От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект
         Розкрито філософські засади постмодерністського вчення Ф.Джеймісона у контексті неомарксистської спрямованості. Висвітлено особливості формування постмодернізму в американській філософській традиції. Виявлено вплив марксизму та неомарксизму на формування філософських поглядів Ф.Джеймісона. Розкрито зміст джеймісонівської ідеї постмодернізму як "логіки культури пізнього капіталізму". Визначено основні риси постмодернізму за Ф.Джеймісоном.
2. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №24 представлені статті з проблем спортивних ігор; історії педагогіки; фігурного катання; фізичного виховання молоді; лижного спорту; медичного забезпечення спорту; філософських аспектів спорту; важкої атлетики.ЗМІСТ
3. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №5 представлені статті з проблем: фізична підготовленість студентів та дітей, важка атлетика, військова фізична підготовка, управління фізкультурними організаціями, сім'я та школа, легка атлетика, боротьба.ЗМІСТ
4. Психологія дії, що організує життя
         Проведено методолого-теоретичне й експериментальне дослідження психологічних особливостей дій щодо організації життя людини. Розглянуто склад дій з вираженою зовнішньою компонентою: пошуку інформації про проблемні ситуації (ПС); планування поведінки та діяльності в ПС; пошуку способів розв'язання актуальної ПС; адаптації до ПС. Проаналізовано дії з вираженою внутрішньою компонентою: аксіологічної оцінки ПС, емоційно-вольової регуляції в ПС, дезактивуючі вольові дії в ПС, а також дії з резюмуванням ПС. На підставі розробленої класифікації дій людини з організації її життя одержано експериментальні дані, які дають змогу робити висновки щодо типології подолання ПС.
5. Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору
         Удосконалено математичну модель об'єкту макротрасування у дво- та тривимірному конструктивному просторі з представленням контактів ланцюгів ребрами графа, що зменшує обсяг даних, необхідних для опису ланцюгів і часову складність трасування схем. Вперше введено формальне визначення суміжності ребер у графовій моделі монтажно-комутаційного простору. Розглянуто метод побудови мінімальних зв'язувальних дерев на основі декомпозиції простору пошуку рішення шляхом введення проміжних точок та розроблених стратегій визначення джерела хвилі, що оптимізує процес макротрасування за часом та зменшує ширину канала на 13 - 15 %. Досягнуто підвищення ефективності алгоритма ієрархічного макротрасування надвеликих інтегральних схем (НВІС) дво- та тривимірної топології на базі використання сортування ланцюгів за критерієм насиченості та удосконаленої паралельно-послідовної стратегії побудови ланцюга через декомпозицію галузі мінімального прямокутника за критерієм насиченості контактами, що зменшує сумарну довжину ланцюгів схеми на 5 - 9 %. Вперше застосовано метод оптимального призначення фрагментів трас на магістралі каналів щодо програмованих логічних інтегральних схем на етапі мікротрасування та розроблено алгоритм призначення з урахуванням вагових функцій фрагментів трас, що зменшує показник сумарної довжини ланцюгів у середньому на 13 % та збільшує показник економії ресурсів каналів на 14 %.
6. Формальна модель мови як основа прогресивних інформаційних технологій
         Розглянуто питання поширення інформаційних технологій на сферу природної мови, що базується на запропонованій формальній моделі. Основою даної моделі є формально визначена структура "синтаксичний блок" - максимально повна структура опису довільної ситуації довкілля. Дана структура постає підгрунтям всієї будови системної організації мови: монопредикатний рівень визначає усталені схеми використання базової структури, поліпредикатний рівень подає загальні схеми взаємозв'язку окремих монопредикатних структур. Системний підхід до такої важко формалізованої сфери як природна мова визначається потужним прогнозуючим потенціалом і відкриває нові перспективи у багатьох напрямах природно-мовних-технологій - це розробка лінгвістичного процесора, створення нових архітектур баз знань, інтегрування систем обробки різнопланової інформації, моделювання складних форм мовної поведінки людини. Встановлено, що формальна модель відкриває нові перспективи на шляху створення нових поколінь комп'ютерів.
7. До питання про громадсько-політичну активність українців Криму під час денікінської окупації (др. пол. 1919 р.)
[Електронний ресурс] / А.В. Іванець // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N8. — С. 186-188 — Библиогр.: 14 назв. — укp.
8. Духовна консисторія в системі управління Київської Митрополії 1721 - 1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування)
         Досліджено кадрове наповнення та функціонування Київської духовної консисторії як складової системи управління Київської митрополії у період державного реформування Російської імперії у XVIII ст. Реконструйовано структуру духовної консисторії, визначено кількісний і персональний склад "присутствія", проаналізовано протиріччя нових закондавчо визначених принципів в організації діяльності установи з повсякденною практикою. Вирішено питання компетенції духовної консисторії, розглянуто штат і функції персоналу консисторської канцелярії. Визначено шляхи та джерела формування, основні характеристики (соціальне походження, освіта/професіоналізм, вік, географія рекрутування) канцелярських службовців. Детально розглянуто питання матеріального достатку та повсякденного побуту канцелярського персоналу.
9. Історія сарматів Карпато-Дніпровського регіону
         Уточнено час появи сарматів на землях західніше Дніпра та розкрито головні причини переходу їх у даний регіон. Простежено динаміку проникнення цих кочовиків на дану територію та її заселення ними. Визначено етапи "сарматизації" регіону взагалі та окремих його районів зокрема. Виявлено конкретні сарматські племена або племінні об'єднання, що мешкали на зазначених землях та установлено основні території, з яких мали місце їх міграції в Карпато-Дніпровський регіон. Охарактеризовано взаємовідносини кочовиків з осілими варварськими племенами даного регіону та населенням античних полісів західного та Північно-Західного Понту. На підставі всебічного та комплексного вивчення свідоцтв античної письмової традиції, даних археології, епіграфики та нумізматики вперше створено цілісну концепцію щодо історії цих номадів в ІІІ ст. до н.е. - IV ст. н.е., тобто на протязі майже 700 років.
10. Проблема Бессарабії та Буковини у контексті радянсько-румунських міждержавних відносин. 1917 - 1940 рр.
         Вивчено підходи російської та румунської дипломатії до проблеми територіального розмежування на Буковині, досліджено вимоги українського та румунського національних рухів наприкінці 1918 р. щодо державно-територіальної приналежності краю, висвітлено особливості організаційних заходів стосовно їх реалізації. Розглянуто процес утворення молдавської державності у Бессарабії, ставлення до нього політичного керівництва Росії, Румунії та України, а також обставини приєднання краю до Румунського королівства. Прослідковано особливості дипломатичних змагань навколо питань територіальної приналежності Буковини та Бессарабії на Паризькій мирній конференції 1919 - 1920 рр. Проаналізовано складну боротьбу за Бессарабію між радянською та румунською дипломатією на міжнародних конференціях 1920-х років у контексті проблеми європейської колективної безпеки. З'ясовано вплив міжнародних відносин 1939 р. і, зокрема радянсько-німецького договору про ненапад на вирішення подальшої долі Бессарабії та Буковини. Розкрито комплекс політико-дипломатичних і військово-пропагандистських заходів, розроблених радянським керівництвом з метою захоплення цих областей. Значну увагу приділено особливостям процесу приєднання Бессарабії та північної частини Буковини до СРСР наприкінці червня - на початку липня 1940 р.
11. Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.)
         Здійснено комплексне історичне дослідження розвитку російського населення Донбасу в 1920 - 1930-ті рр. Проаналізовано динаміку чисельності та з'ясовано особливості розміщення росіян у регіоні, а також зміни, які відбулися у їх соціальному складі та представництві у державних, господарських і партійних структурах регіону протягом міжвоєнного періоду. Досліджено історію створення російських національних адміністративно-територіальних одиниць. Визначено особливості цього процесу та труднощі, які виникали у процесі його здійснення. Розглянуто політико-правовий статус росіян в Україні на різних етапах реалізації політики українізації. З'ясовано рівень задоволення їх національно-культурних потреб. Відзначено щодо значного внеску росіян у розвиток промисловості регіону, висвітлено перебіг радянських соціально-економічних перетворень у російських селах, а також масштаби та спрямованість політичних репресій органів НК - ДПУ проти російського населення Донеччини.
12. Фрагмент сосуда с изображением лошадей из поселения у села Вишенное
[Электронный ресурс] / А.В. Белый // Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3. — С. 11-13 — Библиогр. в конце статьи: 12 назв. — рус.
13. Природа і механізм трансформації банківських ресурсів
         Досліджено природу та механізм трансформації банківських ресурсів на мікро- та макрорівнях. Розроблено імовірнісну модель, що відображає природу і механізм формування умовно-постійної частини поточних пасивів як прояв "банківського ефекту" та дозволяє встановити кількісні взаємозв'язки у канонічному вигляді. Визначено механізм стабілізації змінної частини поточних пасивів за методом короткострокових запозичень. Розглянуто механізм трансформації сукупності короткострокових депозитів у довгострокові ресурси за методом послідовних заміщень. Доведено, що наявність дрібних, середніх і великих клієнтів необхідна для формування ресурсів зі стабільною складовою. Запропоновано враховувати вплив варіативності капіталу банку на трансформацію тимчасових коштів. Обгрунтовано необхідність обліку ресурсних ризиків у банківській діяльності, запропоновано їх класифікацію. Теоретично обгрунтовано моделювання процесів трансформації банківських ресурсів на макрорівні. Установлено, що довгострокові банківські ресурси, спрямовані на фінансування реального сектора економіки, витісняються короткостроковими коштами. Банки виконують місію відтворення довгострокових ресурсів за допомогою трансформації. Обгрунтовано, що цілеспрямоване та комплексне управління процесом трансформації може стати однією з головних умов досягнення збалансованого економічного зростання.
14. Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління
         Розроблено теоретико-методологічні положення та науково-методичне забезпечення організації управління фінансовими потоками економічних агентів. До наукового обігу введено концепт "скелетон потоків фінансових ресурсів". Обгрунтовано концепцію управління фінансовими потоками економічних агентів. Встановлено узагальнювальну ознаку врахування наявної асиметрії розподілу фінансових ресурсів, яку необхідно використовувати під час проведення аналізу фінансових потоків. Визначено сутність категорії "фінансовий потік". Розглянуто особливості дослідження фінансових потоків фондового ринку та банків. Проаналізовано взаємодію фінансових потоків. Виявлено віртуальний ефект обмеженого зростання вхідного потоку фінансових ресурсів підприємств реального сектора економіки. Запропоновано методику оцінки вартісної характеристики економічної інформації.
15. Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек
         Досліджено особливості формування, організації та функціонування бібліотечних класифікацій у структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек. Досліджено проблему використання традиційних універсальних бібліотечних класифікацій у сучасних інформаційних сервісах. Здійснено розробку й актуалізацію розділів рубрикатора наукової бібліотеки "Кібернетика", "Інформаційна й обчислювальна техніка". Створено авторитетний файл для підтримки рубрикатора наукової бібліотеки, який реалізує механізм семантичної мережі. Розроблено програмні засоби для гіпертекстового представлення бібліотечної класифікації. Запропоновано модель Internet/Internet технології підтримки рубрикатора електронної бібліотеки.
16. Міксоміцети Національного природного парку "Гомільшанські ліси"
         Досліджено міксоміцети національного природного парку "Гомільшанські ліси". Виявлено 143 види з 34-х родів, 10-ти родин, 6-ти порядків і 2-х класів відділу Myxomycota, з яких 125 видів є новими для Харківського Лісостепу, 81 - новими для Лісостепової зони України, 26 наведено для України вперше. З застосуванням оригінального підходу вивчено фітоценотичні уподобання видів міксоміцетів. Показано, що кожен вид у даному фітоценозі стабільно займає певне положення (домінант, субдомінант, аутсайдер), що є складовими системи його фітоценотичних уподобань. Схожість таких уподобань різних видів зазвичай поєднується з відмінностями у їх субстратній спеціалізації. Уперше з використанням аналізу відповідностей (correspodence analysis) обгрунтовано виділення самостійної екологічної групи - гербофільних міксоміцетів, що розвиваються переважно на зелених частинах вищих рослин. Визначено діапазони кислотності та гігроскопічності субстратів, сприятливі для розвитку певних видів міксоміцетів. Показано, що максимальна чисельність і видова різномантність міксоміцетів наявна у діапазоні pH 5,0 - 5,9 та гігроскоспічності - від 50 до 100 %.
17. Морфологічне та антропологічне обгрунтування венозної пластики пазух твердої оболонки головного мозку
         Проведено дослідження венозних пазух як складних анатомічних апаратів, що регулюють надходження, розподіл і напрямок кров'яних потоків. Визначено особливості індивідуальної та анатомічної мінливості будови пазух твердої оболонки головного мозку склепіння черепа та підшкірних вен верхньої та нижньої кінцівок, з урахуванням яких розроблено нову техніку проведення пазушно-венозної пластики, встановлено пошарову томографію та гістологію стінок пазух твердої оболонки головного мозку та великих підшкірних вен верхньої та нижньої кінцівок. Вперше наведено антропо- та морфометричне обгрунтування нових способів моделювання різних відділів пазух твердої оболонки головного мозку за допомогою венозних трансплантатів.
18. Особливості взаємодії помірного бактеріофага Р1 Escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду Erwinia
: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 [Електронний ресурс] / Лариса Михайлівна Бурова; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 21 с. — укp.
19. Тритерпенові глікозиди калопанакса семилопатного Kalopanax septemlobum (Thunb.) Koidz.
: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 [Електронний ресурс] / Денис Олександрович Панов; НАН України; Фізико-хімічний ін-т ім. О.В.Богатського. — О., 2007. — 23 с. — укp.
20. Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у Erwinia carotovora
: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 [Електронний ресурс] / Ніна Володимирівна Черватюк; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua