От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Управління державно-приватним партнерством на ринку авіаційних перевезень
: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Ніна Олександрівна Полянська; Національний авіаційний ун-т. — К., 2009. — 20 с. — укp.
2. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр.
         Досліджено історичні передумови зародження, становлення, розвитку німецького студентського протестного руху, форми та методи його активності, а також місце у суспільно-політичному житті ФРН у 1960-х рр. Проаналізовано політичні й економічні зрушення у повоєнні десятиліття та соціально-психологічну атмосферу в країні як чинники розгортання протестів німецького студентства. З'ясовано основні положення ідеології студентського руху та його провідної організації - Соціалістичного союзу німецьких студентів і розкрито ідейні витоки руху. Досліджено процес виникнення студентського протестного руху, форми його проявів, особливості організації та динаміку розвитку. Встановлено масштаби та періодизацію руху студентства 1960-з рр. Вивчено ідейну та суспільно-політичну спрямованість студентських протестів і встановлено їх характер. Визначено лідерів руху та місце студентських організацій у його активності. З'ясовано причини спаду даного руху та висвітлено його напрямки та сфери впливу на суспільство ФРН.
3. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшокласницями
         Обгрунтовано педагогічні умови, за яких забезпечується ефективне формування знань, умінь і навичок, необхідних для проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшоркласницями, а саме: усвідомлення студентами значущості оздоровчої гімнастики та фітнесу, а також специфіки її проведення зі старшокласницями; розробку моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до зазначеної діяльності та впровадження програми такої підготовки.
4. Соціокультурна ідентичність в умовах европейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних зв'язків)
         Вперше розроблено культурологічну типологію україно-чеської міжкультурної взаємодії у XX - початок XXI ст. Проведено аналіз джерельної бази дослідження, уточнено ряд понять ("комунікація", "взаємодія", "спілкування"," діалог", "Інший", "Чужий"). Розкрито особливості конституювання міжкультурної взаємодії в контексті сучасних соціокультурних процесів. Розроблено культурно-історичну типологію становлення україно-чеської культурної взаємодії у XX ст.- початок XXI ст. на прикладі діяльності української діаспори в Чеській Республіці як чинника збереження соціокультурної ідентичності українців. З'ясовано особливості сучасного стану взаємодії української і чеської культур. Спрогнозовано перспективи діалогу української та чеської культур в контексті європейських інтеграційних процесів і запропоновано шляхи його оптимізації. Вперше до вітчизняного наукового обігу впроваджено нові джерела та праці чеських дослідників української діаспори в міжвоєнний період Л. Бєлошевської, М. Бубенікової, В. Вебера, Л. Гарбулової, Б. Зілинського, З. Сладека, С. Тейхманової та інших._
5. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 - 2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору
         На підставі архівних матеріалів, здобутків вітчизняних і зарубіжних теоретиків та істориків щодо засобів масової інформації з використанням методу порівняльного аналізу комплексно досліджено українськомовну легальну пресу історичної Волині, Холмщини та Підляшшя на різних етапах у контексті загальносвітових історичних процесів XX ст.: 1917 - 1939 рр., 1939 - 1941 рр., 1941 - 1944 рр., 1944 - 1990 рр., 1990 - 2000 рр. Зокрема, пресу Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя у 1917 - 1939 рр. (у складі Російської імперії та з 1921 р. - Польської республіки) проаналізовано у порівнянні з пресою періоду формування незалежної України (1990 - 2000 рр.), а окупаційну пресу даного регіону у 1941 - 1944 рр. (періоду Генеральної губернії та Райхскомісаріату) - у зіставленні з радянською пресою у складі УРСР (1939 - 1941 рр., 1944 - 1990 рр.). Показано близькість демократичних моделей розитку преси у дорадянський період та у часи незалежності, а форми існування окупаційної преси описано як реалізацію тоталітарного архетипу з домінуванням інтересів ідеологічної системи над духовними інтересами особистості. До наукового обігу залучено 424 часописи та тисячі імен учасників творення інфомаційного та загальногуманітарного інформаційного простору.
6. Термодинамічні умовини утворення нафтоподібних систем в надрах землі за співвідношенням стабільних ізотопів вуглецю в індивідуальних вуглеводнях
         Досліджено процес перерозподілу стабільних ізотопів вуглецю у системах насичених вуглеводів зі зміною тиску та температури і встановлено термодинамічні умови та глибину утворення нафтоподібних систем. Досліджено та проаналізовано закономірності зміни інтенсивних параметрів індивідуальних сполук зі вмістом ізотопів вуглецю, на базі яких створено рівняння стану. Визначено зміни компонентного складу нафтоподібних систем, складених з алканів, зі зміною тиску та температури. Встановлено діапазони тисків, температур та глибин утворення нафтоподібних систем за ізотопним складом вузьких фракцій нафти.
7. Вплив оклюзійних порушень на внутрішні розлади скронево-нижньощелепних суглобів та їх диференційна діагностика з допомогою магнітно-резонансної томографії
         Вирішено завдання сучасної стоматології - визначення впливу оклюзійних порушень, зумовлених дефектами зубних рядів і зниженням міжальвеолярної висоти на внутрішні розлади скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС), особливостей їх діагностування за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). На підставі клінічного обстеження, магнітно-резонансної та комп'ютерної томографії скронево-нижньощелепних суглобів 69-ти хворих (проаналізовано стан 138-ми СНЩС) з внутрішніми розладами та розподілу обстежених за групами згідно з класифікацією дефектів зубних рядів за Eicher виявлено, що на виникнення однобічних і простих зміщень суглобового диску впливають пошкодження коронок зубів і невеликі дефекти. Виникнення важчих видів зміщень суглобового диску зумовлюють протяжні асиметричні дефекти зубних рядів і двобічна втрата зон підпор, особливо задніх. Запропонованний оптимальний протокол МРТ-обстеження СНЩС у сагнітальній і фронтальній площинах, виявлено бічні та досерединні зміщення суглобового диску, що впливає на центральне положення головок нижньої щелепи у звичній оклюзії. Запропоновано здійснювати МРТ-контроль у разі встановлення лікувального положення нижньої щелепи. Створено тривимірну математичну модель нижньої щелепи та виявлено з її допомогою біомеханічні закономірності розподілу силових реакцій у суглобах залежно від місця прикладання жувального навантаження та варіантів оклюзії.
8. Застосування дротяних стентів, що саморозширюються, при пухлинному враженні стравоходу
         Досліджено проблему покращання результатів лікування хворих на ускладнені пухлинні враження стравоходу шляхом використання внурішньостравохідних дротяних стентів, що саморозширюються. Розроблено показання та протипоказанря до їх використання. Вирішено проблему стосовно ускладнень стентування та можливості проведення спеціального лікування хворих, яким встановлені стравохідні стенти. За результатами проведеного дослідження встановлено, що абсолютних показань до застосування внутрішньостравохідних стентів немає, до відносних протипоказань належать термальний стан пацієнтів і локалізація пухлин у шийному відділі стравоходу та кардіальному відділі шлунка. Застосування зазначених стентів у хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід з дисфагією сприяє зменшенню ступеня дисфагії у середньому з 3,1 до 1,2, покращує якість життя пацієнтів. Визначено тенденцію до збільшення середньої тривалості життя з 34-х днів до 94-х. Використання стентів у хворих з непроможністю стравохідних анастомозів після радикальних операцій зменшує детальність від цього ускладнення з 71,4 % (за хірургічного лікування), або з 47,3 % (за умов консервативного лікувння) до 13,3 %. У разі рубцевих звужень анстомозів досягається відновлення прохідності за стравоходом. За умов екстратравохідних пухлин, ускладнених дисфагією та стравохідною норицею симптоматичний ефект (відновлення прохідності їжі, геметизації свищів) досягається у 95,6 % пацієнтів. Відзначено, що стентування не є протипоказанням до проведення хіміопроменевої терапії, воно створює більш безпечні умови для подальшого застосування променевої та хіміотерапії.
9. Інтраопераційна трансілюмінація у профілактиці пошкоджень позапечінкових жовчних протоків і судин та діагностиці холелітіазу
         Проаналізовано результати обстеження та лікування 400 хворих з жовчнокам'яною хворобою та 15-ти пацієнтів з виразковою хворобою. На підставі вивчення результатів оперативних втручань на органах гепатодуоденальної ділянки визначено основні фактори ризику пошкоджень позапечінкових жовчних протоків і судин під час виконання відкритої та лапароскопічної холецистектомії. Встановлено ефективність проведення інтраопераційної трансілюмінації у разі лапароскопічної холецистектомії для верифікації позапечінкових жовчних протоків і судин у випадках нетипових анатомічних варіантів і патологічних змін у гепатодуоденальній ділянці. Обгрунтовано можливість застосування інтраопераційної трансілюмінації для візуалізації позапечінкових жовчних протоків під час проведення оперативних втручань з приводу низької пенетрувальної виразки дванадцятипалої кишки. Оцінено ефективність проведення інтраопераційної трансілюмінації під час лапароскопічної холецистектомії у діагностиці холедохолітіазу, а також з метою контролю повноти холедохолітотомії. Розроблено методи й інструменти для інтраопераційної верифікації позапечінкових жовчних протоків і судин і діагностики холелітіазу, встановлено їх ефективність під час виконання оперативних втручань на органах гепатодуоденальної ділянки.
10. Механізми імунотропної дії транквілізаторів бенздіазепінового ряду в умовах хронічного стресу
         Вивчено молекулярні механізми стрес- та імунопротекторної дії транквілізаторів бенздіазепінового ряду й обгрунтовано доцільність їх застосування з метою фармакологічної корекції стресових розладів імунітету. Визначено органоспецифічність і залежність імунорегуляторного впливу транквілізаторів від стадії розвитку стрес-синдрому. Показано здатність реланіуму поглиблювати індуковані стресові зміни окремих факторів резистентності організму та гальмувати їх післястресову реабілітацію. Встановлено високу ефективність профілактичного впливу новітніх транквілізаторів - гідазепаму та циназепаму, пов'язану з виразною стабілізацією мембран лімфоцитів і корекцією порушень клітинно-цитокінних механізмів регуляції імунних функцій. Обгрунтовано доцільність пріоритетного застосування гідазепаму, який, у порівннні з іншими транквілізаторами, найбільш ефективно коригує різні ланки патогенезу даних розладів на всіх етапах формування стрес-синдрому.
11. Організаційно-економічне обгрунтування оптимізації медикаментозного забезпечення населення нестероїдними протизапальними лікарськими засобами
: автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 [Електронний ресурс] / Наталія Любомирівна Ханик; Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2009. — 22 с. — укp.
12. Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом
         Встановлено діагностичні критерії вторинного дегенеративно-дистрофічного процесу - остеоартрозу у хворих на подагру. Виявлено зв'язок окремих клініко-лабораторних ознак захворювання зі станом пуринового обміну, особливостями цитокінової сітки та наявністю антитіл до колагену II та III типів у розвитку дегенеративного процесу у хворих на подагру й остеоартроз (ОА). Доведено високу інформативність ультразвукового дослідження у кількісному оцінюванні характеру ураження суглобів. Проаналізовано особливості перебігу подагричного артриту (ПА) в осіб жіночої статі у порівнянні з чоловіками. У разі лікування ОА у хворих на подагру діацереїном одержано достовірне зниження рівня фактора некрозу пухлин-alpha й інтерлейкіну-6 в обох групах досліджуваних. Доведено ефективність довготривалого лікування хворих на подагру інгібіторами ксантинокидази (алопуринолом). Наведено рекомендації щодо застосування комбінованого рослинного препарату на основі колхіцину для лікування пацієнтів, хворих на гострий ПА.
13. Стан стоматологічного здоров'я у дітей з хронічними вірусними гепатитами та шляхи корекції
         Вперше вивчено фактори ризику стоматологічного здоров'я та визначено особливості клінічного перебігу основних стоматологічних захворювань у дітей з хронічним вірусним гепатитом (ХВГ). Доведено роль порушень реологічних і біохімічних властивостей ротової рідини, мікроекології порожнини рота та нижніх відділів травного каналу у формуванні факторів ризику стоматологічного здоров'я у даної категорії пацієнтів. Вперше у дітей, хворих на ХВГ, встановлено високі показники прямих кореляційних зв'язків між обтяженістю факторів ризику стоматологічного здоров'я та рівнем ендогенної інтоксикації, ступенем дисбактеріозу слизової оболонки порожнини рота і дистальних відділів травного каналу. Вперше встановлено зв'язок між показниками стану стоматологічного здоров'я, інтенсивністю ендотоксикозу та станом системи колонізаційної резистентності порожнини рота дітей, хворих на ХВГ. Доведено наявність причинно-наслідкового зв'язку ендогенної інтоксикації та формування ангулярного хейліту внаслідок порушень детоксикаційної функції печінки, нагромадження токсичних продуктів метаболізму в тканинах і декомпенсації природної системи виведення токсинів у дітей з ХВГ. На підставі аналізу результатів клініко-лабораторного дослідження розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів, який сприяє відновленню властивостей ротової рідини, стану колонізаційної резистентності порожнини рота, дезінтоксикації та зменшенню виразності клінічних проявів стоматологічних захворювань і спрямований на зниження впливу факторів ризику та підвищення рівня стоматологічного здоров'я.
14. Трансназальна транссфеноїдальна кріодеструкція аденом гіпофізу
         На підставі аналізу результатів дослідження встановлено, що ТТССК найбільш ефективна у разі мікроаденом, пухлин гіпофізу невеликих розмірів, зокрема, рефрактерних до консервативної терапії, а також у разі непереносимості пацієнтами призначених медикаментозних засобів. Відзначено, що ТТСК більш ефективна у разі АГ середнього та великого розмірів. Установлено, що кріохірургічні методи лікування хворих з АГ на 60 % менш травматичні, ніж ТТМА.
15. Туберкульозна інфекція у студентів в умовах епідемії туберкульозу
         Удосконалено профілактичні протитуберкульозні заходи серед студентів. Вивчено рівень захворюваності студентів у Дніпропетровську за період з 1996 до 2006 рр. За цього визначено осіб, найбільш уразливих щодо туберкульозу. Встановлено туберкулінову чутливість, інфікованість мікобакретріями туберкульозу (МБТ), ризик первинного інфікування МБТ серед загальної популяції студентського населення, а також туберкулінову чутливість та інфікованість МБТ серед студентів, які контактували з хворими на туберкульоз легень, з застосуванням певних методів діагностування туберкульозної інфекції. Вивчено ефективність профілактичного рентгенообстеження та якість життя хворих на туберкульоз легень студентів. Удосконалено рекомендації щодо диспансерного спостереження осіб, які контактували з хворими на туберкульоз легень.
16. Розробка засобу специфічної профілактики і терапії пастерельозу кроликів
         Уперше встановлено циркуляцію у кролівницьких господарствах України сероваріанту В P. multocida. Доведено його однотипність за морфокультуральними та біохімічними властивостями, відмінність за ступенем вірулентності від сероваріантів А і Д. Експериментально обгрунтовано доцільність використання феномену токсинопродукції для виготовлення комплексного антигену пастерел. За розробленою схемою 5 - 6-разового введення антигену у зростаючій дозі тваринам-донорам одержано високоактивну протипастерельозну антитоксичну сироватку для профілактики та терапії пастерельозу кроликів. Використання даної сироватки з лікувальною метою забезпечує одужання на 3 - 4-ту добу 70 % тварин і знижує летальність на 46,7 %.
17. Токсична дія трихотеценових мікотоксинів та застосування сорбенту "Кормосан" для профілактики мікотоксикозів
         Розроблено методи діагностування токсичності мікотоксинів, вивчено їх патогенез на клітини кишечнику свині, а також розроблено та впроваджено новий мікосорбент вітчизняного виробництва "Кормосан". Наведено результати моніторингу мікотоксинів, що вражають комбікорми для птиці за умов північно-східного регіону України, зокрема на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Донеччині та Луганщині, щодо зеараленонтоксикозу, Т-2 токсикозу й афлатоксикозу. Розроблено метод діагностування токсичності трихотеценових мікротоксинів типу Б на культурі клітин кишечнику свині ІРЕС-1, за допомогою якого вивчено вплив трихотеценів на фізіологічні процеси, що забезпечують бар'єрну функцію кишечнику. Встановлено ефективну дозу препарату "Кормосан" стосовно основних мікотоксинів у комбікормах для птиці й у порівняльному аспекті з мікосорбом з'ясовано доцільність його використання.
18. Зчеплення нематичного рідкого кристалу з полімерною поверхнею при світлоіндукованих адсорбції та десорбції молекул барвника
         Досліджено еволюцію світлоіндукованого зчеплення на полімерній поверхні комірки, заповненої нематичним РК з домішкою азобарвника. Визначено закономірності утворення й еволюції світлоіндукованого зчеплення, побудовано модель, що описує експериментальні дані. Встановлено, що світлоіндуковане зчеплення з'являється на нефоточутливій поверхні підкладки внаслідок конкуренції трьох світлоіндукованих механізмів: адсорбції та десорбції молекул барвника, а також впливу об'ємного кутового моменту. Зроблено розмежування процесів, які обумовлють появу та розвиток світлоіндукованого зчеплення. Виявлено, що опромінення комбінованих рідкокристалічних комірок з домішкою азобарвника у нематичній фазі призводить до дрейфу осі легкого орієнтування у напрямку поляризації опромінюючого світла. З'ясовано, що причиною світлоіндукованого дрейфу осі легкого орієнтування є поворот максимуму кутового розподілу адсорбованих молекул барвника, який відбувається внаслідок світлоіндукованої адсорбції/десорбції молекул барвника на підкладці за присутності світлоіндукованого об'ємного моменту.
19. Праслов'янська топонімія балканського ареалу
: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 [Електронний ресурс] / Олександр Іванович Іліаді; НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. — К., 2009. — 36 с. — укp.
20. Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконітового концентрату
         Вперше на підставі експериментальних досліджень та термодинамічних розрахунків, рентгенівських аналізів визначено склад реакцій, що перебігають під час взаємодії фосфат-глауконітового концентрату та нітратної кислоти. Визначено фізико-хімічні умови і технологічні параметри азотно-кислотного розкладання сировини та розроблено принципові технологічні схеми. Встановлено, що азотно-кислотне розкладання сировини відбувається у дифузній області, створено кінетичну модель процесу та знайдено константи швидкості, енергії активації, коефіцієнти масовіддачі. Створено математичну модель, яка дозволяє розрахувати технологічні параметри процесу та хімічний реактор розкладу. Розроблено стабілізовану аміачну селітру з підвищеними фізико-механічними властивостями, встановлено технологічні параметри введення азотно-кислотної витяжки, які дозволяють одержати безпечний у процесі збереження та використання продукт. Доведено їх економічну доцільність.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua