От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Еколого-економічні аспекти економічного обороту землі в Україні : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Л.В. Паламарчук; Держ. п-во "Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою". — К., 2004. — 20 с. — укp.

Коротко

Еколого-економічні аспекти економічного обороту землі в Україні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:54:13
Описание
         Розроблено наукові основи економічного обороту землі, який передбачає здійснення ринкових і цивільно-правових операцій з землею на засадах товарно-грошових і правових відносин. Визначено принципи, мету та функції даного процесу, сформовано відповідну модель. Проведено аналіз екологічної ситуації в Україні, стану економічного обороту землі та його ефективності. Розроблено наукові засади ринку землі, визначено основні складові його механізму. Науково обгрунтовано поняття землі як капіталу, запропоновано порядок її застави (іпотеки). Розроблено методичні підходи щодо розробки Закону України "Про ринок землі" та визначення економічної відповідальності землевласників за погіршення екологічного стану грунту в процесі землекористування.
См. также:
 • Еколого-економічні аспекти реформування лісового господарства України

           Здійснено аналіз екологічних, економічних і соціальних аспектів лісокористування в Україні. Запропоновано класифікацію інструментів лісової політики, спрямованої на розвиток регульованих державою ринкових відносин у лісовому господарстві. Сформовано концепцію формування зазначених інструментів і принципи реформування лісового господарства України з урахуванням зарубіжного досвіду їх застосування та сучасних екологічних, економічних і соціальних умов лісокористування. Удосконалено систему оподаткування, державного керування лісовим господарством і прав власності на ліси, які створюють передумови для його сталого розвитку.

 • Еколого-економічні аспекти розвитку природно-заповідного фонду України

           Вперше сформульовано принципи еколого-економічного механізму формування, використання й охорони природно-заповідного фонду (ПЗФ), що включає платність, цільове використання коштів і залучення інвестицій у дану сферу. Удосконалено теоретико-методологічні засади формування державної політики у сфері управління ПЗФ, в яких на відміну від існуючих концепцій враховано економічні, соціальні та екологічні взаємозв'язки, що безпосередньо впливають на функнціонування та розвиток ПЗФ. Розроблено методичні підходи щодо кадастрової оцінки територій та об'єктів ПЗФ, в яких ураховано їх сутнісні функції й еколого-економічну цінність як основу функціонування ПЗФ. Обгрунтовано напрямки формування загальнодержавної екологічної мережі у контексті інтеграції до загальноєвропейської системи, що створює сприятливі умови для розширення земель природоохоронного призначення та формування тарнскордонних територій відповідно до зобов'язань за міжнародними конвенціями та охорони біорізноманіття. Визначено концептуальні напрямки подальшого розвитку ПЗФ з урахуванням особливостей ринкових умов господарювання, в яких на відміну від існуючих ураховано власнісний статус земель, їх розподіл за органами державного управління та новими формами природоресурсної політики. Удосконалено функції управління ПЗФ, в основу яких покладено механізм планування, організації, регулювання, економічного стимулювання та контроль системи природоохоронної діяльності на державному та регіональному рівнях.

 • Еколого-економічні аспекти управління ефективністю інвестиційної діяльності в сучасних умовах

           Дисертацію присвячено проблемі еколого-економічної оцінки інвестицій та їх вкладення в економіку України з точки зору сталого розвитку. Тому в роботі розглянуто соціально-економічні проблеми інвестиційної діяльності в сучасних умовах, а також існуюча система екологічного контролю господарської та інвестиційної діяльності. Запропоновано методичні підходи для оцінки ефективності інвестицій з урахуванням екологічного фактору та забезпечення екологічних стандартів. Зроблено розрахунки еколого-економічної ефективності інвестиційних проектів на основі даних підприємств Сумської області. Проведено порівняльний аналіз показників економічної єфективності інвестиційних проектів, які були розраховані з використанням стандартних, нині діючих методів та запропонованих в дослідженні; встановлено, що узагальнюючі показники ефективності зменшуються. На практиці це означає зниження ефективності проекту.

 • Регулювання платіжного обороту суб'єктів господарювання в умовах нестабільного економічного середовища

           Розкрито сутність платіжного обороту суб'єктів господарювання, розроблено методичні засади та практичні рекомендації щодо формування механізмів його регулювання. З метою удосконалення комплексу ефективних механізмів регулювання платіжного обороту суб'єктів господарювання визначено умови створення безперервного платіжного обороту, що відбувається під впливом нестабільного економічного середовища. Проаналізовано існуюче та розроблено адекватне умовам ринку інформаційне забезпечення механізму регулювання платіжного обороту суб'єктів господарюваня. Сформульовано практичні рекомендації щодо впровадження механізмів регулювання платіжного обороту в систему управління фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання. Основні результати наукового дослідження впроваджено на підприємствах Донецької області, а також використано під час підготовки програм розвитку м.Костянтинівки Донецької області та в навчальному процесі Донецького національного університету.

 • Час і швидкість обороту капіталу. Вплив швидкості обороту на процес


  Вступ 3
  1. Кругообіг капіталу 4
  1.1 Час виробництва 4
  1.2 Час обертання 5
  2. Швидкість обороту капіталу і її вплив на процес самозростання капітальної вартості 8
  Висновки 14
  Список використаної літератури 15


 • Еколого-економічні аспекти організації використання земель сільськогосподарського призначення в ерозійно небезпечних агроландшафтах Лісостепу Львівської області

           Теоретично обгрунтовано необхідність використання ландшафтно-екологічного підходу щодо формування екологічно збалансованої структури сільськогосподарського землекористування в ерозійно небезпечних агроландшафтах. Здійснено аналіз та еколого-економічну оцінку використання земель сільськогосподарського призначення після проведення перших етапів земельної реформи. Висвітлено та узагальнено досвід і проблеми організації використання та охорони земль за умов розвинутої водної ерозії грунтів. Розкрито концептуальні підходи щодо удосконалення економічного механізму стимулювання раціонального використання та охорони земель за умов розвинутої водної ерозії грунтів. Розроблено методичні рекомендації щодо виділення елементарних ландшафтно-екологічних територіальних одиниць (ЕЛЕТО), які розглядаються як об'єкти диференційованого агроландшафтного однотипного сільськогосподарського використання території, що дає можливість ефективно використовувати земельні ресурси з найменшим ризиком погіршення їх якості та втрати родючості грунтів. Удосконалено механізм грунтозахисної системи землеробства з урахуванням основних причини дестабілізації агроландшафтів. Запропоновано визначати оптимальний варіант використання земель у сільськогосподарському підприємстві за допомогою побудови моделі нечіткого математичного програмування еколого-економічної оптимізації структури сільськогосподарських земель. Під час розробки проекту організації використання земель сільськогосподарського призначення на території сільскої ради запропоновано складати схему формування біоцентрично-мережевої структури агроландшафту, основними складовими якої є біоцентри та біокоридори. Удосконалено систему показників оцінки екологічно збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення.

 • Теоретико-методологічні засади економічного зростання в Україні: регіональні аспекти

           Розглянуто теоретико-методологічні засади і перспективи економічного зростання регіонів України за умов реформування національної економіки з урахуванням сучасних глобалізаційних впливів. Поглиблено методологію дослідження економічного зростання регіону, яке безпосередньо залежить від ступеня використання потенціалу регіону і передбачає підвищення якості життя. Запропоновано концептуальні підходи і стратегію регіонального економічного зростання, організаційний механізм управління ним. Висвітлено нові підходи щодо оцінки потенціалу економічного зростання регіону, проаналізовано ефективність сучасного економічного розвитку, визначено нові шляхи та пріоритетні заходи щодо забезпечення його довгостроковості.

 • Еколого-економічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України

           Розроблено науково-методичні засади економіко-екологічної ефективності використання землі у лісостеповій зоні України. Розглянуто шляхи збереження та відтворення родючості грунтів за умов проведення земельної реформи, поліпшення функціонування економіко-екологічного механізму землекористування в аграрній сфері. Виконано поглиблений аналіз стану природно-ресурсного потенціалу досліджуваного регіону. Доведено необхідність запровадження землекористування на ландшафтній основі. Показано рівень ефективності використання виробничого потенціалу у сільськогосподарському виробництві регіону. Проведено економіко-екологічне обгрунтування розмірів землеволодінь, землекористувань і структури посівних площ. Опрацьовано напрями підвищення економічної ефективності землекористування та землевпорядкування за умов ринкових перетворень. Виконано оптимізацію галузевої структури виробництва у сільськогосподарських підприємствах регіону з урахуванням принципів екологічно безпечного використання землі. Обгрунтовано необхідність консервації малопродуктивних ерозійно небезпечних земель з від'ємним нормативним чистим доходом.

 • Механізми еколого-економічного управління підприємством

           Наведено результати дослідження проблем еколого-економічної діяльності підприємств, механізмів формування та реалізації еколого-економічного управління. Обгрунтовано стратегію господарського розвитку для досягнення цілей сталого розвитку. Визначено принципи переходу до еколого-економічного типу господарювання. Доведено необхідність переходу до нового типу управління підприємством - еколого-економічного. Розроблено класифікацію еколого-економічних стратегій для українських підприємств та запропоновано метод вибору ефективного варіанта. Доведено можливість впровадження в українських підприємствах систем управління на основі міжнародних стандартів сталого розвитку. Запропоновано метод реінжинірингу системи управління для адаптації до міжнародних стандартів. Розроблено механізм екологічного маркетингу щодо реалізації еколого-економічного управління. Удосконалено моделі екологічного обліку та аудиту.

 • Еколого-економічні проблеми транспорту


  1. Вступ 3
  2. Характеристика транспортного комплексу України. 5
  2.1. Залізничний транспорт України. 6
  2.2. Автомобільний транспорт України. 8
  2.3. Морський транспорт. 9
  2.4. Річковий транспорт України. 11
  2.5. Повітряний транспорт. 12
  2.6. Турбопровідний транспорт України. 12
  3. Еколого-економічні проблеми розвитку транспортної системи України. 15
  4. Висновок. 18
  Список використаної літератури 20


 • Еколого-економічні компоненти глобалізації

           Розкрито сутність проблем екологізації моделі відкритої економіки та міжнародних економічних відносин, визначено роль національних і міжнародних інститутів, які впливають на оптимізацію ресурсокористування. Проаналізовано міжнародну практику регулювання технологічної та інноваційної діяльності. Розроблено пропозиції щодо адаптації зарубіжного досвіду екологізації економічного розвитку, формування ефективної та екологічно дружньої моделі спеціалізації для умов України. Визначено екологічні компоненти моделі сталого розвитку національної економіки, інструменти екологічної оптимізації правового та економічного механізму в Україні.

 • Право спадкування землі в Україні

  : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Олексій Леонідович Зайцев; Університет внутрішніх справ. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

 • Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області

           Проведено науково-географічний аналіз чинників територіальної організації еколого-економічного комплексу (ТО ЕЕК) Волинської області, виявлено особливості його компонентної, територіальної, управлінської та економічної структур. Узагальнено найбільш адекватні на сучасному етапі у даному регоні важелі економічного регулювання еколого-економічних процесів. Розраховано економічні збитки, що виникають внаслідок забруднення довкілля суб'єктами господарювання на Волині, показники антропогенного навантаження на геоекосистеми області та їх екологічної стійкості. Проведено еколого-економічне районування Волинської області. Визначено найбільш актуальні шляхи вдосконалення ТО Волинського ЕЕК.

 • Методичні основи еколого-економічного обгрунтування інвестиційних проектів

           Дисертація присвячена розвитку методів еколого-економічного обгрунтування інвестиційних проектів. Проведені дослідження включають: аналіз макро- і мікроекономічних факторів інвестиційних проектів з екологічним навантаженням; аналіз беззбитковості з урахуванням виплати екологічних платежів; оцінку ефективності інвестиційних проектів, які передбачають екологічні інвестиції. Запропоновано новий аналітичний критерій вибору найкращої альтернативи реалізації інвестиційного проекту з екологічною компонентою. Розроблена комплексна методика еколого-економічного аналізу і оцінки інвестиційних проектів, які передбачають екологічні інвестиції.

© 2007-2018 vbs.com.ua