От партнеров

Заказать работу

От партнёров

www.toolsclub.com.ua | Situs Judi Online

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Психологічні механізми самореалізації жінки (на прикладі жіночої молоді, включеної у творчу професійну діяльність)
: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Петрівна Вівчарик; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.
42. Способи формування емпатійної культури студентів
         Розглянуто способи формування емпатійної культури студентів. Приділено увагу соціально-психологічному тренінгу, діловій грі, прийомам розігрування ролей, дискусіям, особливостям створення різних ситуацій.
63. Трансформація релігійно-моральної проблематики в нігілістично орієнтованому екзистенціалізмі
         Проаналізовано релігійно-моральну проблематику в нігілістично орієнтованому екзистенціалізмі та вітчизняному екзистенціалістському філософуванні. Виявлено трансформацію релігійних і моральних феноменів у релігійній філософії С. Кіргегора та у французькому атеїстичному екзистенціалізмі. Встановлено екзистенціалістські мотиви та їх специфіку у бутті української культури. Розкрито принципи релігійнго-моральних суперечностей в екзистенціалістській філософії, а також своєрідність експлікації зазначених питань в роботах українських філософів. Розкрито релігійні та моральні проблеми у літературно-філософських творах Б. Антоненка-Давидовича, В. Підмогильного, М. Хвильового та з'ясовано співзвучність багатьох їх екзистенціалістичних положень філософським інтенціям європейського екзистенціалізму.
84. Дослідження фотоядерних реакцій на ядрах 238U, 237Np, 232Th, 123Sb, 121Sb, 118Sn з використанням методу ізомерних відношень
: Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.16 [Електронний ресурс] / Олег Анатолійович Безшийко; НАН України; Інститут ядерних досліджень. — К., 2006. — 22 с.: рис. — укp.
105. Збудження електронних станів Si, Ge i Mg повільними електронами
         Показано вплив модифікації, кристалічної орієнтації та хімічної чистоти поверхні на процеси пружного та непружного розсіювання повільних моноенергетичних електронів. Досліджено енергетичні залежності інтенсивності пружного розсіювання електронів і спектрів втрат різномодифікованими поверхнями монокристалічного p-Si(100), полірованим гранями (111), (100), (110) монокристалічного Ge, атомно-чистими й окисленими шарами Mg. Визначено параметри об'ємних іповерхневих електронних станів досліджених об'єктів. Встановлено взаємозв'язок між особливостями в енергетичних залежностях інтенсивності пружного зворотного розсіювання електронів низьких енергій та у спектрах втрат енергії зі збудженням електронних переходів між точками, які відповідають максимумам густини об'ємних і поверхневих електронних станів у приведеній зоні Бріллюена даних об'єктів.
126. Основний стан і феромагнітний резонанс у двошарових обмінно-пов'язаних магнітних плівках
         Досліджено неоднорідний розподіл намагніченості вздовж товщини двошарової магнітної плівки, що має анізотропію шарів легка вісь - легка площина з урахуванням міжшарової обмінної взаємодії скінченної величини. Одержано аналітичні вирази для резонансних полів феромагнітного резонансу та тензора динамічної магнітної сприйнятливості такої плівки, що знаходиться у довільноорієнтованому зовнішньому магнітному полі, яке перевищує поля анізотропії шарів. Запропоновано прості якісні критерії, які дають змогу через залежність інтенсивності поглинання змінного поля від кута нахилу постійного зовнішнього поля та від товщини легковісного шару визначити знак міжшарової обмінної взаємодії (феромагнітної та антиферомагнітної). Проведено дослідження функцій відгуку тонких двошарових магнітних металевих плівок. Числовими методами розраховано імпеданс та поверхневий імпеданс тонкої двошарової магнітної металевої плівки, вздовж якої проходить змінний струм, з урахуванням міжшарової взаємодії.
147. Основные фазы сближения структурообразующих множеств детерминантной демоэкосистемы
[Электронный ресурс] / Н.В. Сысойлов // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 306-321. — Библиогр.: 7 назв. — рус.
168. Особливості анізотропії розсіяння електронів у кристалах Si і Ge n-типу, що виникають під впливом направленої пружної деформації, термовідпалів і ядерної радіації
         Досліджено актуальні задачі, пов'язані з впливом радіаційного випромінення, термовідпалів і спрямованої пружної деформації на електрофізичні властивості Si та Ge n-типу. Продемонстровано безпосередній зв'язок особливостей питомого опору, п'єзоопору, коефіцієнта Холла тощо, які спостерігаються у гамма-опромінених n-Si та n-Ge (різного рівня легування та компенсації), з анізотропією розсіяння. Встановлено суттєвий вплив анізотропії розсіяння на формування кінетичних коефіцієнтів, що вимірюються за умов змішаного (фононного + домішкового) чи переважно домішкового розсіяння в слабко збуреному тепловому полі, а також за наявності довільних за величиною (неквантуючих) магнітних полів чи спрямованих пружних деформацій.
189. Теорія фрагментації та універсальні асимптотики
         Розвинуто теорію сильної фрагментації двовимірних та тривимірних об'єктів з фрактальною межею та побудовано теорію динамічної фрагментації одновимірних об'єктів. У межах теорії сильної фрагментації знайдено весь спектр показників універсальних степеневих асимптотик для функції розподілу фрагментів за розмірами, що реалізуються у природі, у великомасштабній області у межі великих енергій. Показано узгодженість асимптотик з характером поведінки потоку об'єму фрагментів з енергією, що йде на руйнування. На підставі проведеного аналізу одержаних даних експериментів з дроблення скла та граніту за різних прикладених руйнівних навантажень підтверджено узгодженість результатів теорії сильної фрагментації з експериментальними спостереженнями. В теорії одновимірної динамічної фрагментації процес дроблення визначено як розрізування відрізка на більш дрібні частини в дискретному часі за нелінійним детермінованим законом (відображенням відрізка у відрізок). У великомасштабній області одержано дві універсальні асимптотики функції розподілу фрагментів за розмірами залежно від типу режиму реалізованого законом розрізування.
210. Фототермоакустичний ефект в шаруватій структурі тверде тіло - п'єзоелектрик
         Запропоновано теоретичну модель фототермоакустичного ефекту у шаруватій структурі: тверде тіло - п'єзоелектрик для найбільш загального випадку - без обмежень на оптичні та теплові властивості твердого тіла. Проаналізовано фототермоакустичний (ФТА) ефект для випадків твердих тіл з суттєво різними тепловими й оптичними властивостями. З метою уникнення впливу фотоопромінювання напівпровідника у разі фототермоакустичних досліджень на термопружні параметри зразка запропоновано у відповідній шаруватій структурі збуджувати фототермоакустичні коливання опроміненням п'єзоелектрика. Показано, що у вільній п'єзоелектричній пластині ФТА ефект визначається тільки первинним піроелектричним ефектом. На базі запропонованої моделі ФТА ефекту у шаруватій структурі тверде тіло - п'єзоелектрик створено методи визначення деяких пружних, теплових і електричних параметрів твердих тіл.
231. Еколого-економічне обгрунтування зрошення в південному регіоні
         Розкрито соціально-економічну сутність еколого-економічного розвитку зрошення, охарактеризовано такі важливі категорії як "господарство - економічний механізм", "екологічний розвиток", "еколого-меліоративна стійкість земель". Висвітлено методичні засади оцінки еколого-економічного розвитку підприємств водогосподарського комплексу регіону. Проаналізовано міжнародний досвід еколого-економічного розвитку підприємств різних напрямків господарювання. Проведено еколого-економічну оцінку функціонування водогосподарського комплексу на прикладі Інгулецької зрошувальної системи. Визначено вплив зрошення на гідромеліоративний стан земель і залежність результатів господарювання від різних організаційно-правових формувань. Наведено пропозиції щодо вирішення стратегічних проблем екосистемного ведення зрошуваного землеробства, запропоновано організаційно-економічні заходи планування адаптивного екологічно безпечного зрошення в аграрних підприємствах. Сформульовано наукові засади створення ефективного механізму екологізації виробництва у зоні зрошення.
252. Ефективність створення і споживання промислових виробів
         Обгрунтовано методичні положення щодо підвищення ефективності розробки та споживання засобів праці, зокрема електротехнічних виробів (ЕТВ) за конкретних умов експлуатації. Визначено шляхи розвитку електротехнічної промисловості України. Проаналізовано та удосконалено класифікацію методів ціноутворення на промислові вироби з виділенням групи методів, що забезпечують бажану норму прибутку та раціональний рівень цін за найбільш важливими критеріями. Сформульовано теоретичні підходи щодо визначення цін на дану продукцію на базі виявлення зв'язків питомих значень ціни з основними параметрами виробів і можливих відхилень цін у разі зміни рівня економічної ефективності у споживачів і додаткових переваг на підприємствах-виробниках. Удосконалено методи визначення двох ефектів нововведень - попереднього та фактичного. Запропоновано методи визначення величини витрат на ремонти ЕТВ за їх функціонування у схемах управління рухомим складом міськелектротранспорту з урахуванням фактичних характеристик надійності техніки, що досліджується. Наведено методи визначення величини соціально-економічних збитків на відомі ЕТВ. Розроблено методичний підхід щодо встановлення потреби в електротехнічних виробах на їх поточне виробництво та ремонти.
273. Інституційні основи становлення соціального ринкового господарства
         Розкрито зміст поняття "інституційно-структурна рівновага національної економіки". Розроблено порівняльну класифікацію функціонуючих моделей ринкової економіки. Доведено, що найбільш адекватним для України є досвід становлення континентальної (німецької) моделі соціального ринкового господарства (СРГ). Проаналізовано відмінні ознаки, генезис, цілі та принципи формування моделі СРГ. З'ясовано, що на сучасному етапі вирішальне значення має побудова прогресивної інституційної системи СРГ. Розроблено розширену класифікацію інститутів СРГ, в науковий обіг введено категорію "інституційні гарантії". Встановлено критерії інституціоналізації та основні напрями інституційного реформування транзитивної економіки. Розглянуто основні шляхи та форми інституційної адаптації моделей СРГ на постсоціалістичному просторі. Сформульовано практичні рекомендації щодо інституційного становлення соціального ринкового господарства.
294. Кріоконсервовані органні культури щитовидної залози при ало- та ксенотрансплантації
         Проведено морфофункціональний аналіз кріоконсервованих і нативних органних культур щитоподібних залоз кроликів та новонароджених поросят та їх вивчення in vitro (рекультивування) та in vivo у разі трансплантації субтонально тиреоїдектомованим самцям кроликів. Зроблено висновок про коригуючий вплив трансплантатів на гормональний статус тиреоїдектомованих тварин, що дає змогу використовувати ксеногенний матеріал, функціонування якого в організмі реципієнта пролонгується за умов використання сумісної трансплантації культур надниркових залоз.
315. Менеджмент комбікормового виробництва України
         Визначено основні напрями маркетингової політики комбікормових підприємств щодо освоєння нових сегментів ринків сировини та комбікормів, а також підвищення їх конкурентоспроможності. Обгрунтовано наукові принципи та програму розвитку інтеграційних процесів у кормовиробництві, а також удосконалення взаємовідносин підприємств щодо виробництва комбікормів, постачальників сировини та сервісних структур, які обслуговують галузь. Запропоновано методичні підходи та алгоритм визначення оптимальної ціни на комбікормову продукцію з урахуванням інтеграційних взаємозв'язків комбікормових підприємств, що дозволить підвищити ефективність і конкурентоспроможність тваринницької продукції. Розроблено методику визначення раціонального поєднання тваринництва та кормовиробництва з використанням елементів кореляційно-регресійного аналізу та модифікованої системи економіко-математичних моделей оптимізації раціонів годівлі тварин у різних природно-кліматичних зонах залежно від наявності кормів та їх поживності. Наведено пропозиції щодо удосконалення державного економічного регулювання розвитку комбікормового виробництва, зокрема, фінансування перспективних проектів розвитку галузі та послідовної реалізації принципу аграрного протекціонізму стосовно учасників виробництва комбікормової продукції.
336. Механізм інтегрування України у євроазіатські економічні структури
         Розроблено науково-практичні рекомендації щодо удосконалення механізму інтеграції України у євроазіатські економічні структури. Розглянуто теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції, визначено особливості її сучасного стану. Розкрито сутність, охарактеризовано види та напрямки розвитку міжнародної економічної діяльності. Досліджено участь України у процесах інтернаціоналізації транспортного обслуговування світогосподарських зв'язків, проаналізовано розвиток її зовнішньоекономічної діяльності та інституціональне забезпечення включення до євроазіатських інтеграційних процесів. Визначено пріоритетні напрямки та перспективи міжнародної еконмоічної інтеграції за участю України, обгрнутовано можливості подальшого розвитку її інтеграційного співробітництва шляхом використання міжнародних транспортних коридорів.
357. Моделі антисипативного управління у фінансовій діяльності підриємства
: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 [Електронний ресурс] / Ніколас Димитриу Богоніколос; Харківський національний економічний ун-т. — Х., 2005. — 18 с.: рис. — укp.
378. Моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі
         Висвітлено питання моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі. Визначено місце транспорту в міжнародній торгівлі, специфіку їх взаємодії. Наведено критеріальні показники виміру виграшу від міжнародної торгівлі за трьома складовими: у сферах виробництва, споживання, транспорту. Розроблено рівноважні та оптимізаційні моделі транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі на мікро-, макро- та мегаекономічних рівнях. Запропоновано методи розрахунку рівноважних світових цін і транспортних тарифів. Показано ієрархію світової економічної системи. Розглянуто структуру інформаційної системи міжнародної торгівлі з урахуванням транспорту. Сукупність запропонованих моделей і методів є математичним апаратом обгрунтування прийняття рішень у сфері транспортної діяльності та зовнішньої торгівлі на державному та міжнародному рівнях.
399. Організаційно-економічне забезпечення функціонування підприємницької ланки у промисловому секторі економіки
         Досліджено теоретичні підходи до організаційного керування діяльністю підприємницької ланки, визначено основні поняття та категорії процесу керування та його аналітичного забезпечення. Виявлено роль управлінського аналізу в цьому процесі. Розроблено концепцію динамічного керування для підприємницької ланки, що складається з організаційних і економічних заходів щодо забезпечення її функціонування. Сформовано алгоритм проведення управлінського аналізу, адаптований під конкретні цілі системи управління об'єкта дослідження, на базі уточненої класифікації управлінського аналізу. Розроблено методику критеріального добору показників, засновану на матричних методах. Проаналізовано можливість використання сучасних математичних методів інтегральної оцінки функціонування підприємницької ланки в промисловості.
420. Організаційно-економічний механізм управління ринком цукру України
         Досліджено стан і тенденції розвитку бурякоцукрового підкомплексу України, формування в його внутрішній структурі сукупності товарних ринків, зокрема, внутрішнього та зовнішнього ринків цукру, у взаємодії яких відсутній ефективний маркетинговий механізм, що стимулює розвиток негативних тенденцій внутрішнього середовища підкомплексу. Виділено групи факторів ефективного розвитку підкомплексу на перспективу, досліджено специфіку функціонування внутрішнього та зовнішнього ринків цукру України в контексті їх внутрішньої сегментації, визначено ряд заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки країни під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з цукром та цукросировиною. Запропоновано алгоритм управління та оптимізації структури пріоритетів розвитку ринку цукру України, створений на базі запровадження системи інформаційного маркетингу та розробленої економіко-математичної моделі прогнозування розвитку основних показників регіонального бурякоцукрового виробництва. Обгрунтовано сукупність форм взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків цукру за окремими напрямками господарських операцій та сегментами ринків.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua