От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Економічна структура виробництва в аграрному секторі України в 20-х рр. ХХ століття : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / С.П. Мартова; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Коротко

Економічна структура виробництва в аграрному секторі України в 20-х рр. ХХ століття

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-25 21:53:51
Описание
         Значну увагу приділено теоретичним основам визначення форм власності та господарювання, альтернативним підходам різних наукових шкіл в 1920-х рр. щодо перспектив становлення та розвитку економічної структури сільськогоспдарського виробництва. Проаналізовано структуризацію сільськогосподарського виробництва, господарську діяльність індивідуальних та колективних селянських господарств. Розглянуто особливості структурних криз в аграрному секторі, їх соціально-економічні наслідки.
См. также:
 • Відтворення факторів виробництва в аграрному секторі трансформаційної економіки

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] / Галина Адамівна Грецька; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. — укp.

 • Розвиток економічних відносин в системі інтеграції науки і виробництва в аграрному секторі економіки

           Розглянуто сукупність організаційних, економічних і соціальних питань, спрямованих на удосконалення інтеграційних процесів у системі "аграрна наука - агропромислове виробництво" з метою виведення її складових на якісно вищий організаційний та результативніший рівень розвитку. Найважливішими засобами вирішення цієї проблеми визначено поєднання відповідних надбань, що вже мають місце у практиці країни і зарубіжного досвіду, створення організаційно-виробничих структур науково-інтеграційного призначення, організація внутрішньогосподарських економічних відносин в агроформуваннях і створюваних науково-інтеграційних структурах, удосконалення роботи центрів наукового забезпечення агропромислового виробництва. Обгрунтовано висновок що віднесення до найважливішими передумововами ефективного розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі є уточнення пріоритетних напрямків наукових досліджень, підвищення рівня соціально-економічного розвитку дослідних господарств, забезпечення ефективного функціонування науково-інтеграційних структур.

 • Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України

           Обгрунтовано та наведено пропозиції щодо удосконалення механізму лізингу, які полягають в уточненні визначення лізингу як економічної категорії; доповненні класифікації загальноприйнятих функцій лізингу, розкрито його маркетингове призначення; впровадженні лізингу "під ключ" сільськогосподарськими підприємствами; визначенні етапів розвитку лізингу в Україні. Досліджено питання стосовно складу лізингових платежів. Визначено шляхи оптимізації організації, а також удосконалення лізингових відносин в аграрному секторі економіки України. Запропоновано поправки до Митного кодексу та законодавчих актів, які регулюють лізингові відносини.

 • Реформування економічних відносин в аграрному секторі України

           Розглянуто теоретичні, методологічні й організаційні аспекти проведення аграрної реформи в Україні. Визначено необхідні умови та розроблено модель її проведення. Проаналізовано регіональні моделі аграрної приватизації. Запропоновано концепцію державного регулювання аграрної реформи, систематизовано методи державного регулювання. Визначено перспективи розвитку аграрного комплексу та напрямки удосконалення державного регулювання в сфері інвестиційної, кредитної та податкової політики.

 • Розвиток зовнішньоторговельних зв'язків України в аграрному секторі

           Висвітлено теоретико-методичні засади міжнародної торгівлі, узагальнено підходи до оцінювання конкурентоспроможності продукції. Досліджено розвиток торговельної політики та її вплив на економічний розвиток країн. Проаналізовано основні тенденції та структуру експортно-імпортних потоків України в аграрному секторі. З'ясовано наявність порівняльних переваг у зовнішній торгівлі. Досліджено розвиток експортно-імпортних відносин з інтеграційними об'єднаннями. Здійснено оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, зокрема у порівнянні з країнами - членами СНД. Визначено інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі. Обгрунтовано перспективи розвитку зовнішньої торгівлі в аграрному секторі з урахуванням вступу до СОТ. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази зовнішньої торгівлі за умов поглиблення інтеграційних процесів, а також систему оцінювання найбільш перспективних напрямів міжнародної інтеграції, яка передбачає використання показників міжнародної торгівлі. Запропоновано поглиблювати зовнішньоекономічні зв'язки, запроваджуючи систему обміну інформацією між країнами щодо рівня споживання, доходів населення.

 • Вексельний обіг в аграрному секторі економіки України

           Досліджено теоретичні та практичні питання функціонування вітчизняного вексельного обігу, зокрема в аграрному секторі економіки України. Уточнено економічну сутність векселя, доповнено класифікацію його функцій. Досліджено генезис світового та вітчизняного вексельного обігу. Обгрунтовано систему принципів вексельних відносин і розроблено класифікацію векселів. Обгрунтовано основні напрями удосконалення системи вексельного обігу, визначено роль окремих суб'єктів вексельних відносин. Розглянуто проблеми, які стримують повноцінний розвиток вексельного обігу в Україні. Розроблено механізм забезпечення ефективного вексельного обігу в аграрному секторі економіки України.

 • Соціально-економічні зміни в аграрному секторі України в 20-х роках ХХ ст.

           На підставі вивчення документів більшовицької партії, законодавчих та виконавчих органів радянської влади, господарських установ та конкретних історичних матеріалів архівних фондів досліджено процес формування соціально-економічної структури в аграрному секторі України. Проаналізовано стан, специфічні особливості та тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва у середині 1920-х рр., показано вплив даних перетворень на зміну соціально-економчіних пріоритетів в українському селі. Охарактеризовано складові елементи структури сільськогосподарського виробництва як єдиної соціально-економічної системи аграрного сектору. Розкрито сутність та економічну доцільність аграрної політики уряду України в 1920-х рр., визначено ефективність механізму управління розвитком сільськогосподарського сектору економіки. Здійснено порівняльне дослідження аграрних програм існуючих політичних партій та альтернативних підходів представників різних наукових шкіл щодо соціально-економічних перетворень в аграрному секторі України, в яких перевага надавалась економічним факторам. Показано вплив землевпорядних заходів на розвиток орендних відносин, міграційних процесів та поглиблення соціально-економічної диференціації українського селянства. З'ясовано причини кризових явищ в аграрному виробництві та показано прорахунки влади щодо створення сільськогосподарської виробничої бази. Теоретично осмислено та інтерпретовано зміст понять "соціальна структура", "соціальна та майнова диференціація селянства", "індивідувальні селянські господарства", "кооперативні об'єднання селян за умов впровадження ринкових відносин".

 • Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України

           Проведено комплексне дослідження заходів запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України. Розглянуто сучасний стан даного сектору: кримінально-правову та кримінологічну характеристику корисливих злочинів, які вчиняються, та їх детермінати. Запропоновано систему заходів запобігання цим злочинам, яка є комплексом загальних, спеціальних та індивідуальних заходів соціально-економічного, нормативно-правового й організаційно-управлінського характеру. За результатами дослідження розроблено методичні рекомендації та пропозиції, яких використано для розробки "Комплексного цільового плану заходів щодо запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України на період 2007 - 2009 років".

 • Прогнозування виробничого травматизму в аграрному секторі економіки України

           Визначено найбільш значущі виробничі небезпеки, досліджено їх наслідки в аграрному секторі економіки України. Зроблено комплексне оцінювання супутніх складових нещасних випадків зі смертельним наслідком, виокремлено основні травмонебезпечні чинники. Із застосуванням економетричного методу розроблено методологію прогнозування виробничого травматизму та показників стану охорони праці як індикаторів наслідків виробничих небезпек. Обгрунтовано основи створення системи моніторингу виробничих небезпек у сільськогосподарському виробництві й адаптації до вимог міжнародних стандартів визначених напрямів запобігання виникненню виробничих небезпек та їх наслідків на галузевому, регіональному та виробничому рівнях. Проведено дослідження стану охорони праці, рівня травматизму та виробничих небезпек. Визначено періоди підвищення рівня травматизму, досліджено залежності виникнення нещасних випадків внаслідок недотримання вимог охорони праці потерпілими. Виокремлено найбільш травмонебезпечні професії аграрного сектора економіки. З використанням економетричного методу розроблено алгоритм прогнозування виробничого травматизму та його програмне забезпечення, зроблено моделювання рівня виробничого травматизму в аграрній галузі. Доведено доцільність створення галузевої системи моніторингу виробничих небезпек, впровадження якої дозволить ухвалювати раціональні управлінські рішення щодо своєчасного та цілеспрямованого проведення профілактичних робіт і сприятиме вирішенню соціальних проблем, збереженню життя та здоров'я працівників аграрного сектора економіки України. Зроблено висновок, що прогнозування створює можливість внесення цілеспрямованих змін у систему управління охороною праці. Даний принцип стосується виробничого, регіонального та галузевого рівнів системи управління охороною праці.

 • Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки Лівобережної України (90-ті рр. XIX ст. - 1917 р.)

           Здійснено комплексне дослідження діяльності та ролі сільського підприємництва Лівобережної України у соціально-економічному розвитку сільського господарства протягом 1890-х - 1917 р. На підставі аналізу широкого кола джерел висвітлено історичні передумови й економічні особливості становлення сільських підприємців, причини соціального розшарування та диференціації селянства, основи виникнення різних форм організації підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки Лівобережної України, джерела зародження підприємницького прошарку на селі. Досліджено особливості розвитку у сільському господарстві у період економічних криз на початку XX ст. та у роки буржуазної революції 1905 - 1907 рр. За результатами аналізу й узагальнення статистичних даних розкрито вплив столипінської аграрної реформи на розвиток підприємницької діяльності у даному регіоні України. Доведено, що під час її проведення відбувалася трансформація українського сільського підприємництва, цьому сприяло створення самостійних хутірських господарств фермерського типу. Визначено, що реформа позитивно вплинула на розвиток капіталістичних відносин у сільському господарстві, спричинила підвищення товарообігу, продажу надільної землі, прискорення мобілізації земельної власності, а також поглиблення соціальної диференціації на селі. Внаслідок нововведень у сільськогосподарському виробництві покращалася сівозміна, господарство набуло більшої раціональності, зросла товаризація селянських продуктів. З'ясовано особливостії скрутного економічного становища сільського підприємництва протягом 1914 - 1917 р.Лівобережної України за умов війни

 • Теоретична модель регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України

           З теоретико-методологічної точки зору розкрито основні складові стабілізації інвестиційного середовища: інвестиційний проект; інвестиційну стратегію держави, регіону та окремого підприємства; інвестиційний ринок та інвестиційний клімат. На основі системного підходу розроблено інвестиційну модель економічного зростання аграрного сектору економіки України.

 • Реформування відносин власності в аграрному секторі України в умовах становлення змішаної економіки

           Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти реформування відносин власності в аграрному секторі України в умовах становлення змішаної економіки. Досліджено особливості власності та форми її реалізації за умов ринкових перетворень, розвиток реалізації права власності. Визначено особливості відносин власності та їх реалізації в аграрному секторі економіки України. Проведено аналіз трансформацій земельних відносин в Україні, вказані причини кризи та шляхи виходу з неї. Запропонована схема кооперативного товариства як організаційної форми господарювання на селі. Доведена необхідність ринку землі, розвитку поруч з приватною державної форми власності на землі сільськогосподарського призначення. Вказано на можливість дотримання еволюційних змін у процесі розвитку відносин власності в аграрному секторі економіки України. Запропоновано напрямки державного регулювання аграрних відносин за сучасних умов.

 • Реформування відносин власності в аграрному секторі України в умовах становлення багатоукладної економіки

           Розглянуто суть поняття власності, форми та особливості її реалізації в аграрному секторі за умов ринкових перетворень. Проаналізовано економічний стан розвитку багатоукладності на селі, запропоновано схему ринкової трансформації укладів. Досліджено використання ресурсів агроформуваннями окремих укладів та визначено напрямки підвищення економічної ефективності використання ресурсів за умови інтенсифікації сільгоспвиробництва. Розроблено пропозиції щодо розвитку інтеграції та кооперації сільськогосподарських товаровиробників за умов реформування відносин власності. Обгрунтовано необхідність та запропоновано механізм державного економічного регулювання процесу розвитку різноманітних форм власності в аграрному секторі.

 • Соціально-економічні проблеми зайнятості і соціального захисту населення в аграрному секторі економіки України

           Вперше визначено й обгрунтовано загальносистемні властивості та інтегровані функції, притаманні сфері зайнятості соціально орієнтованої ринкової економіки. Поглиблено методологію дослідження факторів зайнятості у сільській місцевості. Розроблено нові підходи щодо вивчення тенденцій та закономірностей розвитку зайнятості в аграрній сфері. Проаналізовано вплив сучасних перетворень в сільськогосподарському секторі економіки на зайнятість. Обгрунтовано закономірності просторової організації зайнятості в аграрній сфері. Розроблено методичний підхід щодо аналізу регіонального розвитку зайнятості та ринку праці у сільській місцевоості. Здійснено ранжування регіонів України за станом зайнятості та сформованості ринку праці на селі й обгрунтовано пріоритетні напрямки розвитку сфери зайнятості за даних умов. Удосконалено методику дослідження регіональної зайнятості та ринку праці. Уточнено підходи щодо ефективної реалізації соціальної політики на селі. Розроблено модельну структуру регіональної програми розвитку зайнятості сільського населення й обгрунтовано основні форми його економічної адаптації. Сформульовано сценарії розвитку аграрного сектору України та зайнятості у даній сфері на період до 2015 р.

© 2007-2019 vbs.com.ua