От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Системне планування господарської діяльності торговельних підприємств у нестабільному середовищі
: автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / Лілія Анатоліївна Нападовська; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2009. — 19 с. : рис. — укp.
2. Ставлення до батьків як чинник розвитку релігійних уявлень осіб юнацького віку
: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / Оксана Іванівна Крупська; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. — укp.
3. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті
         Проаналізовано сучасні проблеми теорії та практики журналістики, концептуальні детермінанти, соціокультурні фактори та типолого-дуальні домінанти української національної журналістики у аспекті генезису, сучасного досвіду функціонування та перспектив з метою визначення ролі національних засобів національного інформаційного простору, законодавчих конфліктогенів, девальвації морально-етичних принципів і професійних стандартів. Розуміння української журналістики як комплексу явищ і проблем, її продуктивно-генеруючих ідей, функціональних параметрів і значень у соціокультурному, геополітичному, національному аспектах детерміноване систематизацією та аналізом відомих моделей масової комунікації та журналістики, успішним пошуком основ універсальної соціокультурної моделі українських мас-медіа, поєднанням теорій когнітивної відповідності (баланс-дисбаланс, консонанс - дисонанс, інформація - дезінформація), субстанційної природи інформації, розширенням і уточненням соціокультурних типів моделей журналістики та їх домінантних аспектів-факторів.
4. Формування оптимальної структури функціональної підготовленності борців високої кваліфікації
: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / Тарас Григорович Данько; Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. — К., 2009. — 23 с. — укp.
5. Удосконалення сучасних організаційних засад управління фармацією в Україні
         Розроблено та впроваджено науково-обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення сучасних організаційних засад управління фармацією в Україні. Визначено науково-практичні підходи до вдосконалення управління фармацією України та напрями реформування галузі за результатами експертного опитування фахівців. Проведено порівняльний аналіз засад управління даною галуззю за кордоном та класифіковано країни за принципами централізації та децентралізації. Запропоновано принципи створення уповноваженого органу управління фармацією України та визначено його функціонально-організаційні завдання. Сформульовано принципи формування та реалізації національної лікарської політики в Україні. Розроблено методику оцінювання та проведено розрахунок показників фармацевтичного забезпечення населення у системі регіонального управління.
6. Соціал- демократичний вибір - історичний шанс для України
[Електронний ресурс] / Віктор Медведчук. — К.: Основні цінності, 2000. — 160 с.: іл. — (Сучасна думка; Кн.3). — укp.
7. Методологічний потенціал аксіологічно-компаративного аналізу в гуманітарному знанні
[Електронний ресурс] / Н.В. Буруковська // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N36. — С. 273-277 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — укp.
8. Онтологічний зміст концепту "енергейність мови"
         Здійснено інтегральний аналіз онтологічного виміру мови в її енергійному аспекті. Досліджено розвиток напрямків енергійної традиції філосовування. Проаналізовано основні поняття енергійного дискурсу (на прикладі православного ісихазму) та поняття, розвинені в онтологічних теоріях мови. Це дозволяє розкрити спорідненість і відмінності між природою зусиль людини як суб'єкта містичного досвіду та природою зусиль мовного розуміння. У енергійному вимірі висвітлено аспект реалізації сутнісних сил і здатностей людини, її найглибинніших потенцій. Зазначено, що герменевтичне поняття передрозуміння виявляє риси енергейного феномену та може бути пояснено у категоріях енергійного дискурсу.
9. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ
10. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №11 представлені статті з проблем плавання; футболу; навчання студентів факультетів фізичного виховання і курсантів; фізичної реабілітації; тренування юних борців.ЗМІСТ
11. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №13 представлені статті з проблем: волейбол, історія спорту, гандбол, олімпійський спорт, фізичне виховання школярів.ЗМІСТ
12. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №3 представлені статті з проблем: фізичне виховання студентів, футбол, фізична підготовка військовослужбовців, фізична підготовка спортсменів.ЗМІСТ
13. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №6 представлені статті з проблем: важка атлетика, підготовка кадрів, психологія, гандбол, лікувальна фізична культура, футбол, біохімія, спорт ветеранів.ЗМІСТ
14. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ
15. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.ЗМІСТ
16. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №8 представлені статті з проблем: підготовка вчителя фізичної культури, історія становлення науки в Україні, методи виховання у педагогічній спадщині українських педагогів минулого, методика лікувальної фізкультури, боротьба, гімнастика.ЗМІСТ
17. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №9 представлені статті з проблем: фізичне виховання студентів, лікувальна фізична культура, бокс, педагогіка, футбол, атлетична гімнастика.ЗМІСТ
18. Принципи дзен-буддизму у філософії Доуена
         Розкрито головні принципи дзен-буддизму та філософії японського мислителя дзен Доуена Кіуена (1200 - 1253) як видатного представника школи дзен. Показано, які концептуальні трансформації в межах буддизму зумовили появу філософії дзен. Доведено, що погляд Доуена на власне вчення як на передачу істинного вчення Будди Шак'ямуні має під собою достатні підстави, адже принципи дзен-буддизму являють собою більш глибоке переосмислення засадничих принципів самого буддизму. З'ясовано зміст головних оригінальних понять філософії Доуена, особливо у його філософії мови, яка радикально відрізняється від традиційного ставлення школи дзен до вербальних структур.
19. Психологічний аналіз регулятивної функції емпатії педагога у процесі керування учінням молодших школярів
         Здійснено теоретичний аналіз та експериментальне визначення функції емпатії у педагогічному процесі, розкрито взаємозалежність емпатії та особливостей організації педагогом процесу навчання молодших школярів. Виявлено залежність між стилем керування навчанням і характером міжособистісних взаємин учнів, їх мотивацією та успішністю навчання, з другого. Визначено провідні психологічні фактори, які детермінують успішність навчання молодших школярів. Запропоновано теоретичну модель психолого-педагогічного впливу емпатії педагога на перебіг керування ним процесу навчання молодших школярів. Розроблено, обгрунтовано й апробовано програми формування емпатії вчителя у процесі педагогічного спілкування як умови підвищення успішності навчання молодших школярів. Наведено рекомендації щодо вдосконалення психолого-педагогічної готовності вчителя до роботи з учнями молодших класів.
20. Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості
         Проаналізовано погляди представників філософської думки, які зверталися до проблем побуту від античності до сьогодення. Розглянуто побут як специфічну сферу людського буття, визначено актуальні проблеми саме для соціальної філософії. Запропоновано розглядати поняття "соціально-побутове" як соціально-філософську категорію. Вивчено аксіологічну творчу спадщину представників філософської думки різних періодів. Значну увагу приділено процесу становлення ціннісних орієнтацій особистості, в якому здійснюється їх перетворення "потреба - інтерес - цінність - ціннісна орієнтація особистості". Відзначено, що зі всіх складових соціально-побутового найбільш важливе значення у процесі становлення ціннісних орієнтацій особистості мають такі його форми: родина, звичаї, обряди, традиції, релігійні переконання, свята.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua