От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Синтез візуальних образів локальних геометричних характеристик багатовимірних функцій
         Розроблено новий метод дослідження поверхні функції з використанням спеціальних образів. Зазначено, що даний метод складається з двох етапів. На першому етапі за допомогою алгоритму рекурсивного уточнення на області визначення здійснено обробку функції аналітичного, кусково-аналітичного або дискретного вигляду, що дозволяє побудувати растрові візуальні образи зображення геометричних властивостей (диференціальних характеристик) досліджуваної поверхні функції. Запропоновано визначення даних образів як візуальних М-образів (образів-моделей) функції, встановлено їх відмінність від звичних зображень поверхні функції. На другому етапі розглянутого методу замість функції використано її М-образи, що дозволяють алгоритмізувати процедуру дослідження поверхні функції. Розглянуто способи побудови візуальних М-образів для функцій у двовимірному і тривимірному просторі, запропоновано алгоритми визначення диференціальних характеристик її поверхні (екстремальних точок, траєкторії градієнтного спуску, зростання-убування, знака опуклості). Сформульовано принципи переходу до дослідження фунцій багатовимірного простору. Створено і впроваджено у наукових установах і вищих навчальних закладах систему рекурсивного аналізу образних компонентів "Ранок".
2. Система лінійних антен в одновісному анізотропному середовищі
         У дисертації на основі методу інтегральних рівнянь макроскопічної електродинаміки, узагальнених на одновісне анізотропне середовище, розглянута задача про розсіяння електромагнітних хвиль системою двох тонких лінійних вібраторів, паралельних між собою і довільно орієнтованих щодо осі анізотропії середовища. Із інтегральних рівнянь електродинаміки одержана система сингулярних інтегральних рівнянь для густин струмів, наведених у кожному вібраторі. Ці рівняння зведені до системи рівнянь із малими параметрами і розв'язані методом часткового усереднення. Одержано аналітичні вирази для електромагнітних полів і випромінюваної потужності у далекій зоні. Досліджено струми і діаграми спрямованості по потужності системи симетричних активних і пасивних вібраторів у залежності від анізатропії середовища, розміщення антен у цьому середовищі, а також від геометрії самої антенної системи.
3. Духовна консисторія в системі управління Київської Митрополії 1721 - 1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування)
         Досліджено кадрове наповнення та функціонування Київської духовної консисторії як складової системи управління Київської митрополії у період державного реформування Російської імперії у XVIII ст. Реконструйовано структуру духовної консисторії, визначено кількісний і персональний склад "присутствія", проаналізовано протиріччя нових закондавчо визначених принципів в організації діяльності установи з повсякденною практикою. Вирішено питання компетенції духовної консисторії, розглянуто штат і функції персоналу консисторської канцелярії. Визначено шляхи та джерела формування, основні характеристики (соціальне походження, освіта/професіоналізм, вік, географія рекрутування) канцелярських службовців. Детально розглянуто питання матеріального достатку та повсякденного побуту канцелярського персоналу.
4. Князі Нижегородсько-Суздальської землі в кінці ХІV - середині ХV ст. (історико-генеалогічний дискурс)
         Вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексне дослідження історії правління роду князів Суздальських (правлячої династії Нижегородсько-Суздальської землі) у кінці XIV - середині XV ст. - складного історичного періоду перетворення регіону з самостійного державного утворення на провінцію Московської держави. Проаналізовано весь комплекс джерел та історіографію з досліджуваної теми, зокрема недостатньо вивчені актові документи. Відтворено генеалогію роду кн. Суздальских, вирішено ряд проблемних питань з хронології життя та правління окремих князів. З максимально можливою точністю встановлено дати першого приєднання до Московської держави Суздальського князівства і остаточної втрати політичної самостійності Нижегородсько-Суздальської землі. Проаналізовано основні етапи боротьби нижегородсько-суздальских "отчичів" за свої родові володіння з Московською державою. Показано вирішальну роль Золотої Орди та Казанського ханства в епізодичних успіхах князів Суздальських. Відзначено, що згадані держави були, по суті, їх єдиною опорою у боротьбі з Москвою. Доведено прямий зв'язок між успіхами московської централізаторської політики в регіоні та процесом поступового ослаблення влади ординських ханів. Розкрито причини успіхів і невдач князів Суздальських та їх остаточної поразки у боротьбі проти московської централізаторської політики, наслідком якої є втрата статусу суверенних правлячих князів та їх утвердження у складі верхівки московської службової аристократії.
5. Национальные секции, отделы, клубы, общества Крыма в 20-Е годы ХХв. и Фонд межнационального согласия в начале ХХI в
         В статье показана деятельность национальных секций, обществ, отделов, клубов, созданных при подотделах национальных меньшинств горкомов и райкомов партии в Крымской Автономной социалистической республике в 20-х годах ХХ столетия. ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЕНО ВОПРОСАМ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА, ОБРЯДОВ, ПЕСЕННОГО И ТАНЦЕВАЛЬНОГО фольклора, народного творчества, возрождению традиционных промыслов и ремесел. Освещена деятельность Союза межнационального согласия АР Крым, показана преемственность традиций в вопросах работы культурно-национальных обществ с этническими группами. Отражены новые формы работы.
6. Передача і поділ спадщини в селянських родинах Галичини в XIX - 30-их роках XX ст.
         На підставі архівних і польових джерел, а також узагальнення вітчизняного та зарубіжного історіографічного доробку досліджено основні етапи еволюції та функціонування спадкового права. Проаналізовано вплив економічних і соціально-побутових факторів на формування правової свідомості населення краю, співвідношення звичаєвого та державного права щодо регулювання умов передачі та поділу спадщини, їх взаємозалежність у правничих системах, вплив звичаєвих принципів передачі та поділу спадщини на розвиток селянського господарства.
7. Сільська округа Феодосії у V-II ст. до н.е.
         Робота присвячена дослідженню сільської округи Феодосії від виникнення перших поселень на початку V ст. до н.е. і до припинення життя на укріплених поселеннях, фортецях та городищі наприкінці II ст. до н.е. Визначено межі сільської округи поліса, типологію та хронологію пам'яток античного часу у Південно-Східному Криму. На підставі аналізу археологічних, писемних, нумізматичних та епіграфічних джерел охарактеризовано матеріальну культуру населення, його господарську діяльність, етносоціальний склад, найхарактерніші риси духовної культури. Встановлено, що матеріальна культура як неукріплених поселень, так і укріплених пам'яток, однакова за складом і носить загалом варварський характер. Основою господарської діяльності населення було хліборобство, з переважним вирощуванням пшениці. За етнічним складом населення ранніх поселень було скіфо-кизил-кобинським, з IV ст. до н.е. воно стає скіфським. Очевидно, разом з варварами на поселеннях мешкала невелика кількість греків. Релігійні вірування населення носили змішаний греко-варварський характер і були пов'язані переважно з культами родючості та домашнього вогнища. Одержані результати дозволили запропонувати новий варіант реконструкції історії сільської округи Феодосії у V-II ст. до н.е.
8. Християнський дискурс в історії та історіографії sub specie релевантності (критичний підхід до однієї новітньої монографії)
         Критично розглянуто монографію Л. О. Чорної "Русская культура Переходного периода от Средневековья к Новому времени. Философско-антропологический анализ русской культуры XVII - первой трети XVIII века" (М., 1999). Детально проаналізовано фундаментальні концепції монографії, зокрема особистісного начала в російській культурі так званого Перехідного періоду, трансформації суспільної свідомості, релігійної ментальності тощо. Піддано критиці інтерпретації феноменів християнської свідомості російського пізнього Середньовіччя - раннього Нового часу як неадекватних духовній культурі даного часу, висвітлено недоліки роботи із джерельним матеріалом, визначено риси дискурсивної практики авторки як не релевантної автентичному християнському та культурному дискурсу російської культури XVII ст. Викладено пропозицію щодо залучення до понятійного апарату історіографії категорії християнського дискурсу, розкрито проблематику та семантичне поле її вживання в історичній науці.
9. Закономірності морфофункціональної організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій
         У порівняльному аспекті здійснено комплексні дослідження (анатомічні, гістологічні, ембріональні, біохімічні) морфофункціональної організації травної системи птахів різної трофічної спеціалізації. Теоретично обгрунтовано найважливіші групи факторів, взаємопов'язаних з особливостями локомоції (польотом), трофікою та кормодобувним стереотипом, які впливали у процесі еволюції та становлення морфологічної організації травної систем птахів. Значну увагу приділено виявленню компенсаторних факторів в організації травної системи птахів. Обгрунтовано положення про відносну універсальність її будови, лабільність травних ферментів та їх високу активність. На підставі узагальнених даних щодо морфофункціональної організації та процесу травлення у птахів, взаємопов'язаних зі складністю рельєфу слизової оболонки кишечнику, з наявністю чи відсутністю симбіотичного травлення, активністю ферментів підшлункової залози та механізмами пролонгації контакту травних ферментів з хімусом розроблено положення про дві головні стратегії травлення у птахів з маргінальними трофічними спеціалізаціями. Показано роль і значення наявності у будові травної системи птахів анцеснтральних та просунутих ознак. Обгрунтовано висновок про високу адаптивну й еволюційну пластичність представників класу Aves та "потенційну" поліфагію у більшості представників класу, оптимістичний прогноз щодо виживання більшості видів пахів в урбанізованих і трансформованих ландшафтах.
10. Пошкоджуваність матеріалів при складному навантаженні
         Досліджено процеси пошкоджуваності за складного пластичного навантаження. Для опису поведінки матеріалу використано узагальнений дискретний варіант теорії пластичності за умов мікродеформації. З урахуванням впливу розміру зерна полікристалічного матеріалу на його межу текучості показано, що розподіл розмірів зерен у представницькому об'ємі матеріалу відіграє значну роль у процесі пластичного деформування. Побудовано визначальні співвідношення, що дозволяють визначити накопичення одностороньої пластичної деформації та пластичного розпушення. З застосуванням критерію втомної міцності Новожилова досліджено процеси складного навантаження. У межах підходу Качанова - Работнова запропоновано варіанти теорії, що враховують пошкоджуваність на макро- та мікрорівнях.
11. Густинне моделювання ізостатично врівноважених структур
         Розглянуто основні закономірності формування густинних моделей неоднорідностей літосфери з урахуванням їх спрямованості до стану ізостатичної рівноваги за гравітаційної диференціації речовини у полі сили тяжіння Землі. На теоретичних моделях проведено порівняльне вивчення результатів двох і тривимірного моделювання. Досліджено результати заміни повністю ізостатично врівноваженої структури латеральними неоднорідностями. Вперше виконано числове гравітаційне моделювання ізостатично врівноважених западин однакової глибини, заповнених осадками різної густини. Показано, що саме ізостатично врівноважені западини створюють поля, за морфологією та інтенсивністю подібні з досліджуваними у різних регіонах. На теоретичних густинних моделях і розрахованих за основними профілями ГСЗ розглянуто питання доцільності виділення регіонального фону. На підставі використання концепції ізотатичного врівноваження структур та їх сукупностей розроблено систему оцінки можливих методологічних помилок, що виникають під час операції геологічного редукування. Побудовано густинну модель вздовж профілю ГСЗ Путивль - Кривий Ріг з урахуванням виявлених у процесі теоретичного моделювання закономірностей. Здійснено розподіли густини з глибиною у блоках, які перетинаються профілем, на підставі яких одержано нові дані про структурну будову та густинні неоднорідності регіону.
12. Динаміка джерел геомагнітних варіацій
         Вивчено динаміку розвитку зовнішніх джерел варіацій магнітного поля Землі під час магнітних бур. Визначено зовнішні джерела варіацій магнітного поля: кільцевий магнітосферний струм, авроральні іоносферні електрострумені, які отримали енергію з сонячного вітру. Досліджено залежність широтного положення іоносферних авроральних електроструменів від інтенсивності кільцевого магнітосферного струму за даними широтних ланцюжків магнітних обсерваторій на авроральних і субавроральних широтах. Отримано рівняння лінійної регресії, яке зв'язало широту центру аврорального електроструменя з інтенсивністю кільцевого магнітосферного струму. Вивчено асиметрію кільцевого магнітосферного струму на всіх фазах розвитку магнітної бурі, її зв'язок із параметрами сонячного вітру та розвитком авроральних іоносферних електроструменів. Одержано співвідношення між інтенсивністю кільцевого струму та широтою авроральних електроструменів, використане для покращання методики обчислення АЕ індексів магнітної активності. Висвітлено зв'язок вікових варіацій горизонтальної складової магнітного поля Землі з геомагнітною та сонячною активностями.
13. Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період
         Обгрунтовано методологію та застосовано стохастичну екогідрологію як новий науковий напрям у сфері гідрорадіоекологічних досліджень постчорнобильського періду. Предметом напряму є стохастичне (математичне) моделювання динаміки та стійкості водойм і річкових басейнів як складних поліфункціональних систем, що підпадають під багатофакторні природні та техногенні впливи, за вивченими закономірностями їх власних параметричних збурень. Розроблено й апробовано за умов найбільш радіоактивно забруднених територій Полісся та півночі Лісостепу України комплекс методів і методик стосовно оцінки, прогнозу, районування та обмеження ймовірних негативних наслідків для здоров'я населення, яке користується місцевими природними ресурсами водних об'єктів і водозборів, а також стабілізації стану останніх шляхом еколого-економічної оптимізації ресурсокористування й інших заходів з екологічної безпеки на основі сучасних моніторингових мереж.
14. Фізико-хімічні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень)
         Обгрунтовано та системно реалізовано методологію формаційної типізації родовищ на підставі виявлення головних термобарогеохімічних рис і з'ясування критеріїв флюїдного режиму та зональності розвитку процесів рудоутворення різноглибинних молібден-вольфрамових і золоторудних формацій. Розкрито закономірності та механізми міграції та концентрації корисних компонентів руд за різноглибинних геолого-структурних і фізико-хімічних умов. Обговорено концепцію формування та розвитку принципово нової галузі сучасного рудно-формаційного та металогенічного аналізу - термобарогеохімічного моделювання, діагностики та прогнозування рудних формацій. Обгрунтовано нові принципи типізації рудогенерувальних флюїдних систем і рудних формацій з урахуванням динаміки просторово-часових змін інтенсивних фізико-хімічних параметрів і ступеня термостатування гідротермальних систем як відображення глибини їх функціонування а, отже, їх відкритості - закритості. Вирішено шість головних генотипів золотоконцентрувальних флюїдних систем земної кори України, здійснено типізацію молібден-вольфрамових і золоторудних родовищ різних формацій. На підставі даних закономірностей розроблено термобарогеохімічні критерії дистанційного прогнозування, розшуків та оцінки ендогенного зруденіння, наведено конкретні приклади їх апробації.
15. Інтервальна арифметика в тензорному базисі
[Електронний ресурс] / О.Ю. Філімонова // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 332-341. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
16. Інтерлокаційні формули RFM та їх реалізація в системах POLYE
         Розроблено та обгрунтовано інтерлокаційні формули (узагальнені формули Лагранжа та Ерміта), доведено теорему про повноту побудованих інтерлокаційних в'язок. Розв'язано задачу Софі Жермен з локальними комбінованими навантаженнями пластини. Побудовано математичну і комп'ютерну модель екологічного стану з використанням конструктивних засобів теорії R-функцій (границю України та функцію атмосферного забруднення регіону, модифіковано інтерлокаційну формулу Лагранжа для урахування закону згасання функції забрудненості). Розвинено методи побудови нормалізованих рівнянь тривимірних локусів на базі теорії R-функцій. Побудовано нову R-операцію для задач блендінгу. Вперше інтерлокаційні формули застосовано під час побудови нормалізованих функцій, що описують блендінг на каркасі. Розроблено новий підхід до конструювання тривимірних поверхонь (на основі інтерлокаційної формули та бледінгу на каркасі), який надав змогу побудувати нормалізоване рівняння лопатки турбіни.
17. Розділяючі функції та їх застосування в алгебрі і функціональному аналізі
: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 [Електронний ресурс] / І.К. Редчук; НАН України. Ін-т математики. — К., 2006. — 12 с. — укp.
18. Спектральна теорія узагальнених ядер Тепліца
         Одержано інтегральне зображення для додатно означених узагальнених ядер Тепліца, значеннями яких є комплексні числа та обмежені оператори у сепарабельному гільбертовому просторі. Доведення зображень здійснено на базі спектральної теорії розкладу за узагальненими власними функціями відповідного диференціального оператора, що діє в гільбертовому просторі, побудованому за цим ядром. Показано можливості використання даного методу для реалізації стандартного підходу щодо вивчення інтегральних зображень узагальнених ядер Тепліца, а також для доведення теорем про єдиність міри в інтегральному зображенні, про властивість перетворення Фур'є та визначення загального критерію самоспряженості диференціального оператора.
19. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості
         Описано гратку лівих ідеалів ультрадобутку нетерових V-областей та будову максмальних ідеалів в ультрадобутку зліченої сім'ї нетерових V-областей. Знайдено формулу, яка задає континуальнопороджені максимальні ліві ідеали в ультрадобутку нетерових V-областей за допомогою злічених послідовностей максмальних ідеалів і ультрафільтрів над множиною натуральних чисел. Встановлено необхідні та достатні умови ізоморфності кільця ендоморфізмів ультрадобутку вільних модулів та ультрадобутку кілець ендоморфізмів цих модулів. Досліджено теоретико-скрутовий спектр ультрадобутку V-областей головних ідеалів.
20. Вивчення та можливості лікування гелікобактеріозу в родинах хворих з ураженням гастродуоденальної зони
         Висвітлено високу ефективність альтернативної схеми першої лінії ерадикаційної терапії гелікобактеріозу з включенням омепразолу, аугментину та цитопрофлоксацину для лікування хворих з ураженням гастродуоденальної зони та інфікованих членів їх родин, що оцінено за допомогою інвазивних методів і тривалого серологічного контролю за титрами антигелікобактерних Ig G.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua