От партнеров

Заказать работу

От партнёров

www.toolsclub.com.ua

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Оптимізація розміщення сил і засобів при локалізації ландшафтної пожежі
         Наведено рекомендації щодо використання моделей розвитку лісових низових пожеж для опису динаміки наземних ландшафтних пожеж. На підставі прогнозування розповсюдження контуру з використанням методів математичного аналізу побудовано модель активної локалізації пожежі, що розвивається за рівнинних ландшафтно-однорідних умов. Виявлено, що дана модель дозволяє обчислювати параметри (периметр, площу, час локалізації, вигляд контуру) для осередку пожежі довільної форми з урахуванням вітрового впливу, інтегральних характеристик шару рослинного горючого матеріалу, чисельності сил та арсеналу засобів пожежогасіння. З використанням запропонованої моделі активної локалізації пожежі описано основні тактичні прийоми активної локалізації - гасіння з фронту, тилу, одночасного оточення. Обгрунтовано рекомендації щодо використання даної моделі у процесі моделювання локалізації з залученням підкріплень. Описано процедуру оптимізації (за критерієм мінімуму площі пожежі) тактики локалізації. Доведено, що успішність локалізації визначається співвідношенням між тактико-технічними характеристиками засобів пожежогасіння та швидкістю зростання периметру пожежі, для якої одержано багатофакторну модель. Розроблено алгоритм прийняття управлінських рішень у процесі локалізації ландшафтної пожежі.
42. Токсична дія трихотеценових мікотоксинів та застосування сорбенту "Кормосан" для профілактики мікотоксикозів
         Розроблено методи діагностування токсичності мікотоксинів, вивчено їх патогенез на клітини кишечнику свині, а також розроблено та впроваджено новий мікосорбент вітчизняного виробництва "Кормосан". Наведено результати моніторингу мікотоксинів, що вражають комбікорми для птиці за умов північно-східного регіону України, зокрема на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Донеччині та Луганщині, щодо зеараленонтоксикозу, Т-2 токсикозу й афлатоксикозу. Розроблено метод діагностування токсичності трихотеценових мікротоксинів типу Б на культурі клітин кишечнику свині ІРЕС-1, за допомогою якого вивчено вплив трихотеценів на фізіологічні процеси, що забезпечують бар'єрну функцію кишечнику. Встановлено ефективну дозу препарату "Кормосан" стосовно основних мікотоксинів у комбікормах для птиці й у порівняльному аспекті з мікосорбом з'ясовано доцільність його використання.
63. Підвищення якісних характеристик товстолистового прокату із мікролегованих сталей при контрольованій прокатці
: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 [Електронний ресурс] / Олександр Вікторович Мурашкін; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. — Д., 2009. — 20 с. — укp.
84. Підвищення ефективності абразивної обробки відновлюваних деталей автомобілів вдосконаленням очищення мастильно-охолоджувальних рідин
         Досліджено проблему підвищення ефективності абразивної обробки відновлювальних деталей автомобілів шляхом вдосконалення очистки мастильно-охолоджувальних рідин (МОР). З метою вдосконалення магнітних відстійників, які використовуються у ремонтному виробництві, розроблено метод розрахунку магнітних відстійників очистки МОР від механічних домішок, який передбачає врахування параметрів поля, часток і середовища, дозволяє визначити основні конструктивні параметри магнітного відстійника залежно від відомих технологічних параметрів. Запропоновано нові елементи в конструкції магнітних відстійників. Одержано емпіричну залежність, яка взаємозв'язує електротехнічні параметри з урахуванням параметрів часток і технологічних параметрів. Для практичного обгрунтування підвищення ефективності абразивної обробки відновлювальних деталей з використанням очищеної МОР у розробленому магнітному відстійнику проведено дослідно-промислові випробування. Розроблено енергозберігальну систему вилучення механічних домішок з МОР під час абразивнї обробки деталей засобів транспорту. Оцінено економічний ефект від підвищення ефективності абразивної обробки відновлюваних деталей шляхом вдосконалення очистки МОР. Використання результатів дослідження дозволяє прогнозувати показник частоти МОР для збільшення надійності експлуатації відновлених вузлів і конструкцій засобів транспорту.
105. Субординація стохастичних процесів у фізиці і астрофізиці
         Проведено теоретичний аналіз явищ аномальної дифузії надповільної релаксації та переносу у сильнонерівноважних системах, які описуються за допомогою дробової похідної у часі. Побудовано лінійну теорію субдифузії у середовищах з пастками, одне з застосувань якої присвячене випадковим блуканням магнітних яскравих цяток у фотосфері Сонця. Запропоновано ймовірнісну інтерпретацію дробової похідної у часі. Показано, що часова субординація початкового, експоненціально спадаючого стану встановлює зв'язок з емпіричними законами надповільної релаксації. Введено та досліджено дробові коливання та їх опис дробовими рівняннями. Створено основи теорії нелінійних дробових систем у хаотичному стані. Встановлено, що дискретний аналог дробового рівняння може бути застосовано до опису часового ряду рентгенівського випромінювання Сонця під час високої сонячної активності.
126. Естетичний досвід як онтологічна проблема
         Досліджено естетичний досвід і засади його онтологічної укоріненості у бутті людини. Запропоновано онтологічний підхід до розуміння дослідженого феномену, що не обмежується аналізом його гносеологічних параметрів. Доведено імпліцитний зв'язок естетичного досвіду з поняттями "досвід", "досвідченість", "здатність", "здібність". Висвітлено значущість дослідженого феномену у становленні структури людських здібностей. Проведено синхронічний і діахронічний аналіз ролі естетичного досвіду в генезі чуттєвої культури людини. На тлі історичної динаміки форм здійснення естетичного висвітлено модуси естетизації реальності. Визначено політичні та педагогічні стратетегії залучення естетичного досвіду в сучасні соціокультурні практики.
147. Корундовий носій каталізатора для парової конверсії вуглеводнів
         Розроблено наукові засади технології корундового носія каталізатора у вигляді кілець Рашига з рифленою поверхнею для процесу парової конверсії вуглеводнів у трубчатих печах агрегатів виробництва аміаку. Обгрунтовано доцільність використання кальційвмісної домішки у складі глиноземної маси з метою підвищення межі міцності під час стиснення, водопоглинання та питомої поверхні корундового носія каталізатора за рахунок формування під час випалу серед зерен корунду дрібних часток алюмінатів кальцію. Описано ефективну пластифікуючу зв'язку, яка містить метилцелюлозу, поліакриламід і гліцерин, визначено вологість маси з її використанням, що забезпечують виготовлення методом екструзії корундового носія каталізатора у вигляді кілець Рашига з рифленою поверхнею. Розроблено та впроваджено у виробництво технологію корундового носія каталізатора двох марок з високими показниками властивостей.
168. Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ
         Досліджено місце та роль співробітництва України з інститутами ОБСЄ у контексті реалізації політики європейської інтеграції України. Розглянуто основні концептуальні підходи. Обгрунтовано методологічні засади для вивчення феномену інтеграції на європейському континенті та ролі ОБСЄ у цьому процесі. Доведено, що інститути ОБСЄ є найбільш дієвими інституціями на єпропейському континенті, що довели на практиці спроможність реально сприяти державам у проведенні реформ, адаптації законодавства й інших заходів, необхідних для побудови демократичної держави європейського типу. Для досягнення України в ЄС запропоновано більш активно та широко використовувати наявний інструментарій ОБСЄ. Доведено, що діяльність інститутів ОБСЄ економічного та "людського" вимірів Організації відбувається в одному руслі з положенням і принципами, на яких базується критерії набуття членства в ЄС. Запропоновано розглядати діяльність досліджуваних інститутів ОБСЄ як дієвий практичний інструмент реалізації євроінтеграційних прагнень зацікавленими державами-учасниками ОБСЄ. Установлено, що співпраця України з інститутами ОБСЄ, а також у рамках Організації з її учасниками сприяє налагодженню дружніх, взаємовигідних стосунків з Російською Федерацією, США, державами-членами ЄС, сусідніми країнами. Сформульовано практичні пропозиції щодо активізації співробітництва з інститутами ОБСЄ та реалізації політики європейської інтеграції України.
189. Роль лаїцизму у процесі модернізації традиційних суспільств ісламського Сходу
         Уперше в українській суспільній науці комплексно розглянуто процес модернізації ісламських суспільств та висвітлено роль політичної системи лаїцизму. Проаналізовано процес формування основ ісламського суспільства, його структуру та динаміку змін, особливості взаємодії ісламського світу зі світ-системою модерніті. Розроблено та обгрунтовано концепцію соціополітичних моделей облаштування ісламського світу. Виокремлено лаїцистську, ісламську моделі та модель ліберального ісламу. Проведено порівняльно-політологічний аналіз варіантів здійснення модернізації в ісламському суспільстві. Обгрунтовано неефективність прямолінійної імплантації євроатлантичної моделі демократії за традиційних умов ісламського світу без урахування місцевої специфіки. Уперше визначено роль нових політичних партій. Показано наслідки військових операцій США а Афганістані та Іраку стосовно модернізаційного процесу в регіоні. Висвітлено перспективи поширення моделі ліберального ісламу.
210. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №1 представлені статті з проблем: культурно-спортивні заходи, утворення спортивних термінів, фізичне виховання дітей і студентів, викладання іноземної мови.ЗМІСТ
231. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №12 представлені статті з проблем туризму; фізичної і психологічної підготовки курсантів; психології особистості; фізичного розвитку підлітків; стрілянини; плавання; керування в спорті; волейболу; дзюдо.ЗМІСТ
252. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №3 представлені статті з проблем: технічні засоби навчання в школі, фізичне виховання школярів, народні ігри, гандбол, фізіологія спорту.ЗМІСТ
273. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №5 представлені статті з проблем: фізична підготовленість студентів та дітей, важка атлетика, військова фізична підготовка, управління фізкультурними організаціями, сім'я та школа, легка атлетика, боротьба.ЗМІСТ
294. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №6 представлені статті з проблем: важка атлетика, підготовка кадрів, психологія, гандбол, лікувальна фізична культура, футбол, біохімія, спорт ветеранів.ЗМІСТ
315. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №7 представлені статті з проблем туризму; підготовки учителів фізичної культури; важкої атлетики; баскетболу; фізичного виховання молоді; плавання; фігурного катання; біомеханіки волейболу.ЗМІСТ
336. Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості
         Проаналізовано погляди представників філософської думки, які зверталися до проблем побуту від античності до сьогодення. Розглянуто побут як специфічну сферу людського буття, визначено актуальні проблеми саме для соціальної філософії. Запропоновано розглядати поняття "соціально-побутове" як соціально-філософську категорію. Вивчено аксіологічну творчу спадщину представників філософської думки різних періодів. Значну увагу приділено процесу становлення ціннісних орієнтацій особистості, в якому здійснюється їх перетворення "потреба - інтерес - цінність - ціннісна орієнтація особистості". Відзначено, що зі всіх складових соціально-побутового найбільш важливе значення у процесі становлення ціннісних орієнтацій особистості мають такі його форми: родина, звичаї, обряди, традиції, релігійні переконання, свята.
357. Новий клас аподизуючих діафрагм на основі забарвлених фотополімерів
         З метою підвищення якості профілю випромінювання імпульсних лазерів створено новий клас аподизуючих діафрагм (АД) на основі забарвленого органічними барвниками поліуретанакрилату (ПУА) (внутрішньо резонаторні АД, суміщені та не суміщені з пасивними модуляторами добротності) з гіпергаусовим профілем пропускання шляхом фотохімічної деструкції барвників у допованому ПУА за умов опромінення останнього актинічним світлом з застосуванням адаптованого методу напівтіні. На підставі нової оптичної методики досліджено дифузійні властивості барвників у ПУА, пов'язані з часом ефективної експлуатації запропонованих АД (час життя АД з врахуванням дифузійних параметрів складає більше року). Встановлено, що введення створених АД призводить до виділення основної поперечної моди з гаусовим амплітудним розподілом поля в резонаторах імпульсних лазерів з плоскими дзеркалами. АД в резонаторах імпульсних лазерів з плоскими дзеркалами у порівнянні з "жорсткими" селекторами, виділяють основну поперечну моду більшого об'єму.
378. Ультразвукова когерентно-імпульсна Фур'є-інтроскопія слабоконтрастних структур
         У роботі вирішена задача створення нового ультразвукового методу когерентно-імпульсної Фур'є-інтроскопії, який полягає у проведенні багаточастотних вимірів смугових спектральних характеристик коефіцієнта відбиття контрольованої структури в режимі стоячих хвиль, переході з спектральної області вимірів в часову область інтерпретації результатів на підставі зворотного перетворення Фур'є з наступним виділенням фазо-часової інформаційної характеристики і (або) часової залежності миттєвої зміни несучої частоти. Основні результати роботи знайшли застосування при контролі фізичних властивостей товстостінних труб із захисним діелектричним покриттям.
399. Дифференциация экономических наук по функциональному признаку
         Наведено диференціацію економічних наук за функціональною ознакою. На прикладі блоку фінансових наук показано взаємозв'язок з економічними науками, які відокремилися за об'єктом дослідження.
420. Домінантні цілі та цінності банку в контексті визначення смислів його діяльності в глобалізованому світі
         Досліджено аспекти встановлення цілей, формування цінностей та визначення сенсу діяльності банків з урахуванням культурних особливостей країн, в яких вони функціонують, для створення кроскультурного діалогу та подолання протиріч глобалізації.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua