От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам

Название

Розроблення способів очищення сиропу, жовтого цукру та його клеровок у бурякоцукровому виробництві : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.05 / Д.В. Бібік; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2009. — 19 с. — укp.

Коротко

Розроблення способів очищення сиропу, жовтого цукру та його клеровок у бурякоцукровому виробництві

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:42:15
Описание
         Розв'язано науково-прикладну задачу підвищення ефективності очистки сиропу, жовтого цукру та його клеровок з застосуванням фізико-хімічних методів інтенсифікації технологічного процесу. Науково обгрунтовано механізм дії адсорбенту - дефекосатураційного осаду у разі очистки сиропу з клеровкою. Вдосконалено технологію афінації жовтого цукру та приготування й очистки клеровки. Розроблено спосіб одержання сухого активованого дефекосатураційного осаду як адсорбента підвищеної адсорбційної здатності, який передбачає його зберігання, транспортування та автоматичне дозування. Наведено спосіб приготування клеровок жовтих цукрів на основі сиропу після третього корпусу випарної установки, що зумовлює зниження витрат енергетичних ресурсів. На базі розробленого способу приготування клеровки жовтого цукру сиропом та способу очистки клеровки та сиропу дефекосатураційним осадом запропоновано технологічну схему зниження забарвленості сиропу з клеровкою. Створено спосіб афінації жовтого цукру другої та третьої кристалізації другим відтоком першого утфеля, який збезпечує підвищення виходу білого цукру.
См. также:
 • Підвищення ефективності додаткового очищення соків та сиропу з використанням кремнієвмісних реагентів

           Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень щодо закономірностей додаткової очистки соків і сиропу з використанням кремнієвмісних реагентів (активованої кремнієвої кислоти та фільтроперліту (ФП)). Для оцінювання їх ефективності розроблено оперативні методи контролю певних показників, а саме: мікробіологічних втрат цукрози в екстракторі на основі потенціометричного методу визначення приросту вмісту органічних кислот у дифузійному соку, вмісту кремнію у соках за верстату сокоочисного відділення. Проаналізовано ефективність pH-метричної оптимізації процесів очистки дифузійного соку (переддефекацію, I та II сатурацію). Розроблено нові способи, а саме: попередньої очистки дифузійного соку активованою кремнієвою кислотою (АК), максимальна ефективність якого в типовій схемі досягається за умови відокремлення переддефекаційного осаду до основної дефекації) та додаткової очистки даного соку за комбінованого введення ФП у дифузійний сік (0,2 %) та у метастабільну зону переддефекації (0,1 % до маси соку). Встановлено, що використання АК І ФП у типовій схемі для додаткової його очистки дозволяє зменшити загальні витрати вапна відповідно 0,7 і 0,5 % CaO до м.б. у разі забезпечення високих яксних показників очищеного соку. Розроблено високоефективний спосіб безпосередньої очистки сиропу фільтроперлітом (ефективність якого забезпечується подвійною дією ФП хорошого фільтранта й очисного засобу) і спосіб обробки соку II сатурації ФП з наступним його згущенням до сиропу (в якому виконує роль адсорбенту й абразивну для очистки від накипу поверхні нагріву випарних апаратів).

 • Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві

           Розроблено теоретичні та методологічні засади щодо формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві. Розкрито суть і зміст категорії "економічні відносини". Узагальнено соціально-економічні чинники їх формування у країнах ЄС. Висвітлено методичні підходи до оцінювання економічної ефективності виробництва та переробки цукрових буряків. Оцінено стан і структуру бурякоцукрового виробництва. Проаналізовано залежність виробництва цукру від досліджених показників. Обгрунтовано пропозиції щодо збільшення обсягів даного виробництва у дослідженому регіоні, розширення сировинних зон і доведення строку цукроваріння до значень прогнозних показників.

 • Обгрунтування і розробка системи ресурсозберігаючих технологічних рішень та способів утримання молодняка при інтенсивному виробництві яловичини

           Проведено розробку й експериментальне вивчення системи нових ресурсоощадних способів утримання, пристроїв і технологічних прийомів інтенсивного вирощування та відгодівлі бичків червоної степової породи в південному регіоні України. Проаналізовано інтенсивність росту бичків та оплату кормів приростами живої маси, енерговитратність виробництва 1 ц яловичини на всіх етапах технологічного циклу від постановки 20-денних телят до реалізації відгодованих 18 - 24-місячних тварин з живою масою 500 - 600 кг, а також витрати праці операторів, собівартість і рентабельність виробництва яловичини за умов використання існуючих і нових способів утримання. Досліджено особливості мікроклімату в приміщеннях, поведінку тварин, забійні показники, хімічний склад та якість яловичини. Встановлено високу ефективність розроблених нових способів утримання бичків і пристроїв з метою обслуговування тварин. Спрогнозовано енерговитратність та економіку виробництва 1 ц яловичини за умов використання вивчених способів утримання тварин за повний технологічний цикл. У південній зоні України найбільш вигідною за енерговитратністю виявилась технологічна послідовність, за якої на І та ІІ періодах вирощування телят утримували в групових станках із поліпшеними боксами, а на заключному етапі відгодівлі використовували нову глибоку підстилку з дренажем у реконструйованому приміщенні з новим вітрозахистом годівельного майданчика, або відгодовували в удосконалених стійлах з новими прив'язями.

 • Удосконалення процесу адсорбційного очищення яблучного соку та його купажу

           Удосконалено процес очищення яблучного соку та його купажу вітчизняними природними адсорбентами. Запропоновано ефективний адсорбент - палигорськіт, досліджено процес його змочування яблучним соком. Одержано кінетичні залежності зміни концентарції пектинових речовин у соку та у палигорськіті, визначено коефіцієнт дифузії пектинових речовин у порах адсорбента. Встановлено адсорбційну спроможність палигоськіта щодо високомолекулярних сполук, важких металів і мікроорганізмів під час очищення яблучного соку, описано механізми перебігу процесів, які виникають на даному технологічному етапі. Удосконалено апаратурно-технологічні схеми адсорбційного очищення соку та його купажу палигорськітом, встановлено їх економічну ефективність. Вивчено закономірності осідання завислих частинок після оброблення купажу палигорськітом з метою розрахунку розмірів відстійного апарата. Розроблено математичені моделі очищення яблучного соку та його купажу палигорськітом, які дозволяють проводити технологічні процеси в оптимальному режимі.

 • Розробка ресурсозберігаючого процесу очищення плодів перцю солодкого та його апаратурне оформлення

           Розроблено ресурсозберігаючий процес очистки плодів перцю солодкого. Досліджено вплив геометричних параметрів ріжучих органів, структурно-механічних властивостей плодів перцю солодкого (характеристичного числа, коефіцієнта форми, модуля пружності, товщини м'якоті) на процеси прорізання м'якоті та видалення насіння з метою забезпечення реалізації розробленого процесу очистки. Одержано рівняння для визначення зусилля осьового різання плодів перцю солодкого конусними ножами під час видалення насінника. Одержано рівняння визначення зусилля відриву насіння у плодах даного овоча під час їх очистки. Виведено рівняння розрахунку потужності для процесу прорізання плодів перцю солодкого. Визначено раціональні конструктивно-експлуатаційні параметри робочих органів розробленої машини МОСП-1 для реалізації процесу очистки його плодів.

 • Гігієнічна оцінка пилового фактора на виробництві вогнетривів, профілактика його несприятливої дії

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Валеріанівна Михайлова; Інститут медицини праці АМН України. — К., 2006. — 20 с.: рис. — укp.

 • Дослідження складу та якості молока і його раціональне використання у виробництві м'яких та розсольних сирів

           Досліджено склад, властивості та санітарно-гігієнічні показники молока у східному регіоні Лісостепу з метою оцінювання його якості та вдосконалення технології м'яких і розсольних сирів. На підставі результатів проведених досліджень проаналізовано закономірності сезонних змін складу та властивостей молока, встановлено відхилення показників вмісту жиру та білка від базисних величин протягом весняно-літнього періоду до 0,15 %. У порівняльному аспекті оцінено основні показники складу молока та дані досліджень, проведених у 1974 - 1978 рр. Виведено рівняння регресії між вмістом основних компонентів молока, які рекомендовано використовувати для розрахунків нормалізації у виробництві сирів і молочних консервів. Підібрано та перевірено раціональні технологічні операції для покращання сиропридатності молока, наведено методику розрахунку нормалізації і спосіб нормування витрат сировини, удосконалено технологію та розроблено нормативну документацію на виробництво м'яких сичужних сирів і розсольного сиру "Фета". Технології впроваджено у виробництво, вони дають значний економічний ефект.

 • Вплив способів основного обробітку грунту на показники його родючості та урожайність вико-вівсяної суміші

  : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 [Електронний ресурс] / Олена Олександрівна Гололобова; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. — Д., 2009. — 17 с. — укp.

 • Обгрунтування параметрів способів утворення шпурів заглибленням індентора у вугільний пласт для активного керування його станом

           Досліджено процес утворення шпурів заглибленням індентора у вугільний пласт для їх подальшого використання з метою керування напружено-деформованим станом привибійної частини вугільного пласта. Здійснено аналітичні розрахунки та визначено залежності межових напружень вугілля, що перебуває в об'ємно-напруженому стані, від параметрів і режиму його навантаження. За результатами лабораторних і шахтних експериментів установлено раціональні техніко-технологічні параметри пристрою для утворення шпурів у вугіллі різної міцності. Розроблено технічне завдання щодо дослідного зразка пристрою для утворення шпурів у привибійній частині вугільних пластів.

 • Фінансовий менеджмент в бурякоцукровому підкомплексі України

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Надія Миколаївна Давиденко; Національний аграрний ун-т. — К., 2002. — 17 с. — укp.

 • Закономірності морфофункціональних змін судинного русла та оболонок тонкої і товстої кишок в умовах обтураційного холестазу та різних способів його корекції (експериментальне дослідження)

           Вивчено динаміку структурних і функціональних змін у судинному руслі й оболонках тонкої та товстої кишок у формуванні синдрому функціональної недостатності у процесі розвитку обтураційного холестазу. Надано топічну та кількісну характеристику просторової перебудови архітектоніки кровоносних судин брижової та внутрішньоорганної частини. Досліджено реакції гемомікроциркуляторного русла всіх оболонок на розвиток механічної жовтяниці, а також особливості адаптації слизової, підслизової та м'язової оболонок тонкої та товстої кишок до нових умов травлення за відсутності поступлення жовчі. Показано характер перебудови системного й органного кровообігу у динаміці різних термінів механічної жовтяниці та їх взаємозв'язок з морфологічним станом судинного русла і склавих кишкової стінки. Доведено, що за зазначеної патології відбувається розвиток явищ функціональної недостатності тонкої та товстої кишки, визначено основні її патогенетичні складові. Подано порівняльну характеристику морфофункціонального стану судинного русла й оболонок тонкої та товстої кишок за різних методів декомпресії жовчних шляхів. Розроблено новий спосіб корекції ендогенної інтоксикації та функціональної недостатності кишки за механічної жовтяниці з використанням озонових ентеросорбентів. Розроблено нові способи зовнішнього дренування жовчних шляхів.

 • Створення і використання в селекції генофонду люпину жовтого за ознаками ранньостиглості та фузаріозостійкості

           Наведено дані експериментальних досліджень, здійснених за умов Полісся України. Показано, що вивчення колекційного матеріалу люпину жовтого за ознаками скоростиглості сортозразків з більш короткими періодами сходи - цвітіння і цвітіння - дозрівання, продуктивності рослин за насінням та зеленою масою, стійкістю до фузаріозу дозволяє виділити з потрібними ознаками та властивостями для використання їх у селекційній практиці. Виявлено закономірності у розподілі джерел скоростиглості залежно від тривалості періоду сходи - цвітіння та цвітіння - дозрівання у різних географічно віддалених форм люпину жовтого. Виділено нові джерела селекційно-цінних ознак для використання у подальшій селекційній роботі. Запропоновано використання джерел окремих і комплексу господарсько-цінних ознак для залучення до селекційного процесу за умов Полісся. Створено новий гібридний селекційний матеріал, який у результаті генетичної рекомбінації поєднує ознаки скоростиглості, високої продуктивності та стійкості до фузаріозу за умов Полісся. На базі цього матеріалу відібрано перспективні константні лінії люпину жовтого, які є ранньостиглими (період вегетації 100 - 103 дні) з підвищеною врожайністю насіння та зеленої маси у порівнянні зі стандартом на 5,2 - 43,0 %, високою стійкістю до фузаріозу (ураження на інфекційному фоні 1,9 - 7,4 %). Створено вископродуктивні, фузаріозостійкі сорти "Прогресивний" і "Чернігівець".

 • Фізіологічні та біохімічні особливості рододендрона жовтого (Rhododendron luteum Sweet): алелопатичний аналіз

           Досліджено фізіолого-біохімічні особливості рододендрона жовтого (Rhododendron luteum Sweet). Вперше надано алелопатичну характеристику рододендрона жовтого, вивчено його фізіолого-біохімічні особливості та адаптаційні процеси під час інтродукції, вивчено алелопатичні особливості насіння різних видів росту Rhododendron L. З'ясовано хімічну природу алелопатично активних сполук рододендрона жовтого. Встановлено, що алелопатичну активність обумовлено наявністю сполук фенольної природи, амінокислот, лектинів і сапонінів. Вивчено сезонну динаміку накопичення алелопатично активних сполук у рослині та ризосферному грунті. Вперше виділено суму сапонінів рододендрона жовтого та досліджено їх біологічну активність, показано, що рододендрон жовтий є лектиномісткою рослиною. Досліджено динаміку активності лектинів з різних органів рослини. Отримані результати розширюють існуючі погляди відносно збереження R. luteum Sweet у природних фітоценозах як реліктового виду флори України, а також дозволяють рекомендувати рододендрон жовтий для інтродукції в ботанічні сади, дендропарки та використання в ландшафтній архітектурі. Доведено перспективність їх використання в фармакологічній промисловості.

 • Аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю цукру

           Розглянуто конкурентоспроможність цукру як сукупність кількісно-якісних і вартісних характеристик продукту, які за умов конкуренції сприяють створенню на конкретному сегменті споживчого ринку переваг даного продукту перед конкурентними у задоволенні конкретної потреби споживача. Запропоновано адаптовану до цукру методику аналізу конкурентоспроможності з урахуванням особливостей митно-тарифної політики України у разі вступу до Світової організації торгівлі та впливу доходів споживачів на рівень оцінки споживчих властивостей цукру. Висвітлено концепцію цільової конкуренції та її аналітичного забезпечення в управлінні конкурентоспроможністю виробництва цукру, розкрито поняття конкурентно-аналітичної інформації.

© 2007-2018 vbs.com.ua