От партнеров

Заказать работу

От партнёров

www.toolsclub.com.ua

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Особливості анізотропії розсіяння електронів у кристалах Si і Ge n-типу, що виникають під впливом направленої пружної деформації, термовідпалів і ядерної радіації
         Досліджено актуальні задачі, пов'язані з впливом радіаційного випромінення, термовідпалів і спрямованої пружної деформації на електрофізичні властивості Si та Ge n-типу. Продемонстровано безпосередній зв'язок особливостей питомого опору, п'єзоопору, коефіцієнта Холла тощо, які спостерігаються у гамма-опромінених n-Si та n-Ge (різного рівня легування та компенсації), з анізотропією розсіяння. Встановлено суттєвий вплив анізотропії розсіяння на формування кінетичних коефіцієнтів, що вимірюються за умов змішаного (фононного + домішкового) чи переважно домішкового розсіяння в слабко збуреному тепловому полі, а також за наявності довільних за величиною (неквантуючих) магнітних полів чи спрямованих пружних деформацій.
42. Перерізи реакцій (n,x) та (гама,x) на основні та ізомерні стани
: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.16 [Електронний ресурс] / Ігор Миколайович Каденко; НАН України; Інститут ядерних досліджень. — К., 2006. — 46 с. — Бібліогр.: с.38-43 — укp.
63. Структури зміни в пористому кремнії після іонної імплантації фосфором
         З'ясовано значення максимальних деформацій, протяжність областей пружних деформацій і характер їх змін. Відтворено товщинні розподіли деформацій і порушень в кремнії, генеровані імплантацією фосфором та іншими видами обробок, є досить складними та містять різнознакові деформації. Розглянуто вплив комбінованої дії іонної імплантації фосфором та хімічного травлення на просторові розподіли інтенсивності, структурні властивості та фотолюмінесцентні характеристики кремнію у процесі природного старіння. З використанням числового розв'язку системи рівнянь Такагі досліджено механізми та закономірності формування товщинних осциляцій інтенсивності у сильно деформованих зосередженою силою кристалів кремнію. Установлено, що за певного рівня деформацій, за якого зміна ефективної розорієнтації дефекту є більшою від ширини кривої гойдання W, поширення X-променів супроводжується процесами міжсіткової взаємодії.
84. Інтереси України в розвитку Чорноморської зовнішньоекономічної інтеграції
[Електронний ресурс] / Г.Б. Пекна // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 153 — укp. — укp. — англ.
105. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему
         Висвітлено позитивні та негативні наслідки глобалізації в контексті соціального розвитку країн. Досліджено параметри соціального розвитку світової економічної системи з урахуванням рівня, структури та перспектив залучення національних економік до міжнародного економічного поля. Проаналізовано механізми формування соціально-економічної моделі розвитку України з урахуванням державного регулювання в сфері соціального захисту. Розглянуто взаємозв'язки між станом розвитку економіки, зовнішньої торгівлі, механізмом міжнародноекономічного співробітництва та соціальною сферою країни. Визначено пріоритетні напрями підвищення ефективності соціально-економічної політики з урахуванням потенціалу моделі інноваційного розвитку України та розвитку соціальної інфраструктури.
126. Стратегії реструктуризації потенціалу авіакомпаній
         Проведено дослідження наукових підходів до визначення сутності підприємства та його потенціалу. Розглянуто особливості конкуренції на ринку літаків середнього та дальномагістрального призначення. Виявлено, що у разі застосування лізингу як каналу збуту одночасно здійснюється "захоплення" авіакомпанії (АК). Розроблено інституційно-маркетингову модель потенціалу в лізингових відносинах та модель динаміки потенціалу з зонами морального ризику. Запропоновано комплекс стратегій АК у лізингових відносинах з урахуванням загальної стратегії АК та стану потенціалу відносин між сторонами угоди.
147. Формування регіонального ринку м'ясної продукції
         Досліджено теоретичні аспекти та організаційно-економічні проблеми формування регіонального ринку м'ясної продукції, розглянуто питання кон'юнктури ринку м'яса, проведено аналіз витрат на виробництво, визначено його економічну ефективність та вплив різних факторів на собівартість одиниці продукції, рентабельність, затрати праці тощо. Розглянуто проблеми розвитку виробництва за умов різноструктурної економіки та трансформації соціально-економічної бази аграрного сектора. З'ясовано суть товарно-грошових відносин та місце особистого господарства населення як товаровиробника на ринку аграрної продукції. Досліджено проблему удосконалення територіально-організаційної структури виробництва і механізму формування ринку м'яса шляхом інтенсифікації розвитку скотарства та свинарства. Обгрунтовано концептуальний підхід до проблеми нарощування поголів'я всіх видів худоби і птиці на основі оптимізації галузевої структури та прогноз виробництва продукції на період до 2010 року. На цей же період запропоновано організаційно-технологічну модель реструктуризації кормовиробництва, збалансованого за обсягом з потребами товаровиробництва у процесі його розвитку в регіоні.
168. Право громадян на житло у фонді соціального призначення
         Досліджено актуальні питання правового регулювання фонду соціального призначення. З метою їх розв'язку розглянуто зарубіжну практику щодо регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення житлом соціально незахищених громадян, історичний досвід, чинну нормативно-правову базу та перспективи розвитку законодавства у цій галузі. Досліджено порядок формування фонду соціального призначення та надання житла у ньому. Сформульовано новий підхід до класифікації житлового фонду за призначенням, розглянуто особливості укладення договору соціального найму житла. Сформульовано ряд нових положень. За результатами досліджень запропоновано шляхи вдосконалення законодавства, яке повинно регулювати відносини у фонді соціального призначення.
189. Правові засоби детінізації економіки
         Увузькому розумінні тіньова економіка — це економічна діяльність, яка з якихось причин не враховується офіційною статистикою і не потрапляє до валового національного продукту. Вона проявляється у сукупності нелегальних і псевдолегальних операцій, що забезпечують рух речей, прав, дій як у нелегальній, так і в легальній сферах економіки. Як свідчать опубліковані дані, криміногенний потенціал тіньової економіки за своїми обсягами досяг рівня легальної економіки. Тіньовій економіці притаманний системний характер. Її головними зацікавленими суб'єктами виступає значна частина підприємців, злочинний світ, бюрократичний апарат і власне пересічні громадяни, які споживають товари та послуги. Якщо брати до уваги довготривалу соціально-економічну і соціально-політичну перспективу української держави і суспільства, то всі ці соціальні групи більше втрачають від тіньової економіки, ніж одержують.
210. Прогнозування розподілу кількості дорожньо-транспортних пригод за днями тижня з урахуванням інтенсивності геомагнітного поля (ІГМП) та часу доби
[Електронний ресурс] / І.Г. Лукачук, С.В. Каракай, Л.І. Сопільник // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 145-149. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
231. Молекулярно-біохімічна характеристика видів підродини Prunoideae Focke
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / А.Є. Шелифіст; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2000. — 19 с. — укp.
252. Рибосомна АТРаза вищих еукаріот
         Вперше доказано, що високо очищені рибосоми вищих еукаріот містять міцно зв'язану АТРазу та вивчено її властивості. Показано наявність двох активних центрів та виявлено стимулюючу дію аміноацил-тРНК на каталітичну активність одного з них. Отримано дані про участь рибосомної АТРази у контролі над функціонуванням А-сайта рибосоми, де відбувається відбір кодон-специфічних тРНК. Проведено порівняння рибосомної АТРази з дріжджовими EF-3 і виявлено ряд загальних властивостей. Встановлено, що рибосоми вищих еукаріот, маючи власну АТРазну активність, зберегли у процесі еволюції підсилюючий елемент(и), необхідний для стимуляції EF-3. Теоретичне значення роботи полягає у новому розумінні детальних механізмів циклу елонгації поліпептидного ланцюга на 80S рибосомі та виявленні нових можливих точок прикладання факторів, які регулюють біосинтез білка у вищих еукаріот.
273. Закріплення піщаних основ, забруднених фосфорнокислими промстоками, в умовах діючого виробництва
         Розвинуто методи відновлення будівельних і екологічних властивостей грунтових основ, забруднених кислотними промисловими стоками. Стабілізація набухаючих основ здійснюється на базі ін'єкційних методів за силікатно-калієво-фосфорнокислою рецептурою та розробленими розрахунковими методиками. Рекомендовано ефективні склади, що задовольняють вимоги стабільності, міцності, екологічної чистоти та найменшого об'ємного стиску. Розроблено теоретичні критерії оптимізації розрахункових параметрів закріплення, використані як основа запропонованих методик розрахунку ефективних силікатно-фосфорнокислих складів для закріплення.
294. Математичний опис мультипроектів модернізації та будівництва міських підприємств ЖКГ
         Представлено шляхи оптимізації виконання мультипроектів та портфелів проектів модернізації та будівництва об'єктів міських комунальних підприємств на основі розробленого математичного опису.
315. Робота жорстких ниток скрізного перерізу
         Наведено результати чисельних та експериментальних досліджень, розроблено чисельну методику розрахунку жорстких ниток скрізного перерізу з врахуванням впливу послідовності монтажу та жорсткості гратів на напружено-деформований стан елементів конструкції. Одержано систему безрозмірних параметрів, які зв'язують діючі навантаження з параметрами жорсткості і геометричними параметрами конструкції. Наведено результати експериментальних досліджень великомасштабної моделі висячої нитки, які виконувались за різноманітних схем монтажу і навантажень та умов закріплення конструкції. Розроблено методику розрахунку жорстких ниток.
336. Розробка спринклерних зрошувачів підвищеної ефективності за швидкодією
         Наведено схему побудови спринклерного зрошувача (СЗ) з розділенням елементів за функціональним призначенням на чутливий, виконавчий і фіксуючий, що дозволяє збільшити його швидкодію. Запропоновано використати як елемент, який виявляє загоряння, диференційний тепловий або димовий елемент та виконавчий пристрій - піропатрон або елемент, зроблений з матеріалу з ефектом пам'яті форми, запуск яких відбувається під дією електричного струму. Вперше запропоновано для опису часу спрацьовування спринклерного зрошувача використовувати швидкість зміни параметрів середовища у випадку пожежі у точці встановлення спринклера. На базі зонної моделі розвитку пожежі у приміщенні одержано моделі швидкості зміни температурного і димового полів у точці встановлення спринклера залежно від характеристик приміщення, що захищається, та горючого завантаження у ньому. За допомогою імітаційного моделювання і теорії планування експерименту одержано моделі часу спрацьовування спринклера, що має різні чутливі елементи. Розроблено метод побудови схеми СЗ для заданих умов його застосування й алгоритм визначення часу його спрацьовування залежно від параметрів конкретного приміщення та характеристик його горючого завантаження, який дозволяє вибрати тип ЧЕ і виконавчий пристрій для побудови СЗ підвищеної ефективності за швидкодією
357. Формування сільських малооб'ємних кооперованих будівель та їх конструктивні особливості
         Дисертацію присвячено питанням формування сільських малооб'ємних кооперованих будівель. Розроблені пропозиції до методики їх проектування, встановлені принципи організації й оптимізації комплексної мережі громадського обслуговування малих сіл, запропоновані варіанти функціонально-планувальної організації та конструктивні вирішення енергоефективних малооб'ємних будівель, визначені методи оцінки ефективності розроблених варіантів планувальних рішень. Отримані науково-обгрунтовані результати роботи впроваджені в експериментальне проектування і будівництво, де розроблені нові типи будівель різного складу і місткості.
378. Микрочиповые лазеры
[Электронный ресурс] / А.О. Матковский, И.М. Сыворотка, С.Б. Убизский, С.C. Мельник, Н.М. Вакив, И.И. Ижнин // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. — 2002. — N 3. — С. 15-21. — Библиогр.: 45 назв. — рус.
399. Моделі функціонально-орієнтованого процесора з гнучкою архітектурою
         Концептуально розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення функціонально-орієнтованого процесора (ФОП) та наведено структурні схеми різного рівня на основі дерева функцій і операторних моделей. Проаналізовано роботи, присвячені дослідженню різних архітектурних процесорів і створено алгоритмічну концепцію ФОП, який змінює свою структуру у процесі реалізації глобальних мікропрограм. Висвітлено загальні структури ФОП і алгоритм роботи загальної структури. Наголошено, що множина структурних елементів, яка складає структуру ФОП, підлягає перебору. Комерційне число елементів обмежене, що полегшує задачу компонування структури. Запропоновано загальну операторну модель на рівні функціональних задач, що дозволила перейти до функціональної моделі. Охарактеризовано етапи послідовного відображення операторної моделі на функціональну, а функціональної на технічну, наведено закон відображення. Для перевірки ефективності синтезованих моделей використано програмну модель на рівні корпусів обраних BIC, мережні моделі структур; VHDL-моделі на рівні BIC. Розроблений хронооптимізуючий компілятор дозволяє підвищити швидкодію процесора за рахунок ефективного планування виконання структурами фрагментів глобальної мікропрограми.
420. Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів
         Розроблено новий принцип побудови трирівневого редактора формул, за яким інструментами системи є знаки операцій теорії секвенційних алгоритмів, а формули секвенційних алгоритмів автоматично формуються під час задання виразів, які в них входять, реалізацією якого зменшено затрати комп'ютерного часу та трудоємність процесів набору та редагування даних формул. Синтезовано та мінімізовано за кількістю термів структуру та математичну модель редактора, що описує процеси генерації, ідентифікації, масштабування та переміщення знаків операцій з врахуванням нелінійних співвідношень геометричних розмірів знаків операцій, реалізацією якої забезпечено їх автоматичну генерацію, автоматизоване масштабування та переміщення. Проведено на базі математичної індукції дослідження математичної моделі редактора, яким до практичної реалізації та апробоції виявлено та виправлено зроблені під час синтезу її структури помилки. Розроблено математичні моделі початкових і кінцевих структур даних, які включають типи, орієнтацію, колір, товщину лінії, геометричні параметри знаків операцій та використовується для виводу, збереження та конвертації формул секвенційних алгоритмів у середовища інших прикладних систем.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017 vbs.com.ua