От партнеров

Заказать работу

От партнёров

www.toolsclub.com.ua

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Підготовка вчителів іноземних мов на вищих жіночих курсах в Україні (початок ХХ ст.)
         На основі історичних літературних джерел та архівних матеріалів досліджено зміст і організаційні форми професійної підготовки майбутніх учительок іноземних мов на Вищих жіночих курсах, що діяли в Києві, Харкові, Одесі на початку ХХ ст.
42. Первинно-локалізована меланома шкіри: оптимізація оцінки факторів прогнозу хвороби
         Оптимізовано критерії оцінки прогностичних факторів первинно-локалізованої меланоми шкіри (ПЛМШ), що суттєво впливають на перебіг хвороби і тактику лікування. На підставі комплексного (клініко-морфологічного) аналізу перебігу ПЛМШ у 372-х пацієнтів розроблено нові критерії прогнозу хвороби, якими є: визначення ступеня судинного "лімфогемоваскулярного" пухлинного ураження дерми ПЛМШ та пухлинного ураження придатків шкіри. Запропоновано прогностичну схему-шкалу перебігу ПЛМШ за 8-ма основними факторами (статтю, віком, локалізацією пухлини, рівнем пухлинної інвазії, товщиною пухлини, станом пухлинного судинного ураження дерми та волосяних фолікулів), яка дозволяє визначити ризик прогресування меланомної хвороби та індивідуалізувати лікувальний процес.
63. Природжена спадково детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні характеристики, профілактика
         Охарактеризовано генетичний вантаж популяції Прикарпаття у вигляді моногенних та хромосомних синдромів, виявлено переважання аутосомно-рецесивної патології серед інших моногенних захворювань. Наведено частоти, нозологічний спектр, тенденції щодо природжених вад розвитку (ПВР) в дітей раннього віку на Івано-Франківщині за 11 років. Відзначено більшу сумарну частоту ПВР чотирьох модельних груп (природжені вади серця, множинні ПВР, аномалії центральної нервової системи, хвороба Дауна) в районах з найбільш несприятливими факторами зовнішнього середовища. Детально викладено клініко-генетичні характеристики найбільш актуальних і перспективних для вивчення моногенних захворювань муковісцидозу (МВ) та фенілкетонурії. Запропоновано схему діагностичного алгоритму для ранньої діагностики МВ, а також регіональну програму заходів щодо покращання медико-соціальної допомоги сім'ям, які мають хворих на природжені та спадкові захворювання.
84. Проблема екологізації навчальної програми предметів природничого та гуманітарного циклів
         Визначено ступінь екологізації навчальних програм предметів природничого та гуманітарного циклів для середніх та старших класів загальноосвітньої школи. Доведено фрагментарність подачі екологічних знань. Обгрунтовано необхідність підвищення ступеня екологізації програм. Зроблено висновки щодо доцільності створення нової, більш ефективної, системи подачі екологічних знань з використанням міжпредметних зв'язків.
105. Прогнозування та корекція психічної дезадаптації у дітей при госпіталізації до загальносоматичного стаціонару
         Виявлено особливості психічної дезадаптації дітей за умов дії комбінованої психотравми (факт соматичного захворювання та госпіталізація). У дітей з психічною дезадаптацією, за даними електроенцефалографічного дослідження, мали місце порушення регуляторних процесів мозку у вигляді підвищеного вихідного рівня активації мозку, який корелює з підвищеним рівнем тривожності, а також порушення реакції десинхронізації у разі функціональної проби з розплющуванням очей. Встановлено прогностичну значущість окремих факторів для визначення імовірності виникнення психічної дезадаптації у дітей з соматичними захворюваннями внаслідок їх госпіталізації. Розроблено фармакологічний комплекс, який складається з транквілізатора гідазепаму, застосованого у низьких дозах, й актопротектора ізотіобарбаміну, що дозволяє більш ефективно усувати прояви психічної дезадаптації.
126. Превентивна нейроендокринологія: час збирати каміння
         Протягом останнього десятиліття відбувся справжній прорив у дослідженні тонких механізмів формування у людини і тварин нервових центрів головного мозку, відповідальних за життєво важливі фізіологічні функції — розмноження, поведінку, адаптацію тощо. При цьому з'ясувалося, що на ранніх етапах онтогенезу індивідуальна генетична програма може істотно змінюватися під дією гормонів, нейромедіаторів, ліків та інших активних чинників мікрооточення. Став очевидним величезний вплив на розвиток плоду стресових ситуацій, пережитих матір'ю. Тому сьогодні надзвичайно актуальним завданням є вироблення чітких уявлень про шляхи запобігання будь-яким порушенням цього розвитку.
147. Прегравідарна підготовка і профілактика невиношування у жінок з гіпотирозом
         Досліджено зниження частоти непланованої вагітності та невиношування у жінок з гіпотирозом на підставі вивчення клініко-ендокринологічних, функціональних, біохімічних та мікробіологічних особливостей, а також розробки комплексу передгравідарної підготовки і лікувально-профілактичних заходів. Проаналізовано структуру і основні причини невиношування, порівняльні аспекти клінічного перебігу передгравідарного періоду, вагітності й пологів, стану новонароджених, функціонального стану щитовидної залози і фетоплацентарного комплексу у жінок з гіпотирозом. Розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів щодо зниження частоти невиношування у жінок з гіпотирозом на підставі використання профілактики непланованої вагітності як передгравідарної підготовки із застосуванням гормональних і антигомотоксичних препаратів.
168. Поліаміни у комплексній оцінці хворих на уросепсис
         Дисертацію присвячено вивченню особливостей біохімічних показників у хворих на уросепсис. Запропоновані методи діагностики уросепсису на підставі вивчення рівнів поліамінів у біологічних рідинах та співвідношення сечовини, креатиніну та лейкоцитарного індексу інтоксикації. Проведене експериментальне обгрунтування можливості біохімічної діагностики уросепсису. Розроблено спосіб швидкого визначення поліамінів, який дозволяє значно скоротити час для діагностики уросепсису. Запропоновано комплекс рекомендацій з контролю за ефективністю еферентної терапії (гемодіалізу, гемосорбції, спеленосорбції, плазмаферезу).
189. Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною виразкою (Експериментально-клінічне дослідження)
         Досліджено проблему покращання результатів лікування хворих віком старше 60-ти років на гострокровоточиву дуоденальну виразку на базі виявлення нових патогенетичних механізмів виникнення рецидиву кровотечі. Досліджено динаміку показників фібринолітичної та протеолітичної активності, вміст оксиду азоту та судинного ендотеліального фактора некрозу росту за гострокровоточивої дуоденальної виразки у пацієнтів зазначеного віку залежно від типу виразки та її ендоскопічних стигмат. Установлено, що найбільшу схильність до виникнення ранньої рецидивної кровотечі (РРК) мають особи з переважно "старечим" типом виразки, її великих розмірів, з ендоскопічними стигматами групи F II, особливо F II a, з вираженою супутньою патологією, переважно серцево-судинною. Запропоновано лікувальну тактику, яка передбачає хворих зі "старечим" типом виразки у разі її розташування на задній стінці дванадцятипалої кишки (ДПК) та великих розмірів виразки, з ендоспічними стигматами F I, F II a виконання ранніх оперативних втручань, уникаючи рецидив кровотечі, за термінів до трьох діб, а також виконувати ендоскопічну ін'єкційну терапію обох стінок ДПК, що дає змогу знизити відсоток виникнення раннього рецидиву кровотечі на 15,9 %, післяопераційну летальність - на 11,3 %, а загальну летальність - 8 %.
210. Прогнозування та профілактика перинатальних втрат
         Досліджено проблему перинатальної охорони плода та новонародженого у вагітних з груп високого ризику. Уточнено та конкретизовано основні методичні та соціальні фактори ризику перинатальних втрат на сучасному етапі. Вперше встановлено особливості генезу перинатальних втрат, що полягають у переважанні гіпоксичного пошкодження плода та новонародженого, особливо в інтранатальному періоді. Уточнено основні наукові аспекти впливу супутньої акушерської та екстрагенітальної патології на частоту, структуру та причини перинатальних втрат на сучасному етапі. Показано необгрунтованість значного росту застосування кесарева розтину з метою зниження перинатальної смертності. Розроблено та впроваджено нову методику прогнозування втрат плоду на підставі бальної оцінки основних клінічних і лабораторно-функціональних показників. Показано можливість зміни тактики розродження з урахуванням одержаних прогностичних даних. Запропоновано диференційований підхід з метою профілактики та лікування фетоплацентарної недостатності на підставі використання сучасних лікарських засобів (хофітолу, актовегіну, мілдронату) як базисної терапії у поєднанні з ситуаційною (антибактеріальною, противірусною, гормональною, спазмолітичною, седативною терапією, а також комплексом мікроелементів і вітамінів). Запропоновано модель зниження перинатальних втрат, що дозволяє суттєво поліпшити безпосередні результати розродження жінок з високим перинатальним ризиком.
231. Розробка методів деконтамінації та технології препаратів із листя подорожника і коренів валеріани
         Досліджено технологічні, фізико-хімічні та мікробіологічні властивості крохмалю картопляного, лактози, тальку, желатину, опромінених прискореними електронами в дозах 5 - 20 кГр. Вивчено вплив іонізуючого випромінювання на якісні та кількісні характеристики, а також фармакологічну активність субстанції та гранул "Плантаглюцид", запропоновано технологію їх радіаційної деконтамінації. Розроблено технологію ліпофільного комплексу з коренів валеріани (ЛККВ), що забезпечує стабільний хімічний склад і необхідний рівень мікробіологічної чистоти субстанції. На базі ЛККВ розроблено склад і технологію седативного засобу "Валеспок" у формі твердих желатинових капсул. Фармакологічна активність препарату в два - три рази вища, ніж сухого екстракту коренів валеріани за майже однакової токсичності та відсутності негативного впливу на величину артеріального тиску.
252. Стан ендотелійзалежних чинників та їх корекція під вливом метаболічної терапії у новонароджених з гіпоксичним пошкодженням міокарда
         Досліджено проблему підвищення ефективності терапії гіпоксичних пошкоджень серцево-судинної системи новонароджених шляхом застосування метаболічної терапії карнітином на підставі результатів вивчення функціонального стану ендотелію та рівня активності ендотелійзалежних чинників. Установлено, що під впливом гіпоксії у новонароджених розвивається ендотеліальна дисфункція, що проявлялася пригніченням синтезу оксиду азоту та підвищенням активності ендотеліну-1. З'ясовано, що за впливу гіпоксичного фактора різної інтенсивності відбувається активація ендотелію з експресією E-селектину, а також пошкодження ендотеліоцитів, маркером яких є підвищення рівня фактора Віллебранду. Спостережено тромбоцитарну дисфункцію, обумовлену порушенням продукції NO, яка погіршує мікроциркуляторні розлади та сприяє ішемічному пошкодженню серцевого м'яза. Показано ефективність застосування карнітину, що супроводжується достовірною зворотною динамікою клінічних та інструментальних ознак гіпоксичного пошкодження серцево-судинної системи, а також спричинює ендотелійзалежну вазодилатацію.
273. Особливості семантики у формуванні образу представницької архітектури України
         Представницькою архітектурою визначено групу будівель громадського призначення, зокрема, резиденції, дипломатичні та комерційні представництва, будівлі адміністративно-управлінського призначення тощо, які відображають змістовність певної епохи, підкреслюють яскраво виражений її образ. Показано, що протягом свого історичного розвитку дана архітектура виробила сталі семантичні принципи, за допомогою яких розпізнається її функціональне призначення та втілюються в свідомість людей певні суспільні ідеї. Запропоновано семантичні методи формування образу об'єктів представницької архітектури, які вирізняються з-поміж інших типологічних груп. Розроблено принципи формоутворення будівель представницького призначення. Проаналізовано характерні знаки-символи, що визначають їх образ. Визначено прийоми їх сучасного практичного використання
294. Пластичне у фортепіанно-виконавському інтонуванні
         Охарактеризовано загальні властивості пластичного в природі, запропоновано визначення даної категорії. Встановлено ієрархічні рівні пластичного, що мають практичне застосування у художній (конкретно - музичній) практиці та в мистецтвознавстві. Категорію пластичного розглянуто як одну з основ фортепіанно-виконавського інтонування. Запропоновано положення, що пластичне притаманне не тільки речам об'ємним та наочним, але й таким, що сприймаються слухом, як певна якість звукового матеріалу. Аргументовано тезу, що пластичне у творчому процесі піаніста виражається синкретично - у взаємопроникненні та взаємозбагаченні інтонацій двох видів - чутної та видимої. Введено поняття "виконавська пластика", "соматична інтонація", "соматичне інтонування", "виконавська інтонаційна модель", "виконавське кодування", "музично-пластичний метазнак", "внутрішнє співінтонування", запропоновано визначення понять "інтонація", "інтонування" та "виконавське інтонування". Обгрунтовано припущення, що явище пластичного у фортепіанно-виконавській інтонації є органічною цілісністю: у творчій діяльності виконавця (синкрезис інтелекту, відчуття і тіла); в єдності компонентів музично-виконавського інтонування (виконавця, музичного твору, музичного інструмента).
315. Предметно- орієнтована художня освіта у США
: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / Георгій Миколайович Карцивадзе; Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2000. — 19 с. — укp.
336. Знайдено документiв:        577
Представлено документи: 401 - 500
357. Знайдено документiв:        577
Представлено документи: 101 - 200
378. Еколого-цитогенетичний моніторінг при вирощуванні коропа в рибницьких ставах
         Вивчено зміни цитогенетичних, гематологічних та біохімічних показників соматичних клітин органів та крові у коропа різних вікових груп під впливом гідрохімічних чинників водного середовища. Розроблено методи еколого-цитогенетичного моніторингу водних екосистем та цитогенетичних порушень в організмі коропа. За результатами дослідження одержано дані про мітотичну активність та аномальні відхилення соматичних клітин нирок, селезінки, кишечника та зябер коропа залежно від умов вирощування, встановлено каріотип коропа в різних господарствах. Вперше одержано дані про цитогенетичні порушення еритроцитів крові риб під впливом гідрохімічних чинників, а за допомогою мікроядерного тесту встановлено вірогідні зміни рівня еритроцитів з мікроядрами. Досліджено загальні закономірності вікових змін гематологічних показників та змін вмісту загального білка й окремих білкових фракцій у сироватці крові коропа. Встановлено корелятивні зв'язки між цитогенетичними, гідрохімічними та гематологічними показниками.
399. Дія етиленпродуцентів на ріст, асиміляційний апарат, морозостійкість та продуктивність малини
         Проведено комплексне дослідження впливу ретардантів-етиленпродуцентів на двох сортах малини. Встановлено, що обробка донорами етилену пагонів заміщення на ранніх етапах їх розвитку викликає значні зміни морфологічної будови пагона як на першому, так і на другому році розвитку. Дія етиленпродуцентів позначалася на всіх рівнях організації асиміляційного апарату, однак препарати не виявляли ознак фітотоксичності і не знижували життєдіяльності пагонів. Внаслідок обробки пагонів донорами етилену відбувалося підвищення морозостійкості бруньок і всіх тканин, яке виникає за рахунок перебудови вуглеводневого і амінокислотного обмінів. Виявлено, що регуляція росту пагонів заміщення сприяє підвищенню врожайності як у рік обробки, так і в наступному після обробки році. За допомогою етиленпродуцентів можлива регуляція швидкості дозрівання ягід малини.
420. Дослідження універсального регулятора швидкості дизелів колісних тракторів
         Наведено результати дослідження універсального регулятора, обладнаного системою автоматичного переключення режимів регулювання. Розроблено розрахункову модель взаємодії електромагнітів з деталями універсального регулятора. Запропоновано методику визначення раціональних конструктивних і силових параметрів ланок механізму автоматичного переключення режимів регулювання універсального регулятора. Проведено порівняльний аналіз ефективності використання серійного та дослідного універсального регулятора за паливною економічністю та динамічними показниками тракторного дизеля.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua