От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Компакт-диск "Сокровища Киево-Печерской лавры"
[Электронный ресурс] / Т.М. Можаровская // Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 233-237. — рус.
42. Оперно-режисерська діяльність Ірини Молостової
         На підставі вивчення літературних джерел, теле-, кіно- та відеоматеріалів розглянуто оперно-режисерську діяльність І.О.Молостової. Вперше досліджено джерела формування української оперної режисури. Проаналізовано процес становлення І.О.Молостової як режисера у контексті розвитку вітчизняного оперного театру. Особливу увагу приділено напрямам мистецької діяльності І.О.Молостової, що сприяли формуванню цілісного зв'язку складових синтетичної сценічної дії на засадах театральності та створенню нової, більш експресивної сценічної мови. Осмислено постановку І.О.Молостової опери Д.Д.Шостаковича "Катерина Ізмайлова" як зразок оперно-режисерської майстерності. Проаналізовано стилістику й основні оперно-режисерські методи І.О.Молостової, що грунтуються на гармонійному поєднанні кращих традицій вітчизняної та світової режисури з новітніми прийомами постановки художніх творів. Досліджено особливості застосування в режисерській діяльності І.О.Молостової таких мистецьких засобів, як підвищена експресія сценічного рішення, поглиблене психологічне розкриття образів, динамічність музично-сценічного втілення образів-персонажів, організація деталей у цілісність. Досліджено методику роботи І.О.Молостової з вокалістами над створенням адекватних авторському задумові образів. Висвітлено концептуальне значення режисерської діяльності І.О.Молостової у загальному ідейно-художньому вирішенні сучасної оперної вистави, зокрема у збагаченні теорії та практики української оперної режисури й оновленні національних оперних традицій.
63. Русский музей восковых фигур в гостях у харьковчан
         Наведено критичний огляд експонатів виставки воскових фігур за розділами "Міфологія давньої Греції", "Давній Єгипет", "Мешканці інших планет", "М.В. Гоголь і його персонажі".
84. Фортепіанні партити Марка Кармінського: проблема реалізації художнього задуму
         Уперше з'ясовано особливості художньої індивідуальності М.Кармінського, притаманні йому способи постановки, осмислення та вирішення творчих завдань. Висвітлено природу композиторського обдарування, певну роль позамузичних чинників у процесі народження ідей. На конкретному матеріалі (балеті "Рембрандт" та його трансформації у фортепіанних партитах М.Кармінського) вивчено проблему формування та реалізації художнього задуму. На підставі аналізу тематизму, фактури, темпової та образно-інтонаційної драматургії, жанрових і композиційних особливостей обраних музичних творів в аспекті "відродження іманентної "історії" тексту" з'ясовано специфіку роботи композитора. Виявлено чинники, що єднають п'ять фортепіанних партит у макроцикл, який втілює авторську концепцію людини.
105. Становлення політичного центризму в партійному житті України
         Досліджено процес створення та діяльності центристських партій України (від їх генези до періоду незалежності). Уперше в українській політології на базі широкого джерельного матеріалу з'ясовано спільні й особливі риси генезису, становлення ідеології та політичної діяльності центристських партій. Установлено, що ідеї центризму мають глибокі корені у партійному житті України, а затвердження незалежності України, розвиток політичного плюралізму сприяли створенню центристських партій. Відзначено, що у суспільстві набуває розповсюдження центристська ідеологія, різновидами якої є ліберальна, соціал-демократична та християнсько-демократична ідеологія. Діяльність українських центристів певною мірою є відображенням політичних систем багатьох сучасних західних держав. Доведено, що сучасний центризм здійснив перетворення з мрії та утопії до реальної можливості, наявність центристських ідей у програмах українських партій зміцнює демократичні сили та створює надійні засади для успішного руху незалежності України до світового співтовариства. Центризм як ідеологія та відповідна політична практика є базою парламентської стабільності та надійним механізмом врівноваження конкуруючих сил на системному рівні.
126. Використання мастильних матеріалів при технічному обслуговуванні фермських машин
         Доведено, що підвищити надійність та ефективність фермських машин можна шляхом раціонального використання мастильних матеріалів, а саме їх ресурсних можливостей. Розроблено спосіб, методику та устаткування для оцінки експлуатаційних властивостей даних матеріалів за комплексними показниками вибігу. Встановлено тісний кореляційний зв'язок показників вибігу з фізико-хімічними та триботехнічними показниками. За експериментальними даними запропоновано математичні моделі залежності показників вибігу від основних факторів (навантаження, температури, швидкості обертання, стану мастильного матеріалу). Визначено закономірності спрацювання мастильних матеріалів, які за нормальних умов відбуваються поступово та прямолінійно, а з досягненням граничного стану - прискорено. Зазначено, що у даному випадку в'язкість підвищується на 15 - 20 %, а вміст механічних домішок становить більше 1 %. Розроблено практичні рекомендації щодо раціонального використання мастильних матеріалів у фермських машинах, які стосуються скорочення їх номенклатури та підвищення терміну використання.
147. Біотичний зв'язок фітопатогенних бактерій з корисною та шкідливою ентомофауною грушевих насаджень
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 06.01.11 [Електронний ресурс] / В.В. Симочко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.
168. Застосування капсульованих добрив для екологічної безпеки агросистем
         Досліджено процеси вивільнення та міграції компонентів гранульованих і капсульованих мінеральних добрив у навколишньому середовищі та їх вплив на інтенсивність росту рослин з метою вирішення екологічних та економічних проблем аграрної галузі, взаємопов'язаних з застосуванням мінеральних добрив. Обгрунтовано механізм зміни коефіцієнту дифузії компоненту через полімерну оболонку залежно від pH середовища. Удосконалено математичний опис другої стадії процесу вивільнення компонента з капсульованих частинок у рідинне середовище, одержано аналітичні залежності, які дають змогу визначити коефіцієнти масопередачі процесу екстрагування з метою розрахунку товщини капсули для регулювання тривалості вивільнення компонентів капсульованих добрив залежно від pH грунтового розчину. Побудовано математичну модель для вивчення кінетики процесу екстрагування цільових компонентів з капсульованих частинок у середовище твердої інертної фази. Досліджено вплив фізико-хімічних параметрів навколишнього середовища на кінетику вивільнення компонентів капсульованих мінеральних добрив. Уперше запропоновано й випробувано технологію їх внесення для підживлення лісових насаджень за природних умов.
189. Токсико-екологічна характеристика омайту (пропаргіту)
         Досліджено токсичні властивості омайту (пропаргіту), особливостей його персистенції у довкіллі та розробці методики визначення залишкових кількостей пестициду в біосубстратах. Наведено результати хіміко-аналітичних досліджень з вивчення хроматографічних властивостей омайту та способів його виявлення на хроматографічних пластинках. Розроблено методику вызначення залишкових кількостей пестициду в об'єктах тваринного походження (м'ясо, жир, внутрішні органи, молоко, яйця) газорідинною та тонкошаровою хроматографією. Вивчено цитотоксичні та мітогенні властивості пестициду під час проведення дослідів на перещеплюваних культурах клітин. Отримано дані щодо характеру розподілення пестициду в організмі ссавців і птиці. Встановлено підсилюючу дію омайту на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів. Доведено, що досліджуваний препарат є сильно подразнюючою речовиною, а також характеризується резорбтивною дією.
210. Розробка низькоінтенсивних модифікацій двоконсольного дощувального агрегата ДДА-100МА
         Розроблено нову конструкцію водорозподільного вузла та дощувальної насадки секторної дії для використання на агрегаті ДДА-100МА. Досліджено основні показники якості поливу розробленої конструкції дощувальної насадки секторної дії діаметром отвору 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Оптимізовано типорозміри дощувальних насадок і дюз та схеми їх розміщення вздовж трубопроводу ДДА-100МА з витратами води 60, 80, 100 і 130 л/c. Визначено оптимальний напір на вході в трубопровід, типорозміри насадок і дюз вздовж трубопроводу за оптимального співвідношення H/d структури крапель дощу в діапазоні 1700 - 2400 з відносною похибкою витрат води у межах 5 %. Проведено порівняльні дослідження серійного та удосконаленого агрегата ДДА-100МА з витратами води 60, 80 і 100 л/с. Визначено агротехнічні показники та параметри енерговитрат насосно-силового агрегата ДДА-100МА, які забезпечують захист грунту від ерозії, економію палива та води.
231. Оценка основных этапов и степени завершенности аграрных реформ
         В статті приводиться класифікація перехідних періодів економіки, пропонується шкала політичних та економічних інститутів для оцінки ступеня завершеності аграрних реформ, та дається експертна оцінка рівня завершеності перетворень в АПК України.         The article is included the classifikation of charge periods of the economy, proposed the table of political & economical institutes for the valuation of ending of agrerian reforms in Ukraine.         В статье приводится классификация переходных периодов экономики, предлагается шкала политических и экономических институтов для оценки степени завершенности аграрных реформ, и дается экспертная оценка уровня завершенности превращений в АПК Украины.
252. Контрольна з БЖД
ВСТУП 2 ЧИННИКИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИРОБНИЧИЙ МІКРОКЛІМАТ 2 ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ТА УМОВИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 5 ВИСНОВОК 7 ЛІТЕРАТУРА 8
273. Правове релулювання підприємництва в Україні
Вступ. 4 І. Законодавче регулювання діяльності підприємств і підприємництва. 5 § 1. Закон України про підприємства від 27.03.91. 5 § 2. Закон України про підприємництво. 10 § 3. Економічна свобода підприємств. 13 ІІ. Підприємство як основна господарська одиниця макроекономіки. 16 § 1. Соціально-економічні й організаційні форми підприємства, його трудовий колектив. 16 § 2. Внутрішньогосподарська структура підприємства й оборот його виробничих фондів. 19 § 3. Види підприємств і їхній розвиток в умовах ринку. 23 ІІІ. Е Економічна свобода підприємств і підприємництво. Управління підприємством у сучасних умовах. 26 § 1. Управління підприємством, його господарська, економічна і соціальна діяльність. 26 § 2. Адаптація підприємства до ринкових відносин, підприємство і держава. 28 § 3. Маркетинг і менеджмент в управлінні підприємством. 30 § 4. Економічні проблеми підприємництва 32 і шляху їхній рішення. 32 Висновок. 44 Список використовуваної літератури. 45
294. Козаччина
315. Створення федерації США. Конституція 1787 р.
Вступ. 3 1. Створення федерації США. 5 2. Конституційний процес в США. 9 3. Основні положення Конституції США. 18 Висновок. 23 Використана література. 25
336. Контрольна з історії
Експансія литовців на Україну Експансія Польщі на Україну РОЗВИТОК ОСВІТИ РОЛЬ ЦЕРКВИ Церковне та культурне життя Церква-фортеця на Поділлі XV ст. Полонізація української знаті БРАТСТВА ТА ІЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ-РУСІ УКРАІНСЬКІ МІСТА РЕМЕСЛА, ПОБУТ, ЗВИЧАЇ.
357. Контрольна з економіки
1. Економічний рост, сутність, види. 3 2. Показники економічниго росту. 5 3. Джерела економічниго росту. 7 Використана література 10
378. Анна Ахматова
399. Материал по психологии
1. Мотивационный конфликт 1 2. Индивидуальные особенности личности и мотивация 1 Литература 2
420. Питання з економіки
План: 1. Внутрішнє середовище організації. 2. Ресурсна концепція стратегії розвитку фірми. 3. Прибуток у складі первинних доходів підприємства. 4. Управління якістю продукцією, як інструмент інновації на підприємстві. 5. Функція планування в менеджменті. 6. Функціональна та виробнича стратегія на підприємстві. 7. Головні теорії мотивації 8. Мотивація її значення в менеджменті 9. Види організаційних структур підприємства. Їх порівняльна характеристика 10 Види цін: базисна, ціни виробників. Ціни покупців, поточні, незмінні. 11. Система менеджменту якості Iso 9000. Головні складові цієї системи 12. Ресурсна характеристика організації

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua