От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Еталонні моделі символьної обробки
         Розроблено систему взаємопов'язаних адекватних моделей символьної обробки (СО). Моделі відображають семантику програм СО як функцій над символьними даними визначеної структури. Досліджено визначні конкретні різновиди структури символьних даних (літерну зіставленість, конкатенацію, ієрархію) та відповідні їх засоби обробки. Запропоновано узагальнену математичну модель поняття структури символьних даних у термінах операції синтезу та аналізу. За методом композиційного програмування змодельовано типові засоби побудови програм СО та логіки їх структурної організації. Для моделей суттєво різних типів СО показано можливість виразити одну в одній, чим підтримується концептуальна єдність предмета. Моделі грунтуються на аналізі суті та змісту предмета для їх точного відображення. Відзначено, що розроблені моделі СО є конкретизаціями моделей загальнозначущих структур програмування, що забезпечує їх інтеграцію в середовище моделей інших галузей програмування.
2. Застосування варіювання вибірки у задачах ідентифікації
         Досліджено методи структурно-параметричної ідентифікації апроксимативних моделей, що базуються на варіюванні вибірки. Особливу увагу приділено таким методам, як ковзний контроль та варіювання рядків матриці. На базі одержаних результатів створено апроксимативну модель процесу різання монолітними твердосплавними кінцевими фрезами, призначену для оптимізації геометрії інструменту та режимів різання з метою підвищення стійкості інструменту. Встановлено переваги застосування методу варіювання рядків матриці.
3. Організація багатоабонентської доставки інформації у мобільних системах та мережах
         Проаналізовано існуючі методи групової маршрутизації, виконано їх класифікацію, визначено область застосування, основні переваги та недоліки. Запропоновано підхід до організації багатоабонентської доставки, який за рахунок формування максимально стійких віртуальних з'єднань дозволяє підвищити ефективність передачі інформації внаслідок зниження ймовірності ремаршрутизації інформації у процесі її передачі. На основі концепції форвардингових груп обгрунтовано спосіб формування віртуального дерева доставки повідомлень, що сприяє оптимізації інформаційних потоків за умови багатоабонентської доставки повідомлень. Розроблено ефективні алгоритми багатоабонентської доставки інформації у розподілених обчислювальних системах та мережах.
4. Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами
         Наведено обмежене оптимальне синтезоване керування в параметричній формі, коли керований процес описується параболічною крайовою задачею та напіввизначеним критерієм якості. Ядро оператора оберненого зв'язку та точка переключення визначаються через деякі ряди Фур'є вихідних функцій. Обгрунтовано наближені синтезованих керування, коли дані ряди урізаються. Наведені результати розповсюджено на системи зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами. Розглянуто аналогічні проблеми для задачі оптимальної стабілізації, а також нові постановки задач мінімаксного оцінювання для параболічного рівняння та керування за умов невизначеності на основі побудованих законів параметричного синтезу.
5. Рождение "экологического резонанса"
         Освещается значение и опыт совместной работы госкомэкологии Брянской области с библиотеками по экологическому просвещению населения. По результатам первого всероссийского смотра-конкурса библиотек по экологическому просвещению населения в 1996 году Брянская областная библиотека им. Ф.И.Тютчева была признана победителем, а Новозыбковская и Унечская городские ЦБС стали лауреатами.
6. Фотоакустична мікроскопія з оптимізованою п'єзоелектричною реєстрацією сигналів
         Досліджено фотоакустичний метод неруйнівного контролю якості матеріалів і виробів електронної техніки, підвищення його якісних параметрів за рахунок оптимізації п'єзоелектричної реєстрації сигналів. За результатами теоретичних і практичних досліджень п'єзоперетворювачів різного типу, умов їх роботи запропоновано та застосовано у фотоакустичній мікроскопії конструкцію прямокутного п'єзодатчика біморфного типу, що призвело до зниження порога чутливості мікроскопа до 2 мкм. Закономірності, отримані внаслідок математичного моделювання фотоакустичної мікроскопії з п'єзоелектричною реєстрацією, та використання оптимізованої конструкції п'єзодатчика, дозволили дослідити з більшою ефективністю продукцію електронної техніки, в тому числі, інтегральні мікросхеми, мікрозварні з'єднання, тонкоплівкові покриття, багатошарові структури, та оцінити їх якість за контрастом отриманих фотоакустичних зображень.
7. До питання про громадсько-політичну активність українців Криму під час денікінської окупації (др. пол. 1919 р.)
[Електронний ресурс] / А.В. Іванець // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N8. — С. 186-188 — Библиогр.: 14 назв. — укp.
8. Духовна консисторія в системі управління Київської Митрополії 1721 - 1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування)
         Досліджено кадрове наповнення та функціонування Київської духовної консисторії як складової системи управління Київської митрополії у період державного реформування Російської імперії у XVIII ст. Реконструйовано структуру духовної консисторії, визначено кількісний і персональний склад "присутствія", проаналізовано протиріччя нових закондавчо визначених принципів в організації діяльності установи з повсякденною практикою. Вирішено питання компетенції духовної консисторії, розглянуто штат і функції персоналу консисторської канцелярії. Визначено шляхи та джерела формування, основні характеристики (соціальне походження, освіта/професіоналізм, вік, географія рекрутування) канцелярських службовців. Детально розглянуто питання матеріального достатку та повсякденного побуту канцелярського персоналу.
9. Запад и мир: ложное противостояние
[Электронный ресурс] / В.В. Шамрай // Культура народов Причерноморья. — 1998. — N5(продолжение). — С. 466-468 — Библиогр.: 2 назв. — рус.
10. Історія фідаїзму у новітній час
         Зазначено, що релігійно мотивовані дії мусульманських релігійно мотивованих терористів перестали бути регіональною проблемою арабських країн і представляють собою загрозу безпеці усього світового товариства. Особливу тривогу викликають суїцидні теракти фідаїв - ісламських терористів-смертників, саме тому особливу увагу приділено аналізу їх ідеології. Наголошено, що дії арабських екстремістів не можна ототожнювати з мусульманською релігією, яка засуджує насильство та терор. Розглянуто соціально-економічні чинники, які сприяють розвитку релігійно мотивованого тероризму в ісламських країнах. Запропоновано термін "фідаїзм" на позначення дій ісламських радикалів. Проаналізовано діяльнясть ісламських терористів-смертників в арабських країнах і на Північному Кавказі, узагальнено наявний досвід боротьби проти фідаїзму.
11. Резолюция генеральной ассамблеи ООН № 181
         При написании статьи, на наш взгляд, необходимо поставить следующую цель: показать сохраняющуюся законность резолюции по разделу Палестины. Для выполнения этой цели были поставлены определенные задачи: во-первых, детально рассмотреть историю резолюции о разделе, во-вторых, проследить действия Специальной комиссии ООН по вопросам Палестины (ЮНСКОП), и деятельность специальной комиссии (АdHOC) по рассмотрению палестинского вопроса; в-третьих, доказать легитимность резолюции
12. Розвиток історичної пропедевтики в українській школі
         Розроблено періодизацію розвитку початкової історичної освіти, проаналізовано шляхи генези змісту й практики шкільної історичної пропедевтики, визначено суть поняття "історична пропедевтика", структурні компоненти та принципи, згідно яких на різних етапах шкільництва укладалися початкові курси історії, узагальнено сучасні тенденції у розвитку початкових курсів історії, що дає змогу прогнозувати подальше майбутнє історичної пропедевтики. На підставі тривалого педагогічного спостереження систематизовано класифікацію уроків з початкових курсів історії за типологічними й видовими ознаками, розроблено навчально-методичне забезпечення сучасного пропедевтичного курсу історії України для загальноосвітньої школи. Обгрунтовано доцільність використання навчально-методичних комплексів з історичної пропедевтики. До наукового обігу введено нові документи, історичні факти, які дають змогу створити цілісне уявлення про розвиток шкільної історичної пропедевтики.
13. Суспільно-політична і просвітницька діяльність Ісмаїла Муфтій-заде (1841 - 1917)
         Зроблено спробу комплексно вивчити життя та діяльність видатного просвітителя та громадського діяча І.Муфтій-заде, створити його цілісну та наукову біографію. Показано роль цієї видатної особистості в суспільних процесах, характерних для кримських татар кінця XIX - початку XX ст. Простежено формування роду І.Муфтій-заде, розкрито основні події з його життя та показано долю нащадків. Доведено прогресивність його роботи в органах земського самоврядування, у національній благодійній організації, політичних структурах різного рівня. Визначено місце І.Муфтій-заде в діяльності таврійської вченої архівної комісії та у розвитку національних навчальних закладів різного типу.
14. Ефективність механізмів народовладдя як основа внутрішньополітичної безпеки України
: автореф. дис... канд. політ. наук: 21.01.01 [Електронний ресурс] / Максим Олександрович Паламарчук; Рада національної безпеки і оборони України, Національний ін-т проблем міжнародної безпеки. — К., 2007. — 16 с. — укp.
15. Правова природа адміністративного огляду, що здійснюється працівниками міліції
         Здійнено комплексне дослідження проблеми правового регулювання та застосування органами міліції адміністративного огляду й обшуку у контексті забезпечення прав людини та громадянина, підданого цим заходам адміністративного примусу. Обгрунтовано необхідність введення до правового обігу нового терміна "адміністративний огляд" і "адміністративний обшук". Визначено коло посадових осіб органів внутрішніх справ, функціональні обов'язки яких передбачають право застосовувати ці заходи адміністративного примусу, розкрито її компетенцію. Проведено теоретичний аналіз механізму адміністративно правового регулювання адміністративного огляду й обшуку. Комплексно охарактеризовано підстави та теоретико-правові засади процесуальної форми адміністративного огляду й адміністративного обшуку. Розкрито юридичні гарантії прав громадян, до яких застосовано адміністративний обшук. Сфомульовано науково обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного адміністративного й адміністративно-процесуалього законодавства у частині регулювання адміністративного огляду й адміністративного обшуку.
16. Природа і механізм трансформації банківських ресурсів
         Досліджено природу та механізм трансформації банківських ресурсів на мікро- та макрорівнях. Розроблено імовірнісну модель, що відображає природу і механізм формування умовно-постійної частини поточних пасивів як прояв "банківського ефекту" та дозволяє встановити кількісні взаємозв'язки у канонічному вигляді. Визначено механізм стабілізації змінної частини поточних пасивів за методом короткострокових запозичень. Розглянуто механізм трансформації сукупності короткострокових депозитів у довгострокові ресурси за методом послідовних заміщень. Доведено, що наявність дрібних, середніх і великих клієнтів необхідна для формування ресурсів зі стабільною складовою. Запропоновано враховувати вплив варіативності капіталу банку на трансформацію тимчасових коштів. Обгрунтовано необхідність обліку ресурсних ризиків у банківській діяльності, запропоновано їх класифікацію. Теоретично обгрунтовано моделювання процесів трансформації банківських ресурсів на макрорівні. Установлено, що довгострокові банківські ресурси, спрямовані на фінансування реального сектора економіки, витісняються короткостроковими коштами. Банки виконують місію відтворення довгострокових ресурсів за допомогою трансформації. Обгрунтовано, що цілеспрямоване та комплексне управління процесом трансформації може стати однією з головних умов досягнення збалансованого економічного зростання.
17. Психологічні детермінанти відповідальності менеджерів промислового підприємства
         Розкрито зміст поняття відповідальності менеджера промислового підприємства. Визначено структуру та особливості даного соціально-психологічного утворення. Виявлено об'єктивні й суб'єктивні психологічні детермінанти відповідальності менеджерів промислових підприємств та їх вплив на формування високого рівня досліджуваної особистісної якості. Розроблено й апробовано технологію корекції відповідальності менеджерів за допомогою професійно-психологічного тренінгу.
18. Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні
         Розроблено теоретичні та методологічні засади рекреаційного природокористування та його ринкових трансформацій. Обгрунтовано необхідність формування соціоекологоорієнтованого ринку рекреаційних ресурсів, в якому взаємопов'язана сукупність ринкових та регуляторних механізмів забезпечує прийняття та виконання рішень щодо узгодження цілей і напрямів розвитку відносин у рекреаційному природокористуванні з урахуванням соціальних, екологічних та економічних інтересів його суб'єктів. Розроблено модель даного ринку, визначено сутність і принципи дії ринкового та комплексного регуляторного механізмів. Розроблено концепцію маркетингу рекреаційних територій, описано механізми становлення соціоекологоорієнтованого ринку рекреаційних ресурсів, досліджено питання розвитку відносин власності, формування Фонду рекреаційних земель, удосконалення системи управління та фінансування рекреаційного природокористування, запровадження інноваційних форм підприємництва та територіальної організації, ефективних стратегій розвитку рекреаційного природокористування.
19. Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління
         Розроблено теоретико-методологічні положення та науково-методичне забезпечення організації управління фінансовими потоками економічних агентів. До наукового обігу введено концепт "скелетон потоків фінансових ресурсів". Обгрунтовано концепцію управління фінансовими потоками економічних агентів. Встановлено узагальнювальну ознаку врахування наявної асиметрії розподілу фінансових ресурсів, яку необхідно використовувати під час проведення аналізу фінансових потоків. Визначено сутність категорії "фінансовий потік". Розглянуто особливості дослідження фінансових потоків фондового ринку та банків. Проаналізовано взаємодію фінансових потоків. Виявлено віртуальний ефект обмеженого зростання вхідного потоку фінансових ресурсів підприємств реального сектора економіки. Запропоновано методику оцінки вартісної характеристики економічної інформації.
20. Формування системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК регіону
         Висвітлено теоретичні та методичні аспекти формування системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК. Розроблено та реалізовано методику оцінки стану й ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських і промислових переробних підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК. З викоританням кореляційно-регресійних моделей виявлено залежність і визначено кількісний вплив ступеня розвитку системи маркетингу сільськогосподарських підприємств і господарських формувань зі зберігання та переробки зерна на показники ефективності їх діяльності. Удосконалено методичні підходи щодо аналізу товарних стратегій підприємств з переробки зерна з використанням модифікованої матриці Бостонської консультаційної групи. Доведено, що в процесі організації маркетингової діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК необхідно враховувати ступінь розвитку системи маркетингу, розмір підприємства, його фінансові можливості та виробничі потужності. Для покращання обслуговування сільськогосподарських підприємств запропоновано застосовувати маркетингові послуги в агроконсультаційній службі. Здійснено прогноз розвитку ринку зерна та продуктів його переробки на базі кореляційно-регресійних моделей із застосуванням сценарного методу прогнозування.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua