От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Досвід функціонування оптових продовольчих ринків в країнах з ринковою орієнтацією

Коротко

Досвід функціонування оптових продовольчих ринків в країнах з ринковою орієнтацією

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-08-15 00:56:08
Описание
[Електронний ресурс] / С.Р. Камілова // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N35. — С. 45-48 — Библиогр. в конце ст. — укp.
См. также:
 • До питання щодо створення в Україні оптових продовольчих рінків

  [Електронний ресурс] / С.Р. Камілова // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N26. — С. 41-45 — Библиогр.: 3 назв. — укp.

 • Стан та перспективи розвитку ринків продовольчих товарів

           Розкрито суть економічної категорії "ринок продовольчих товарів", визначено специфіку його функціонування та розвитку. Запропоновано комплекс методів дослідження стану та перспектив розвитку ринку продовольчих товарів, систематизовано різні методичні підходи дослідження товарних ринків. Розроблено індикатори оцінки продовольчої безпеки регіону. Наведено методику оцінки диспаритету цін на аграрну продукцію, товари та послуги, що є елементами затрат для аграрного виробництва. Розвинуто методику визначення диспаритету цін на аграрну продукцію, товари та послуги, що є елементами затрат аграрного виробництва. Проаналізовано сучасний стан, тенденції розвитку й ефективність діяльності аграрної сфери Криму. Визначено рівень ризику банкрутства аграрних підприємств Автономної Республіки Крим, а також рівень продовольчої безпеки регіону та споживання продовольчої продукції різними групами населення. Виявлено відповідність фактичного споживання нормативному. Розроблено методику оцінки ефективності державного регулювання агропродовольчого комплексу та модель формування платоспроможного попиту на основні види продовольства. Обгрунтовано прогноз регіонального попиту на продовольчі товари.

 • Удосконалення механізмів розвитку регіональних продовольчих ринків (на матеріалах Вінницької області)

           Обгрунтовано теоретико-методологічні засади формування механізму регулювання розвитку продовольчого ринку регіону. Розроблено практичні рекомендації щодо регуляторних дій з метою його вдосконалення та розвитку, що стосується регіональних органів влади й управління. Удосконалено та систематизовано методологію механізмів регулювання продовольчих ринків, систематизовано методологію механізмів регулювання продовольчих ринків регіонального рівня. Обгрунтовано систему принципів. Розроблено систему показників і методику оцінки ефективності регуляторних дій органів регіонального управління. Проведено комплексний аналіз і визначено особливості формування та розвитку наявних продовольчих ринків регіону, територіальні відмінності їх становлення, стан інфраструктурного забезпечення та рівень забезпечення продовольством населення. Розроблено організаційно-економічне та правове забезпечення розвитку механізмів регулювання, систему маркетингових стратегій для кожного з субринків продовольчого комплексу та концептуальні засади нарощування виробництва продовольчої продукції, її переробки та збуту.

 • Страхування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в умовах України)

           На основі комплексного, багатоаспектного аналізу міжнародного ринку страхування виявлено пріоритетні напрями розвитку національного страхового ринку України. Запропоновано шляхи реформування системи соціального забезпечення, вдосконалення державного регулювання страхової діяльності, адаптації та гармонізації українського страхового законодавства до європейських норм і стандартів, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, входження України у світове економічне господарство, а також розвиток світової економіки та міжнародних відносин.

 • Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою, зокрема у Польщі, Росії, Словаччині, Угорщині, Україні і Чехії. Здійснено аналіз становлення структурних елементів системи регулювання ринків цінних паперів за умов інституціональних змін, що дозволило конкретизувати їх специфічні цілі, форми, характер застосування та виявити їх спільні риси та закономірності функціонування. Особливу увагу приділено функціональній та організаційно-правовій структурам механізму регулювання ринків цінних паперів у перехідній економіці за основними напрямками забезпечення його ефективного функціонування: регулювання ринку державних цінних паперів, ринку корпоративних цінних паперів і регулювання процесу розвитку внутрішніх інституціональних інвесторів. Проаналізовано заходи державного регулювання щодо становлення фондового ринку в Україні, досліджено функціональну структуру національного механізму регулювання, висвітлено основні проблеми функціонування ринків цінних паперів. Визначено особливості і концептуальні засади підвищення ефективності механізму регулювання ринку цінних паперів в Україні з урахуванням позитивного досвіду країн з перехідної економіки.

 • Особливості функціонування ресурсних ринків: ринок праці

  Конкурентний ринок
  Недосконала конкуренція на ринку фактора виробництва

 • Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу в країнах з перехідною економікою

  1.1 Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу в країнах з перехідною економікою 2
  1.2 Державне регулювання інвестиційної активності в Україні 21
  1.3 Пряме іноземне інвестування в економіці України 25
  1.4 Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 38
  Література 52
  Додаток. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні 57


 • Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз

           На підставі порівняльно-правового аналізу здійснено комплексне дослідження фінансово-правового регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах. Доведено, що банківська система є важливою ланкою фінансової системи. Визначено сферу фінансово-правового регулювання відносин, що складаються у процесі формування та функціонування установ банківської системи. Досліджено правовий режим виникнення та розвитку інституту центрального емісійного банку та його місце у системі органів державної влади. Розкрито правовий статус Національного банку України як центрального органу державного управління з особливими повноваженнями. Досліджено правовий режим державних банків України. Розкрито фінансово-правові засади діяльності установ банківської системи у разі кредитування та проведення розрахунків і касових операцій. Розглянуто вплив методу фінансово-правового регулювання як превалюючого у галузі відносин, зумовлених діяльністю органів держави у процесі управління організаціями банківської системи та регулювання Національним банком України відносин комерційних банків зі своїми клієнтами. Запропоновано заходи щодо покращання банківського законодавства України та наближення його норм до міжнародних стандартів.

 • Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування в контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід)

           Розвинуто проблематику організації в Україні фахового часопису для видавців і наведено пропозиції щодо її практичного втілення. Запропоновані підходи грунтуються на дослідженні особливостей побудови таких часописів на прикладі тематико-типологічного й історичного аналізу розвитку аналогів періодики Росії, Польщі та Великої Британії. Проаналізовано структуру сучасних українських засобів масової інформації. Довдено важливе історичне, соціальне та теоретичне значення видавничих часописів для розвитку галузі. Розроблено видавничу концепцію запропонованого часопису як комплекс моделей для його організації та практичного втілення.

 • Організаційно-методичне забезпечення управління професійною орієнтацією

           Розглянуто методологічні та прикладні проблеми створення ефективної структури управління професійною орієнтацією як важливого чинника кадрового менеджменту за умов становлення ринкових відносин і розвитку підприємництва. Розкрито соціально-економічну сутність професійної орієнтації, систематизовано етапи її становлення і формування. Обгрунтовано вплив професійної орієнтації на процес формування кадрового забезпечення суспільства, регіону, підприємства. Оцінено наслідки трансформації економіки щодо розвитку підприємницької сфери діяльності і мотиваційних аспектів професійного самовизначення особистості. Запропоновано модель нової структури управління професійною орієнтацією з урахуванням створення мережі приватних підструктур. Удосконалено організаційно-методичні аспекти професійної орієнтації з метою оптимального визначення професійної придатності працівників.

 • Управління ринковою вартістю торговельних підприємств

           Розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо оцінювання й управління ринковою вартістю торговельних підприємств України. З використанням методу дисконтування доходного показника побудовано сценарну модель оцінювання ринкової вартості торговельних підприємств, яка дозволяє розрахувати вартості з урахуванням прогнозу не тільки грошового потоку, а й результатів ставки дисконтування, одержаних за допомогою імовірнісно-статистичного методу. Показано, що даний підхід розкриває повний спектр можливих вартостей підприємства за різних умов розвитку, дозволяє виявити межові значення вартості та вчасно впровадити заходи щодо їх запобігання. Розроблено модель галузевих коефіцієнтів (аналоговий підхід) на підставі регресійного аналізу даних про діяльність підприємства, яка вперше дозволила застосувати цей метод для оцінювання вартості українських підприємств. Виявлено, що однією з головних переваг даного методу є одержання двох моделей галузевих коефіцієнтів, які доповнюють одна одну й описують досліджену статистичну залежність. Обгрунтовано науково-методичний підхід щодо максимізації ринкової вартості підприємства, що оцінюється, розроблений на підставі впровадження нових методів управління його ризиками й аналізу рішень зі зниження величини надбавок до ставки дисконтування. Зроблено апробацію результатів наукового дослідження на прикладі ТОВ "Мушкетер", економічний ефект впровадження нових підходів до управління ринковою вартістю торговельних підприємств складає 411 989 грн.

 • Безконтактні електромагнітні перетворювачі з різною орієнтацією зондуючого магнітного поля

           Розглянуто двохпараметрові методи та реалізуючі їх комбінований і прохідний перетворювачі відповідно з поперечним і поздовжнім відносно досліджуваного вибору магнітними полями. Отримані співвідношення, які описують роботу цих перетворювачів, заснованих на абсолютних вимірюваннях радіуса та питомої електричної провідності, циліндричних немагнітних виробів, а також на специфічному контролі електричних, магнітних і геометричних параметрів у моменти досягнення екстремумів амплітудної та фазової чутливості, уявної частини внесеної ЕРС перетворювачів обох типів, а також екстремумів уявної та похідної від реальної частин результуючої ЕРС прохідного перетворювача. Розроблена методика розрахунку метрологічних характеристик розглянутих перетворювачів з різною орієнтацією магнітного поля. Одержані співвідношення для оцінки похибок двопараметрових вимірювань.

 • Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства

  : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Олександрівна Примак; Київський національний економічний ун-т. — К., 2004. — 34 с.: рис., табл. — укp.

 • Поліпшення технічних характеристик ферозондових давачів для систем керування орієнтацією об'єктів

           Уперше одержано математичні моделі ферозондових давачів орієнтації (ФДО), що враховують величини: неточної установки карданних підвісів з ФДО у площину нахилу та за вертикаллю місця; відхилення осей чутливості ферозондів від взаємної ортогональності; розходження електричних параметрів кожного ферозонда, а також вплив температури навколишнього середовища. Розвинуто елементи теорії визначення азимуту та зенітного кута за допомогою ФДО завдяки використанню штучного магнітного поля кілець Гельмгольца та карданних підвісів. Розроблено новий метод одночасного визначення азимута та зенітного кута за допомогою ФДО. Розроблено принцип створення автоматичних систем управління повіркою магніточутливих давачів орієнтації, який дає змогу проводити повірку без механічного повороту ФДО на базі використання шести пар кілець Гельмгольца, три з яких компенсують навколишнє магнітне поле, а три інші взаємно ортогональні пари кілець Гельмгольца створюють штучне магнітне поле, яке імітує МПЗ та обертається, задаючи зразкові кути орієнтації.

© 2007-2019 vbs.com.ua