От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Наукові конференції як засіб удосконалення професійної компетенції майбутніх учителів-словесників
         З'ясовано функції, зміст, види наукових конференцій, їх роль в удосконаленні професійної, зокрема комунікативної, дослідницької компетенцій студентів-філологів, проаналізовано досвід роботи колективу викладачів філологічного факультету Глухівського ДПУ в аспекті підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до участі в наукових конференціях.
42. Обгрунтування та розробка тактики лікування хворих на камені сечовода, ускладнені гострим пієлонефритом
         Розглянуто проблему підвищення ефективності лікування хворих з каменями у сечоводі, ускладнених гострим пієлонефритом (ГП)), шляхом диференційованого застосування екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії (ЕУХЛ) в клінічній практиці на базі урологічних відділень обласних клінічних лікарень. Доведено вісутність значущих змін мікрофлори сечі, як наслідок вивільнення збудника з каменів нирки та сечовода після їх фрагментації. Показано, що для об'єктивної оцінки ефективності відновлення пассажу сечі з блокованої каменем сечовода нирки застовано УЗД-моніторинг периметру порожнинної системи нирки та визначено терміни його проведення після екстреної ЕУХЛ. На підставі використання моніторнгу С-реактивного білка сироватки крові доведено відсутність клінічно значущого травматичного впливу ЕУХЛ на нарку, сечовід та оточуючі тканини у хворих на нефроуретеролітіаз та уретеролітіаз, ускладнений ГП. Обгрунтовано можливість проведення екстреної ЕУХЛ у хворих на камені сечовода, ускладнені гострим серозним пієлонефритом, як альтернативного методу відновлення пасажу сечі з блокованої нирки, що дає можливість перегляду та поширення показань до ЕУХЛ в цілому.
63. Обмін та зв'язок поліамінів з функціонуванням ядерного фактору транскрипції NF-В при пухлинах молочної залози
         Вперше показано чітку кореляцію між ступенем підвищення вмісту ПА у сечі хворих на РМЗ та зменшенням тривалості їх життя.
84. Оптимізація еколого-гігієнічних умов рекреацій Криму
         Встановлено, що рекреаційні резерви традиційних курортів практично вичерпані, що вимагає розвитку більш екологічно придатних для цього нових перспективних курортних зон, таких як західні та південно-східні райони Чорноморського узбережжя, які за санітарно-гігієнічними критеріями віднесені до чистих регіонів. У зв'язку з бактеріальним забрудненням морських вод відзначено різке зростання захворюваності населення на гострі кишкові хвороби, що поряд з дефіцитом питної води загострює епідеміологічний стан курортів. На підставі результатів дослідження розроблено систему оціночних показників пляжів та критеріальну шкалу оцінки їх якості, які об'єктивно відображають санітарно-гігієнічний стан курортів та можуть розглядатися як інтегральний показник оцінки інфраструктури морських курортів, що існує. Зроблено висновок, що подальший розвиток санаторно-курортної сфери у Криму потребує вирішення проблем водопостачання та водовідведення, розробки та затвердження округів та зон санітарної охорони курортних ресурсів, розвитку курортної інфраструктури у перспективних курортних районах.
105. Особливості формування та перебігу гіпоманіакальних станів у хворих на алкоголізм
: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.17 [Електронний ресурс] / Оксана Анатоліївна Серебреннікова; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2000. — 18 с. — укp.
126. Особливості обміну нейроамінокислот у хворих на гіпертензивну енцефалопатію
         На підставі даних комплексного клінічного, інструментального та біохімічного дослідження виявлено роль співвідношення збудливих і гальмівних нейроамінокислот у прогресуванні гіпертензивної енцефалопатії та формуванні неврологічних синдромів. Виявлено залежність основних біоелектричних ритмів від нейроамінокислотного співвідношення, яка полягає у зниженні потужностей швидкохвильових і підвищенні потужностей повільнохвильових ритмів з підвищенням коефіцієнта глутумат/ГАМК. Обгрунтовано та впроваджено до практики диференційоване призначення ноотропної терапії (пірацетаму, ноофену, гліциседу) залежно від клінічних, біоелектричних і біохімічних змін.
147. Підвищення ефективності пренатальної діагностики хромосомної патології
         Встановлено фактори, що дозволяють скоротити час культивування амніоцитів до 7-9 діб. Розроблено оптимальні умови, завдяки яким з'явилася можливість отримувати високоякісні хромосомні препарати з 25-30 метафазами на склі. Запропонована модифікована методика дозволяє проводити цитогенетичний аналіз плода в клітинах амніотичної рідини (АР) незалежно від термінів вагітності, на яких вона аспірована. Обгрунтовано діагностичну значущість переважного використання трансабдомінального амніоцентезу для пренатальної діагностики (ПД) хромосомної патології. Визначено найбільш інформативні критерії формування груп високого генетичного ризику для проведення інвазивної ПД.
168. Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти - потенційні регулятори сечовидільної функції нирок
         Уперше доведено, що серед похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти є сполуки, які проявляють достатньо виражений діуретичний ефект, показано доцільність їх подальшого пошуку. Встановлено, що зміни функціональної діяльності нирок під впливом гліоксирену залежать від дози сполуки, тривалості її застосування та ступеня гідратації організму. Вперше описано ренальні механізми впливу гліоксирену на екскреторну функцію нирок. Доведено, що сечогінна дія сполуки переважно обумовлена збільшенням швидкості клубочкової фільтрації. Встановлено залежність ренальних ефектів гліоксирену від стану основних регуляторів водно-сольового гомеостазу. Виявлено, що зміни функціонального стану нирок у випадку застосування гліоксирену більшою мірою проявляються за умов пригнічення активності мінералокортикоїдів (введення спіронолактону), зростання впливу натрійуретичного гормону (фактора) в організмі. Вперше доведено ефективність використання гліоксирену під час лікування експериментального гломерулонефриту. Описано імовірні механізми діуретичної дії гліоксирену.
189. Прегравідарна підготовка і профілактика невиношування у жінок з гіпотирозом
         Досліджено зниження частоти непланованої вагітності та невиношування у жінок з гіпотирозом на підставі вивчення клініко-ендокринологічних, функціональних, біохімічних та мікробіологічних особливостей, а також розробки комплексу передгравідарної підготовки і лікувально-профілактичних заходів. Проаналізовано структуру і основні причини невиношування, порівняльні аспекти клінічного перебігу передгравідарного періоду, вагітності й пологів, стану новонароджених, функціонального стану щитовидної залози і фетоплацентарного комплексу у жінок з гіпотирозом. Розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів щодо зниження частоти невиношування у жінок з гіпотирозом на підставі використання профілактики непланованої вагітності як передгравідарної підготовки із застосуванням гормональних і антигомотоксичних препаратів.
210. Порівняльна характеристика пористих і непористих внутрішньокісткових стоматологічних танталових імплантантів (екcпериментально-клінічне дослідження)
         Дисертацію присвячено питанням порівняння пористих і непористих танталових імплантантів для обгрунтування подальшого впровадження в клінічну практику танталу як матеріалу для виготовлення внутрішньокісткових стоматологічних імплантантів. Вперше розроблена технологія виготовлення пористих стоматологічних імплантантів з танталу. Установлені в експерименті особливості реакції кісткової тканини на танталові імплантанти з різною характеристикою поверхні в сполученні танталу з трикальційфосфатом. Вивчено вплив танталу на концентрацію макро- і мікроелементів в органах і тканинах. Проведені клінічні випробування та освоєний випуск танталових імплантантів. Отримані позитивні клінічні результати підтверджують можливість використання танталових імплантантів з пористою поверхнею для практичної медицини.
231. Порівняльний клініко-етологічний аналіз маніпулятивної поведінки при ендо- і екзогенних психозах
         Уперше у психіатричній клінічній практиці проаналізовано та теоретично обгрунтовано доцільність включення до структури діагностичних методів оцінки особливостей маніпуляційного поводження осіб за наявності психічних порушень. На основні синтезу сучасних представлень про характер маніпуляцій у людини та значимості клініко-етологічної оцінки функціонального стану хворих запропоновано новий метод діагностики маніпулятивної поведінки, асоційованої з мовою, що дозволяє оцінювати стан психомоторики у хворих з психічною патологією. Розроблено метод оперативної оцінки їх маніпулятивного поводження, використання якого забезпечує підвищення ступеня об'єктивності виявлення порушень у руховій сфері хворих. У порівняльному аспекті у хворих і здорових осіб досліджено особливості маніпулятивної поведінки, специфіку вибору предметів для маніпуляцій та виявлено його характерні варіанти.
252. Профілактика післяабортних ускладнень при генітальному інфікуванні з використанням фітотерапевтичних засобів (клініко-експериментальне дослідженя)
         Розроблено методи профілактики запальних ускладнень після аборту. Визначено фактори ризику розвитку запальних післяабортних ускладнень, доведено кореляцію їх розвитку зі станом біоценозу піхви, імунної системи та характером передопераційної підготовки. Виявлено виражені протимікробні властивості екстрактів лікарських рослин (бадану товстолистого, шавлії лікарської, перстачу прямостоячого). Проведено порівняльне дослідження ефективності місцевого антисептичного препарату ("Бетадин"), екстрактів лікарських рослин та антибіотиків у деконтамінації слизових статевих органів перед проведенням внутрішньоматкових втручань. Запропоновано диференційовані методи профілактики післяабортних запальних ускладнень з урахуванням вихідного стану біойценозу піхви та місцевого імунітету.
273. Прогностичні аспекти мієлодиспластичного синдрому, гострої та хронічної мієлоїдної лейкемії
         З'ясовано закономірності лейкемогенезу. Отримано аргументи щодо визначальної ролі генетичного пошкодження гемопоетичних клітин, яке зумовлює рівень лейкемічної трансформації, проліферативний потенціал генетично змінених клонів і здатність їх до диференціювання у хворих на злоякісні мієлопроліферативні захворювання. Встановлено, що окремим підтипам мієлодиспластичного синдрому (МДС), підваріантам гострої мієлоїдної лейкемії (ГМЛ) та різним фазам хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) властива структурована картина кісткового мозку, під час якої його каріотипова характеристика дає можливість ідентифікувати лейкемічні клони, а імунофенотип гемопоетичних клітин відображає ступінь їх експансії в гемопоетичній системі. Запропоновано систему для прогнозування перебігу МДС. На підставі досліджень імунофенотипової та каріотипової характеристик бластних клітин виявлено нові відмінності двох патогенетичних типів ГМЛ - do novo та post МДС. Розроблено підходи до патогенетичної класифікації ГМЛ і виділено додаткові прогностичні критерії для оцінки перебігу хронічної мієлоїдної лейкемії. Описано особливості лейкемічних клонів у термінальній фазі хронічної мієлоїдної лейкемії.
294. Роль C-реактивного білка у формуванні відповідної реакції організму при внутрішньоутробному інфікуванні, внутрішньоутробних інфекціях і гнійно-запальних захворюваннях новонароджених
         Вивчено клінічні, лабораторні та імунологічні параметри внутрішньоутробного інфікування, внутрішньоутробних інфекцій та гнійно-запальних захворювань новонароджених. Виявлено роль С-реактивного білка (СРБ) у випадку даних захворювань. Виконано дослідження CРБ в амніотичній рідині вагітних жінок. Оцінено його роль у діагностиці фетопатій та ембріопатій. Розроблено додаткові критерії ранньої діагностики та прогнозу перебігу захворювання в новонароджених з явищами внутрішньоутробного інфікування, внутрішньоутробних інфекцій та гнійно-запальною патологією. Встановлено, що СРБ з'являється на ранніх термінах гестації та визначається у всіх новонароджених у пуповинній та периферичній крові, в амніотичній рідині їх матерів. СРБ виконує функцію преімунітету, що зберігається в новонароджених після народження, особливо в недоношених, з їх ростом втрачається. У постнатальному періоді СРБ бере участь, в основному, в гострофазовій відповіді, корелює з різними показниками клітинного та гуморального імунітету, окремими чинниками неспецифічної резистентності організму.
315. Розробка складу, технологія та дослідження вушних крапель з прополісом
         На підставі результатів фізичних, біофармацевтичних та біологічних досліджень розроблено склад нової лікарської форми на основі настойки прополісу - вушних крапель. З використанням сучасних фізико-хімічних, технологічних, біологічних методів дослідження вивчено властивості препарату. Розроблено методики якісної ідентифікації та визначення кількісного вмісту основних та допоміжних речовин у вушних краплях, що стало обгрунтуванням розділів аналітично-нормативної документації, яка регламентує якість, умови та термін зберігання препарату. Біологічними дослідженнями доведено, що вушні краплі відповідають вимогам ДФ щодо мікробіологічної чистоти препаратів, які застосовуються для лікування хвороб порожнини вуха та виявляють високу специфічну активність у випадку зовнішніх, середніх отитів, фурункулів та отомікозів.
336. Структура фізичного стану працівників АЕС
         Проаналізовано фізичний стан працівників реакторного виробництва АЕС. У результаті аналізу встановлено, що найбільш вагомим фактором, що впливає на фізичний стан працівників реакторного виробництва АЕС, є показники клітинного імунітету - 1099 % дисперсії.
357. Синдром тендоперіостопатії інсерційного апарату ахілового сухожилка диспластичного генезу зумовленого спадковою схильністю
         З урахуванням результатів досліджень захворювань суглобів, зумовлених спадковою схильністю, запропоновано ідею про інсерційний апарат ахіллового сухожилка залежно від анатомо-функціональних взаємовідношень із заднім відділом стопи. Підтверджено існування диспластичної патології інсерційного апарату ахіллового сухожилка, спричиненої відхиленнями від норми елементів зазначеного відділу стопи у фронтальній площині, що призводять до нерівномірного навантаження інсерційного апарату ахіллового сухожилка з його подальшим руйнуванням. Установлено, що характер запально-дистрофічних змін в інсерційному апараті обумовлює особливості перебігу диспластичного процесу ахіллового сухожилка та локалізацію його розриву. Побудовано, верифіковано, подано в описовій і концептуальній формі новий синдром тендоперіостопатії інсерційного апарату ахіллового сухожилка диспластичного генезу, зумовленого спадковою схильністю. Запропоновано алгоритмізовану систему його діагностики, яка сприятиме покращанню виявлення означеної патології, зокрема на доклінічній та ранній клінічній стадіях.
378. Система аналізу результатів гемореологічних досліджень на основі ієрархічної кластеризації діагностичних ознак
         Запропоновано метод ієрархічної кластеризації діагностичних ознак на базі потокових моделей для одержання оптимального розв'язку та зведення задачі кластеризації до пошуку мінімального розрізу на кожному її етапі. Удосконалено метод розв'язання потокових задач - алгоритм "дефекту" для ієрархічної кластеризації діагностичних ознак на базі потокових моделей, що ліквідує обмеження на розмірність задачі кластеризації. Адаптовано параметри потокової моделі до задачі ієрархічної кластеризації діагностичних ознак і сформовано ієрархічну структуру зв'язків між показниками. Розроблено методику відбору діагностично цінних гемореологічних ознак на базі ієрархічної кластеризації, в якій враховано їх статистичну залежність, діагностичну цінність відносно заданої системи діагнозів та особливості вимірювань з метою забезпечення якісного діагностування захворювань.
399. Терапевтична та ліпідонормалізуюча дія курортних факторів Солотвино при псоріазі
         Доведено лікувальні властивості ропи та грязі озера Кунігунда (Солотвино) через вплив на шкіру їх фізико-хімічних складових і фотосенсибілізувальну дію білка бактеріородопсину галофільних бактерій, що знаходяться у ропі. Встановлено ліпідонормалізуючу дію курортних факторів у разі псоріазу. Розроблено технологію одержання та вирощування культури галобактерій, яку можна використовувати для бальнеотерапії в профільних лікувальних закладах України. Впроваджено ефективну методику лікування псоріазу за природних умов курорту "Солотвино" та водолікувального комплексу Ужгородського НПО "Реабілітація". Обгрунтовано доцільність використання озера Кунігунда як спеціалізованого дерматологічного курорту. Розроблено та впроваджено неінвазивні методи вивчення жирних кислот (ЖК) поверхні шкіри. Доведено патогенетичну значимість метаболічних порушень ліпідів у разі псоріазу, а також корекцію спектра ЖК ліпідного комплексу під впливом курортних факторів, що може бути об'єктивним критерієм ефективності лікування дерматозу.
420. Функціональна активність та імуногенність тропоміозин-тропонінового комплексу кардіоміоцитів при дилатаційній кардіоміопатії
         З застосуванням методу твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA) показано, що імуногенність кардіального пропоміозину не підвищується, а тропонінового комплексу зростає за дилатаційної кардіоміопатії у людини. Розроблено методику реконструкції скоротливого апарату кардіоміцитів із структурних (актоміозин) та регуляторних (тропоміозин та тропонін) білків. Цю методику застосовано для вивчення функціональної активності тропоміозин-тропонінового комплексу у випадку дилатаційної кардіоміопатії. Виявлено зміни у функціонуванні регуляторного комплексу, а саме здатність дилатаційного тропонінового комплексу достовірно інгібувати АТРазну активність актоміозину в безкальцієвому середовищі. Зафіксовано появу біологічно активних антитропонінових антитіл та зниження вмісту шаперону Hsp70 в цитоплазмі кардіоміоцитів за цієї патології. Запропоновано гіпотетичну модель конформаційного переходу тропонінового комплексу, яка базується на уявленні про конформаційні зміни даного комплексу за рахунок зниження кількості шаперонів.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua