От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Зоонімічна лексика в польській фразеології: склад, семантика, функції : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / М.В. Пасюрківська; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2009. — 16 с. — укp.

Коротко

Зоонімічна лексика в польській фразеології: склад, семантика, функції

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:21:20
Описание
         Проведено комплексне дослідження структури, семантики та внутрішньої форми польських фразеологізмів із зоонімами. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади аналізу цих одиниць. Визначено межі використання зоонімів у складі фразеологічних одиниць і поза ними. Розглянуто найбільш поширені системні явища польської фразеології із зоонімами - варіантність і синонімію. Простежено відповідність зоонімів із зоологічними видами або родами тварин. Розроблено тематичну класифікацію польських фразеологічних одиниць за анімалістичним компонентом відповідно до зоологічної номенклатури. Зафіксовано виникнення супровідних оцінних конотацій, простежено, з якими морально-етичними категоріями співвідносяться назви відповідних тварин. З урахуванням лінвістичних й екстралінгвістичних даних визначено мовний образ тварин.
См. также:
 • Прислівник у китайській мові: структура, семантика, функції

           Розглянуто питання семантики, структури та функцій прислівників китайської мови. Досліджено проблему семантичних, структурних і функціональних характеристик прислівникових слів у даній мові. Розглянуто наявні класифікації цієї групи слів і наведено нову класифікацію. Запропоновано погляди щодо синтаксичних можливостей прислівників, а саме: врахування специфіки їх поєднання з іменниками та числівниками. Розкрито приховані семантичні зв'язки у таких сполуках. Обгрунтовано нову концепцію щодо стилістичної маркованості прислівникових слів.

 • Прийменникова еквівалентність в українській граматиці: структура, семантика, функції

           Вперше в українському мовознавстві проведено досліження прийменникової еквівалентності у структурно-семантичному аспекті. Проаналізовано основні положення теорії еквівалентності, вивчено структурні особливості еквівалентів прийменника, визначено семантику досліджуваних одиниць. Виділено структурні характеристики синтетичних та аналітичних прийменникових еквівалентів. Виявлено, що досліджувані одиниці за кількістю компонентів поділяються на синтетичні (однокомпонентні) й аналітичні (багатокомпонентні). Визначено частиномовну належність функційних еквівалентів прийменника, досліджено особливості їх творення. Охарактеризовано якісний склад компонентів прийменникових еквівалентів, розроблено семантичну типологію досліджуваних одиниць. Вперше простежено внутрішньоприйменникові парадигматичні зв'язки з виявом їх кількісної динаміки. Обгрунтовано необхідність поглибленого вивчення будови й особливостей найближчого контексту досліджуваної групи функційних одиниць мови.

 • Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика

           Проведено комплексний аналіз понад 1 300 одиниць оказіональної лексичної номінації, зафіксованих у поетичному лексиконі В. Барки. Уперше досліджено семантику та текстове призначення авторських новотворів як характерних ознак ідіостилю поета - одного з найпродуктивніших українських експериментаторів у галузі індивідуально-авторського словотвору. Визначено специфіку лексичних інновацій В. Барки. Досліджено ключові поняття та слова-символи у поетичній картині світу поета. Розкрито прагматичний потенціал новотворів, проаналізовано його вплив на створення та розуміння значень інновацій. Висвітлено номінативну, стилістичну, експресивну та текстотвірні функції новотворів. Проаналізовано основні здобутки української письменницької лексикографії XX - XXI ст. Уперше з використанням методів математичної статистики виявлено основні тенденції у словотворчій практиці В. Барки. Розроблено теоретичні засади укладання різножанрових словників авторських лексичних новотворів поета.

 • Структура, семантика і функції неподільних дієслівно-іменникових сполук у сучасній українській мові

           Досліджено функціонування неподільних дієслівно-іменникових сполук у стилях сучасної української мови. Проаналізовано традиційно виділені у сучасній українській мові функціональні стилі: офіційно-діловий, науковий, публіцистичний, художній і розмовно-побутовий. Охарактеризовано поширеність і стилістичну роль неподільних сполук у функціональних різновидах сучасної української мови для з'ясування здатності цих поєднань відповідати вимогам кожного зі стилів. На підставі проведеного аналізу констатовано, що неподільні сполуки поширені у всіх стилях мови, а не в окремих з них, що має стати доказом їх загальностильового характеру. Доведено, що їх використання у всіх стилях мови зумовлене притаманній спрямованості мови до використання більш точних засобів вираження дії. Визначено статус, запропоновано назву, розкрито структурно-семантичні особливості цих сполук. Охарактеризовано семантико-стилістичні відношення між неподільною дієслівно-іменниковою сполукою та її замінником. Проаналізовано синтаксичну роль досліджених сполук.

 • Розв'язання лінгвістичних мислительних задач підлітками засобами фразеології

           Дисертація містить аналіз з проблеми "задача" у зарубіжній і вітчизняній літературі. Наведено специфіку розв'язання лінгвістичної задачі на уроках української мови і літератури. Розкрито поняття "спосіб", визначено його роль при розв'язанні задачі. Обгрунтовано, що розв'зання лінгвістичної задачі здійснюється за умов використання фразеологічних засобів. Експериментально перевірено і доведено, що суттєві зміни за рівнями сформованості способів розв'язання лінгвістичних задач засобами фразеології досягнуто завдяки цілеспрямованій навчальній діяльності учнів. Застосування алгоритму, побудованого за системою послідовності "Рух по спіралі", сприяє успішному розв'язанню лінгвістичних мислительних задач.

 • Структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні особливості військових омофраз (на матеріалі англомовної військової фразеології)

  : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / Валерій Лук'янович Вигівський; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — укp.

 • Історія російської імперії XIX - початку XX ст. в новітній польській історіографії

           Комплексно проаналізовано польську наукову літературу періоду 1989 - 2008 рр., в якій висвітлено проблеми історії Російської імперії. Охарактеризовано інституційну інфраструктуру сучасних польських досліджень російської імперії, їх проблемно-тематичні напрями. Виокремлено основні підходи ("традиціоналістський" і "ревізіоністський"), які визначають інтерпретаційну лінію та концептуальні конструкції праць польських дослідників відповідної проблематики.

 • Дослідження історії України в польській історіографії кінця XIX - початку XX століття

           Проаналізовано вивчення польськими дослідниками кінця XIX - початку XX ст. основних проблем історії України, зокрема, локалізації українських теренів, генези польсько-українських взаємин, впливу укладення Люблінської, Берестейської уній на розвиток польських і українських земель, виникнення та діяльності козацьких формувань, причин і наслідків козацьких повстань XVI - XVII ст., гайдамацького руху й українського національного відродження. Значну увагу приділено політичним подіям, проаналізовано соціально-економічні, культурні явища українського минулого, оскільки саме політичні події були головним предметом вивчення більшості тогочасних польських істориків. З'ясовано вплив на польську історичну науку методологічних змін у європейській історіографії зламу століть, а також тогочасних суспільно-політичних умов, що склалися у польських землях. Представлено діяльність і здобутки наукових інституцій, історичних товариств і шкіл, що тоді існували. За результатами дослідження визначено досягнення та втрати польської історіографії кінця XIX - початку XX с. у висвітленні історії України.

 • Рецепція Ф.Достоєвського у польській літературі кінця XIX - першої половини XX століття

           Досліджено рецепції Ф. Достоєвського у польській літературі кінця XIX - першої половини XX ст. Увагу приділено письменницькій рецепції, зокрема, С. Жеромського, З. Налковської, Я. Івашкевича. На матеріалі "Щоденників" польських авторів і романів "Історія гріха" С. Жеромського, "Межа" З. Налковської, "Петербург" і "Блендомерські пристрасті" Я. Івашкевича проаналізовано діалог, який виникає між Ф. Достоєвським і польськими митцями. У гіпертексті, сформованому з творів Ф. Достоєвського, С. Жеромського, З. Налковської, Я. Івашкевича, а також Л. Андреєва, І. Буніна, О. Купріна, О. Толстого висвітлено способи художньо-філософського вирішення спільних проблем - Добра і Зла, Злочину і Кари, наративні стратегії тексту.

 • Магдебурзьке право Центрально-Східної Європи XIII-XVIII ст. в українській та польській історіографії

           Дисертація присвячена порівняльному аналізу здобутків польської та української історіографії в царині вивчення магдебурзького права Центрально-Східної Європи ХІІI-ХVІІI ст. Автор розглядає міру дослідженості різних аспектів проблеми, показує як позитивні, так і негативні моменти польської та української історіографії і на цій основі визначає подальші перспективи вивчення питання. Зроблено спробу проаналізувати вплив соціальної, політичної та національної орієнтації істориків на об'єктивність висвітлення проблеми.

 • Польсько-німецькі відносини другої половини X - початку XIV століття у сучасній польській медієвістиці

           Досліджено сучасною польською медієвістикою зародження і розвиток польсько-німецьких стосунків другої половини Х - початку ХІV ст. Розглянуто погляди польських вчених на основні проблеми цих відносин у даний період. Особливу увагу приділено аналізу істориками дискусійних питань двосторонніх стосунків: початку встановлення перших польсько-німецьких міждержавних контактів, характеру політико-правової залежності Давньопольської держави від Імперії, місцю Помор'я та Сілезії у генезі польсько-німецьких відносин, впливу християнства на їх розвиток, німецькій колонізації та колонізації на засадах німецького права.

 • Термінологічна лексика художньої різьби по дереву

           Вперше проаналізовано українську термінологію художньої різьби по дереву (УТХРД) як цілісну систему ієрархічно організованих спеціальних найменувань. Дослідження проведено у порівняльно-історичному (формування різьбярської терміносистеми, чинники, що впливали на даний процес, періодизація розвитку УТХРД), лексико-семантичному (генетична та лексико-граматична характеристики, лексико-семантичні процеси) та структурно-словотвірному (способи та засоби термінотворення, словотвірні моделі, ступінь їх продуктивності) аспектах на основі аналізу історико-етнографічних і спеціальних наукових праць, посібників, довідників, загальномовних словників, періодичних видань.

 • Лексика грузинського походження в українській мові

           Досліджено проблематику лексичного аспекту мовної картини світу. Розглянуто лексичний склад як найтиповіше відображення ментальності та культури народу. Проаналізовано запозичення у контексті теоретичних проблем мовних контактів і контактології української мови. Розглянуто роль позамовних і мовних чинників у процесі появи іншомовних слів грузинського походження в українській мові. Визначено типологічні особливості грузинської мови, які ускладнюють процес адаптації лексики грузинського походження. Досліджено фонетико-графічну, граматичну та семантичну адаптацію іншомовних слів даного походження в українській мові. Увагу приділено грузинським власним назвам та їх написанню в українській мові. Розроблено рекомендації щодо вимови та написання іншомовних слів грузинського походження в українській мові. Здійснено тематичну класифікацію лексем даного походження в українських текстах.

 • Ментальная лексика в языковой компетенции молодёжи

           В статье рассматривается влияние полилингвокультурной ситуации на формирование языковой картины мира, а также приводится описание концептов «Родина» и «любовь» как фрагментов ментального лексикона современного молодого человека.         У статті розглядається вплив полілінгвокультурної ситуації на формування мовної картини світу, а також наводиться опис концептів «Батьківщина» та «любов» як фрагментів ментального лексикона сучасної молодої людини.          The influence of multilingvocultural situation in the Crimea on the formation of linguistic world’s picture is discussed in the article; the description of Motherland and love concepts as fragments of mental lexicon of modern young man is also given.

© 2007-2019 vbs.com.ua