От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Норвегія
1. Географічне положення 3 2. Населенння 3 3. Ресурсний потенціал 4 4. Промисловість 5 5. Сільське господарство 6 6. Економічні зв’язки 7 Література 9
42. Норвегія
План 1. Географічне положення 3 2. Населенння 3 3. Ресурсний потенціал 4 4. Промисловість 5 5. Сільське господарство 6 6. Економічні зв’язки 7 Література 9
63. Гроші
n/a
84. Товар
ВСТУП 3 1. ПРИРОДА ТОВАРУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 4 1.1 КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ 4 1.2 СУТЬ ТОВАРУ ТА ЙОГО ФОРМИ 9 1.2.1 СПОЖИВНА ВАРТІСТЬ 9 1.2.2 ВАРТІСТЬ ТА МІНОВА ВАРТІСТЬ 10 1.2.3 ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ 12 2. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ 15 3. ПРОТИРІЧЧЯ (СУПЕРЕЧНОСТІ) ТОВАРУ ТА ФОРМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 21 ВИСНОВОК 26 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 27
105. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
         Здійснено дослідження інвестиційного клімату регіону, стану та механізмів організації управління регіональним інвестуванням в Україні. Проаналізовано особливості та проблеми внутрішнього та зовнішнього інвестування в цілому та у регіональну економіку зокрема. Висвітлено зарубіжний досвід інвестування регіональної економіки та його еволюцію в Україні. На підставі проведеного аналізу обгрунтовано пріоритети регіонального розвитку та напрями реалізації інвестиційної політики регіону. Визначено основні напрями залучення іноземних інвестицій в регіональну економіку. Складено прогнози надходження іноземних інвестицій в економіку Львівщини та запропоновано організаційний механізм управління ефективністю інвестування регіону.
126. Стратегія розвитку туристичних регіонів
         Обгрунтовано новий напрямок досліджень розвитку туристичних регіонів, який базується на врахуванні тенденцій євроінтеграції, суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації на глобальному, національному та локальному рівнях у процесі визначення теоретико-методологічних і методичних принципів формування стратегій розвитку туристичних регіонів та управління ними, а також регіональної політики держави та практичному впровадженні рекомендацій щодо створення нормативно-правового й організаційно-економічного забезпечення їх розробки та реалізації. Удосконалено підходи щодо оцінювання напрямів розвитку регіонів у контексті сучасних європейських інтеграційних процесів. Визначено та систематизовано чинники, які впливають на розвиток туризму в регіонах. Розроблено методичні рекомендації щодо проведення маркетингового дослідження з визначення рівня задоволеності споживачів якістю курортно-рекреаційних послуг. Обгрунтовано наукові принципи розвитку транскордонних туристичних регіонів. Удосконалено класифікацію регіонів, методологію формування довготермінової стратегії туристичних регіонів. Наведено методичні рекомендації щодо оцінювання якості курортно-рекреаційних послуг.
147. Профілактика тяжких суспільно небезпечних дій психічно хворих, спрямованих проти членів сім'ї
         Наведено результати дослідження 120-ти психічно хворих осіб, які скоїли тяжкі суспільно небезпечні дії проти членів сім'ї та 60-ти хворих без агресивних тенденцій в анамнезі. На підставі порівняльного аналізу виявлено клінічні, соціальні й особистісні предиктори ризику агресивної поведінки психічно хворих у сім'ї, які слід враховувати під час прогнозування суспільно небезпечних дій. За допомогою судово-психіатричного аналізу генезу встановлено фактори, що мали вплив на процес формування та реалізації агресії. Виявлено, що у детермінації внутрішньосімейних агресивних дій хворих на шизофренію найвагомішу частку у генезі становили клінічні й особистісні чинники. В осіб з органічним ураженням головного мозку виявлено визначальну роль клінічних і ситуаційно-соціальних чинників. Розроблено реабілітаційно-профілактичні програми примусових заходів медичного характеру з урахуванням чинників генезу тяжких суспільно небезпечних дій психічно хворих осіб, спрямованих проти членів сім'ї.
168. Регулювання міжнародних товарних потоків в умовах транснаціоналізації
         Проаналізовано теоретико-прикладні підходи до регулювання товарних потоків за умов транснаціоналізації, а також фактори та суперечливі прояви процесів транснаціоналізації, тенденції та особливості сучасного етапу розвитку товарних ринків. Досліджено систему регулювання міжнародних товарних ринків і виділено наднаціональний, національний і корпоративний рівні. Визначено статус і функціональну специфіку держав, транснаціональних корпорацій, міжнародних організацій за умов глобальної реінституціоналізації регулювання світових товарних відтоків. Проаналізовано рівень, характер і глибину транснаціоналізації економіки України та її товарного ринку. Діагностовано ефективність використання наявних інструментів регулювання торговельної діяльності на національному рівні. На підставі аналізу стану та перспектив розвитку зовнішньоторговельного сектору вітчизняної економіки визначено основні пріоритети національної торговельної політики та запропоновано комплекс заходів щодо активізації та підвищення ефективності регуляторної політики України, що формується та реалізується у межах розробленої стратегії взаємодії з транснаціональними корпораціями та фінансово-промисловими групами.
189. Потужні випрямні комплекси з автотрансформаторними фазозсувними елементами гексагонального і квазігексагонального типів
: автореф. дис... канд. техн. наук : 05.09.03 [Електронний ресурс] / Борис Борисович Ларченко; НАН України; Інститут електродинаміки. — К., 2009. — 20 с. : рис. — укp.
210. Трансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805 - 1920 рр. (за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва)
         З використанням джерельної та історіографічної бази комплексно розглянуто історію створення та функціонування, а також основні аспекти діяльності музейних закладів Наддніпрянської України XIX - початку XX ст. (на прикладі музейних осередків Лівобережжя та м. Київ). Наведено періодизацію ураїнського музейництва зазначеного періоду. Класифіковано музейні установи за профілем і приналежністю до інституцій. Розглянуто внесок науковців, громадсько-політичних діячів і меценатів у розвиток музейної справи. Вивчено роль і місце ВНЗ, органів міського та земського самоврядування, центральних владних структур у розвитку вітчизняного музейництва. Проаналізовано нормативну базу діяльності музеїв, джерела їх фінансування. Висвітлено форми та методи наукової, видавничої, фондової та просвітницької діяльності музейних установ. Відзначено, що музейні установи XIX - початку XX ст. працювали за умов українського національного відродження.
231. Ономастикон романів Дж. К. Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах
         Досліджено особливості передачі імен власних, вжитих у циклі романів жанру фентезі сучасної англійської письменниці Дж.К. Ролінг, українською та російською мовами. Встановлено, що імена власні у художньому творі використовуються з номінативною та характеристичною метою та позиціонуються як один з головних стилістичних засобів, який обумовлює необхідність проведення доперекладацького аналізу й уважного вибору методу формування відповідників онімів. Виявлено основні фактори, що впливають на остаточне рішення перекладача щодо вибору методу формування онімних відповідників. Досліджено основні методи формування відповідників в українському та російському перекладах. Виконано контрастивний контекстуальний аналіз авторських онімів у тексті мови оригіналу і текстах мов перекладу. Встановлено основні типи непередачі/зміни інформації, яка міститься в імені власному, під час перекладу з англійської українською та російською мовами. Розроблено систему типів деформації авторського тексту у процесі передачі імен власних.
252. Референдуми в перехідних демократіях (на прикладі України, Білорусі та Росії)
         Проведено комплексне дослідження становлення та розвитку інституту референдуму в Україні, Республіці Білорусь і Російській Федерації як методу прийняття рішень з питань суверенітету, конституційних питань і засобу вирішення політичних конфліктів за умов функціонування систем перехідної демократії. Проаналізовано вплив референдумів на трансформаційні політичні процеси, розкрито їх роль як прояву народного суверенітету у період розпаду Радянського Союзу та здобуття й утвердження незалежності радянськими республіками. Розкрито зміст і політичний характер референдумів в утворених пострадянських країнах - Україні, Республіці Білорусь та Російській Федерації, встановлено їх комплексний вплив на формування політичної системи держави. Доведено суттєвий вплив на трансформаційні процеси реалізованих за умов перехідного суспільства референдумів, що були результатом політичних трансформацій та зумовлювали їх подальший розвиток і наслідки.
273. Соціально-політичний вимір в'єтнамського досвіду модернізації
         Досліджено соціально-політичні проблеми розвитку Соціалістичної Республіки В'єтнам у період економічного реформування, спрямованого на побудову ринково-орієнтованої економіки (80 - 90-ті рр.). Проаналізовано соціально-економічне підгрунтя та політичні передумови реформування, визначено напрямки, ступінь та глибину економічних перетворень, а також їх наслідки. Висвітлено зміни у соціальній та внутрішньополітичній сферах країни, проаналізовано засоби здійснення даної політики в'єтнамськими керівними колами, розкрито співвідношення та рівень взаємозалежності політики й економіки у теорії та практиці реформаційного курсу у В'єтнамі.
294. Сучасна держава в екстремальних ситуаціях: нормативи, органи, функції
         Розглянуто організацію та діяльність сучасної держави за екстремальних ситуацій з використанням вітчизняного досвіду нормування та функціонування державних органів і місцевого самоврядування у разі введення надзвичайного стану та виникнення стихійних лих і техногенних катастроф. Визначено поняття й ознаки сучасної держави. Показано необхідність зміни номенклатури функцій держави за сучасних умов. Виділено особливості буття держави в епоху постмодерну. Виявлено зв'язок глобалізації та діяльності держави за екстремальних умов. Обгрунтовано формування специфічого правового інституту "надзвичайні стани". Висвітлено особливості правового регулювання діяльності державних органів України й органів місцевого самоврядування за екстремальних ситуацій.
315. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №1 представлені статті з проблем: бокс, фізичне виховання студентів, біомеханіка, баскетбол, художня гімнастика, фізична підготовка військовослужбовців.ЗМІСТ
336. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №11 представлені статті з проблем: футбол, комп'ютерна психодіагностика, лікувальна гімнастика, психологічний тренінг, педагогіка, управління, боротьба, інформатика.ЗМІСТ
357. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №13 представлені статті з проблем: волейбол, історія спорту, гандбол, олімпійський спорт, фізичне виховання школярів.ЗМІСТ
378. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №5 представлені статті з проблем: фізична підготовленість студентів та дітей, важка атлетика, військова фізична підготовка, управління фізкультурними організаціями, сім'я та школа, легка атлетика, боротьба.ЗМІСТ
399. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №6 представлені статті з проблем: фізична реабілітація, фізична підготовка спортсменів, важка атлетика, військова фізична підготовка, народні рухливі ігри, фізичне виховання у вищих навчальних закладах України, рок-н-рол.ЗМІСТ
420. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
         У збірнику №6 представлені статті з проблем: важка атлетика, підготовка кадрів, психологія, гандбол, лікувальна фізична культура, футбол, біохімія, спорт ветеранів.ЗМІСТ

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua