От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Економічний механізм формування ринку картоплі : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Н.М. Буняк; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Коротко

Економічний механізм формування ринку картоплі

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:46:30
Описание
         Досліджено проблеми удосконалення економічного механізму формування аграрного ринку, обгрунтовано конкретні наукові та практичні рекомендації стосовно розвитку ринку картоплі. Проаналізовано його сучасний стан, особливості формування та функціонування в Україні та, зокрема, на Чернігівщині. Проведено порівняльний аналіз економічної ефективності виробництва картоплі в різних господарських формуваннях, у тому числі особистісних підсобних господарствах населення. Досліджено проблеми попиту та пропозиції за регіонами країни, а також фактори, які їх обумовлюють. Розраховано обсяги потреб виробництва та напрями використання картоплі в державі, нормативи витрат на виробництво цієї культури.
См. также:
 • Економічний аналіз формування і функціонування ринку картоплі

           Висвітлено економічний зміст категорій "ринок" та "економічний механізм", розглянуто методологічні засади маркетингового дослідження та аналізу кон'юнктури ринку картоплі. Досліджено сучасний стан розвитку галузі картоплярства в Україні. Наведено оцінку економічної кон'юнктури та тенденцій її розвитку в Чернігівській області. Проаналізовано економічну ефективність виробництва картоплі у різних типах господарських формувань. Визначено напрями підвищення конкурентоспроможності її виробництва та розроблено заходи щодо розвитку інфраструктури галузевого ринку. Визначено економічний механізм його формування та функціонування за умов реструктуризації економіки та реформування картоплепродуктового підкомплексу України на базі раціонального поєднання ринкового та державного регулювання.

 • Економічний механізм формування ринку праці

           Розкрито соціально-економічні аспекти функціонування та формування ринку праці. Досліджено механізми вдосконалення системи державного регулювання ринку праці та розглянуто перспективні напрями кадрової стратегії. На підставі одержаних результатів запроваджено ефективний механізм формування ринку праці. Запропоновано методи регулювання ринку праці з метою забезпечення ринкової рівноваги з урахуванням повного задоволення потреб населення в роботі та реалізації права на працю кожного громадянина. Розроблено пропозиції щодо запровадження економічного механізму формування ринку праці, який дозволяє завдяки дії існуючих і введенню у практику нових ринкових механізмів відпрацювати еластичний та чинний механізм досягнення ефективної зайнятості населення.

 • Економічний механізм формування і функціонування ринку молока

           Наведено результати дослідження економічного механізму ринку молока і молокопродуктів Хмельниччини. Проведено аналіз регіонального економічного середовища на цьому ринку. Охарактеризовано споживчий попит і пропозицію на молочні продукти, конкурентоспроможність їх виробництва. Удосконалено підходи й інструменти державного регулювання ринку молокопродуктів шляхом створення умов для розвитку ефективної пропозиції та формування платіжоспроможного попиту населення. Визначено напрямки формування та функціонування молокопродуктового підкомплексу на найближчу перспективу з урахуванням заходів, запропонованих для вдосконалення дії економічного механізму у молочній галузі АПК регіону. Здійснено короткотерміновий прогноз споживання молока та молочних продуктів. Визначено прогнозні рівні індивідуального та сукупного попиту на ці продукти з урахуванням змін у чисельності населення регіону та його доходи.

 • Економічний механізм формування та функціонування ринку зерна в Україні

           Розглянуто теоретико-методологічні основи формування та функціонування ринків зерна і зернопродуктів. Проаналізовано розвиток зернового ринку України за три останні десятиріччя, визначено тенденції у світовій торгівлі зерном і місце України на світовому ринку. Розроблена методика оцінки ефективності економічних механізмів і на її основі здійснено оцінку механізмів регулювання зернового ринку 90-х років. З урахуванням прогнозної кон'юнктури зернових ринків опрацьовані економічні механізми ринків продовольчого і фуражного зерна та ринку насіння на перспективу до 2000-2005 рр.

 • Економічний механізм формування ринку сільськогосподарських земель в Україні

           Обгрунтовано теоретико-методологічні засади економічного механізму формування ринку земель сільськогосподарського призначення, узагальнено досвід регулювання земельних відносин у зарубіжних країнах і проведення земельних реформ у постсоціалістичних країнах. Визначено головні напрямки формування економічного механізму становлення земельного ринку в Україні. Розглянуто умови та порядок укладання цивільно-правових земельних угод. Виявлено позитивні та негативні моменти укладання даних угод за сучасних умов. Розроблено процедуру проведення земельного конкурсу як головного засобу продажу сільськогосподарських земель. Визначено головні складові повноцінного ринку землі у сільському господарстві.

 • Економічний механізм формування і функціонування ринку цукру в Україні

           Здійснено теоретико-методологічні узагальнення економічної суті й необхідності поєднання ринкового й економічного регулювання ринку аграрної продукції як умови забезпечення продовольчої безпеки країни. Обгрунтовано структуру економічного механізму регулювання ринку цукру у сучасний період. Проаналізовано тенденції розвитку світового ринку даної продукції, що їх обумовлюють, місце України на ньому, економічні передумови функціонування бурякоцукрового підкомплексу України. Висвітлено засади державного управління внутрішнім ринком цукру й узагальнено економічні відносини бурякосійних господарств з цукровими заводами. Для системи економічного механізму регулювання ринку цукру запропоновано заходи підтримки галузі, формування фінансово-кредитного механізму, цінової політики та системи страхування, напрями стимулювання інвестиційних процесів і регулювання експортно-імпортних операцій у бурякоцукровій галузі. Висвітлено методичні підходи щодо врахування якості цукрових буряків за цінами реалізації. Обгрунтовано напрямки забезпечення об'єктивності встановлення рівня якості сировини та формування оптимальної сировинної зони переробних підприємств. Розглянуто методологічні та практичні підходи до удосконалення розподілу кінцевого продукту в інтеграційних об'єднаннях галузі.

 • Організаційно-економічний механізм формування і розвитку продовольчого ринку України

           Визначено специфіку аграрної сфери виробництва та руху продовольства, а також досліджено принципи формування його ринку, висвітлено інфраструктуру аграрних ринків світу. Проведено аналіз аграрної сфери виробництва як базового чинника формування продовольчого ринку. Досліджено економіко-організаційний механізм насичення даного ринку, оцінено його сучасний стан, визначено умови та чинники формування. Розглянуто найвагоміші аспекти щодо опрацювання концепції формування та розвитку продовольчого ринку України. Запропоновано програмно-цільовий підхід для визначення стратегічних цілей розвитку регіону, обгрунтованих параметрів виробництва та реалізації продовольства. Узагальнено принципи формування економічних відносин на даному ринку. Виявлено інноваційні проблеми його суб'єктів. Запропоновано шляхи удосконалення асортименту та підвищення якості продовольства та зміцнення матеріально-технічної бази виробництва та впровадження прогресивних технологій. Визначено напрямки удосконалення економічних відносин і організації ефективності реалізації продукції на продовольчому ринку України. Розглянуто інвестиційні аспекти його стабільності на базі застосування економічно обгрунтованих орендних відносин і комерційного розрахунку у процесі виробництва продукції тваринництва та рослинництва. Висвітлено проблеми впровадження маркетингу, удосконалення ціноутворення та державного регулювання ринку продовольства.

 • Економічний механізм формування і функціонування ринку продукції птахівництва в Україні

           Розкрито теоретичні та методичні аспекти економічного механізму функціонування продовольчого ринку. Систематизовано та доповнено методичні підходи до формування економічного механізму функціонування ринку продукції птахівництва (яєць), обгрунтовано його складові. Розроблено методичні підходи до визначення собівартості, стартової та максимально граничної ціни одиниці продукції птахівництва птахофабрик, а також собівартості й економічної ефективності виробництва яєць в особистих підсобних господарствах населення. Виявлено структурні недоліки у виробництві яєць в господарствах різних форм власності, визначено економічні причини цих явищ. З урахуванням темпів розширеного відтворення розроблено прогноз виробництва та споживання яєць на перспективу.

 • Економічний механізм формування і функціонування ринку насіння соняшнику в Україні

           Узагальнено науково-теоретичні засади та обгрунтовано методичну схему комплексного аналізу ефективності виробництва насіння соняшнику та функціонування ринку цього продукту. Вивчено досвід формування та функціонування ринків олійних культур в країнах з розвинутою ринковою економікою та економічні механізми державного регулювання цін. Досліджено особливості формування ринку насіння соняшнику в Україні. Визначено специфіку цінового мехнізму в олієжировому підкомплексі та елементи інфраструктури ринку олійної продукції в Україні за умов реформування. Проаналізовано економічну ефективність виробництва насіння соняшнику в господарствах з усіма формами господарювання. Розроблено заходи удосконалення економічного механізму функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки. Досліджено вплив експортного мита на стан олійно-жирової галузі України та надано пропозиції щодо захисту споживчого ринку України та інтересів вітчизняного виробника олійної продукції, визначено перспективи України в розвитку експорту цієї продукції.

 • Економічний механізм формування конкурентних переваг підприємств на регіональному ринку молока

           Проаналізовано механізм формування конкурентних переваг підприємств на ринку молока та молочної продукції у Запорізькій області та в Україні в цілому. Наведено результати дослідження теоретичних основ і практичних аспектів функціонування ринку. На підставі аналізу споживання, пропозиції та процесу ціноутворення на ринку молока індустріального регіону, а також аналізу взаємовідносин між виробниками молока та переробними структурами, обгрунтовано перспективні напрями удосконалення економічного механізму ринку. Визначено шляхи підвищення конкурентоспроможності та прибутковості товаровиробників з урахуванням цінових чинників, рівня інтенсифікації, молочної спеціалізації, концентрації та якості продукції.

 • Організаційно-економічний механізм формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

           Розглянуто сутність поняття "ринок земель сільськогосподарського призначення", його генезис, трансформацію відносин власності на землю в Україні. Досліджено сучасний стан формування ринку земель сільськогосподарського призначення та проблеми його нормативно-правового забезпечення. Розглянуто орендні земельні відносини як складову земельного ринку. Запропоновано організаційну схему формування та функціонування ринку земель сільскогосподарського призначення. Висвітлено засади формування цін на землю.

 • Економічний механізм формування і функціонування ринку ріпаку та продуктів його переробки

           Досліджено питання щодо економічного механізму формування та функціонування ринку ріпаку та продуктів його переробки. Проаналізовано його сучасний стан у Карпатському економічному регіоні. Проведено оцінку ефективності виробництва насіння, а також структурних змін у сфері переробки ріпаку та кон'юнктури регіонального ринку. З'ясовано тенденції зміни співвідношення між структурними елементами ринку ріпаку та продуктів його переробки у зазначеному регіоні з метою нарощування обсягів та підвищення ефективності виробництва. Визначено напрями удосконалення економічного механізму функціонування даного ринку. Обгрунтовано можливості розширеного застосування продуктів переробки ріпаку стосовно поповнення енергетичних ресурсів у сільськогосподарському виробництві. Сформовано регіональну сировинну зону виробництва ріпаку, базуючись на використанні інтенсивних ресурсоощадних технологій. Удосконалено систему управління та функціонування інтегрованого олієпродуктового ріпакового об'єднання, шляхом забезпечення організаційно-технологічної єдності виробництва сировини, її промислової переробки та реалізації.

 • Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства (на прикладі ринку вибухозахищеного електроустаткування)

           Проаналізовано сучасний стан організації управління та тенденції розвитку машинобудування України за умов кризи перехідної економіки. Досліджено умови формування конкурентного середовища на ринках машинобудівної продукції. Запропоновано концепцію організаційно-економічного механізму формування конкурентної стратегії машинобудівного підприємства, виявлено чинники забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів на товарних ринках. Розроблено методологічні положення формування конкурентної стратегії за умов спаду в галузі, наведено принципи цінової політики підприємства за умов монопольного й олігопольного положення на ринку. Запропоновано напрямки вдосконалення організації маркетингу орієнтації діяльності машинобудівного підприємства за умов перехідної економіки, визначено основи системи формування попиту, мотивації та стимулювання збуту на підприємстві.

 • Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства (на прикладі ринку вибухозахищеного електроустаткування)

           Розроблено теоретичні та методичні підходи, а також надано практичні рекомендації щодо формування конкурентної стратегії підприємства і механізмів її реалізації, що відповідають новим умовам господарювання. Проаналізовано сучасний стан організації управління та тенденції розвитку машинобудування України за умов кризи перехідної економіки. Досліджено об'єктивну необхідність та умови формування конкурентного середовища. Запропоновано модель організаційно-економічного механізму формування конкурентної стратегії машинобудівного підприємства, виявлено чинники забезпечення конкурентоздатності суб'єктів на товарних ринках. Наведено методичні положення стосовно формування конкурентної стратегії в галузі та основні принципи цінової політики підприємства за умов монопольного й олігопольного положення на ринку. Запропоновано напрямки вдосконалення організації маркетингової орієнтації діяльності машинобудівного підприємства. Викладено основні положення системи формування попиту, мотивації стимулювання збуту на підприємстві.

© 2007-2019 vbs.com.ua