От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Оптимізація розміщення сил і засобів при локалізації ландшафтної пожежі : автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / С.Ф. Кривошликов; Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Оптимізація розміщення сил і засобів при локалізації ландшафтної пожежі

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:47:07
Описание
         Наведено рекомендації щодо використання моделей розвитку лісових низових пожеж для опису динаміки наземних ландшафтних пожеж. На підставі прогнозування розповсюдження контуру з використанням методів математичного аналізу побудовано модель активної локалізації пожежі, що розвивається за рівнинних ландшафтно-однорідних умов. Виявлено, що дана модель дозволяє обчислювати параметри (периметр, площу, час локалізації, вигляд контуру) для осередку пожежі довільної форми з урахуванням вітрового впливу, інтегральних характеристик шару рослинного горючого матеріалу, чисельності сил та арсеналу засобів пожежогасіння. З використанням запропонованої моделі активної локалізації пожежі описано основні тактичні прийоми активної локалізації - гасіння з фронту, тилу, одночасного оточення. Обгрунтовано рекомендації щодо використання даної моделі у процесі моделювання локалізації з залученням підкріплень. Описано процедуру оптимізації (за критерієм мінімуму площі пожежі) тактики локалізації. Доведено, що успішність локалізації визначається співвідношенням між тактико-технічними характеристиками засобів пожежогасіння та швидкістю зростання периметру пожежі, для якої одержано багатофакторну модель. Розроблено алгоритм прийняття управлінських рішень у процесі локалізації ландшафтної пожежі.
См. также:
 • Розміщення пожежонебезпечних об'єктів з урахуванням впливу небезпечних чинників пожежі на навколишнє середовище

           Досліджено питання оцінки рівня забруднення аерозольними викидами пожежі визначеної області та його зниження шляхом оптимізації розміщення пожежонебезпечних об'єктів. Побудовано математичну модель впливу пожежі на навколишнє середовище. Показано, що основними параметрами моделі є інтенсивність викиду продуктів горіння та висота початкового підйому продуктів горіння. Виконано параметризацію концентраційного поля аерозольних викидів пожежі у заданій області. За цього визначено явний вид функціональної залежності концентрації забруднювальних домішок у приземному шарі атмосфери і на відповідній поверхні, від фізичних параметрів пожежі та кліматичних характеристик області. Запропоновано метод розв'язання задачі розміщення пожежонебезпечних об'єктів у заданій області з урахуванням впливу небезпечних факторів можливої пожежі та кліматичних умов. Розроблено методику раціонального розміщення пожежонебезпечних об'єктів за умов побудови генеральних планів промислових підприємств або планів їх реконструкції.

 • Оптимізація розміщення викройок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини

           Дисертацію присвячено розв'язанню задачі оптимізаційного розміщення викрійок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини, що має важливе значення для підвищення ефективності використання трудових і матеріальних ресурсів у підготовчо-розкрійному виробництві легкої промисловості. Досліджено, класифіковано та формалізовано технологічні вимоги задач, характерних для швейного та меблевого виробництва. Розроблено загальну математичну модель і досліджено її особливості. Отримано геометричну інтерпретацію області допустимих розв'язків задачі. Запропоновано метод розв'язання задачі й отримано теоретичні оцінки його складності. Розроблено проблемно-орієнтовані моделі задач оптимізації розміщення викрійок з урахуванням геометричних параметрів рисунка тканини. Розв'язано практичні задачі розкрою промислових матеріалів, характерні для швейного і меблевого виробництв, наведено рекомендації щодо впровадження отриманих результатів.

 • Оптимізація управління асортиментом лікарських засобів у фармацевтичних організаціях

           Вперше в Україні проведно комплексне дослідження підходів до управління асортиментом лікарських засобів (ЛЗ) у ланцюзі фармацевтичне підприємство - роздрібна мережа. Запропоновано методику вивчення асортименту ЛЗ у роздрібній мережі. Визначено його групову структуру, розраховано для кожної фармакотерапевтичної групи показники питомої ваги обсягів продажу та доходу. На підставі дослідження економічних характеристик виявлено перспективні пропозиції асортименту ЛЗ в аптеках, обгрунтовано заходи його оптимізації. Запропоновано математичні моделі розрахунків оптимального асортименту ЛЗ. Удосконалено методичні підходи стосовно проведення маркетингових досліджень у системі виробництва та реалізації ліків з метою визначення асортиментної політики. Обгрунтовано моделі формування асортименту ліків у аптеці та створення товарних запасів. Показано доцільність запропонованих методичних підходів щодо формування асортименту ЛЗ на прикладі препаратів-імуностимуляторів. Надано експертну оцінку їх терапевтичної ефективності, частоти призначень, обгрунтовано використання методу фармакоекономічного аналізу "вартість - ефективність". Розроблено матриці придбань препаратів-імуностимуляторів на основі поєднання фармакотерапевтичних і фармакоекономічних оцінок.

 • Оптимізація системи просування лікарських засобів на вітчизняний ринок

           З'ясовано особливості впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток вітчизняного фармацевтичного ринку, вивчено інформаційну цінність періодичних фармацевтичних видань. Проаналізовано стан реєстрації в Україні фармацевтичних торгових марок і основні принципи утворення назв вітчизняних фармацевтичних підприємств. Досліджено ставлення студентської молоді до питань планування сім'ї та проведено вивчення маркетингу оральних контрацептивних препаратів. Наведено рекомендації щодо удосконалення діяльності фармацевтичних фірм для просування ліків на ринок, зокрема розроблено модель поведінки виробника та посередника, блок-схему реалізації медичним (торговим) представником поставлених завдань, удосконалену технологію персональних продаж, програму тематичного удосконалення кваліфікації представників фармацевтичних фірм. Запропоновано програму оптимізації надходження оральних контрацептивів до споживачів.

 • Оптимізація структури та засобів телекомунікацій при проектуванні та в процесі експлуатації регіональної системи зв'язку

           Досліджено стан телекомунікацій у Харківській дирекції, проведено порівняння з досягненнями передових країн світу. Розроблено концепції та плани розвитку дирекції, наведено методи та методики, спрямовані на аналіз якості використання будь-яких рішень щодо перебудови регіональної системи зв'язку, пошуку та знаходження оптимальних шляхів удосконалення та розвитку засобів зв'язку з метою впровадження сучасних телекомунікаційних технологій. Використані методи аналізу та синтезу є модернізованими, адаптованими до регіону та структури мережі, за їх допомогою вибрано конфігурацію транспортного кільця. Запропоновано використання у ньому перехресних перетинок, а також оптимізовано розташування низки елементів мережі. Особливу увагу приділено технології xDSL. Обгрунтовано технології маршрутизації, наведено приклади практичного використання даних методів і методик щодо підвищення якісних показників регіональної мережі.

 • Оперативне визначення основних характеристик утворення і розповсюдження диму при пожежі у приміщенні

           На базі аналізу існуючих методів розрахунку розвитку пожежі, утворення та поширення диму в приміщенні запропоновано феноменологічну модель, що враховує зміну складу газової фази та наявність макрочасток диму в приміщенні. Виконано числову реалізацію алгоритму. Складено комп'ютерну програму розрахунку основних характеристик розвитку пожежі, утворення та поширення диму в приміщенні. Створено оригінальну методику раціонального планування натурного експерименту з вивчення особливостей розвитку пожежі, утворення та поширення диму. Наведено результати експериментів проведення з речовинами та матеріалами, що найбільш часто зустрічаються (деревиною, синтетичними матеріалами, легкозаймистими та горючими рідинами), на базі яких розроблено таблиці та номограми, що дозволяють працівникам пожежної охорони розраховувати основні характеристики пожежі, утворення та поширення диму за бойових умов і під час розробки профілактичних заходів на конкретних об'єктах.

 • Ідентифікація моделей швидкості розповсюдження фронту лісової пожежі та їх практичні застосування

           Уперше задачу одержання оцінок швидкості розповсюдження фронту лісової низової та верхової пожежі зведено до задачі аналізу сталості цих процесів, на базі розв'язання якої з використанням критерію Гурвіца одержано аналітичні вирази для таких оцінок. З метою одержання моделі швидкості розповсюдження фронту лісової пожежі запропоновано метод, що грунтується на аналізі величини неузгодження між експрес даними та модельними значеннями за допомогою модифікованого критерію Пейджа - Хінклі. В цьому випадку є відсутньою необхідність у використанні масиву статистичних даних, а контроль здійснюється за останнім значенням вибірки. Запропоновано метод ідентифікації моделі, яка є суперпозицією локальних моделей, а її вагові коефіцієнти визначаються з використанням методу штрафних функцій або за допомогою невизначених множників Лагранжу. Відзначено, що процедура ідентифікації моделі є оптимальною за швидкодією. Розроблено модель для оцінки ефективності використання моделей швидкості розповсюдження фронту лісової пожежі, яка враховує величину збитку від пожежі.

 • Оцінка тепловологісного впливу на граничні стани за вогнестійкістю згинальних залізобетонних елементів при пожежі

           Обгрунтовано необхідність врахування впливу водяного охолодження під час проведення розрахунків межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій (ЗБК). Проведено серію експериментальних досліджень для оцінки тепловологісного впливу на згинальні залізобетонні конструкції за умов високотемпературного нагріву й охолодження. Розроблено методи оцінки стану ЗБК після тепловологісної дії, які дозволяють враховувати вплив водяного охолодження у ході гасінні пожежі на їх міцність та деформативність. Запропоновано метод оцінки ступеня вогнестійкості будівель після пожежі та визначення залишкової межі вогнестійкості згинальних залізобетонних елементів і практичні рекомендації щодо проведення експертної оцінки стану ЗБК, які потерпали від тепловологісній дії через пожежу.

 • Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування

           Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень для забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки й устаткування. Проаналізовано існуючі варіанти забезпечення ліквідації пожежі з використанням типової технології та існуючих тактичних прийомів. Визначено ступінь впливу надійності пожежної техніки й устаткування на надійність технологічного процесу ліквідації пожежі. З використанням методу статистичного моделювання досліджено основні показники надійності пожежно-технічного озброєння. Розроблено новий метод і конструкцію стаціонарного вібраційного лафетного ствола для подачі компактного струменя в осередок пожежі. Установлено, що надійність цього ствола вища, ніж надійність існуючих серійних типів стаціонарних лафетних стволів. Проведено експериментальні дослідження конструкції вібраційного лафетного ствола та зазначеного технологічного процесу як багатоваріантної задачі надійності. Розроблено оптимізаційні моделі вибору технологічного процесу ліквідації пожежі класу A і B з метою одержання мінімального прогнозованого часу її ліквідації з забезпеченням заданої надійності.

 • Організаційно-технічні заходи при гасінні пожежі на станції нейтралізації компонентів ракетного палива

           Запропоновано математичну модель та розроблено метод розрахунків розсіяння викидів під час пожежі на станції нейтралізації ракетних палив, який не потребує складних і трудомістких вимірів пульсацій метеорологічних параметрів і забезпечує необхідну точність розрахунків, що підтверджено натурними експериментами. Зазначено, що виявлені під час проведення теоретичних та експериментальних досліджень закономірності процесів розповсюдження домішок в атмосфері не суперечать відомим науковим уявленням, а в деяких випадках уточнюють і доповнюють їх. Розроблено новий метод визначення масової концентрації несиметричного диметилгідразину (НДМГ) та нітрозодиметиламіну (НДМА) у газових викидах та об'єктах навколишнього середовища, використання якого сприяє зменшенню на два порядки нижнього рівня визначення масового вмісту аналізованих речовин зі збереженням необхідної точності вимірів. Метод атестовано органами Держстандарту України. Встановлено фактичний склад і концентрацію токсичних викидів у процесі горіння компонентів ракетних палив, їх пари та розчинів під час пожежі на станції нейтралізації. Наведено практичні рекомендації щодо вибору ізолюючих апаратів, їх перевірки та системи обслуговування, вибору лицьових частин і засобів захисту шкіри. На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень розповсюдження токсичних викидів під час пожежі розроблено раціональні маршрути прямування та екіпіровки особового складу пожежно-аварійних підрозділів, що забезпечують мінімальний час перебування в небезпечній зоні. Визначено місця розміщення постів безпеки та маршрути евакуації постраждалих осіб.

 • Удосконалення рятувальних робіт на пожежі за рахунок використання пневмогумового пожежно-технічного озброєння

           Розроблено методи використання пневмогумового пожежно-технічного озброєння (ПГ ПТО) для порятунку постраждалих з-під уламків зруйнованих внаслідок пожежі будинків. Наведено графічну модель виконання рятувальних робіт на місцях зруйнованих будівель. Отримано аналітичні залежності основного параметра, що характеризує роботу ПГ ПТО від факторів, які впливають на його роботу. На підставі аналітичних залежностей розроблено рекомендації щодо використання ПГ ГТО. Адекватність аналітичних залежностей підтверджено експериментально. Встановлено, що ймовірність збігу результатів дорівнює 0,95. Проведено оцінку ефективності розроблених рекомендацій.

 • Ідентифікація осередків самозігрівання рослинної сировини, які спричиняють пожежі на підприємствах переробки та зберігання

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 [Електронний ресурс] / Іван Якимович Кріса; Академія пожежної безпеки України. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

 • Вплив просторових флуктуацій пірологічних параметрів середовища на інтегральні характеристики низової лісової пожежі та умови її гасіння

           Встановлено критерії, що визначають ступінь просторової неоднорідності пірологічних характеристик випадкового горючого середовища. З використанням кореляційної теорії стохастичного аналізу одержано імовірнісну модель швидкості розповсюдження низової лісової пожежі за умов неоднорідного горючого середовища, виявлено найбільш значущі пірологічні фактори, що впливають на швидкість розповсюдження пожежної кромки. Створено стохастичні моделі інтегральних характеристик низової лісової пожежі, що розповсюджується за умов неоднорідного середовища (площі, периметру, імовірності затухання). Показано, що просторові флуктуації пірологічних характеристик призводять до більш швидкого збільшення площі та периметра пожежі, що розповсюджується за умов неоднорідного середовища у порівнянні з такими у випадку пожежі, що поширюється за однорідних умов. Вперше з використанням критерію мінімуму часу локалізації та гасіння низової лісової пожежі одержано оптимальні управлінські рішення щодо початкового розміщення та напрямку руху сил пожежогасіння за умов їх дефіциту вздовж контуру пожежі. Показано, що оптимальне рішення визначається значеннями фізичних параметрів у зоні горіння та характеристиками засобів пожежогасіння.

 • Вплив зміни параметрів вітру та вологості лісового пального матеріалу на інтегральні характеристики низової лісової пожежі

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 [Електронний ресурс] / Андрій Якович Калиновський; Університет цивільного захисту України. — Х., 2007. — 21 с. — укp.

© 2007-2019 vbs.com.ua