От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Перечень материалов: статьи, книги, рефераты...
21. Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст.
         У контексті суспільно-політичних змін 1920-х рр. розглянуто процес формування студентства Радянської України. Визначено мету, напрямки та наслідки державної політики щодо навчання та виховання студентської молоді. Простежено зміни кількісного, соціального, національного та статевого складу студентства, встановлено фактори, що їх обумовлювали, а також наслідки даних зрушень. Відзначено зростання загальної кількості студентів, збільшення питомої ваги українців, жінок та поступове зростання частки членів ЛКСМУ та КП(б)У. Особливу увагу приділено дослідженню студентського побуту. Охарактеризовано матеріальне становище молоді, визначено основні напрямки вирішення економічних проблем студентства. Відзначено негативний вплив тяжкого матеріального становища студентства на стан здоров'я молодого покоління та академічну успішність. Простежено зміни у системі навчання студентської молоді протягом першого радянського десятиріччя, відзначено ігнорування досягнень дореволюційного періоду, встановлено позитивні та негативні риси радянської системи вищої освіти. Обгрунтовано визначальний вплив ідеологічних настанов правлячої партії на громадську діяльність навчальних закладів. Зроблено висновок про важливу роль студентства у суспільно-політичному житті республіки.
42. Українське селянство в соціально-економічній структурі суспільства на початку XX ст.
: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Юрій Іванович Вовк; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
63. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок
         Здійснено комплексне наукове дослідження проблеми кримінально-правової охорони представників влади та громадськості, які охороняють правопорядок. Доведено, що основні склади злочинів, передбачених ст. 342, 343, 345, 347 - 349, 350, 352 Кримінального кодексу, побудовані законодавцем з використанням типової юридичної конструкції. Досліджено загальні об'єктивні і суб'єктивні ознаки, передбачені цією конструкцією. Визначено особливості окремих посягань на представників публічного управління. Проведено системний аналіз санкцій у ст. 342, 343, 345, 347 - 349, 350, 352 Кримінального кодексу і встановлено закономірності побудови санкцій у цих нормах. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України та практики його застосування.
84. Правова природа адміністративного огляду, що здійснюється працівниками міліції
         Здійнено комплексне дослідження проблеми правового регулювання та застосування органами міліції адміністративного огляду й обшуку у контексті забезпечення прав людини та громадянина, підданого цим заходам адміністративного примусу. Обгрунтовано необхідність введення до правового обігу нового терміна "адміністративний огляд" і "адміністративний обшук". Визначено коло посадових осіб органів внутрішніх справ, функціональні обов'язки яких передбачають право застосовувати ці заходи адміністративного примусу, розкрито її компетенцію. Проведено теоретичний аналіз механізму адміністративно правового регулювання адміністративного огляду й обшуку. Комплексно охарактеризовано підстави та теоретико-правові засади процесуальної форми адміністративного огляду й адміністративного обшуку. Розкрито юридичні гарантії прав громадян, до яких застосовано адміністративний обшук. Сфомульовано науково обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного адміністративного й адміністративно-процесуалього законодавства у частині регулювання адміністративного огляду й адміністративного обшуку.
105. Енергоекономічна оцінка технологій виробництва зерна
         На підставі результатів енергетичного й економічного оцінювання визначено оптимальні варіанти технологій для підвищення ефективності виробництва зерна в Україні. Обгрунтовано доцільність врахування економічного й енергетичного аспектів у даному виробництві, що дозволяє раціонально використовувати енергетичні та матеріальні ресурси, а також більш об'єктивно оцінювати виробничу діяльність сільськогосподарських товаровиробників. Визначено вплив основних факторів інтенсифікації на енергетичну й економічну ефективність технологій виробництва зерна. Надано оцінку економічній і енергетичній ефективності ресурсозберігаючих технологій за умов Лісостепу України. Наведено рекомендації щодо впровадження інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій виробництва зерна.
126. Інституційні форми розвитку конкурентних відносин
         Досліджено інституційні форми розвитку конкурентних відносин в економіці України. З'ясовано необхідність застосування інституційного підходу до вивчення конкуренції. Розроблено модель "інституційне середовище - конкурентне середовище - конкурентні відносини". Вивчено монополії радянського типу й інституційні відмінності переходу України до конкурентного ринку. Виділено п'ять блоків проблем інституційного середовища. Досліджено стан конкурентного середовища та визначено основні інституційні перепони, що заважають вільному руху капіталу на міжгалузевому та внутрішньогалузевому рівнях. Висвітлено шляхи подолання інституційних обмежень конкуренції з урахуванням спрямованості розвитку, існуючих мультигенерацій, реалізації інтересів груп інституційних новаторів, реформи системи галузевої, регіональної та горизонтальної державної допомоги галузям промисловості.
147. Природа і механізм трансформації банківських ресурсів
         Досліджено природу та механізм трансформації банківських ресурсів на мікро- та макрорівнях. Розроблено імовірнісну модель, що відображає природу і механізм формування умовно-постійної частини поточних пасивів як прояв "банківського ефекту" та дозволяє встановити кількісні взаємозв'язки у канонічному вигляді. Визначено механізм стабілізації змінної частини поточних пасивів за методом короткострокових запозичень. Розглянуто механізм трансформації сукупності короткострокових депозитів у довгострокові ресурси за методом послідовних заміщень. Доведено, що наявність дрібних, середніх і великих клієнтів необхідна для формування ресурсів зі стабільною складовою. Запропоновано враховувати вплив варіативності капіталу банку на трансформацію тимчасових коштів. Обгрунтовано необхідність обліку ресурсних ризиків у банківській діяльності, запропоновано їх класифікацію. Теоретично обгрунтовано моделювання процесів трансформації банківських ресурсів на макрорівні. Установлено, що довгострокові банківські ресурси, спрямовані на фінансування реального сектора економіки, витісняються короткостроковими коштами. Банки виконують місію відтворення довгострокових ресурсів за допомогою трансформації. Обгрунтовано, що цілеспрямоване та комплексне управління процесом трансформації може стати однією з головних умов досягнення збалансованого економічного зростання.
168. Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки
         Теоретично обгрунтовано засади проектування дидактичних об'єктів, категорій і понять концепції проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки. Сформульовано визначення поняття "професійно орієнтована дидактична система підготовки бакалаврів економіки". Розроблено й обгрунтовано структурно-функціональні моделі дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки, складовою якої є упорядкована множина взаємопов'язаних та взаємозумовлених цілісних структурних і функціональних компонентів, поєднаних спільними цілями та завданнями, спрямованими на успішну професійну підготовку особистості майбутнього бакалавра економіки. Здійснено теоретичне та методичне обгрунтування впливу проекту цієї системи на її кінцевий результат - рівень професійної підготовки бакалавра економіки, зумовлений його особистісною спрямованістю, мотивами, суб'єктністю, професійною компетентністю та креативними вміннями. Удосконалено систему показників і критеріїв якості дослідженої дидактичної системи на базі міжнародних стандартів серії ISO 9001, що зведено до двовимірної матричної моделі (показники: аналіз контрактів; управління проектуванням, документами, підготовкою студентів; ідентифікація та відслідковування; управління процесами, контролем, невстигаючими студентами; форми та способи збереження документів; внутрішній аудит якості; навчання проектантів; обслуговування; статистичні методи, критерії: якість результату, змісту, технологій, оцінювання, організації та персоналу). Запропоновано положення, що якість проектованої системи визначається змістовим наповненням процесу вдосконалення проектувальної майстерності науково-педагогічних працівників шляхом корпоративного навчання.
189. Закономірності морфофункціональної організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій
         У порівняльному аспекті здійснено комплексні дослідження (анатомічні, гістологічні, ембріональні, біохімічні) морфофункціональної організації травної системи птахів різної трофічної спеціалізації. Теоретично обгрунтовано найважливіші групи факторів, взаємопов'язаних з особливостями локомоції (польотом), трофікою та кормодобувним стереотипом, які впливали у процесі еволюції та становлення морфологічної організації травної систем птахів. Значну увагу приділено виявленню компенсаторних факторів в організації травної системи птахів. Обгрунтовано положення про відносну універсальність її будови, лабільність травних ферментів та їх високу активність. На підставі узагальнених даних щодо морфофункціональної організації та процесу травлення у птахів, взаємопов'язаних зі складністю рельєфу слизової оболонки кишечнику, з наявністю чи відсутністю симбіотичного травлення, активністю ферментів підшлункової залози та механізмами пролонгації контакту травних ферментів з хімусом розроблено положення про дві головні стратегії травлення у птахів з маргінальними трофічними спеціалізаціями. Показано роль і значення наявності у будові травної системи птахів анцеснтральних та просунутих ознак. Обгрунтовано висновок про високу адаптивну й еволюційну пластичність представників класу Aves та "потенційну" поліфагію у більшості представників класу, оптимістичний прогноз щодо виживання більшості видів пахів в урбанізованих і трансформованих ландшафтах.
210. Фізіологія симбіозу систем Bradyrhyzobium sp. (Lupinus) - Lupinus L.: алелопатичний аналіз
: автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.12 [Електронний ресурс] / Світлана Василівна Пида; Уманський держ. аграрний ун-т. — Умань, 2007. — 44 с. — укp.
231. Особливості взаємодії водонасичених основ, що мають властивості повзучості, з будинками і спорудами
         Експериментально досліджено зміну в часі напружено-деформованого стану системи водонасичена основа, що має властивість повзучості - фундамент - споруда стосовно до споруд на окремо стоячих і плитних фундаментах. У межах моделей пружної водо- та неводонасиченої основи, грунтовий скелет якої має властивість повзучості, одержано функції впливу для граничних чотирикутних і трикутних елементів. У загальному вигляді у межах теорій взаємозалежної фільтраційної консолідації, спадкової повзучості та старіння одержано системи канонічних рівнянь методу переміщень, що дозволяють визначити напружено-деформований стан системи водонасичена основа - фундамент - споруда у разі врахування чинника повзучості грунтового скелета основи. Розглянуто методи розв'язання систем канонічних рівнянь методу переміщень.
252. Системи повітророзподілення при зональній вентиляції турбінних відділень АЕС
         Розглянуто проблеми створення компактних і енергоефективних систем повітророзподілення для забезпечення нормативних параметрів повітря в турбінних відділеннях АЕС. Розроблено математичну модель повітрообміну в даних приміщеннях. Показано, що для досягнення максимальної ефективності повітрообміну слід подавати повітря струминами, що інтенсивно затихають і не взаємодіють з конвективними потоками від тепловидільного обладнання. Запропоновано математичну модель струмини, що настилається на опуклу циліндричну поверхню. Розроблено конструкції кінцевих і транзитних повітророзподільників ежекційних тангенціальних (ПЕТ) з використанням взаємодії струмин, що настилаються на опуклу поверхню та забезпечують рівномірне розподілення повітря в межах характерних зон приміщення. Наведено методику розрахунку систем припливної вентиляції з використанням повітророзподільників ПЕТ.
273. Системне проектування механізму врівноваження поршневого компресора
         Викладено сучасний підхід до організації процесу проектування механізму руху поршневого компресора, визначено етапи та стратегію проектування. Розроблено системну модель механізму руху даного компресора, наведено перелік елементів, що реалізують його функціональне призначення, описано інтегровану модель їх геометричних розрахунків і розрахунків на міцність, а також структурно-функціональну модель інформаційної системи автоматизації проектування. Висвітлено основні геометричні характеристики деталей механізму руху компресора, що допомагають провести гнучку параметризацію і створити типорозмірні ряди твердотільних моделей механізму руху.
294. Методи оцінки інтермодуляційних завад при множинних впливах на вхідні каскади радіоприймального пристрою
         Розроблено методику оцінки рівнів інтермодуляційних завад за умов множинного впливу сигналів на вхідні каскади радіоприймального пристрою. Запропоновано методи підвищення точності розрахунку рівнів інтермодуляційних завад високих порядків, засновані на представленні характеристики нелінійного елемента високочастотного тракту радіоприймального пристрою декількома зонами з різними характеристиками нелінійності. З метою скорочення розмірності розв'язуваної задачі запропоновано проводити поетапну оцінку виникнення інтермодуляційних завад від формованих підмножин РЕЗ, сигнали яких істотно впливають на рівень даних завад.
315. Підвищення спектральної ефективності модемів з багатосмуговим передаванням символів
         Одержано аналітичні вирази для розрахунку пропускної здатності кіл електропровідних кабелів транспортної мережі та швидкості передавання модемів. Показано, що швидкість передачі малосмугової системи передавання дискретної інформації (СПДІ) несуттєво відрізняється від швидкості передачі багатосмугової СПДІ. Вирішено задачу максимізації швидкості передачі СПДІ для малого числа каналів за лімітованого значення середньої потужності передавача за рахунок оптимізації ширини смуги частот сигналу модема. Встановлено аналітичний взаємозв'язок між збільшенням допустимої захищеності та величиною відхилення фаз несучої та тактової частот від оптимальних значень. Показано можливість зменшення допустимої захищеності за допомогою взаємної компенсації фаз несучого та тактового коливань. Вирішено задачу мінімізації міжсимвольної та міжканальної інтерференції за наявності залишкової погрішності корекції амплітудно-частотних характеристик тракту за рахунок вибору оптимального значення фази несучого коливання демодулятора.
336. Етнічна історія стародавнього Еламу (V - cередина I тис. до н.е.)
         Проведено комплексне дослідження етнічної історії стародавнього Еламу, що охоплює період з V тис. до н.е. до середини I тис. до н.е. Розглянуто процес етноконсолідації еламітів - давнього народу, що мешкав у доарійську епоху на Південному Заході Ірану та разом з шумерами та семітами-аккадцами сформував найдавнішу у світі цивілізацію - месопотамську. На підставі порівняльного аналізу даних різних наукових галузей (археології, лінгвістики) та дослідження письмових джерел визначено сутність процесу етногенезу еламітів - етноконсолідації спільнот, що мали спільні елементи в культурі та спілкувалися за допомогою еламських діалектів, у відносно єдину етнічну спільноту. Визначено фактори, що сприяли її об'єднанню та збереженню протягом тривалого історичного періоду (еламські писемні джерела зв'явилися наприкінці III тис. до н.е., зникли у I тис. до н.е.). Зроблено висновок, що еламіти, завдяки сприятливим природно-географічним умовам та соціальному прогресу, створили багату культуру, але в силу свого сусідства з Дворіччям, держави якого прагнули до експансії на інші території внаслідок обмеженості природних ресурсів для розвитку цивілізації, сформованої в епоху енеоліту, нерідко ставали не лише об'єктом політичної експансії, але й у значній мірі асимілювалися в культурному відношенні з давніми етносами Месопотамії. Встановлено, що джерелом еламської самобутності є гірська долина Аншану, на якій в епоху Ахеменідів знаходився Персеполь. З'ясовано, що після розгрому Еламу асирійцями Аншан захопили перси, що обумовило виникнення процесу асиміляції еламітів. Встановлено, що слабка етнічна консолідація еламської спільноти, що мешкала у відносно ізольованих одне від одного гірських долинах і на Сузіанській рівнині, відсутність єдиного пантеону, релігійного центру, багатої літературної традиції, шумеризація та аккадизація є основними причинами асиміляції еламітів.
357. Роль Йорданії у близькосхідному конфлікті (1947 - 1999 рр.)
         Здійснено комплексне дослідження причин динаміки арабо-ізраїльського конфлікту. Розглянуто основні схеми перетворного процесу в рамках врегулювання близькосхідного протистояння у 1940 - 1990 рр. Визначено ступінь впливу йорданського фактора на мирний процес у регіоні. Вивчено феномен прямих палестино-ізраїльських і йордано-ізраїльських переговорів, які проводились уперше за час існування самого конфлікту. Констатовано, що вступ Йорданії у мирний процес був закономірним кроком, який був зумовлений прихильністю йорданівського керівництва до реалістичного та зваженого підходу щодо проблем війни та миру, його намаганням базуватися на міжнародному праві та діяти у злагоді зі світовим співтовариством.
378. Тимчасові козацькі формування Лівобережної України в XIX ст.: організація, склад, служба
: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Федір Федорович Стоянов; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2007. — 20 с. — укp.
399. Формування та розвиток міст Чехії (1197-1306 рр.)
: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / Тарас Іванович Олексієвець; Київський славістичний ун-т. — К., 2007. — 19 с. — укp.
420. Формування колективістської спрямованості підлітків у дитячому об'єднанні
: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 [Електронний ресурс] / Олена Віталіївна Боровець; Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Ссылки 21 - 40 из 47318
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua