От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Роль народного музичного мистецтва у процесі формування громадянських якостей особистості
         Розкрито актуальну суспільно-педагогічну проблему - вплив народного музичного мистецтва на формування громадянських якостей, зосереджено увагу на виховному потенціалі національного музичного фольклору.
2. Становлення політичного центризму в партійному житті України
         Досліджено процес створення та діяльності центристських партій України (від їх генези до періоду незалежності). Уперше в українській політології на базі широкого джерельного матеріалу з'ясовано спільні й особливі риси генезису, становлення ідеології та політичної діяльності центристських партій. Установлено, що ідеї центризму мають глибокі корені у партійному житті України, а затвердження незалежності України, розвиток політичного плюралізму сприяли створенню центристських партій. Відзначено, що у суспільстві набуває розповсюдження центристська ідеологія, різновидами якої є ліберальна, соціал-демократична та християнсько-демократична ідеологія. Діяльність українських центристів певною мірою є відображенням політичних систем багатьох сучасних західних держав. Доведено, що сучасний центризм здійснив перетворення з мрії та утопії до реальної можливості, наявність центристських ідей у програмах українських партій зміцнює демократичні сили та створює надійні засади для успішного руху незалежності України до світового співтовариства. Центризм як ідеологія та відповідна політична практика є базою парламентської стабільності та надійним механізмом врівноваження конкуруючих сил на системному рівні.
3. Проблеми євроатлантичних відносин у парадигмальному полі американського неоконсерватизму
         Здійснено комплексне дослідження проблем євроатлантичних відносин у контексті зовнішньополітичної парадигми американського неоконсерватизму. Висвітлено політичну еволюцію американського неоконсерватизму та проаналізовано його ідейні витоки. Досліджено концепції провідних неоконсервативних аналітичних центрів США та їх підходи до євроатлантиних відносин. Доведено взаємоз'язок між системними змінами в американському геостратегічному баченні періоду адміністрацій Дж.В.Буша і наростанням кризових явищ у відносинах між Європою та США. З'ясовано, що події 11 вересня 2001 р. є центральними для розуміння мотивів подібних принципових змін, однак, вони не є їх генезою. Відзначено, що проблеми в євроатлантичних відносинах були зумовлені специфічним геополітичним середовищем, що сформувалося після розгляду біполярної системи та зробило можливою і навіть логічною трансформацію зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів у контексті гегемоністського неоконсервативного світобачення. На підставі результатів проведений аналіз дозволив виявити основні проблеми, специфіку та окреслити орієнтири євроатлантичного партнерства на початку XXI ст.
4. Ноосферный императив пайдейи XXI в.
         Екологічна проблема поставила людство перед вибором подальшого шляху розвитку: чи орієнтуватися йому, як і раніше, на безмежне зростання виробництва, чи це зростання повинно відповідати реальним можливостям природного середовища і людського організму,не тільки найближчим, але й віддаленим цілям соціального розвитку. Всі ці питання вимагають глибокого філософського осмислення, оскільки виникла гранична ситуація неординарного порядку. Людина, що дотепер заселяє Землю, якою б вона не була розумною, проте, не має основної властивості, притаманної будь-якому живому організму, - властивості екологічного самозабезпечення. Без цієї властивості людина не має майбутнього, а оволодівши нею, вона настільки змінить свої погляди, системи цінностей, своє ставленнядо природи і до себе подібних, що це вже буде інша істота, яка лише зовні нагадуватиме колишню. Ось чому для цієї нової істоти буде потрібна нова назва. Життєво актуальним стає завдання формування у людей світогляду біосфероцентричної спрямованості, а цевимагатиме переоцінки всієї системи духовних цінностей, що традиційно склалися, і, насамперед, адекватного розуміння людьми місця і ролі суспільства у біосфері як однієї зі складових цієї складної й унікальної природної системи.
5. Визначення впливу породи і породності свиней на одержання молодняка для відгодівлі до різних вагових кондицій
         Досліджено закономірності успадкування господарсько-корисних ознак потомками свиней, одержаних шляхом схрещування великої білої (ВБ) і великої чорної (ВЧ) порід, а також їх помісей у поєднанні з кнурами полтавської м'ясної (ПМ) породи та ефективності відгодівлі їх до різних вагових кондицій. Встановлено, що доцільно у масовому товарному свинарстві Донбасу використовувати ВБ породу як материнську форму, а як батьківську - кнурів ВЧ породи. З метою підвищення м'ясності туш найефективніше використовувати двопородне схрещування маток ВБ породи з кнурами ПМ, а у разі трипородного - двопородних маток у поєднанні з кнурами ПМ породи. Доведено ефективність використання чистопородного та помісного приплоду під час відгодівлі за умов виробництва до живої маси 100, 125 і 150 кг.
6. Використання сапоніту в системі заходів з профілактики неплідності худоби на Поділлі
         Вивчено основні причини неплідності худоби у Чемеровецькому районі Хмельницької області, встановлено її різновиди та економічні збитки від неї. З'ясовано, що основною формою неплідності худоби у досліджуваному регіоні є аліментарна, на другому місці за поширеністю виявилася симптоматична неплідність, інші форми даної патології зустрічалися значно рідше. Вивчено ефективність застосування вітамінів та аутомолозива з метою профілактики неплідності худоби. Вперше застосовано сапонітове борошно (у чистому вигляді, екструдованій формі, у поєднанні з вітамінними препаратами та аутомолозивом) у системі заходів з профілактики неплідності худоби та підвищення життєспроможності новонароджених телят.
7. Відновлення кулачкових муфт електроконтактним приварюванням присадного матеріалу з одночасним формоутворюючим осаджуванням
         Обгрунтовано та досліджено відновлення кулачкових муфт, які використовуються у сільськогосподарських машинах, комбайнах, тракторах та обладнанні тваринницьких ферм, методом електроконтактного приварювання присадного матеріалу з одночасним формоутворювальним осаджуванням. За даною технологією здійснено компенсацію зношеного шару за рахунок перерозподілу металу в заданому профілі кулачка, збережено первинні властивості на його робочій поверхні. Теоретично обгрунтовано цикл відновлення кулачкових муфт розробленим методом. Оцінено розподіл теплоти між електродами у момент проходження зварювального та підігрівального імпульсів струму. Отримано рівняння теплового балансу для різних стадій відновлення деталі, завдяки чому оцінено значення величин зварювального та підігрівального струмів. Для здійснення технологічного процесу проведено модернізацію діючого зварювального обладнання, розроблено комплект нових вимірювальних приладів для контролю параметрів відновлення та оперативного регулювання процесу обробки. Детально розглянуто оптимальну конструкцію осаджувального електрода з виїмкою визначеної ширини та глибини на торцевій поверхні залежно від типорозміру кулачкової муфти, запропоновано матеріал і конструкцію формувальної насадки на електрод. Встановлено, що зазначена технологія не впливає на зміни структури робочої поверхні кулачка. Після обробки розподіл хімічних елементів і фазовий склад деформованої поверхні не змінюються.
8. Відтворна функція телиць різних порід та методи її корекції
         Досліджено причини низької відтворної здатності телиць парувального віку у господарствах Сумщини. Установлено, що основними причинами тривалої неплідності у даних телиць є комплекс стрес-чинників: неповноцінна годівля, прив'язне утримання, відсутність інсоляції та контакту з тваринами протилежної статі, а також недоброякісний відбір теличок для відтворення стада та порушення технології їх осіменіння. Сезонна динаміка більшості показників біохімічного, морфологічного та гормонального складу крові вказує на непідготовленість організму телиць до прояву повноцінного статевого циклу. Доведено доцільність інтенсифікації відтворної функції телиць парувального віку за допомогою тканинного препарату "Плацента денатурована емульгована" (ПДЕ) та комплексного застосування ПДЕ, декавіту та тривітаміну. Установлено: тканинний препарат сприяє активації процесів обміну речовин, що підтверджується біохімічними, морфологічними та гормональними показниками крові, які досягають їх рівня, що відповідає стану тварини, здатного для запліднення, а також збільшенню кількості інтерстиціальних клітин, інтенсивному розвитку кровоносних судин та паренхіми ячників, а це прискорює процес овуляції. Визначено, що у разі застосування даних препаратів телицям у віці три роки і більше ефективність інтенсифікації різко знижується.
9. Енергозберігаючі швидкісні режими сільськогосподарських технологій
         Досліджено проблему підвищення енергетичної ефективності виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Визначено діапазони зміни швидкостей та проведено оцінку енергетичної ефективності реалізації швидкісних режимів сільськогосподарських технологій. Розроблено математичні та фізичні моделі регульованих електроприводів, які дають змогу досліджувати вплив нелінійності, багатозв'язного характеру асинхронного електродвигуна як об'єкта керування, нестаціонарності його характеристик. Розроблено структурні схеми керування елекроприводом під час реалізації різних законів регулювання. Обгрунтовано теоретично та реалізовано практично алгоритми корекції за моментом та потокозчеплення ротора під час зміни навантаження електропривода. Запропоновано способи корекції жорсткості механічних характеристик зв'язних систем електропривода, що працюють у потокових лініях кормоприготування. Встановлено, що у разі збільшення навантаження енергетично ефективною є корекція за напругою, а за умови його зменшення - за частотою. Теоретично обгрунтовано способи та розроблено технічні засоби вимірювання та контролю координат технологій, якості виробництва та переробки продукції. Розроблено комплекти електрообладнання для реалізації швидкісних режимів технологій: створення мікроклімату у птахівничих приміщеннях, пневмотранспортування продуктів розмолу на борошномельних підприємствах, інтенсифікації процесів перетворення енергії у системах холодозабезпечення, приготування кормосумішей.
10. Вплив мікробізму пташника на стан організму курчат та епізоотичну ситуацію птахогосподарства
         Дисертація присвячена питанням вивчення впливу мікробізму пташника, в залежності від його рівня, на організм курчат та епізоотичну ситуацію птахорадгоспів. Вивчено основний спектр факультативних анаеробів в повітрі птахівничих ферм і рівень контамінації їми органів дихання 1-60-денних курчат. З'ясовано вплив різноманітних факторів на динаміку бактеріальної забрудненості повітря птахарень. Встановлена реакція організму 1-60-денних курчат, що утримуються в умовах зростання мікробів в повітрі птахівничих приміщень та при обмеженні контамінації факультативними анаеробами повітря, що вдихається. Розроблено та впроваджено у технологію ветеринарного захисту птахівницьких господарств Сумської області науковообгрунтований режим санації повітря птахарень з метою профілактики бактеріозів.
11. Науково-технологічні основи механізованого сушіння неоднорідних рослинних матеріалів
         Наведено наукові дослідження, направлені на вирішення проблеми підвищення енергетичної та технологічної ефективності післязбирального обробітку рослинних матеріалів шляхом створення ресурсоощадної технології механізованого сушіння. На основі аналізу експериментальних і теоретичних досліджень установлено шляхи зниження витрат у процесі сушіння продуктів льону-довгунця як найбільш складних об'єктів обробітку, які сформовані у два напрямки: технологічний та конструкційний. Показано результати теоретичних досліджень у вигляді залежностей, одержаних на базі запропонованих моделей, для вирішення задач інтенсифікації процесу сушіння важкороздільних неоднорідних сільськогосподарських рослинних матеріалів. Виявлено основні фактори, які мають визначальний вплив на якісні параметри матеріалів та енергетичні показники сушарок конвективної дії нерухомого щільного шару. Розроблено рекомендації для вибору раціональних параметрів конвективного способу сушіння сільськогосподарських матеріалів з елементами методу протитечії та засобів його забезпечення максимальною механізацією. Запропоновано методологію інженерного розрахунку сушарок нерухомого щільного шару сільськогосподарського призначення.
12. Мікрогаметофітний добір на холодостійкість у ріпака ярого
: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / М.Г. Калінова; Ін-т олій. культур УААН. — Запоріжжя, 1999. — 16 с. — укp.
13. Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеїнового та мінерального живлення
         Містяться науково-практичні дослідження з технології приготування і використання амідоконцентратної добавки (АКД) та мінерального преміксу (МП) в годівлі тварин, а також впливу даних інгредієнтів на обмін речовин та продуктивність худоби. Технологія приготування АКД грунтується на властивості сечовини, яка при температурі +160 C вступає в комплексне стійке поєднання з крохмалем концентрованого корму і, тим самим, запобігає втратам азоту при зберіганні та забезпечує його постійне звільнення при бродінні в рубці. Амідоконцентратна добавка складається з 75% пшеничної дерті, 20% - сечовини і 5% - бентоніту натрію. При цьому заміна 20% перетравного протеїну корму амідоконцентратною добавкою сприяє кращому засвоєнню азоту сечовини мікрофлорою рубця. АКД в дозі 0,5 г на 1 кг маси тварини в поєднанні з МП (піридоксин - 0,1, сульфат міді - 0,005, сульфат цинку - 0,2, йодистий калій - 0,03 мг) в дозі 0,335 мг/кг маси тварини при довготривалому (протягом двох поколінь) і безперервному їх згодовуванні великій рогатій худобі різних статевих і вікових груп сприяє підвищенню коефіцієнта перетравності поживних речовин корму, кращому засвоєнню їх організмом, що, в свою чергу, призводить до підвищення продуктивності тварин та зниження собівартості продукції. Встановлено, що тривале згодовування АКД та МП позитивно впливає на фізіологічний стан і відтворювальну функцію тварин.
14. Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів
         В експерименті на білих щурах і коровах доведено, що довготривале обмеження рухової активності є фактором, який спричинює деструктивні зміни у кістковій тканині, зумовлені деполімеризацією макромолекул органічного матриксу цієї тканини та підвищенням рівня біохімічних показників у сироватці крові (глікопротеїнів, хондроїтинсульфатів, фракцій ГАГ) і сечі (оксипроліну, уронових кислот) на ранніх стадіях патологічного процесу. Запропоновано діагностичні критерії різних, зокрема ранніх, стадій остеодистрофії з використанням біохімічних показників, що характеризують стан органічного матриксу кісткової тканини. Доведено інформативність цих показників у разі контролю за лікуванням корів.
15. Зміна природних умов формування рибних ресурсів в Азовському морі
         водное хозяйство Крыма; рыбные ресурсы; биологическое загрязнение; морское хозяйство; природные условия; Азовское море
16. Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту
         Встановлено позитивні зміни в рості та розвитку рослин картоплі, формуванні фотосинтетичного апарату, збільшенні чистої продуктивності фотосинтезу та деяких факторів родючості грунту під дією спученого вермикуліту (СВ). Виявлено особливості прояву продуктивності рослин картоплі та біохімічних показників бульб залежно від зони вирощування та різних норм внесення СВ. Визначено біологічні особливості сортів за продуктивністю, її складовими та якісними показниками бульб за умов використання СВ на Поліссі та в Лісостепу. За результатами проведеного економічного та біоенергетичного аналізів вперше в Україні розроблено науково-обгрунтовані норми застосування СВ під час вирощування картоплі.
17. Системне прогнозування розвитку культур в зрошувальному землеробстві
         Створено автоматизовану систему прогнозування розвитку культур як базову для оперативного планування технологічного процесу у зрошуваному землеробстві на засадах оптимізації. Запропоновано методичні підходи до структуризації специфічних взаємозв'язків, які є між рослинами, факторами зовнішнього впливу (погодніх умов) і агрозаходами під час зрошення. Визначено основні кліматичні та технологічні фактори впливу на продуктивність культур, кількісні значення його параметрів та їх взаємозв'язків. Наведено евристико-аналітичні підходи до організації даних зовнішнього та внутрішнього впливу на продуктивність культур за зрошення та формального представлення технологічних знань. Уперше для зони досліджень створено математичну модель прогнозу розвитку, модель мінімізації технології вирощування культур й алгоритм її вирішення на базі моделювання. Запропоновано методи реалізації моделей у вигляді прикладної автоматизованої системи за умов специфічних інформаційних потоків зрошуваного землеробства. Визначено зручні форми інтеграції фазових знань до сфери виробництва та створено інформаційний фонд для вирішуваних завдань. Уперше за умов зрошення розроблено правила та параметри експлуатації автоматизованої системи, підходи до оцінки її ефективності.
18. контрольна з історії
Модуль 1. Виникнення ранньофеодальної держави Київська Русь Ошибка! Закладка не определена. ВСТУП 3 1. ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ 4 2. ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ФОРМУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 5 3. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ТА ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ІХ – ХІІ СТ.) 11 3.1. Державний апарат 11 3.2. Система управління 14 3.3. Основні джерела права Київської Русі. Досвід кодифікації права 17 Модуль 2. Державний устрій України за доби формування Козацької держави та за часів Гетьманщини (ХVІ – ХVІІІ століття) Ошибка! Закладка не определена. ВСТУП 21 1. ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ХV – ХVІ СТОЛІТТЯ) 21 2. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ТА ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 30 3. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ТА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ТА ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 37 Модуль 3. Державно-правове становище українського населення у складі Великого князівства Литовського, королівства Польща і Речі Посполитої Ошибка! Закладка не определена. ВСТУП 41 1. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА КОРОЛІВСТВА ПОЛЬЩА. МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У ДАНІЙ СИСТЕМІ 42 2. ОСНОВНІ РИСИ ДІЮЧОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ЛИТВИ 44 3. ОСНОВНІ РИСИ ДІЮЧОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ 48 4. ЗМІНИ У ПРАВОВОМУ СТАНОВИЩІ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 51 ЛІТЕРАТУРА 54
19. Кон р по бух обл
Кон р по бух обл
20. Контрольна робота Зі страхування
Контрольна робота Зі страхування

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua