От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Стратегія місцевого самоврядування в забезпеченні розвитку території
         Розроблено практичні засади з формування та впровадження стратегії місцевого самоврядування, спрямованої на розвиток території. Проаналізовано систему місцевого самоврядування та показано провідну роль органів місцевого самоврядування у контексті розробки заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня розвитку та реалізацію потенціалу певного територіального утворення. Доведено, що розвиток окремих територій потребує цілеспрямованих дій, які мають бути проведені державними структурами й органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, а також застосування дієвих механізмів управління. Досліджено особливості існуючих моделей і методів управління територією як об'єктом муніципального управління у контексті вдосконалення стратегії місцевого самоврядування, спрямованої на їх розвиток. Розглянуто інвестиційно-програмну концепцію розвитку території. Наведено пропозиції щодо розробки комплексної стратегії її розвитку. Запропоновано напрямки інформатизації певного муніципального утворення.
2. Моделювання процесів менеджменту якості об'єктів водопровідно- каналізаційного господарства
         Розроблено концепцію моделювання процесів менеджменту якості об'єктів ВГК, що дозволяє знизити витрати на функціонування об'єктів ВГК за рахунок зменшення витрат внаслідок поліпшення управління водопостачальною інфраструктурою підриємства та підвищити доходи за рахунок підвищення ступеня задоволення якістю споживачів продукції. Розроблено імітаційну модель поведінки споживачів послуг об'єкту ВГК, яку засновано на принципах агентного моделювання та систем масового обслуговування, що дозволяє оцінювати реальні доходи об'єкті ВГК, та модель управління витратами на якість в системах менеджменту якості об'єкта ВГК, що засновано на принципах агентного моделювання, яке дозволяє оптимізувати розподіл коштів, що витрачаються на підтримку функціонування та вдосконалення інфраструктури об'єкту ВГК.
3. Підвищення гнучкості місцевого ринку праці
         Розв'язано наукову задачу щодо забезпечення високого рівня зайнятості населення на підставі теоретичного узагальнення, аналізу прикладних і розробки методичних положень щодо підвищення гнучкості місцевого ринку праці. Відзначено змістовність міської політики щодо трудової активності населення на підставі диференціації відповідних повноважень органів місцевого самоврядування, спрямованої на узгодження інтересів учасників місцевого ринку праці. Розвинуто поняття місцевого ринку як системи організації найманої праці, що складається з працедавців, найманих працівників, а також механізму узгодження їх інтересів у межах низового рівня адміністративно-територіального поділу держави. Вдосконалено структуризацію місцевих ринків праці на підставі виділення окремих підсистем. Розкрито суть поняття "гнучкість місцевого ринку праці" як здатності його учасників пристосовуватися до мінливих умов зовнішнього середовища за допомогою врахування індивідуальних особливостей залучення, використання, стимулювання та винагороди робочої сили в реальному секторі економіки. Вдосконалено галузевий підхід до виявлення особливостей територіальної організації місцевого ринку праці за видами економічної діяльності, прийоми аналізу щодо виявлення гнучкості місцевого ринку праці на підставі використання індивідуальних тарифних ставок і нормативів плинності кадрів, способи визначення взаємодії попиту та пропозиції на місцевому ринку праці з використанням кореляційно-регресійної моделі, методичний підхід до аналізу заробітної плати на підставі прогнозних середніх величин. Розвинуто методичні положення щодо підвищення гнучкості місцевого ринку праці шляхом розробки стратегії забезпечення високого рівня зайнятості населення.
4. Стратегія розвитку підприємств з виробництва курячого м'яса і яєць
         Наведено результати теоретичних і практичних досліджень стратегій розвитку підприємств з виробництва курячого м'яса та яєць. Розкрито конкурентоспроможніть як універсальну вимогу ринкового функціонування підприємств. Визначено роль маркетингу і його служб у діяльності підприємств на ринку продукції птахівництва. Окреслено політику держави щодо розвитку виробництва та захисту національних виробників у галузі птахівництва. Висвітлено досвід країн у сфері виробництва та продажу продукції птахівництва. Проаналізовано динаміку виробництва і реалізації яєць птиці національними сільгосптоваровиробниками, оцінено конкурентоспроможність м'ясної і яєчної продукції птахогосподарств. Розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційно-технологічних та якісних параметрів виробництва продукції. Обгрунтовано напрями корпоратизації виробництва і формування системи просування продукції на ринку та мінімізації виробничих і ринкових ризиків як базового інструменту сталого розвитку підприємств.
5. Управління ефективністю діяльності підприємства на основі формування системи збалансованого розвитку
         Теоретично обгрунтовано та розроблено методичне забезпечення щодо управління ефективністю діяльності промислового підприємства, яке грунтується на формуванні системи збалансованого розвитку. Досліджено теоретичні аспекти даного управління, виявлено закономірності розвитку системи управління, сучасних технологій досягнення його результатів і показників вимірювання ефективності. Проаналізовано особливості формування підходів до оцінювання й управління ефективністю діяльності машинобудівних підприємств, визначено недоліки їх застосування та перешкодальні фактори впровадження світового досвіду. Розроблено методичний підхід до управління ефективністю діяльності машинобудівного підприємства на базі вимірювання та забезпечення його збалансованого розвитку. Вдосконалено модель комплексного оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства, яка грунтується на виявленні стадії розвитку систем управління. Сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств за умов ринкових перетворень.
6. Управління трансакційними витратами в агробізнесі
         Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти управління трансакційними витратами в агробізнесі. Досліджено категоріальний апарат трансакційних витрат. Визначено їх домінантні характеристики стосовно суб'єктів агробізнесу. Ідентифіковано класифікаційні ознаки трансакційних витрат. Проаналізовано їх сучасний рівень та з'ясовано особливості прояву залежно від організаційно-правового статусу суб'єкта господарювання. На підставі даних, одержаних завдяки застосуванню розробленої методики індикативного аналізу, визначено показники взаємозв'язку між рівнем витрат і результатом діяльності підприємства (прибутком). Обгрунтовано необхідність розподілу трансакційних витрат на видатки та втрати для потреб управління. Сформульовано концептуальні засади механізму управління трансакційними витратами в агробізнесі та здійснено поваріантний розрахунок резервів господарювання підприємств, що визначають напрями управлінського впливу. Обгрунтовано необхідність інтеграційного об'єднання сільськогосподарських товаровиробників на кооперативних засадах у контексті підвищення ефективності управління трансакційними витратами. Розраховано прогнозне значення синергетичного ефекту новостворених сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів на прикладі підприємств Житомирщини.
7. Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом на засадах рефлексивного підходу
         Проведено теоретико-експериментальне дослідження проблеми професійної підготовки магістрів управління навчальним закладом на засадах рефлексивного підходу, яка спрямована на розвиток управлінської рефлексії, що передбачає застосування комплексу спеціально дібраних форм і методів навчання з метою розвитку у студентів здібності компетентно діяти відповідно до чинників зовнішнього та внутрішнього впливу. Охарактеризовано теоретичні основи професійної підготовки управлінців навчальних закладів на засадах рефлексивного підходу. Визначено критерії готовності управлінців навчальних закладів до рефлексивного управління. Обгрунтовано педагогічні умови даної підготовки. Розроблено модель педагогічних умов професійної підготовки магістрів управління навчальним закладом на засадах рефлексивного підходу, експериментально перевірено її ефективність. Розроблено методичні рекомендації для управлінців, викладачів ВНЗ та інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо професійної підготовки магістрів управління навчальними закладами з застосуванням рефлексивного підходу.
8. Формування донорського контингенту та забезпечення якості гемокомпонентів в умовах регіонального центру крові
         Вивчено вплив регіонального людського розвитку на чисельність донорів з використанням побудованої багатофакторної регресивної моделі. Введено інтегральні показники стану донорства для проведення порівняльного аналізу відповідних даних для різних регіонів. Зроблено висновок, що централізація функцій і зміна організаційної форми з 1999 р., незважаючи на негативні тенденції соціально-економічного розвитку області, зумовили невеликі, але стійкі позитивні тенденції в діяльності ОЦК у період 2000 - 2006 рр. Для дослідження параметрів якості донорської крові та її компонентів розроблено методики, а середні значення параметрів якості є основою стандартизації гемокомпонентів. Відзначено, що внаслідок проведення ретроспективного аудиту використання компонентів і препаратів крові у період 2002 - 2006 рр. і впровадження в області єдиної концепції їх використання зменшилась кількість необгрунтованих трансфузій на 96,0 - 99,0 %.
9. Принципи композиційної цілісності у вокальній творчості Ю.Іщенка
         Вивчено композиційні закономірності та принципи формування цілісності у вокальній музиці. З'ясовано значення композиції як одного з домінувальних чинників, що забезпечує існування художнього явища. Для доведення цього положення здійснено умовну диференціацію композиційних закономірностей відповідно до їх тектонічної та процесуальної функціональної спрямованості. Розглянуто специфічні властивості композиції у взаємозв'язку з авторським задумом. Зазначено, що у вокальних циклічних творах авторський задум характеризується первісним синкретизмом поетичного та музичного начал, тому впродовж усього шляху формування цілісності поезія та музика існують і розвиваються одночасно в єдиному художньому просторі. Зазначено, що у разі взаємодії поетичного та музичного пластів виникає особливий вид сполучення різних жанрових складових (поезії та музики), що має назву "художнє порушення". На прикладі вокальних творів Ю. Іщенка запропоновано демонстрацію принципу "художнього порушення". З його використанням виявлено основні композиційні засади формування нової художньої цілісності.
10. Культурно-естетична домінанта національного світогляду та її ідеологічна значущість
         Досліджено культурно-естетичну домінанту як вагому ознаку та відповідну складову національного Світогляду, що є системою уявлень, ідеалів, поглядів і настанов, які визначають ставлення українського народу до основних духовно-естетичних цінностей, виражених, зокрема, в категоріях прекрасного, піднесеного, трагічного та комічного. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження. Проаналізовано умови та визначено можливі шляхи формування культурно-естетичної домінанти національного Світогляду. Увагу приділено архетипам української культури та ментальності, що визначають особливості домінанти. Відзначено, що гармонійне поєднання й органічне виявлення архетипів у національно-культурному бутті забезпечувало відтворення й еволюцію культурно-естетичної домінанти національного світогляду, що сприяло консолідації українського суспільства та подальшому поступу нації за складних історичних умов.
11. Постать лідера в християнській традиції
         Проведено філософсько-релігієзнавче дослідження, проаналізовано феномен лідера в християнській традиції. На підставі результатів вивчення певних джерел виявлено історичні етапи розвитку християнського лідерства, його сутнісні особливості та морально-етичний зміст. Проведено цілісний і системний аналіз особистісних якостей християнського лідера у контексті його організаційних, психологічних, соціальних і комунікативних характеристик, визначено основні моделі лідерства, сформовані завдяки християнській релігійній практиці. Вперше у вітчизняному релігієзнавстві введено до наукового обігу поняття "релігійне лідерство" та "релігійний лідер". Доведено, що у сучасній науковій думці феномен лідерства підлягає розгляду не у контексті сфери застосування, а на підставі спільних принципів його реалізації в політиці, економічних галузях чи в церковних об'єднаннях, що уможливило комплексну класифікацію стратегії лідерства зі збереженням розрізнення його цільових установок. Досліджено суть харизматичної легітимації, притаманної релігійному лідерству та зумовленої його сакральними характеристиками. Розкрито моральний аспект християнської ідеї пастирства, пов'язаної з ієрархічною будовою церкви, в якій релігійний лідер у ролі духовного наставника є своєрідним посередником між Богом і людьми, що зумовлює наявність у нього відповідного комплексу християнських чеснот і владної легітимації.
12. Підвищення якісних характеристик товстолистового прокату із мікролегованих сталей при контрольованій прокатці
: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 [Електронний ресурс] / Олександр Вікторович Мурашкін; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. — Д., 2009. — 20 с. — укp.
13. Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу
         Проведено теоретико-експериментальне вивчення естетичних почуттів у структурі Я-образу. Проведено інтегроване дослідження естетичних характеристик особистості, а саме: естетичного сприйняття, естетичних почуттів, естетичного відношення й естетичної потреби. Досліджено психологічну суть самосвідомості, Я-концепції, систем "Я" та "не-Я", формування Я-образу через механізм трансформації, рефлексії. Створено модель Я-образу, згідно з якою - образ - це складна, цілісна система, у якій регулятором дій і взаємин людини з предметами довкілля є естетичні почуття. Розроблено та вдосконалено психодіагностичний комплекс для виявлення ступеня сформованості естетичних почуттів. На підставі кореляційного аналізу виявлено психологічні особливості естетичних почуттів, їх рівні прояву, вплив і взаємозв'язок зі структурними компонентами Я-образу. Розроблено й апробовано програму соціально-психологічного тренінгу зі складовими, які присвячені самосвідомості, структурі, змісту та процесу формування Я-образу, а також забезпечують активізацію та становлення естетичних почуттів.
14. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №3 представлені статті з проблем: фізичне виховання студентів, футбол, фізична підготовка військовослужбовців, фізична підготовка спортсменів.ЗМІСТ
15. Проблема розвитку ідентичності в натовпі
[Електронний ресурс] / Ю.В. Омельченко // Культура народов Причерноморья. — 2000. — N15. — С. 142-144 — Библиогр.: 5 назв. — укp.
16. Кластерний підхід у підвищенні ефективності економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації
[Електронний ресурс] / Т.В. Мірзодаєва // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 139-140 — укp. — укp. — англ.
17. Менеджмент в молокопереробному підприємстві
         Досліджено соціально-економічну суть менеджменту, його цілі, види та методичні принципи організації. Розкрито роль керівника та самоуправління в сучасному менеджменті, а також тенденції та завдання розвитку молокопереробної галузі, вплив менеджменту на виробництво молочної сировини й управління інвестиційними процесами. Обгрунтовано напрями вирішення питань підвищення ефективності виробництва молокопереробної галузі в ланцюзі виробництво сировини - переробка сировини - реалізація продукції споживачеві. Розроблено організаційну систему управління якістю виробництва молокопродукції з використанням європейської моделі ділової досконалості, а також методичні та організаційні підходи щодо визначення ринків збуту молокопродукції.
18. Механізм інтегрування України у євроазіатські економічні структури
         Розроблено науково-практичні рекомендації щодо удосконалення механізму інтеграції України у євроазіатські економічні структури. Розглянуто теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції, визначено особливості її сучасного стану. Розкрито сутність, охарактеризовано види та напрямки розвитку міжнародної економічної діяльності. Досліджено участь України у процесах інтернаціоналізації транспортного обслуговування світогосподарських зв'язків, проаналізовано розвиток її зовнішньоекономічної діяльності та інституціональне забезпечення включення до євроазіатських інтеграційних процесів. Визначено пріоритетні напрямки та перспективи міжнародної еконмоічної інтеграції за участю України, обгрнутовано можливості подальшого розвитку її інтеграційного співробітництва шляхом використання міжнародних транспортних коридорів.
19. Механізм регулювання рентабельності в торговому підприємстві
         Дисертацію присвячено проблемі реголювання рентабельності в торгових підприємствах в умовах становлення ринкових відносин. Визначена сутність регулювання рентабельності, її місце та роль в системі управління підприємством. Обгрунтований зміст механізму регулювання рентабельності власних коштів. Визначені сучасні тенденції в управлінні прибутком і рентабельністю в торгових підприємствах. Розроблені методичні основи регулювання рентабельності. Запропонована методика оптимізації рівня рентабельності власних коштів. Розроблений методичний інструментарій оцінки і обліку ризиків при прийнятті управлінських рішень щодо регулювання. Описані сценарії регулювання рентабельності для різноманітних ринкових ситуацій.
20. Моделювання процесів управління інвестиційною компанією в умовах нестабільного економічного середовища
         Розглянуто проблеми функціонування фінансових посередників в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні. З метою підвищення ефективності діяльності інвестиційної компанії на фондовому ринку запропоновано концепцію адаптивного підходу щодо керування інвестиційною компанією. Побудовано математичні моделі стратегічного управління портфелем цінних паперів, спрямовані на максимізацію очікуваного прибутку у довгостроковому періоді. З метою покращання привабливості інвестиційної компанії вкладникам синтезовано модель формування портфеля цінних паперів на основі теорії нечітких множин, критерієм оптимальності якої є своєчасність виконання зобов'язань перед вкладниками. Для здійснення ефективного оперативного управління інвестиційними компаніями запропоновано модель управління інвестиційним портфелем, спрямовану на мінімізацію сумарного ризику зміни прибутковості цінних паперів. Проаналізовано методи реалізації синтезованих у роботі математичних моделей та реалізовано узагальнену модель стратегічного управління портфелем цінних паперів інвестиційної компанії на прикладі інвестиційної компанії "ТЕКТ" (м. Київ).

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua