От партнеров

Заказать работу

От партнёров

www.toolsclub.com.ua

Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Правовий статус установи як учасника господарських відносин
         Висвітлено зміст поняття установи як учасника господарських відносин, з'ясовано її функціональне призначення та організаційно-майнові ознаки (унітарний устрій, некомерційний статус, обов'язковість повного або часткового фінансування власником, володіння правом оперативного управління відносно закріпленого майна). Досліджено господарсько-правовий статус установи як різновиду некомерційних організацій. Розглянуто питання, пов'язані з проблемою визначення її речових прав. Сформульовано пропозиції щодо узгодження фінансового та господарського законодавства України з метою розширення розпорядницьких повноважень бюджетних установ відносно коштів, одержаних ними в результаті господарської діяльності. Аргументовано необхідність законодавчого закріплення дозволених установам усіх форм власності за вичерпними переліками. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення правового статусу установ з питань їх господарської компетенції та механізму реалізації субсидіарної відповідальності власника (держави або територіальної громади) за зобов'язаннями бюджетної установи.
42. Розвиток державного аудиту в Україні
         В статье рассмотрены проблемы развития государственного аудита как новой формы государственного финансового контроля. Показаны направления и методические подходы аудита эффективности использования бюджетных ресурсов и деятельности отдельных предприятий (на примере предприятий жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской области). Ист. 9.         У статті розглянуті проблеми розвитку державного аудиту як нової форми державного фінансового контролю. Показані напрямки й методичні підходи аудиту ефективності використання бюджетних ресурсів та діяльності окремих підприємств (на прикладі підприємств житлово-комунального господарства Дніпропетровської області). Дж. 9.         The article deals with the problems of the state audit development as a new form of financial state control. There were thown new methodical approaches to the effectivness of audit in budget resources usage and in the separate enterprises' activity ( some enterprises of municipal service of Dniepropetrovsk region were taken as the example). Ref. 9.
63. Системні зв'язки юридичних джерел права
         Досліджено систему юридичних джерел права, визначено її сутність, поняття, види. Запропоновано включити до складу даної системи крім традиційних (нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий звичай, правовий прецедент), нетрадиційні джерела права (принципи права, корпоративні джерела права, релігійно-правові тексти тощо). Обгрунтовано застосування співвідношення "система права" - "система джерел права", які співвідносяться як форма та зміст. Проаналізовано роль системи юридичних джерел права як підсистеми правової системи. Виділено та розглянуто мережу системних зв'язків (генетичних, функціональних і структурних), що забезпечують цілісність системи джерел права. Відзначено необхідність взаємодії різних видів джерел права для ефективного функціонування правової системи.
84. Теоретичні закономірності дії правових приписів
         Висвітлено основі концептуальні підходи щодо обгрунтування сутності правового припису. Вперше в Україні створено класифікацію правових приписів за юридичною силою. Запропоновано визначення даного поняття як державно-владного веління загального характеру, що міститься у тексті нормативно-правового акта та якому притаманні елементність, цілісність, логічна завершеність та формальна визначеність. Встановлено спільні ознаки та відмінності між правовими нормами та приписами, охарактеризовано їх своєрідність. З'ясовано теоретичні закономірності дії правових приписів у часі, просторі та за колом осіб. На підставі аналізу нормативних джерел та вітчизняного досвіду юридичної діяльності встановлено особливості дії правових приписів у процесі правозастосування та її залежність від форми реалізації.
105. Соціальні механізми формування стилів життя в контексті феміністичної парадигми
         Досліджено питання щодо концептуальних впливів соціальних механізмів на формування стилів життя з урахуванням гендерної компоненти на базі феміністичного аналізу. Розкрито специфіку застосування феміністичної парадигми для комплексного дослідження стилів життя й соціальних механізмів їх формування. Розкрито суть поняття "стиль життя" з урахуванням гендерних характеристик. Розкрито структуру стилів життя та визначено різні їх типи. Описано гендерні репрезентації життєвих стилів. Проаналізовано суть поняття "соціальний механізм формування стилів життя за критерієм функціональної спрямованості. Наведено характеристику соціальних механізмів формування стилів життя з застосуванням гендерно-означеного підходу. Здійснено аналіз феміністичної методології у соціології як основи дослідження стилів життя. Проведено емпіричне дослідження стилів життя молоді за методом глибинних напівструктурованих біографічних інтерв'ю. Запропоновано методичні рекомендації застосування зазначеного методу для здійснення досліджень стилів життя.
126. Соціально-адекватний менеджмент: концептуалізація моделі
         Визначено сутність, структуру та зміст соціально-адекватного менеджменту, його роль в аспекті трансформаційних процесів, що відбуваються в українському суспільстві. З точки зору адекватного менеджменту проаналізовано типи соціальних організацій, стилі управління та визначено умови набуття останніми ознак соціальної адекватності. Розглянуто питання адекватності психологічного типу менеджера управлінським функціям, забезпечення професіографічних досліджень управлінської діяльності, розроблено професіограму менеджера. Розкрито соціально-психологічні умови впровадження моделі соціально-адекватного менеджменту з урахуванням головних рис національного менталітету та його регіональних складових.
147. Вплив стрептокінази на активаційну ланку системи фібринолізу
         З використанням модельних систем in vitro та in vivo проаналізовано вплив стрептокінази на механізми регуляції активності та взаємодії компонентів системи фібринолізу. Досліджено параметри тканниного активатора плазміногена, інгібітора активаторів плазміногена I типу (ПАІ-1) та їх взаємодію. Вивчено наступні компоненти системи зсідання крові: фібриноген, розчинний фібрин, продукти деградації фібрину та тромбін. Встановлено, що активність і концентрація тканинного активатора плазмінногена значно підвищується (майже в 3,5 рази) через 1 год після введення стрептокінази у всіх модельних системах in vitro, а в подальшому даний показник наближається до норми. На підставі одержаних даних виявлено активацію системи фібринолізу, пов'язану зі зростанням концентрації тканинного активатора плазміногена в руслі крові та відповідно компенсаторним підсиленням його інгібування. Показано здатність стрептокінази впливати на судинно-тромбоцитарну ланку системи гемостазу без участі плазміногена, внаслідок якої відбувається значне вивільнення тканинного активатора плазміногена та інгібітора активаторів ПАІ-1.
168. Дослідження рістстимулюючих властивостей лізоензимного препарату Streptomyces recifensis variant lyticus
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Н.П. Чорногор; НАН України, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 1998. — 17 с. — укp.
189. Одержання біологічно-активного пролактину людини із використанням бакуловірусної експресійної системи
         Проведено дослідження експресії рекомбінантного пролактину людини з використанням бакуловірусної експресійної системи (ББС). Розроблено лабораторну методику одержання та очищення біологічно-активного рекомбінантного пролактину людини. Вперше здійснено синтезування рекомбінантного PRL людини в бакуловірусній експресійній системі на основі вірусу ядерного поліедрозу (ВЯП) Malacosoma neustria (Mane). Сконструйовано рекомбінантні бакуловіруси, що забезпечують експресію внутрішньоклітинного та секретованого рекомбінантного пролактину людини у клітинах комах. Визначено умови культивування клітин, інфікування їх вірусом. Встановлено оптимальний післяінфекційний період для збору клітин і середовища з метою досягнення максимальних рівнів експресії пролактину. Розроблено методи очищення біологічно-активного рекомбінантного пролактину людини, що дозволяє одежати дві форми рекомбінантного гормону - внутрішньоклітинну та секретовану у кількостях 60 мг та 10 мг білка відповідно на один літр поживного середовища.
210. Плітка (Rutilus rutilus L.) Каховського водосховища та її промислове значення
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.10 [Електронний ресурс] / Тимофій Васильович Спесівий; Інститут рибного господарства. — К., 2006. — 20 с.: рис. — укp.
231. Протонна рухливість у модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново-нуклеїнових комплексах та її можливе біологічне значення
         Теоретично та експериментально вивчено фізико-хімічні властивості модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново-нуклеїнових комплексів, що залежать від протонної рухливості, проаналізовано їх можливу біологічну значущість. Висвітлено елементарні молекулярні механізми управління таутомерним статусом нуклеотидних основ через протонування та специфічну взаємодію з карбоксилат-іоном. Одержано повне сімейство точкових контактів електронейтральної та депротонованої карбоксильної групи амінокислот з низкою канонічних і модифікованих нуклеотидних основ. Показано, що електронейтральна карбоксильна група, на відміну від карбоксилат-іону, не провокує у вакуумі перехід основ у рідкісну таутомерну чи протоновану форму. Встановлено природу структурних переходів полі(C) і полі(dC), спричинених протонуванням. Зафіксовано неканонічні внутрішньомолекулярні H-зв'язки у 6azaCyd та в одноланцюгових полі(A), полі(C) і полі(dC). Досліджено кислотно-лужні властивості низки модифікованих нуклеотидних основ.
252. Розробка технології денітрифікації підземної води у реакторі з фіксованою біоплівкою
         Розроблено біотехнологію очищення підземних вод від нітратів, яка базується на використанні денітрофікуючих бактерій Paracoccus denitrificans, які закріпляються на поверхні обраного носія та здійснюють автотрофну та гетеротрофну денітрифікації. Вибір оптимального носія проведено за розробленими флуоресцентними методами визначення гідрофобності поверхонь у системах біологічного очищення підземної води. Запропонований метод дає змогу обирати носія з найбільшою гідрофобністю поверхні, яка згідно з результатами дослідів сприяє максимальній адсорбції біомаси денітрофікуючих бактерій в об'ємі носія. Запропоновано використання чистої культури денітрофікуючих бактерій P. denitrificans, які знижують ризик потрапляння в питну воду неідентифікованих та потенційно небезпечних для здоров'я людини мікроорганізмів. Відзначено, що застосування запропонованого методу гетеротрофної денітрифікації дає змогу значно швидше сформувати біоплівку на поверхні носія, інтенсифікувати процес біологічної денітрифікації та підвищити його швидкість на 20 % у порівнянні з існуючими технологіями біологічного очищення підземних вод від нітратів.
273. Роль лімнеїд у поширенні трихобільгарціозного церкаріозу в Україні
         Встановлено, що у поширенні трихобільгарціозного церкаріозу в Україні беруть участь 6 видів родини Lymnaeidae. Обговорено поширення природних вогнищ цього захворювання, спосіб зараження, клінічну картину, профілактику та лікування.
294. Роль лімфоцитарних кейлонів у реалізації імунного гомеостазу
         Вивчено особливості змін імунологічної реактивності організму та стану клітинних мембран лімфоцитів у разі застосування лімфоцитарних кейлонів, отриманих з різних популяцій лімфоцитів і кейлонів, що мають фазову клітинну специфічність. Розроблено новий напрямок - визначення стану лімфоцитарної кейлонної системи у нормі та за різних захворювань організму для інтегральної диференціації ступеня ушкодження різних ланок імунної системи та її потенційних можливостей, що необхідно для діагностики, імунокорекції та профілактики. Висвітлено новий метод визначення ступеня тяжкості гострої променевої хвороби та стану імунної системи у разі інших захворювань. Встановлено, що лімфоцитарні кейлони мають фазову та вузьку клітинну специфічність.Обгрунтовано можливість використання кейлонів як природних антиоксидантів. Запропоновано використовувати лімфоцитарні кейлони як діагностичні препарати для оцінки порушень імунної системи.
315. Роль чутливості мітохондріальної пори до індукторів її відкриття та експресії bax в розвитку функціональних змін серця при старінні
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Рудик; НАН України; Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 20 с.: рис. — укp.
336. Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії залізобетону
         З використанням результатів експериментально-теоретичних досліджень розроблено засади прикладної деформаційної теорії для залізобетону стрижневих систем, яка базується на реальних діаграмах деформування бетону й арматури за різного напружено-деформованого стану та зовнішніх дій. Експериментально визначено закономірності впливу режиму навантаження (одно- і двоосьового стискання, градієнта напружень, повторюваних навантажень високого рівня та тривалої дії навантаження високого рівня) і технологічних факторів на параметри діаграми стискання бетону у широкому діапазоні зміни його міцності та поведінку залізобетонних елементів під навантаженням. Запропоновано аналітичні залежності для визначення параметрів діаграм деформування бетону за різних режимів навантаження, а також на базі деформаційного методу аналітичний апарат для визначення напружено-деформованого стану нормальних перерізів (двотаврового, круглого та кільцевого) звичайних і попередньо напружених згинних і позацентрово стиснутих залізобетонних елементів за різних режимів навантаження. Наведено рекомендації щодо нормування параметрів діаграм деформування бетону для розрахунку залізобетонних елементів за двома групами межових станів. Розроблено метод "трьох кривизн" для визначення несучої здатності нерозрізних залізобетонних балок і балок на деформівній основі. Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій і елементів об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС, будівлі вокзалу "Київ-Пасажирський", супермаркету "МЕТРО" в м.Харкові.
357. Містобудівні принципи і методи формування системи паркування легкових індивідуальних автомобілів в крупних та найкрупніших містах України (на прикладі м.Києва)
         Запропоновано визначення місць паркування автомобілів як функціональної підсистеми у структурі транспортного обслуговування в містах, обговорено особливості паркування автомобілів. Виявлено перспективні тенденції розвитку містобудівних факторів та умов, що впливають на її формування, встановлено основні параметри подальшого розвитку. Розроблено методи дослідження та організації системи паркування, зокрема: визначення потреби в місцях паркування легкових індивідуальних автомобілів; розміщення їх в плані міста; визначення типу стоянок (в тому числі оцінок можливості організації вуличних стоянок, вибору їх типу в економічному аспекті та екологічного впливу роботи).
378. Особливості роботи мікропаль у пробитих свердловинах, виготовлених за допомогою пневмопробійників
         Удосконалено технологію виготовлення мікропаль за допомогою пневмопробійника з розширенням у нижній частині із втрамбованого жорсткого матеріалу. Експериментально досліджено процеси формування розширення, зони ущільненого грунту, залежність несучої здатності мікропаль від об'єму розширення. Напружено-деформований стан системи "мікропаля-основа" оцінено з використанням рішення пружно-пластичної задачі за допомогою методу скінченних елементів. Характеристики грунту встановлено у кожному скінченному елементі на основі стандартних лабораторних методів його досліджень. Розроблено динамічний метод контролю виготовлення та визначення несучої здатності мікропаль, а також методику підрахунку енергоресурсів на їх виготовлення.
399. Повітророзподіл зустрічними неспіввісними круглими струминами
         Наведено результати експериментальних досліджень повітророзподільного пристрою з використанням у вентиляційній техніці зустрічних неспіввісних повітряних струмин для створення рівномірного результуючого повітряного потоку. Проведено чотирифакторний експеримент, побудовано відповідну номограму та отримано аналітичні розрахункові залежності. Отримані результати досліджень дають змогу проводити інженерні розрахунки повітророзподілу зустрічними неспіввісними круглими струминами за різних геометричних параметрів припливної системи та співвідношень витрат повітря у повітропроводах.
420. Принципи кооперування бейсбольних споруд в системі існуючої забудови
         Запропоновано основні принципи кооперування бейсбольних споруд в системі існуючої забудови, та визначено основні прийоми кооперування тренувальних бейсбольних та софтбольних майданчиків з існуючими спортивними ядрами.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua