От партнеров

Заказать работу

От партнёров

На сайте www.know-school.ru изучаем английский язык вместе. Развивающий центр "Хочу Все Знать".

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
1. Финансы
[Электронный ресурс] / С.Ю. Цехла // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 78-80 — Библиогр. в конце ст. — рус.
2. Формування мережі інформаційних підприємств в Україні
         Дисертація присвячена проблемам формування мережі інформаційних підприємств в Україні. Вперше використано роботи іноземних вчених з питань інформації як економічної категорії та діяльності інформаційних підприємств. Дається аналіз розвитку вітчизняного ринку інформаційних послуг. Визначено організаційну структуру інформаційного обслуговування. Обгрунтовано роль держави, нормативно-правової бази, податкової, фінансово-кредитної та інвестиційної політики у формуванні оптимальної інфраструктури ринку інформаційних послуг.
3. Формування соціально орієнтованої фінансової політики в хлібопекарській промисловості
         Проаналізовано особливості діючої соціально орієнтованої фінансової політики у хлібопекарській промисловості, розроблено теоретичні і методичні підходи до її формування та оцінки, що дало змогу визначити "вузькі місця" в механізмах її реалізації та створити систему заходів з метою підвищення ефективності фінансової політики підприємств даної галузі за умов перехідного періоду. Теоретично обгрунтовано та розроблено механізм формування соціально орієнтованої фінансової політики у хлібопекарській промисловості, який базується на принципах узгодженості та взаємодії даної політики підприємств і держави та реалізується на основі їх фінансових ресурсів. Запропоновано систему показників для оцінки ефективності соціально-орієнтованої політики підприємств та методичні рекомендації її індексного аналізу, використання яких дозволяє визначити спрямованість соціально орієнтованої політики у зазначеній галузі та оптимізувати показники ризику і прибутковості її підприємств.
4. Правовий статус Вищої ради юстиції
         Проаналізовано правовий статус Вищої ради юстиції, її природу, завдання та місце у механізмі державної влади України. Досліджено повноваження Вищої ради юстиції, порядок і форми її взаємодії з іншими державними органами й органами суддівського самоврядування у процесі формування суддівського корпусу, розглянуто її дисциплінарні повноваження стосовно суддів і прокурорів. Сформульовано пропозиції щодо оптимізації порядку формування та зміни складу, структури цього органу, забезпечення незалежності й об'єктивності членів Вищої ради юстиції.
5. Правовий статус установи як учасника господарських відносин
         Висвітлено зміст поняття установи як учасника господарських відносин, з'ясовано її функціональне призначення та організаційно-майнові ознаки (унітарний устрій, некомерційний статус, обов'язковість повного або часткового фінансування власником, володіння правом оперативного управління відносно закріпленого майна). Досліджено господарсько-правовий статус установи як різновиду некомерційних організацій. Розглянуто питання, пов'язані з проблемою визначення її речових прав. Сформульовано пропозиції щодо узгодження фінансового та господарського законодавства України з метою розширення розпорядницьких повноважень бюджетних установ відносно коштів, одержаних ними в результаті господарської діяльності. Аргументовано необхідність законодавчого закріплення дозволених установам усіх форм власності за вичерпними переліками. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення правового статусу установ з питань їх господарської компетенції та механізму реалізації субсидіарної відповідальності власника (держави або територіальної громади) за зобов'язаннями бюджетної установи.
6. Проблема формування сучасного типу державного службовця в Україні
         Сформульовано особливості моделі державної служби, які можуть бути визначені як функції управління безпосередніми умовами життєдіяльності людей, що проживають на даній території в даних соціально-економічних, культурних умовах, і мають бути максимально наближені до потреб громади, асоціації, кожного індивіду і вільні від нальоту політизації та ідеологізації. Здійснено типологізацію державних службовців: за рівнями владних відносин - центральний, місцевий; за видами влади - концептуальна, інформаційно-аналітична, законодавча, виконавча і судова; за приналежністю до політичних партій і рухів - політична еліта, професіонали, відповідальні і технічні виконавці; за якістю освіти державного управління (вищий, середній, початковий тип); за типами особи - лідер концептуального мислення, лідер-організатор, лідер інноваційних змін, спеціаліст, виконавець з потенціалом росту і без потенціалу росту і т.ін. Запропоновано шляхи інновування державної діяльності, управлінської і кадрової ситуації, створення науково обгрунтованої системи підготовки державних службовців, запропоновано інноваційні ресурси розвитку державної служби, наукомісткі механізми формування державного службовця сучасного типу.
7. Особливості формування ентомокомплексів в сучасних агробіоценозах Центрального Лісостепу України
         Вперше здійснено комплексну оцінку різноманітності ентомокомплексів сучасного зерно-бурякового агробіоценозу залежно від структури ландшафту у зоні правобережної частини Центрального Лісостепу України. Виявлено роль екотонів у підтриманні різноманітності угруповань комах у зерно-буряковому агробіоценозі, показано їх господарське значення, зокрема вплив на біорізноманітність і фітосанітарний стан посівів. Визначено циклічну мінливість різноманітності біоти в агробіоценозі. Наведено оцінку агроландшафту за різноманітністю комах, що особливо актуально на сучасному етапі розвитку агросфери в Україні.
8. Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку
         Дисертацію присвячено вивченню нейрофізіологічних механізмів участі нюхового аналізатора в формуванні вродженої та набутої поведінки у макросматичних тварин та дослідженню впливу запахових подразників на функціональний стан та розумову працездатність головного мозку людини. Встановлено, що нейрони нюхового епітелію, нюхової луковиці, ядер мигдалини та грушоподібної кори можуть утворювати функціональну систему, яка має вирішальне значення в формуванні поведінкових відповідей на дію стресових факторів. Виявлено, що у макросматичних тварин формування декларативної пам'яті за умов виключення нюхового аналізатора стає неможливим, тоді як процедурна пам'ять при цьому може формуватись. Встановлено, що запахи ефірних олій ялиці та лаванди покращують загальну працездатність головного мозку людини. Нюховий аналізатор як макро-, так і мікросматиків, крім чисто сенсорних функцій, виконує і несенсорні, які виявляються в його модулюючих впливах на основні емоційно-мотиваційні центри мозку.
9. Триба Coronilleae (Adans.) Boiss.(Fabaceae Lindl.) флори України
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 [Електронний ресурс] / Наталія Іванівна Карпенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — укp.
10. Закріплення піщаних основ, забруднених фосфорнокислими промстоками, в умовах діючого виробництва
         Розвинуто методи відновлення будівельних і екологічних властивостей грунтових основ, забруднених кислотними промисловими стоками. Стабілізація набухаючих основ здійснюється на базі ін'єкційних методів за силікатно-калієво-фосфорнокислою рецептурою та розробленими розрахунковими методиками. Рекомендовано ефективні склади, що задовольняють вимоги стабільності, міцності, екологічної чистоти та найменшого об'ємного стиску. Розроблено теоретичні критерії оптимізації розрахункових параметрів закріплення, використані як основа запропонованих методик розрахунку ефективних силікатно-фосфорнокислих складів для закріплення.
11. Залізобетонні стволи комбінованого типу, які будуються над діючими каналізаційними колекторами
         Науково обгрунтовано оптимальні конструкції залізобетонних стволів комбінованого типу для спорудження над діючими каналізаційнии колекторами глибокого закладання у разі безупинного транспортування стічних вод за складних інженерно-геологічних умов міської забудови та промислових підприємств. Визначено сили взаємодії вертикальних огороджуючих конструкцій значно занурених вузьких споруд з грунтом. Проведено розрахунки міцності опускних колодязів на стадіях будівництва, експлуатації та залежно від методів споруджування. Розроблено два типи стволів, предствалені комбінацією опускних колодязів в усті та підрощування у лотковій частині. Наведено результати теоретично-експериментальних досліджень закономірностей зменшення та відсутності бокового тиску грунту на вертикальні поверхні споруд та стабільності постійного значення сил тертя у разі певного співвідношення занурення до ширини (радіуса) опускного колодязя. Одержано аналітичні залежності для визначення розмірів незакріплюваних отворів під час спорудження лоткової частини стволів підрощуванням. Удосконалено методику розрахунку міцності перетинів з симетричною арматурою стін круглих опускних колодязів залежно від стадій роботи та способів споруджування. Результати наукового дослідження впроваджено у практику проектування та будівництва стволів над діючими каналізаційними колекторами Харкова.
12. Оцінка ефективності хімічної регенерації свердловин
         Запропоновано новий розрахунковий метод, що дозволяє визначити ступінь відновлення продуктивності свердловин водопостачання під час проведення робіт щодо їх регенерації.
13. Роль місцевих правил забудови при регулюванні процесів управління міськими територіями
[Електронний ресурс] / Г. Айлікова // Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 3-7. — укp.
14. Формування концепції торговельно-розважальних закладів з передпроектним розрахунком потужності
[Електронний ресурс] / Ю.В. Лисенька // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 188-196. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
15. США и "единство" иракской оппозиции
[Электронный ресурс] / М.М. Слинкин // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 78-83 — Библиогр. в конце ст.: с. 82-83 (11 назв.) — рус.
16. Традиційна система фізичної підготовки курсантів-вертолітників в період допольотного навчання
         Проаналізовано ефективність традиційної системи фізичної підготовки курсантів-вертолітників в період допольотного навчання.
17. Розробка системи оптимального управління шахтними вентиляторами головного провітрювання
         Запропоновано нову систему керування вентиляторами головного провітрювання (ВГП) на базі використання оперативного оптимального регулювання їх продуктивності шляхом зміни кута встановлення лопаток робочого колеса на ходу, що забезпечує функціонування вентилятора у зоні економічного використання, зниження витрати електроенергії на провітрювання, підвищення безпеки гірничих робіт і зниження собівартості корисної копалини, що видобувається. Вперше розроблено математичну модель ВГП, обладнаного пристроєм регулювання продуктивності на ходу, що дозволяє з більшою точністю описати динамічні процеси, які виникають за даних умов. Розроблено методику й алгоритм оптимального керування ВГП на базі використання критерію мінімуму сердньоквадратичної помилки за обмеженої енергії регулювання. Доведено, що використання розроблених засобів забезпечує оперативне регулювання продуктивності ВГП під час зміни вентиляційного режиму у шахті.
18. Оптимізація параметрів вторинних струмопідводів феросплавних електропечей
         Запропоновано спосіб вибору оптимальної конфігурації вторинного струмопідводу на підставі розрахунків, що дає змогу найбільш раціонально, у порівнянні з методами, які існують, підтримувати стабільні умови експлуатації електродів, що самі спікаються, і забезпечити енергоощаджувальний режим експлуатації рудовідновлювальними електропечами (РВП). Установлено, що для досягнення симетрії температурних полів даних електродів необхідне перевищення струмового навантаження контактних щік, звернених до футерівки на 10 - 20 % (залежно від типу печі) у порівнянні зі струмовим навантаженням контактних щік, звернених до центра печі - за рахунок цього забезпечується симетрія температурного поля електрода. Теоретично визначено та практично підтверджено взаємні впливи основних чинників, що формують характеристики режиму спікання електрода: електричний режим вторинного струмопідводу, теплові потоки ванни й електрода. Їх урахування дало змогу підвищити ефективність експлуатації електричного контуру РВП і одержати сталий технологічний режим роботи печі.
19. Российские дипломаты на Босфоре (1698-1798)
[Электронный ресурс] / А.И. Гордиенко, Р.Н. Югош // Культура народов Причерноморья. — 1997. — N1. — С. 100-102 — рус.
20. Східна Галичина і Ризька мирна конференція (1920 - 1921 рр.)
         Досліджено міжнародно-правовий статус Східної Галичини 1919 - 1920 рр., позиції урядів Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), Росії та Польщі щодо врегулювання східногалицької проблеми напередодні та на різних етапах радянсько-польських мирних переговорів. Вивчено діяльність делегації ЗУНР під час конференції у Ризі, умови та наслідки Ризького мирного договору для розв'язання проблеми Східної Галичини, а також ставлення української громадськості та урядів ЗУНР і радянської України до даного договору.

Ссылки 1 - 20 из 47318
Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua