От партнеров

Заказать работу

От партнёров

www.toolsclub.com.ua

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Підвищення спектральної ефективності модемів з багатосмуговим передаванням символів
         Одержано аналітичні вирази для розрахунку пропускної здатності кіл електропровідних кабелів транспортної мережі та швидкості передавання модемів. Показано, що швидкість передачі малосмугової системи передавання дискретної інформації (СПДІ) несуттєво відрізняється від швидкості передачі багатосмугової СПДІ. Вирішено задачу максимізації швидкості передачі СПДІ для малого числа каналів за лімітованого значення середньої потужності передавача за рахунок оптимізації ширини смуги частот сигналу модема. Встановлено аналітичний взаємозв'язок між збільшенням допустимої захищеності та величиною відхилення фаз несучої та тактової частот від оптимальних значень. Показано можливість зменшення допустимої захищеності за допомогою взаємної компенсації фаз несучого та тактового коливань. Вирішено задачу мінімізації міжсимвольної та міжканальної інтерференції за наявності залишкової погрішності корекції амплітудно-частотних характеристик тракту за рахунок вибору оптимального значення фази несучого коливання демодулятора.
42. Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності
         Досліджено проблему формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності. Розкрито сутність та структуру творчої активності, показано особливості її формування у студентів в процесі освоєння різних форм музично-сценічної діяльності. Визначено види та специфіку музично-сценічної діяльності у межах фахової підготовки студентів педагогічного коледжу. Встановлено критерії, показники та рівні сформованості творчої активності студентів, розроблено та впроваджено у практику навчальних закладів поетапну методику формування творчої активності в процесі музично-сценічної діяльності. Доведено ефективність запропонованої методики, показано її значущість для подальшого удосконалення теорії та практики музичного виховання.
63. Удосконалення радіометеорних систем вивчення динаміки нижньої термосфери та методів обробки радіометеорної інформації
         Розвинуто систему рознесеної радіолокації метеорних слідів з використанням сигналів телевізійного мовлення, а також метод визначення висоти відбивальної області метеорного сліду у рознесеній системі радіолокації за умов використання телевізійних сигналів. Розроблено метод знаходження амплітудно-часової характеристики телевізійного сигналу, відбитого від метеорного сліду, що враховує особливості телевізійного сигналу. Експерментально одержано амплітудно-часові характеристики телевізійних сигналів, відбитих від метеорних слідів, розподіли тривалості та добові варіації чисельності метеорних відбиттів. Удосконалено методику обробки часових рядів доплерівського зсуву частот даних сигналів для одержання просторово-часових параметрів внутрішніх гравітаційних хвиль. Методика передбачає врахування особливостей внутрішніх гравітаційних хвиль під час проведення вейвлет-аналізу. Одержано статистично забезпечені гістограми розподілу параметрів внутрішніх гравітаційних хвиль за радіометричними даними.
84. Сучасний еоловий морфогенез у береговій зоні морів
         Розроблено часткову теорію еолового морфогенезу в береговій зоні морів та океанів. Встановлено закономірності впливу окремих факторів еолового рельєфоутворення та їх взаємодії в різних широтах та регіонах узбережжя морів і океанів. Еоловий морфогенез розглянуто у тісному зв'язку з гідрогенними процесами прибережно-морського рельєфоутворення. Досліджено прояв еолового морфогенезу за умов глобальних змін клімату, які обумовлюють коливання рівня Світового океану. Виявлено провідні тенденції еолового морфогенезу. Розроблено теоретичні положення та моделі розвитку берегових дюн з урахуваннням запасів наносів у береговій зоні, напрямку вектора вітрової енергії та сучасної динаміки берегової лінії. Розроблено теоретичні положення про довжину розбігу вітропіщаного потоку, еолову диференціацію наносів за фаціальних умов берегової зони Світового океану та коефіцієнти еолового скиду, натиску вітропіщаного потоку, розпорошення вітрового потоку. Встановлено морфологічні та генетичні особливості та відмінності ландшафтної структури на акумулятивних формах берегової зони, а також вплив на них еолових форм і процесів. Визначено реальні швидкості росту та формування берегового еолового рельєфу. Систематизовано та вивчено матеріали, на підставі яких обгрунтовано науково-теоретичні положення про географічну зональність еолових процесів у береговій зоні Світового океану. Розроблено динамічну класифікацію акумулятивного рельєфу прибережно-морської генези, яка враховує особливості еолового морфогенезу та динамічні принципи даних класифікацій.
105. Формування локальних складок та нафтогазоносність акваторіальної частини Каркінітсько-Північно-Кримського прогину
         Дисертація присвячена вивченню особливостей будови та умов формування локальних структур, з якими пов'язані вуглеводневі поклади акваторіальної частини Каркінітсько-Північно-Кримського прогину. На основі виконаних структурних та палеотектонічних побудов обгрунтовано два генетичні типи локальних структур- диз'юнктивно-плікативні та плікативні. У формуванні складок виділені основні етапи розвитку структур. Здійснено класифікацію основних встановлених та прогнозних типів вуглеводневих покладів. Встановлено з'вязок між розподілом вуглеводневих покладів та інтенсивністю складкоутворюючих процесів. Доведено, що тектонічні фактори мали визначальний вплив як на формування локальних структур, так і на утворення вуглеводневих покладів.
126. Елементи інтеграції мистецтва та лінгводидактики в роботі фольклорного ансамблю
         Розглянуто сутність поняття "інтеграція" та особливості інтегративних процесів у різних галузях, зокрема в педагогіці та мистецтві, а також специфіка фольклору та інтегративні процеси, які відбуваються в роботі фольклорного ансамблю.
147. Питання єдності елементів найкращого наближення в інтегральній метриці
         Досліджено задачу найкращого несиметричного та однобічного наближення у загальних напіввпорядкованих просторах (КВ-просторах), доведено теорему двоїстості і визначено критерії елемента найкращого наближення.
168. Розділяючі функції та їх застосування в алгебрі і функціональному аналізі
: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 [Електронний ресурс] / І.К. Редчук; НАН України. Ін-т математики. — К., 2006. — 12 с. — укp.
189. Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обгрунтування профілактики професійного раку
         Досліджено динаміку та тенденції онкологічної захворюваності населення України у порівнянні з країнами європейського регіону. Визначено демографічні, соціально-економічні, гігієнічні фактори, які впливають на рівень цієї захворюваності. Розроблено прогноз щодо її динаміки на фоні зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) у країні. Визначено епідеміологічні закономірності та гігієнічні фактори, які формують захворюваність населення на "професійний рак". Досліджено особливості клінічного перебігу цієї патології. З'ясовано формування канценрогенної небезпеки в основних галузях народного господарства України. Визначено гігієнічні фактори, які зумовлюють ризики виникнення онкологічної патології серед працюючих за канцерогенно-небезпечних умов, вивчено фактори, які модифікують канцерогенез. Обгрунтовано підходи до використання біологічних маркерів (молекулярно-генетичних та імунологічних) для оцінювання популяційного й індивідуального ризиків виникнення онкологічної патології серед працюючих за канцерогенно-небезпечних умов. Оцінено ефективність і адекватність до міжнародних вимог і стандартів існуючої в Україні системи профілактики "професійного раку". Визначено основні недоліки та розроблено напрямки щодо вдосконалення первинної, вторинної та третинної профілактики цієї патології. Створено інтегративну систему профілактики "професійного раку" на державному та локальному рівнях.
210. Виявлення видоспецифічного антигену серед поверхневих компонентів Mycobacterium avium
: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Олександр Вікторович Філіповський; Харківський НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. — Х., 2000. — 15 с.: рис. — укp.
231. Віддалені наслідки перенесених дифтерійних міокардитів (ранніх і пізніх)
         На підставі тривалого динамічного спостереження, аналізу великої кількості клінічних випадків проведено поглиблене вивчення перебігу дифтерійних міокардитів (ДМ) (раннього та пізнього) різного ступеня важкості впродовж трирічного спостереження. Вивчено рівень фактора некрозу пухлин у реконвалесцентів ДМ на 6 - 12-му місяці хвороби з урахуванням проявів серцевої недостатності (СН). Установлено відмінності клінічного перебігу та характеру гемодинаміки за динамічного спотереження у реконвалесцентів раннього та пізнього ДМ у порівнянні з реконвалесцентами неспецифічного інфекційно-алергічного міокардиту. Ці відмінності відображають особливості патогенезу пошкодження міокарду зазначених ускладнень та зумовлюють використання певних підходів до їх лікування. Досліджено функціональний стан серцево-судинної системи у реконвалесцентів раннього ДМ (РДМ), пізнього ДМ (ПДМ) і неспецифічного інфекційно-алергічного міокардиту. Застосування навантажувальних тестів дозволяє об'єктивізувати зміни гемодинаміки у реконвалесцентів РДМ і ПДМ за різних етапів хвороби. Велоергометрична навантажувальна проба уможливлює кількісне визначення функціонального стану серцево-судинної системи, розробки й обгрунтування рекомендації щодо трудового режиму та трудової діяльності реконвалесцентів. Оцінено толерантність до фізичного навантаження та визначено реакцію на неї серцево-судинної системи впродовж реабілітаційного періоду після перенесених дифтерійних міокардитів. Проведено диференціацію органічних і функціональних змін на електрокардіограмі у реконвалесцентів РДМ і ПДМ. Проаналізовано їх якість життя.
252. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 901 - 1000
273. Гомеостаз та особливості його порушення при сечокам'яній хворобі єдиної нирки
         Установлено взаємозв'язок між показниками імунометаболічного (імунного стану та вільнорадикального окиснення) гомеостазу у хворих з сечокам'яною хворобою (СКХ) в єдиній нирці (ЄН) й особливості їх змін. Визначено порушення ферментативного статусу, амінокислотного обміну, що разом з іншими даними сприяли формуванню СКХ в ЄН. Одержано дані за порівняння морфологічних і променевих методів до та після проведення корекції та з'ясовано особливості порушення ниркового кровообігу за умов СКХ в ЄН. Визначено взаємозв'язок між імунометаболічними, променевими, морфологічними даними за певних термінів після нефректомії з високим ризиком утворення СКХ в ЄН.
294. Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз
         Досліджено проблему підвищення ефективності лікування хворих на коксартроз шляхом використання патогенетично обгрунтованих лікувальних комплексів з застосуванням магнітотерапії (МТ) та ультрафонофорезу (УФФ) хондроксиду за різних етапів відновлювального лікування (до та після ендопротезування кульшового суглоба). Застосування МТ та УФФ хондроксиду у ранньому післяопераційному періоді оптимізує його перебіг та тривалість, сприяє адекватній адаптації хворого до відновлення рухів в ураженому суглобі, ранньому розширенню режиму рухової активності. Застосування комплексу МТ і УФФ хондроксиду після ендопротезування кульшового суглоба дозволяє запобігти активації дегенеративно-дистрофічного процесу у контрлатеральному кульшовому суглобі, що забезпечує нормалізацію біомеханіки ходьби. Вивчено безпосередні та віддалені результати лікування та показано, що застосування цього комплексу у хворих на двох етапах забезпечує більш тривалу стабілізацію процесу, підвищує ефективність реабілітаційних заходів. Стійкість терапевтичного ефекту протягом 6-ти місяців спостережено у 82,5 % хворих, а протягом року - у 55 % хворих.
315. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1501 - 1600
336. Ендохірургічне лікування перерваної позаматкової вагітності з помірною та масивною крововтратою
: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Лідія Вікторівна Суслікова; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького ; НДІ медичних проблем сім'ї. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.
357. Експериментальне вивчення нових лікарських форм Лоратадину для лікування алергічних ринітів та дерматитів
         Проведено фармакокінетичне та фармакологічне дослідження нової лікарської форми для дерматології та оториноларингології протиалергійної дії - Лоратадину. Гелям з Лоратадином властива виразна протиалергійна, протизапальна та антигістамінна дія. Досліджені препарати суттєво впливають на нормалізацію показників стану "шокових органів" алергійної реакції: легенів, шкіри та слизової оболонки носа, біохімічних параметрів - медіаторів алергії - гістаміну, серотоніну та лейкотриєнів, не мають токсичної дії. Трансдермальний та назальний гелі з Лоратадином мають високий ступінь біодоступності та місцевий симптоматичний вплив і одночасно дають лікувально-профілактичний ефект через системний кровообіг. Трансдермальний та назальний шляхи введення Лоратадину є більш ефективними у порівнянні з внутрішньошлунковим. Лікарські форми Лоратадину переважають за ефективністю таблетки Терфенадіну, Димедролу та препарати місцевого застосування.
378. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1301 - 1400
399. Дозована екстравазальна корекція клапанів глибоких вен при варикозній хворобі
         Розроблено спосіб діагностики та лікування варикозної хвороби, ускладненої відносною клапанною недостатністю глибоких вен нижніх кінцівок, що базується на виявленні клапанної недостатності за допомогою ультразвукової допплерографії, флебосонографії та точному визначенні того діаметра вени, за якого клапан буде функціонувати. Зазначено, що дані ультразвукового дослідження порівнювалися з результатами рентгенконтрасної стегнової флебографії та інтраопераційними знахідками. Виявлено збіг результатів дослідження. Оперованих хворих розділено на три групи. 135-ти (42,58 %) хворим виконано флебектомію без корекції клапанного апарату. Екстравазальну корекцію даного апарату глибоких вен за традиційною методикою Веденського зі звуженням вени на 1/3 діаметра, у поєднанні з флебектомією, здійснено 97-ми (30,6 %) хворим. У 85-ти (26,81 %) випадках виконано корекцію клапанного апарату глибоких вен за оригінальною методикою - дозовано. Доведено, що віддалені результати свідчать про те, що спосіб дозованої екстравазальної корекції значно знижує кількість рецидивів: з 7,53 % до 3,80 % через 3 - 6 років і з 8,64 % до 4,54 % - через 7 - 9 років.
420. Зміни кальцієвого гомеостазу в нервових клітинах при розвитку діабетичних нейропатій
         Дисертація присвячена експериментальному вивченню змін кальцієвого гомеостазу в нервових клітинах різних відділів нервової системи при виникненні одного з найбільш розповсюджених та важких поскладнень цукрового діабету - дистальної сенсорномоторної нейропатії. Дослідження проведені на мишах та щурах зі стрептозотоцин-індукованим (інсулінзалежним) та генетично-детермінованим (інсуліннезалежним) діабетом. Встановлено, що діабетична патологія супроводжується істотними порушеннями обміну йонів Ca2+ в периферичних та центральних структурах нервової системи, ступінь визначеності яких корелює з розвитком функціональних порушень в ноціцептивних сенсорних шляхах, характерних для діабетичної нейропатії, та приводять до змін у проведенні аферентних імпульсів та їх синаптичної передачі на вищі ланки мозкових структур. Ці порушення проявляються, переважно, у зміні кінетики кальцієвих сигналів, що виникають в цитозолі клітин при їх збудженні - головним чином, у надзвичайній затримці відновлення базового рівню йонів Ca2+ у цитозолі після припинення збудження. Вони залежать від типу та тривалості розвитку діабету, зумовлені, переважно, зміною функції внутрішньоклітинних Ca2+-акумулюючих структур, у першу чергу, мітохондрій та ендоплазматичного ретикулуму, а також кальцієвих каналів плазмалемми. Проведений фармакологічний аналіз дозволяє вважати, що кількісні та якісні зміни активності при цукровому діабеті найбільш властиві ліганд-залежним та потенціал-керованим кальцієвим каналам L-типу. Застосування інсулінотерапії не відновлює повністю визначені зміни, особливо в ноціцептивних нейронах, що свідчить про важливість для ефективного лікування діабетичних полінейропатій стійкої компенсації діабетичної гіперглікемії, а також вказує на необхідність розробки комплексних методів лікування цього поскладнення з застосуванням терапії, яка може вплинути на функціонування Ca2+-акумулюючих структур нервових клітин.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua