От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Клініко-параклінічна характеристика віддалених результатів "хімічної екзогенної інтоксикації"
         Аналізуються результати багаторічного катамнестичного спостереження за дітьми, які перенесли унікальне захворювання - "Чернівецьку хімічну хворобу" та проведений багатофакторний аналіз основних факторів ураженості "органів-мішеней" при цій загадковій хворобі. З позицій ретроспективного аналізу гострого періоду "ЧХХ" та даних тривалого клінічного моніторингу пропонуються варіанти лікування та попередження можливих негативних наслідків "ЧХХ", що було впроваджено в практику та може бути використано у випадку появи нових невідомих захворювань ймовірно хімічної етіології.
2. Профілактика порушень імунологічної реактивності у працівників виробництва азотної кислоти препаратами "Тріовіт" і "Неоселен"
         Виявлено переважання макрофагальної клітинної захисної реакції внаслідок помірно вираженого моноцитозу (зниження співвідношення нейтрофілів і моноцитів (СНМ)), а також аффекторної клітинної ланки в імунній відповіді організму (зниження співвідношення лімфоцитів і моноцитів (СЛМ)), що може свідчити про можливу реалізацію аутоімунного процесу. Установлено односпрямовані порушення стану імунологічної реактивності організму в обох групах працівників, що доводить наявність у них вторинного комбінованого імунодефіциту як наслідку комплексного впливу полютантів промислового походження. Доведено, що застосування протягом 6-ти тижнів препаратів "Тріовіт" і "Неоселен" працівниками цеху хімічного заводу з виробництва азотної кислоти нормалізує активність внутрішньоклітинних ферментів у лейкоцитах крові за вторинного комбінованого імунодефіциту, а також виявлено тенденцію до нормалізації порушених співвідношень у клітинних реакціях імунного захисту організму.
3. Клініко-функціональна діагностика нефропатії у коней
         Теоретично й експериментально обгрунтовано методи дослідження сечі у коней. Запропоновано ліміти основних показників сечі (білка, креатиніну, сечовини, активності ГГТ та їх індексів). Вивчено зміни функціонального стану ренальної системи за умов аліментарного виснаження, міоглобінурії, хронічного гастроентериту та гепато-ренального синдрому у випадку кормового отруєння. Вивчено мінеральний обмін за цих захворювань та вплив на нього функціонального стану нирок. Обгрунтовано механізм нефропатії за аліментарного виснаження, а також розвиток гепато-ренального синдрому у разі отруєння. Експериментально та теоретично визначено діагностичні критерії для виявлення ниркової недостатності. На практиці апробовано схему відновлення функціонального стану печінки та нирок у коней за гострого кормового отруєння. Відзначено, що критеріями діагностики гепато-ренального синдрому, крім того, є вміст білірубіну, висока активність АСТ, АЛТ і ГГТ у сироватці крові.
4. Особливості росту та прогноз продуктивності штучних модальних ялинових деревостанів Українських Карпат
: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 [Електронний ресурс] / Валентина Миколаївна Володимиренко; Національний аграрний ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.
5. КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД
ПРИРОДА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (ВИПРОМІНЕННЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ, УЛЬТРАФІОЛЕТ) Література
6. Податкові органи
Вступ........................................................................................................3 1. Система органів державної податкової служби..........................4 2. Завдання та правове регулювання діяльності органів державної податкової служби ........................................................5 2.1 Завдання органів державної податкової служби........................5 2.2 Правове регулювання діяльності органів державної податкової служби........................................................................5 2.3 Правовий статус органів державної податкової служби..........7 3. Функції податкових органів ..........................................................8 3.1 Функції Державної податкової адміністрації України .............8 3.2 Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) .............................................................................10 3.3 Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій .................................................................11 4. Повноваження органів державної податкової служби............14 5. Функції та завдання податкової міліції......................................16 Висновки...............................................................................................19 Література.............................................................................................21
7. Заробітна плата
ЗМІСТ ВСТУП 4 1.Нова організація заробітної плати, як головний фактор зростання її стимулюючої ролі. 6 1.1. Проблеми організації заробітної плати та напрямки її вирішення в умовах реформування економіки 6 1.2. Вплив сучасних особливостей хазяйнування на зміст заробітної плати та вартості робочої сили 10 1.3. Оновлення елементів організації оплати праці в сучасних умовах 13 1.3.1.Державне регулювання 13 1.3.2. Тарифно-договірне регулювання 15 1.3.3. Тарифна система як засіб диференціації заробітної плати 17 2. Організація безтарифної системи заробітної плати в акціонерному товаристві "Гранат" та її економічне обґрунтування 19 2.1. Розробка сітки співвідношень в оплаті праці різних кваліфікаційних груп 19 2.2. Механізм розрахунку значень коефіцієнтів та діапазонів співвідношень заробітної плати 22 2.3. Розрахунок фонду оплати праці для різних виробничих підрозділів 27 3.Рекомендації по організації заробітної плати в умовах дії економічних принципів її регулювання 30 ВИСНОВКИ 32 Список використаної літератури 33
8. Статистичне забезпечення управління місцевими бюджетами України
          Запропоновано концептуальну схему статистичного інформаційно-аналітичного забезпечення управління місцевими бюджетами. Розроблено методологічні засади системи інформаційного забезпечення даних бюджетів, визначено шляхи її вдосконалення. Створено систему статистичних зведень і групувань регіонального бюджетування. З урахуванням вимог бюджетного менеджменту розроблено систему статистичних показників, що дозволяє розглядати бюджетні процеси як об'єкт статистичного дослідження. Побудовано та застосовано систему балансових моделей регіонального розподілу місцевих бюджетів, адаптовано методику пропорційності регіонального розподілу для аналізу доходів і видатків місцевих бюджетів. Розроблено методичне забезпечення аналізу ефективності формування доходів і використання видатків місцевих бюджетів України. Охарактеризовано рівень їх розвитку й організації. Здійснено статистичне оцінювання ефективності структурної політики щодо формування доходів і використання видатків цих бюджетів. Установлено причинно-наслідкові зв'язки відносин і закономірностей, що є передумовою розробки та підтримки управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності місцевого бюджетування.
9. Диференційовані методи хірургічного лікування хребетно-спиномозкової травми тораколюмбального відділу
         Досліджено проблему диференційованого вибору методу хірургічного лікування травматичних ушкоджень грудного та поперекового відділів хребта. Наведено дані, одержані внаслідок проведених спостережень і лікування 121-го пацієнта з хребетно-спинномозковою травмою тораколюмбального відділу, серед них було 73 % чоловіків, середній вік хворих становив 33,9 рік. Проаналізовано дані клінічного перебігу захворювання і результатів застосування додаткових методів дослідження. У порівняльному аспекті проаналізовано хірургічні доступи (передньобоковий, боковий, задньобоковий, задній). Виділено основні чинники, які вливають на вибір доступу (вік, загальний стан пацієнта, рівень ушкодження, локалізація компресії, неврологічний статус, цілісність заднього кістково-зв'язкового комплексу). Наведено диференційовану схему вибору доступу. Вивчено, розроблено та вдосконалено методи декомпресії, реконструкції та стабілізації. Досліджено якість життя пацієнтів у післяопераційному періоді.
10. Оптимізація лікування надмірних маткових кровотеч з урахуванням порушень в системі гемостазу у жінок в пременопаузі
: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Марина Дмитрівна Гресько; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2009. — 21 с. — укp.
11. Політологічні аспекти міжцивілізаційних процесів в Центральній Азії
         Вперше у вітчизняній політології комплексно розглянуто міжцивілізаційні процеси в регіоні Центральної Азії у контексті їх впливу на сферу міжнародної політики. Досліджено вплив китайської, індійської, християнської та ісламської цивілізацій на різних етапах історії центральноазійського регіону. Виявлено закономірності формування політичних систем країн Центральної Азії на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Проаналізовано фактори, що сприяють або заважають внутрішньо-регіональній інтеграції. Досліджено участь країн Центральної Азії у світових цивілізаційних процесах. Розглянуто сучасні міжнародно-політичні суперечності в регіоні, що перешкоджають активізації політичної інтеграції держав Центральної Азії. Показано наслідки військової присутності США в Афганістані для регіональної підсистеми міжнародних відносин. Обгрунтовано концепцію міжцивілізаційних процесів в регіоні Центральної Азії у контексті геополітики. Виявлено основні тенденції та труднощі модернізаційного процесу й обгрунтовано необхідні завдання для країн Центральної Азії, спрямовані на забезпечення їх збалансованого політичного розвитку.
12. Формування та вибір корпоративних структур з управління будівельними інвестиціями
         Досліджено питання створення ефективних організаційних структур управління інвестиційними ресурсами будівельної корпорації та єдиної методики аналізу ефективності цих структур, а також алгоритму визначення інноваційного потенціалу інвестиційно-будівельних проектів та оцінки на його основі конкурентних переваг будівельного інвестиційного проекту. Розроблені методики та проекти структур дають змогу здійснити раціональний відбір будівельних проектів, скоротити витрати та організацію нових структур, операційні витрати інвестора, а також створити належні умови для ефективного поточного моніторингу інвестором продуктивної роботи запропонованої структури. Наведено концепцію організації управлінських послуг у будівельно-інвестиційній сфері на інноваційній методологічній базі, яка визначає роль і місце досліджуваних суб'єктів: інвестиційно-діагностичних відділів будівельних корпорацій, а також фірм - з інвестиційної діагностики, інвестиційного позиціонування проектів, надання управлінських послуг в інвестиційному процесі як специфічних учасників інвестиційного процесу.
13. Соціальна ефективність організацій в суспільстві, що змінюється
         В дисертації досліджуються особливості організаційних структур, системні ознаки та соціальна ефективність організацій в різних умовах. Пропонується ідентифікаційна модель оптимізації процесу побудови організації як ідеального зразка, до якого мають тяжіти реально існуючі організації. Проведено аналіз діяльності основних типів організацій як продукту певних соціокультурних чинників зовнішнього середовища.
14. Міграції червоногрудого побережника як приклад використання континентального пролітного шляху арктичними куликами
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.08 [Електронний ресурс] / Сергій Володимирович Хоменко; НАН України; Інститут зоології ім. Шмальгаузена. — К., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.
15. Розвиток легень і гравітаційні навантаження
         Вивчено особливості розвитку і розгалуження бронхіального дерева плодів білих пацюків після впливу на організм самок гіпергравітації в краніокаудальному напрямку (4g) з 9-го до 13-го, 17-й і 19-й дні вагітності. Використано гістологічні і морфометричні методи. Установлено, що вплив зміненої гравітації сповільнює темп розвитку бронхіального дерева і впливає на кути розгалуження субсегментарних бронхів - вони вірогідно стають меншими в порівнянні з контролем.
16. Фітоценотаксономічна різноманітність України: фітосозологія, методологія, аналіз та прикладні аспекти
         Проаналізовано сучасний стан охорони фітоценотаксономічної біорізноманітності. Розроблено методологію інтегральної синфітосозологічної оцінки фітоценофонду та синфітосозологічну класифікацію як головний методологічний прийом для встановлення синтаксономічної різноманітності у контексті фітосозологічної цінності. Визначено три умовні рівні різноманітності, ступінь національної та ступінь регіональної раритетності фітоценофонду. Базуючись на розробленій методології, здійснено синфітосозологічну класифікацію та характеристику рослинності основних природних регіонів України. Наголошено, що результати дослідження мають важливе наукове значення для збереження біорізноманітності, розробки екомережі, розвитку таксономічної охорони у взаємозв'язку з практичними проблемами.
17. Оцінка фізичного зносу будівель в умовах інвестиційного аналіза
[Електронний ресурс] / Ю.В. Крумеліс, Н.А. Колотюк // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 150-156. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
18. Динаміка електронного потоку в магнетронній гарматі з холодним вторинно-емісійним катодом
         Уперше розроблено тривимірну математичну модель магнетронної гармати з холодним вторинно-емісійним катодом, яка дає змогу досліджувати динаміку електронного потоку за його генерації, формування та транспортування у нестаціонарному режимі. Вивчено рух електронів у нестаціонарному електричному полі магнетронної гармати у двовимірному кінематичному наближенні з урахуванням впливу початкових швидкостей. Уперше одержано залежності енергії бомбардування катоду від початкової енергії первинних електронів та крутизни фронту наростання та спаду імпульсу анодної напруги. З використанням цих залежностей показано можливість вторинно-емісійного розмноження на спаді керувального імпульсу анодної напруги у магнетронній гарматі з холодним вторинно-емісійним катодом. Здійснено детальне комплексне дослідження механізму генерації, формування та транспортування електронного потоку в магнетронній гарматі з цим катодом за імпульсного способу ініціювання емісії. Одержано просторовий і часовий розподіл диференційних параметрів електронного потоку (координат і швидкостей), а також інтегральних параметрів (струму колектора, об'ємної щільності просторового заряду, розподілу частинок за енергіями бомбардування катода) у магнетронній гарматі з холодним вторинно-емісійним катодом.
19. Підвищення якості вихідного зображення тепловізійної системи на піровідиконі
         Розроблено нові об'єктивні показники якості тепловізійного зображення - спрощений та відносний, які базуються на інтегральному показнику якості видимого цифрового зображення і добре корелюють з суб'єктивними оцінками візуальної якості. Запропоновано класифікацію вихідних зображень тепловізійної системи на піровідиконі за відносним інтегральним показником якості, яка дозволяє впорядкувати результати її роботи. Розроблено метод поліпшення цифорового тепловізійного зображення, що базується на оцінюванні його якості за допомогою об'єктивного показника та використовує підхід попереднього (без візуалізації) оцінювання якості варіантів його можливої обробки. Відзначено, що цей метод не пов'язаний з особливостями й недоліками зору конкретної людини, яка приймає рішення про поліпшення зображення та його оптимальний варіант. Розроблено метод поліпшення тепловізійного зображення в реальному часі, що базується на застосуванні комбінації алгоритмів цифрової обробки з високою швидкодією і дозволяє з невеликими затратами підвищити якість динамічної "теплової картини", одержаної за допомогою тепловізійної системи на піровідиконі в режимі реального часу. Запропоновано систему параметрів тепловізійної системи, що найбільш повно характеризує її роботу, оскільки враховує найважливіші характеристики елементів системи та їх взаємозв'язок, а також містить основні математичні вирази для розрахунків. Розроблено систему обробки тепловізійних зображень, яка є практичною реалізацією запропонованих методів їх поліпшення у статиці й динаміці і дозволяє уникнути необхідності апаратної реалізації модуля обробки зображень.
20. Процедури керування множинним доступом до каналу з паралельною пакетною обробкою
         Розроблено та досліджено протоколи керування множинним доступом, що підвищує ефективність паралельної обробки даних за рахунок процедур, які зменшують вплив можливого конфлікту на якість обслуговування та зменшують ймовірність його виникнення. Побудовано математичні моделі систем на основі запропонованих протоколів, які дозволяють реалізувати оптимальні, зважаючи на якість обслуговування, вимоги та підвищити ефективність використання каналу, процедури керування множинним доступом з врахуванням характеристик реальних систем.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua