нові аспекти патогенезу запальних ускладнень внутрішньоматкової контрацепції та порушень менструальної функції за гормональної контрацепції. Науково обгрунтовано необхідність розробки алгоритму прогностичних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження частоти порушень репродуктивного здоров'я та соматичних ускладнень у разі використання внутрішньоматкової та гормональної контрацепції. Вперше розкрито порівняльні аспекти клінічного перебігу вагітності, пологів і перинатальних наслідків розродження у жінок, які використовують внутрішньоматкову та гормональну контраценпцію.
9. Зовнішні аспекти енергетичної політики України
         Проаналізовано актуальну проблему формування енергетичної політики України та гарантування її енергетичної безпеки у взаємозв'язку з завданнями вітчизняної зовнішньої політики. Особливу увагу приділено вивченню європейського вектора енергетичної політики України у контексті прагнення українського політикуму стати частиною європейських співтовариств. Зроблено висновок, що енергетична безпека у сучасний період набула значення економічної та політичної проблеми та значно впливає на формування та реалізацію зовнішньої політики держави. З'ясовано, що енергетичний фактор активізує співробітництво між державами та стимулює регіональну співпрацю, а інтенсивність зв'язків з політичних, безпекових, енергетичних, торговельних та інших питань визначає належність держави до різних регіональних утворень. Доведено, що Україна не відіграє активної ролі в європейському енергетичному просторі та самостійно не вирішує енергетичні питання. Зроблено висновок, що такі міжнародні актори, як Росія, США та країни ЄС впливають на енергетичну політику України імперативно, зокрема, визначають її зовнішню політику.
10. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к. XIX - поч. XX ст.)
         Проаналізовано проблеми містики та містицизму в російській традиції філософування XIX - XX ст. Розглянуто методологічні засади дослідження таких проблем, виділено головні підходи до їх вирішення у російській традиції філософування (В. Соловйова, Л. Карсавіна, Л. Шестова). Проаналізовано погляди видатних російських мислителів XX ст. М. Бердяєва та С. Франка, а також існуючі інтерпретації проблеми містики та містицизму у зв'язку з проблемою людини. Виявлено рівні функціонування містики та містицизму як індивідуальний і теоретичний. Відзначено, що обгрунтованими є існуючі підходи до проблеми містики та містицизму у працях російських філософів, а також диференційований підхід до цієї проблеми у західноєвропейській і російській традиціях філософування. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що на базі творчої спадщини російських мислителів відбувається конкретизація методологічних і загальнотеоретичних положень проблеми містики та містицизму, а також виділено основні методологічні підходи.
11. Застосування екстракортикального остеосинтезу та гідроксилапатиту "КЕРГАП" при переломах клубової кістки у собак
         Здійснено клініко-експериментальне обгрунтування ефективності застосування методики екстракортикального остеосинтезу у разі переломів у клубової кістки в собак за умов заміщення дефекту між відламками композитним матеріалом - гідроксилапатитною керамікою "КЕРГАП". За результатами проведених досліджень показано, що переломи клубової кістки є здебільшого осколковими, тому під час репозиції завжди буде присутній дефект між відламами. Доведено, що надійна фіксація відламків клубової кістки в собак досягається за умов застосування екстракортикального методу остеосинтезу. На підставі результатів клінічних і експериментальних досліджегнь обгрунтовано доцільність використання з метою усунення дефектів між відламками кісток гідроксилапатитної кераміки "КЕРГАП", що сприяє більш ранньому відновленню рухової функції, не спричиняє післяопераційні ускладнення, є біоінертним матеріалом щодо тканин організму; завдяки його хімічному складу швидше нормалізує у сироватці крові активність лужної фосфатази, вміст кальцію загального, фосфору неорганічного та мангану. Встановлено, що імплантований у місце зламу гідроксилапатит "КЕРГАП" стимулює остеорепаративні процеси.
12. Особливості забур'янення та удосконалення системи захисту промислових виноградників у південно-західному Степу України
: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 16.01.13. [Електронний ресурс] / Наталія Тимофіївна Могилюк; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с. — укp.
13. Поліморбідність: кетоз та гепатодистрофія вівцематок (етіологія, діагностика, профілактична терапія)
         Наведено методику моделювання експериментального кетозу у кітних овець шляхом введення у рубець 1,5 % розчину масляної кислоти. Узагальнено схему патогенезу експериментального кетозу. Вивчено етіологію спонтанного кетозу у кітних і лактуювальних овець. Удосконалено дифузійний метод визначення кетонових тіл у крові, який дозволяє проводити діагностику кетозу та його більш глибокі наукові дослідження. Розроблено та клінічно апробовано комплексну профілактичну домішку "КМВ", що запобігає розвитку кетозу овець. Клінічно апробовано комплексну лікувальну домішку "Антикет", щоденне застосування якої упродовж 7 - 15 днів призводить до одужання, зниження кетогенезу, білірубенемії, активності ферментів АсАТ, АлАТ, ГГТП, збільшення рівня глюкози й альбумінів у крові, нормалізації лужного резерву. Висвітлено схему етіології та патогенезу спонтанного кетозу та гепатодистрофії у овець.
14. Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Горган
         Досліджено й узагальнено ландшафтно-екологічні особливості зрубів Горган. Розглянуто особливості зміни рослинності за різних ландшафтно-едафічних умов. З'ясовано, що формування, ріст і розвиток молодого покоління лісу визначається еколого-біологічними особливостями впливу особин деревних порід, їх специфічної взаємодії з трав'янисто-чагарниковим покривом, яке виконує важливу функцію природного добору найстійкіших і найбільш конкурентоспроможних молодих особин деревних видів. Природне відновлення лісового рослинного покриву описано як вторинну сукцесію, представлену серією послідовних стадій перехідних рослинних угруповань. Перехідні рослинні угруповання на різних стадіях відрізняються за структурою біоморф, видовим складом і ценотичною асоційованістю. Виявлено, що формування рослинності зрубів має суттєві ідафічні особливості, які, зокрема, залежать від характеру геологічного субстрату. Зазначено, що результати проведеного дослідження можна використовувати як методичну основу для прогнозування напрямів формування дифузної трав'янисто-чагарникової рослинності та майбутніх молодих деревостанів на зрубах, а також обгрунтування доцільності лісогосподарських заходів.
15. Підвищення продуктивності чистового точіння загартованих сталей косокутним однокромочним інструментом з ПНТМ на основі КНБ
         Уточнено закономірності формування перерізу зрізу за косокутного точіння одноокромочним інструментом та вивчено вплив на середню товщину зрізу, режимів різання, кута нахилу ріжучої кромки та діаметра оброблюваного виробу. Наведено залежності, які дозволяють розрахувати зміну товщини зрізу вздовж ріжучої кромки. Проведено комплекс експериментальних досліджень силових і температурних характеристик процесу різання загартованих сталей косокутними однокромочними інструментами, оснащеними полікристалічними надтвердими матеріалами (ПНТМ) на основні кубічного нітриду бору (КНБ). Досліджено закономірності впливу умов обробки (кута нахилу ріжучої кромки інструмента та режимів різання) на стійкість різального інструмента, висоту мікронерівностей обробленої поверхні, структуру та мікротвердість поверхневого шару матеріалу. На підставі даних, одержаних внаслідок проведених досліджень та їх дослідно-промислової перевірки розроблено рекомендації з практичного застосування результатів роботи.
16. Підвищення якісних характеристик товстолистового прокату із мікролегованих сталей при контрольованій прокатці
: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 [Електронний ресурс] / Олександр Вікторович Мурашкін; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. — Д., 2009. — 20 с. — укp.
17. Розвиток методу розрахунку параметрів холодної пільгерної прокатки при заданому розподілі розвалки калібрів для одержання регламентованої поперечної різностінності труб
         Уперше визначено закономірність розподілу товщини стінки по перерізах робочого конуса залежно від розвалки калібрів з урахуванням формозміни труби у миттєвому осередку деформації. Розвинуто загальний метод розрахунку деформаційних параметрів процесу холодної пільгерної валкової прокатки труб (ХПТ). Наведений метод грунтується на залежності заздалегідь заданого розподілу розвалки калібрів і визначенні подачі з режиму деформування на основі визначеної закономірності розподілу товщини стінки від розвалки калібрів. Проведено комп'ютерну реалізацію розвинутого методу. Одержано експериментальні дані щодо поперечної різностінності труб за умов прокатки за режиму деформування, розрахованого з застосуванням розвинутого методу розрахунку параметрів процесу ХПТ, та доведено ефективність даного методу. Результати дослідження у вигляді комп'ютерної програми "ХПТ-розвалка" запропоновано виробництву для проектування калібровок інструмента холодної пільгерної валкової прокатки труб з метою одержання труб з необхідною точністю.
18. Технологічні процеси виготовлення ливарного оснащення з використанням методів швидкого прототипування
         Вирішено важливу науково-технічну проблему ливарного виробництва - одержання точних і якісних виливків шляхом використання високоточного ливарного оснащення, виготовленого з матеріалів, що використовують технології швидкого прототипування завдяки можливостям даних технологій. Запропоновано використання вставок, одержаних за методом селективного лазерного спікання композитних матеріалів (КМ), для кокільного оснащення литва алюмінієвих сплавів, що дозволяє одержати якісні виливки за щільністю та розмірною точністю за рахунок здатності регулювання умов процесу твердіння виливків. Визначено його кількісні значення до кожного засобу розглянутих технологій швидкого прототипування та їх матеріалів. Доведено необхідність його врахування на стадії проектування ливарного оснащення та його виготовлення. Зроблено спостерження, що розташування 3D моделей, елементів однієї збірки ливарного оснащення, які повинні розташовуватися в одній вісі координат X, Y, Z столу побудови установки, мінімізуючи цим відхилення обраного способу побудови. Доведено доцільність виготовлення ливарного оснащення з використанням можливостей технологій швидкого прототипування та їх матеріалів на прикладі розроблених варіантів модельного оснащення - "Модельного модуля". Наведено варіанти одержання точного ливарного оснащення, одержаного за різних способів з використанням розглянутих технологій швидкого прототипування.
19. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ
20. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua