От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Використання великопільного опромінювання при лікуванні злоякісних лімфом
         Досліджено питання використання великопільного опромінювання високою одноразовою дозою 6 Гр у комплексному лікуванні хворих з поширеними формами злоякісних лімфом. Наведено дані порівняльної характеристики різних режимів опромінювання хворих з ІІА, ІІБ, ІІІА, ІІІБ, ІVА та ІVБ стадіями злоякісних лімфом. Доведено високу ефективність методики великопільного опромінювання високою одноразовою дозою 6 Гр з подальшою гемосорбцією на першому етапі комплексного лікування даного контингенту хворих, що визначалось більш тривалим безрицидивним перебігом та високим показником загальної 10- та 15-річної виживаності.
42. Вільнорадикальні процеси в крові при радіаційних ураженнях. Засоби їх корекції
         Досліджено вільнорадикальні процеси у системі крові за дії іонізувальної радіації та вивчено можливості їх корекції за допомогою мінеральних вод. Виявлено порушення оксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі за умов дії іонізувальних випромінювань, що характеризується інтенсифікацією генерування супероксидного радикала-аніона, зміною активності супероксиддисмутази у каталази, дерегуляцією їх узгодженого функціонування. Базуючись на результатах дослідження, розроблено комплексний тест визначення функціонального стану організму. В експерименті in vitro встановлено онтиоксидантні властивості мінеральних вод типу "Нафтуся". Доведено, що їх курсове застосування є засобом виведення з організму токсичних речовин. Показано регуляторний вплив природної мінеральної води з підвищеним вмістом заліза на інтенсивність каталази у периферичній крові опромінених тварин. Зауважено, що у крові дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, установлено порушення окисного метаболізму, зниження та виснаження антиоксидантного потенціалу плазми крові. Запропоновано метод визначення антиоксидантних властивостей плазми крові для діагностики у донозологічний період патологічних порушень, зумовлених опроміненням.
63. Етіологічна експрес-діагностика лікарської хвороби за рівнем поглинення ультразвуку еритроцитами, навантаженими медикаментозним алергеном
         Вивчено особливості морфометричних показників еритроцитів (ЕР) та функціонального стану їх мембран у хворих на лікарську хворобу (ЛХ). Розроблено біофізичний метод специфічної експрес-діагностики ЛХ на підставі встановлення патогенетичної ролі ЕР. У хворих з гострими та латентними формами ЛХ виявлено підсилення неоднорідності популяцій циркулюючих ЕР з перевагою їх макроформ, зміни електричних характеристик, іонтранспортної функції еритроцитарних мембран, що свідчить про участь системи еритрону в механізмах розвитку ЛХ. Порушення мікров'язкості та інтегральної щільності мембран ЕР спостерігалось переважно в хворих з гострими проявами ЛХ, про що свідчили показники питомого опору та відносної провідності, а також зростання величини струму електромагнітного пробою в 1,2 рази. Встановлено залежність фізико-хімічних властивостей ЕР від типу проявів алергічної реакції в хворих на ЛХ і виду основного захворювання. Розроблено спосіб етіологічної експрес-діагностики ЛХ за рівнем поглинання ультразвуку ЕР крові пацієнтів, навантажених медикаментозним алергеном, сконструйовано установку для його здійснення. Чутливість способу становить 80 % за латентних форм ЛХ і 91,5 % - за гострих у разі значного скорочення часу одержання результатів (до 20 - 30 хвилин замість 5 - 6 годин за умов традиційних імунологічних тестів).
84. Ефективність вітректомії з лазеркоагуляцією та газовою тампонадою в лікуванні діабетичного макулярного набряку
         Визначено критерії неефективності лазеркоагуляції у разі діабетичного макулярного набряку (ДМН), найбільш значущими з яких є наявність вітреоретинальної тракції, епіретинальної мембрани, фовеального та дифузного макулярного набряків, а також помутніння середовищ ока будь-якого ступеня. Установлено, що застосування вітректомії у випадку ДМН дає змогу усунути вітреоретинальну тракцію, регресію макулярного набряку та процес проліферації. Уперше доведено, що сумісне використання вітректомії з лазеркоагуляцією, а також газовою тампонадою підвищує частоту повного розсмоктування набряку у ранньому післяопераційному періоді.
105. Ендохірургічне лікування перерваної позаматкової вагітності з помірною та масивною крововтратою
: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Лідія Вікторівна Суслікова; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького ; НДІ медичних проблем сім'ї. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.
126. Експериментальне обгрунтування ретинопротекторних властивостей і клінічна ефективність інстенону в лікуванні ранньої сенільної макулодистрофії
         Експериментально на моделі дистрофії сітківки доведено, що комбінований антиішемічний і антигіпоксичний препарат "Інстенон" володіє ретинопротекторними властивостями: запобігає альтерації пігментного епітелію сітківки та фоторецепторів, зменшує ексудативну реакцію. Обгрунтовано доцільність і клінічно доведено ефективність призначення інстенону пацієнтам з ранньою сенільною макулодистрофією (СМД) і гостротою зору 0,8 і вище. Установлено, що призначення інстенону у комплексній терапії пацієнтам з ранньою СМД і гостротою зору 0,5 - 0,8 дає змогу вірогідно поліпшити функціональні та електрофізіологічні показники органа зору, а також досягти збільшення об'ємних показників хоріоідального кровообігу, стабілізації еласто-тонічних властивостей судин і поліпшення гемоциркуляції в цієї категорії хворих.
147. Експериментально-клінічне обгрунтування використання ацетонвмісних та етанолвмісних адгезивних систем при реставраціях зубів у різних вікових групах
         Обгрунтовано доцільність використання ацетонвмісних адгезивних систем у процесі реставрації уражених карієсом зубів у пацієнтів віком до 25 років та 26 - 30 років залежно від структурно-функціональної резистетності твердих тканин зуба. Встановлено, що реставрацію зубів у пацієнтів 41 - 50 та більше 50 років доцільно виконувати з використанням етанолвмісних адгезивних систем. Доведено, що для осіб віком 31 - 40 років вид адгезивної системи (етанол- або ацетонвмісна) не впливає на якість адгезії.
168. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 1301 - 1400
189. Ефективність специфічної та неспецифічної гіпосенсибілізації при полінозах у дітей
         Дисертація присвячена комплексній терапії сезонного алергійного риніту (САР) у дітей з включенням специфічної імунотерапії та поетапного застосування медикаментів в залежності від важкості захворювання. Ефективним методом лікування є специфічна імунотерапія, під впливом якої спостерігається не тільки покращення перебігу САР, але й імунологічна перебудова. Запропонований терапевтичний алгоритм забезпечує високу ефективність (86,2%) лікування. У 69,8% дітей у періоді загострення вдалося досягнути позитивних результатів, застосовуючи антигістамінні препарати нової генерації - лоратадин та азедастина гідрохлорид - місцево та перорально у вигляді монотерапії або в поєднанні з іншими препаратами. У пацієнтів з дуже вираженими або різнобічними симптомами необхідна комплексна терапія.
210. Закономірності будови сполучнотканинних утворів селезінки людини та її судин в хірургічному аспекті
         Дисертацію присвячено дослідженню закономірностей будови сполучнотканинних утворів селезінки людини та її судин в хірургічному аспекті. Проведено анатомічне, макромікроскопічне препарування, контрастна рентгенографія, рентгеногістотопографічне, гістотопографічне, гістологічне, гістохімічне дослідження селезінки людини. Встановлено, що форма селезінки в процесі онтогенезу підлягає різним змінам, які відбуваються у напрямку від широкої форми до більш вузької та довгої. Отримані нові дані про дольову, сегментарну, часточкову будову селезінки, дані про сполучнотканинну строму органа, включаючи капсулу, загальні піхвові оболонки судин, сполучнотканинні внутрішньоорганні тяжі (трабекули), ретикуліновий каркас паренхіми, що складають єдину систему у морфологічному відношенні з судинами. Виявлено тісний взаємозв'язок між формою селезінки та характером розташування елементів судинної ніжки в ділянці воріт. Встановлено взаємозв'язок між зовнішньою сегментарною будовою органу і напрямком внутрішньоорганних міждольових і міжсегментарних малосудинних полів. Отримані дані можуть бути основою для проведення органозберігаючих операцій на селезінці.
231. Імплантація кріоконсервованої тканини в комплексному лікуванні хворих на хронічний поліпозний риносинуїт
         Наведено дані комплексного клініко-лабораторного (бактеріологічного, імунологічного та морфологічного) обстеження хворих з хронічними поліпозними риносинуїтами (ХПР). Установлено, що найчастіше на зазначене захворювання страждають люди працездатного віку. Визначено ознаки захворювання: утруднення або відсутність носового дихання, головний біль та виділення водянистого або слизового характеру. Поліпозну тканину, яку було вилучено у таких хворих, на мікроскопічному рівні розцінювали як "зрілий" та "незрілий" тип будови. Виявлено, що в хворих на ХПР найчастіше висівались золотистий стафілокок та асоціації мікроорганізмів, з меншою частотою виявлення - епідермальний та сапрофітовий стафілококи. За результатами дослідження установлено в хворих на ХПР наявність зниженого вмісту Т- та В-лімфоцитів, хелперів і підвищення недиференційованих О-клітин, а також знижений рівень сироваткових імуноглобулінів А і М, а IgG - підвищений. Розроблено та запропоновано ізольований та комбінований методи для підвищення ефективності лікування хворих на ХПР за допомогою застосування у післяопераційному періоді кріоконсервованої плацентарної тканини та препарату "ІРС-19".
252. Клініко-імунологічний моніторинг хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію на фоні хіміотерапії та застосуванні імунотропних препаратів
         Виявлено, що поліхіміотерапія (ПХТ) переважно впливає на клітинний імунітет зі зниженням загальної кількості Т-лімфоцитів, субпопуляцій Т-хелперів, Т-супресорів, збереженням зниженого співвідношення Т-хелперів/Т-супресорів, що супроводжується виникненням інфекційних ускладнень у 22 % хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію. Встановлено, що у разі імунокорекції тимогеном на тлі ПХТ досягається нормалізація кількісних (загальної кількості Т-лімфоцитів, субпопуляцій Т-хелперів, Т-супресорів) та якісних показників Т-клітинного імунітету (збільшується співвідношення Т-хелперів/Т-супресорів), а також паралельно зменшується кількість інфекційних ускладнень втричі. Визначено, що тимоген суттєво зменшує популяцію лімфоцитів з експресією антигену CD95. Доведено, що застосування лаферону після ПХТ викликає збільшення рівня Т-хелперів за умов збільшення загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3), імунорегуляторного індексу, а також призводить до змешення в 1,5 рази інфекційних ускладнень. У деяких хворих виявлено феномен аутоеритрофагоцитозу, який є проявом ураження гуморальної ланки імунітету з підвищенням рівня ЦІК та IgA. Виявлено, що застосування лаферону та тимогену у лікуванні хворих десятиденним курсом нормалізує показники клітинного імунітету, зменшує ризик виникнення інфекційних ускладнень, покращує якість їх життя.
273. Клініко-патогенетичні особливості дисциркуляторних енцефалопатій з визначенням критеріїв експертної оцінки здоров'я військовослужбовців
         Розроблено критерії експертної оцінки стану здоров'я військовослужбовців, хворих на гіпертонічну та атеросклеротичну дисциркуляторні енцефалопатії з урахуванням патогенетичних особливостей їх розвитку та перебігу. На підставі даних клініко-неврологічних, магнітно-резонанснотомографічних, реоенцефалографічних та нейроофтальмоскопічних обстежень 233-х хворих, з яких 144 мають хронічну гіпертонічну енцефалопатію, а 89 - атеросклеротичну дисциркуляторну, виділено провідні чинники в патогенезі формування клінічних проявів та стадій захворювань і встановлено критерії військово-лікарської експертизи військовослужбовців. Досліджено структурні зміни головного мозку хворих методом магніторезонансної томографії, визначено особливості гемодинаміки та змін на мікроциркуляторному рівні в обстежених пацієнтів. Проведено порівняльне дослідження клінічних та параклінічних даних. Сформульовано нові принципи освідчення військовослужбовців та розроблено найбільш інформативні критерії діагностики та бальної системи, які уточнюють стадію прогресування патології під час проведення військово-лікарської експертизи.
294. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 2901 - 3000
315. Комплексна система психофізіологічного професійного відбору суднових операторів
         Досліджено особливості корково-підкоркової взаємодії, зокрема, вегетативного енергозабезпечення вищих психічних функцій, вплив індивідуально-типологічних якостей особистості на професійну успішність, адаптацію до умов рейсу та функціональну надійність суднових операторів з позицій системно-структурного підходу та багатомірних методів дослідження. Виявлено закономірність зміни рівня розумової працездатності осіб з різними співвідношеннями властивостей вищої нервової діяльності за умов психоемоційного напруження. Обгрунтовано та розроблено адаптовані методики: розрахунку професійно важливих якостей операторів; інтегральної оцінки когнітивного потенціалу, індивідуально-типологічних і особистісних якостей особистості; оцінки рівня психоемоційної стійкості, біологічно активного віку та вікового психофізіологічного статусу.
336. Микрогенераторная информотерапия ночного энуреза
         В работе обобщены результаты обследования и лечения 63 больных по поводу ночного энуреза.
357. Мозкова система позитивного емоційного підкріплення та її місце в механізмах набутих мотивацій (експериментальне дослідження)
: Автореф. дис... д- ра біол. наук: 03.00.13 [Електронний ресурс] / С.М. Гарбузова; НАН України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 32 с. — укp.
378. Знайдено документiв:        7644
Представлено документи: 3401 - 3500
399. Лікування панкреонекрозу
         Розглянуто питання консервативного та хірургічного лікування хворих на панкреонекроз. На підставі аналізу клінічного матеріалу виявлено три групи пацієнтів, для яких рекомендовано застосовувати різні лікувально-діагностичні заходи з урахуванням характеру перебігу захворювання (локального, розповсюдженого та з гнійно-некротичними ускладненнями). Запропоновано лікувально-діагностичний алгоритм з індивідуалізованою тактикою залежно від розповюдженості деструктивного процесу та гнійно-некротичних ускладнень панкреонекрозу, патології біліарної системи, оцінки тяжкості стану пацієнтів та наявності факторів ризику розвитку несприятливого перебігу хвороби. Встановлено необхідність хірургічного втручання та обгрунтовано доцільність використання тканинної терапії у комплексному лікуванні панкреонекрозу, що покращує клінічний перебіг захворювання, корегує порушення у системах імунного та окисно-відновлювального гомеостазу. У процесі оперативного лікування рекомендовано застосовувати малоінвазивні, ендоскопічні та удосконалені лапароскопічні методи, системи мінідоступів і стом з подальшим дренуванням запропонованими дренажними пристроями та програмованими санаціями. Виявлено, що послідовне виконання лікувально-діагностичного алгоритму суттєво зменшує кількіснь гнійно-некротичних ускладнень та летальних випадків.
420. Невербальна діагностика шизотипових розладів
         За допомогою клініко-психопатологічного, експериментально-психологічного та фізіогномо-етологічного методів обстеження уточнено діагностичні критерії шизотипових розладів. У відповідності із загальними синдромологічними проявами виділено сім форм захворювання: ананкастичну, істеричну, деперсоналізаційну, іпохондрично-сенестопатичну, паранойяльну, експлозивну і просту. Умовно відокремлено основні етапи розвитку шизотипових розладів: етап формування неврозоподібних проявів, переважно психогенних та ендогенно зумовлених психопатоподібних розладів. У процесі порівняння невербальних проявів у трьох досліджених групах на підставі дисперсійного аналізу встановлено характерні для шизотипового розладу ознаки. Визначено симптомоспецифічні, синдромоспецифічні та нозоспецифічні невербальні ознаки зазначеної нозології.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua