От партнеров

Заказать работу

От партнёров

www.toolsclub.com.ua

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Сумнівна науковість, неправдиві реквізити
         «Праця являє собою видання ненаукового характеру, в якому робиться спроба ревізії сучасної фізики, яка, на думку її авторів, зазнає «глибокої кризи». Ідеологічною основою праці є спекуляції відносно складних завдань, що постали на сучасному етапі розвитку науки, і неперевірені факти — такі, як «опыты Козырева и других», та їхня інтерпретація. Численні гіпотези, які пропонуються авторами, виникають як наслідок неправильного розуміння ними суті більшості фізичних явищ. Характерною у цьому плані є глава XXV, де обговорюються питання космології. Твердження авторів про те, що нібито у моделі Фрідмана Всесвіт «имеет конечный радиус» і запитання на зразок «что находится за окружностью?», демонструють цілковите нерозуміння ними термінів, які використовуються у сучасній космології. Можна навести й багато інших аналогічних прикладів, якими аж рясніє ця книга.
42. Точно розв'язувані квантові потенціальні моделі спінового та солітонного походження
         В дисертації отримано нові точні розв'язки рівняння Шредінгера спінового та солітонного походження, що мають прості явні аналітичні вирази для потенціальних полів, рівнів енергії та хвильових функцій стаціонарних станів. За допомогою методів квантової теорії спінових систем знайдено нові точні розв'язки одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера для деяких моделей ефективних потенціалів. Виведено формули для енергетичного спектра та відповідних хвильових функцій. Проведено цикл досліджень поведінки магнітної сприйнятливості анізотропних парамагнетиків у магнітному полі в залежності від температури. Вивчено особливості точних розв'язків рівняння Шредінгера, які з'явились завдяки методам, розробленим у теорії солітонів. Виведено явні формули для відповідних хвильових функцій стаціонарних станів та обговорюється аналогія між спіновими та солітонними точними розв'язками.
63. Формозмінення паладієвої пластини під час виникнення та релаксації водневопружних напружень
         Розроблено математичний опис явища водневопружності та ВФ паладієвої платини. Показано, що однією із причин експериментально спостерігаємих залишкових формозмінень є залишкові градієнти концентрації водню, зумовлені уповільненням дифузійного процесу виникаючими водневопружними напруженнями. Зазначено, що встановлені закономірності ВФ є основою технологій водневої обробки металів та експлуатації виробів із паладію та його сплавів. Доведено, що дані закономірності реакції металу на дію водню рекомендовані для використання у процесі проектування водневих датчиків, індикаторів та інших пристроїв контролю кількості водню.
84. Фотолюмінесценція у видимій області спектра плівок нанокристалічного кремнію, одержаних імпульсним лазерним осадженням
         З'ясовано природу фотолюмінесценції (ФЛ) у видимій області спектра за кімнатної температури плівок нанокристалічного кремнію (ne-Si), одержаних імпульсним лазерним осадженням (ІЛО). Досліджено умови та розроблено способи формування з прямого та зворотного, високо- та низькоенергетичного потоків частинок ерозійного факелу ne-Si плівок з видимою ФЛ. Встановлено взаємозв'язки між спектрами ФЛ з часовим розділенням, структурними властивостями, спектрами електронних станів плівок. Показано, що природа видимої ФЛ даних плівок визначається ефектами розмірного квантування та діелектричного підсилення. Виявлено переважний механізм випромінювання (анігіляцію екситонів в Si НК). Встановлено, що інтенсивність ФЛ, її спектр поглинання та часи релаксації визначаються не лише параметрами випромінювального каналу рекомбінації, а в значній мірі ступенем пригнічення безвипромінювального каналу рекомбінації шляхом насичення обірваних зв'язків кремнію. З'ясовано механізм підвищення фотолюмінесцентних властивостей плівок під час легування золотом. Сформовано гетеропереходи нано-/монокристалічний кремній з фоточутливими та електролюмінесцентними властивостями. Запропоновано технологію формування емітерів електронів холодних катодів на основні наноструктурованого кремнію.
105. «Несиловий» метод керованого нуклеосинтезу
         Серед актуальних проблем сучасної науки керована трансмутація елементів та ізотопів належить до найпріоритетніших. Вона є ключовою для розв'язання таких нагальних питань, як екологічно безпечне (нереакторне) використання ядерної енергії, технологічний синтез малопоширених ізотопів, безпечна та ефективна переробка й утилізація радіоактивних відходів (зокрема відпрацьованого ядерного пального), синтез надважких трансуранових ядер. Кожне з цих питань протягом десятиліть намагаються вирішити великі наукові центри індустріально розвинених країн із залученням найкваліфікованіших фахівців та великих фінансових і технічних ресурсів. Однак досягти істотних результатів, які можна було б широко впровадити у практику, поки що не вдається. Втім, зміна концептуальних підходів дала змогу одержати дуже обнадійливі експериментальні результати.
126. Дифференциация экономических наук по функциональному признаку
         Наведено диференціацію економічних наук за функціональною ознакою. На прикладі блоку фінансових наук показано взаємозв'язок з економічними науками, які відокремилися за об'єктом дослідження.
147. Економічні умови відтворювального розвитку підприємств
         Розглянуто проблеми розвитку підприємств як головної ланки функціонування економіки держави та її сучасної трансформації. Серед існуючих видів економічної діяльності встановлено найбільшу поширеність торговельної діяльності, на прикладі якої проведено теоретичне та прикладне дослідження фінансово-кредитних умов відтворювального розвитку підприємств. Запропоновано форми та методи їх державного регулювання. Проведено системний аналіз фінансового забезпечення відтворювального розвитку підприємств на підставі фінансової звітності, оформленої згідно з ПсБО, а також методології національного рахівництва. Розроблено методичні підходи щодо оцінки фінансово-кредитних умов відтворювального розвитку підприємств на підставі впровадження системи показників, що відображають різні аспекти фінансово-кредитних умов та економіко-математичних моделей визначення умов розширення обсягу їх діяльності та забезпечення прибутковості. Охарактеризовано фінансовий стан підприємств й обгрунтовано можливості використання нових банківських продуктів з метою поліпшення їх відтворювального розвитку.
168. Землекористування як взаємодія суб'єкту, об'єкту та діяльності
         Розглянуто основні складові землекористування як процесу. Досліджено показники, якими вони характеризуються.
189. Іноземні інвестиції в промисловість В'єтнаму та ефективність їх використання
         Проведено порівняльний аналіз національних стратегій залучення та використання іноземних інвестицій, розроблено регулювальні й стимулювальні механізми та інструменти щодо залучення іноземних інвестицій - організаційні, фінансово-кредитні, податкові, протекціоністські. Встановлено, що за умов економічної та фінансової нестабільності істотно зростає регулювальна роль держави, що, у першу чергу, відноситься до країн з перехідною економікою. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення державної економічної, у тому числі інвестиційної, політики. Розроблено пріоритетні напрямки промислової політики за умов прискорення індустріалізації та модернізації економіки В'єтнаму.
210. Кооперативний капітал в умовах переходу до ринку
         Досліджено кооперативні системи з позицій особливості формування та розвитку кооперативного капіталу. Визначено соціально-економічну структуру кооперативного капіталу і виявлено характер її трансформацій за умов переходу до ринку. З позицій відповідної ринкової трансформації соціально-економічної структури кооперативного капіталу проаналізовано зміни в структурі кооперативного бізнесу. Описано характер трансформації цінової системи на кооперативному ринку за умов відповідної трансформації соціально-економічної структури кооперативного капіталу. Висвітлено економічну ефективність приватизації, децентралізації і комерціалізації кооперативного капіталу в коротко-, довго- і гіпердовготривалому періодах. Розглянуто вплив декооператизації та інтеграції кооперативного капіталу за перехідних умов на систему формування загальних грошових доходів від кооперативної діяльності. Відзначено, що в ціновій системі саморегуляції кооперативного ринку формується цінова непаритетність (негативний кооперативний податок) за умов якої масштаби кооперативної діяльності відхиляються в сторону зменшення від їх оптимального (суспільно необхідного рівня) і виникає недостатній розподіл ресурсів у кооперативний сектор національної економіки. Запропоновано ліквідувати негативні наслідки формування негативної цінової непаритетності методом державної регуляції кооперативного сектора економіки.
231. Менеджмент комбікормового виробництва України
         Визначено основні напрями маркетингової політики комбікормових підприємств щодо освоєння нових сегментів ринків сировини та комбікормів, а також підвищення їх конкурентоспроможності. Обгрунтовано наукові принципи та програму розвитку інтеграційних процесів у кормовиробництві, а також удосконалення взаємовідносин підприємств щодо виробництва комбікормів, постачальників сировини та сервісних структур, які обслуговують галузь. Запропоновано методичні підходи та алгоритм визначення оптимальної ціни на комбікормову продукцію з урахуванням інтеграційних взаємозв'язків комбікормових підприємств, що дозволить підвищити ефективність і конкурентоспроможність тваринницької продукції. Розроблено методику визначення раціонального поєднання тваринництва та кормовиробництва з використанням елементів кореляційно-регресійного аналізу та модифікованої системи економіко-математичних моделей оптимізації раціонів годівлі тварин у різних природно-кліматичних зонах залежно від наявності кормів та їх поживності. Наведено пропозиції щодо удосконалення державного економічного регулювання розвитку комбікормового виробництва, зокрема, фінансування перспективних проектів розвитку галузі та послідовної реалізації принципу аграрного протекціонізму стосовно учасників виробництва комбікормової продукції.
252. Механізм регулювання рентабельності в торговому підприємстві
         Дисертацію присвячено проблемі реголювання рентабельності в торгових підприємствах в умовах становлення ринкових відносин. Визначена сутність регулювання рентабельності, її місце та роль в системі управління підприємством. Обгрунтований зміст механізму регулювання рентабельності власних коштів. Визначені сучасні тенденції в управлінні прибутком і рентабельністю в торгових підприємствах. Розроблені методичні основи регулювання рентабельності. Запропонована методика оптимізації рівня рентабельності власних коштів. Розроблений методичний інструментарій оцінки і обліку ризиків при прийнятті управлінських рішень щодо регулювання. Описані сценарії регулювання рентабельності для різноманітних ринкових ситуацій.
273. Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації
         Досліджено міжурядові трансферти за умов переходу до ринкової економіки. Розкрито природу та сутність міжурядових трансфертів, проаналізовано їх форми, а також вплив на субнаціональні уряди та економіку в цілому. Розглянуто ретроспективу дослідження трансфертних відносин у контексті розвитку економічної теорії та основні складові сучасної парадигми теорії міжурядових трансфертів. Показано, що особливості оформлення трансфертної системи впливають на ефективність функціонування сектору суспільного управління. Висвітлено проблеми розвитку міжурядових трансфертів в Україні. Наведено рекомендації щодо вдосконалення державної трансфертної політики.
294. Моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі
         Висвітлено питання моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі. Визначено місце транспорту в міжнародній торгівлі, специфіку їх взаємодії. Наведено критеріальні показники виміру виграшу від міжнародної торгівлі за трьома складовими: у сферах виробництва, споживання, транспорту. Розроблено рівноважні та оптимізаційні моделі транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі на мікро-, макро- та мегаекономічних рівнях. Запропоновано методи розрахунку рівноважних світових цін і транспортних тарифів. Показано ієрархію світової економічної системи. Розглянуто структуру інформаційної системи міжнародної торгівлі з урахуванням транспорту. Сукупність запропонованих моделей і методів є математичним апаратом обгрунтування прийняття рішень у сфері транспортної діяльності та зовнішньої торгівлі на державному та міжнародному рівнях.
315. Практичні аспекти технічного аналізу на ринку FOREX
         Розглянуто актуальні питання використання технічного аналізу на ринку FOREX. Основну увагу зосереджено на практичних аспектах аналізу. Наголошено на необхідності систематизації наявних методів та пошуку нових можливостей поєднання інструментів технічного аналізу. Запропоновано нову класифікацію методів технічного аналізу, куди включено синергетичний підхід, як один з допоміжних засобів прогнозування; здійснено спробу підбору найбільш дієвих методів аналізу для кожної окремої валютної пари та представлено один з можливих варіантів поєднання синергетичного підходу з класичними методами технічного аналізу.
336. Проблемы технико-экономического обоснования толлинговых (давальческих) операций
[Електронний ресурс] / Л.С. Запасная // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 107-108 — рус. — укp. — англ.
357. Прогнозирование
[Электронный ресурс] / И.Ф. Карташевская // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.1. — С. 114-116 — Библиогр. в конце ст. — рус.
378. Прогнозування розвитку картопляного агропромислового підкомплексу України
         Проаналізовано фактичний стан виробництва, зберігання, переробки і реалізації картоплі. Розроблено економіко-математичну модель прогнозування розвитку картоплепродуктового підкомплексу, розв'язану як багатоцільову, за декількома критеріями оптимальності. За допомогою методики обчислення показників відносної і сукупної ефективності обгрунтовано прогноз розвитку підкомплексу на період до 2005 року. Розроблено пропозиції щодо функціонування картопляного агропромислового підкомплексу в умовах ринкової економіки.
399. Розвиток малого підприємництва в агропродовольчому комплексі
         Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку малої підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки. Проаналізовано сучасний стан розвитку малого підприємництва в агропродовольчому комплексі за визначеними статистико-економічними показниками. Розкрито динаміку, структуру та особливості розвитку підприємницької діяльності в аграрній і переробній сферах АПК. Обгрунтовано доцільність введення у науковий обіг поняття "сукупне мале підприємство" конкретного виду економічної діяльності. Проведено рейтингову оцінку всіх видів економічної діяльності за фінансовими результами господарювання малих агробізнесових формувань за 1998 - 2004 рр. Визначено основні напрями та запропоновано важелі активізації розвитку малої агробізнесової діяльності, включаючи удосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки, зниження податкового тиску, розвиток ринкової інфраструктури.
420. Розробка інтелектуальної системи керування оборотністю коштів підприємства
         Досліджено теоретичні засади формалізації нестаціонарних процесів виробничої та фінансової діяльності. Удосконалено основні прийоми моделювання виробничої структури та фінансової діяльності підприємства. Здійснено системний аналіз нестаціонарних процесів оборотності. Розроблено математичні моделі нечіткого прогнозу й алгоритми прийняття рішень інтелектної системи управління.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua