От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам

Название

Компактні екстремуми та компактно-аналітичні властивості основного варіаційного функціонала в просторі Соболєва W1/2

Коротко

Компактні екстремуми та компактно-аналітичні властивості основного варіаційного функціонала в просторі Соболєва W1/2

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 00:54:27
Описание
: автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.01.02 [Електронний ресурс] / Катерина Валеріївна Божонок; НАН України; Інститут прикладної математики і механіки. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.
См. также:
 • Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі

           Розглянуто питання структури квантової механіки на неевклідовому просторі та досліджено нелінійні частинкоподібні конфігурації в моделі Волкова - Акулова з нелінійною реалізацією суперсиметрії. Проаналізовано питання узагальнення схеми квантування за допомогою квантового варіаційного принципу, запропонованої Швінгером, яке дозволяє коректно врахувати вплив геометрії простору на форму квантової теорії. З метою проведення дослідження вибрано однорідний (з різними способами реалізації групи ізометрій) і загальний ріманові простори, а також супербагатовид. Виявлено, що структура квантової механіки в основному визначається властивостями ізометрій простору, зокрема, розв'язками рівнянь Кіллінга. Методи, розвинені для квантово-механічних задач, застосовано для польової моделі Волкова - Акулова з нелінійною реалізацією суперсиметрії. У наближенні Джеківа - Реббі знайдено суттєво квантовий частинкоподібний розв'язок, який зникає в класичній границі, з характеристичним розміром порядку планківської довжини. Показано, що електростатичне поле, яке взаємодіє з таким об'єктом, є скінченим в околі центру конфікурації та має звичайну кулонівську поведінку на периферії. Таке нелінійне польове утворення може розглядатись як модель елементарного заряду.

 • Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі

           Розглянуто швидкість збіжності апроксимацій за схемами Ейлера та Мільштейна для напівлінійних рівнянь еволюційного типу з необмеженим оператором та рівнянь Іто - Вольтерра у гільбертовому просторі. Одержано результати про збіжність скінченновимірних апроксимацій розв'язків стохастичного диференціального рівняння (СДР) у гільбертовому просторі. Визначено швидкість збіжності апроксимацій розв'язків СДР з необмеженим зсувом розв'язками рівнянь з обмеженими коефіцієнтами. Доведено існування приблизних розв'язків СДР з упередженням. Побудовано апроксимації квазілінійних СДР з упередженням, визначено швидкість їх збіжності, а також отримано нові апроксимаційні формули для напівгруп.

 • Властивості розв'язків різницевих і диференціальних рівнянь та їх стохастичних аналогів у банаховому просторі

           Запропоновано новий метод переходу до еквівалентних детермінованих рівнянь у банахових просторах випадкових елементів.

 • Вплив різних способів основного обробітку грунту на фізико-хімічні властивості чорнозему типового та продуктивність соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України

           Розглянуто вплив різних способів безполицевого основного обробітку грунту на зміну показників родючості чорнозему типового, забур'яненість, ріст, розвиток та урожайність соняшнику. Проведено економічний та енергетичний аналіз способів обробітку грунту, які вивчено в досліді.

 • Компактні різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь

           Побудовано компактні різницеві схеми високого порядку точності для розв'язання крайових задач на скінченному відрізку та півосі для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь та їх систем. У зв'язку з нелінійністю крайових задач і різницевих схем використано метод лінеаризації та принцип стискальних відображень, а також метод монотонних операторів. Побудовано точні компактні різницеві схеми, коефіцієнти та права частину яких у кожному вузлі сітки виражаються розв'язками додаткових задач Коші для звичайних диференціальних рівнянь на інтервалі довжиною в один крок. Доведено існування та єдність їх розв'язку, збіжність ітераційного методу послідовних наближень для його знаходження. Розроблено ефективні алгоритмічні реалізації точних схем через відсічені компактні різницеві схеми довільного порядку точності. Доведено існування й єдність розв'язку, одержано оцінки точності відсічених компаткних різницевих схем. Встановлено збіжність і наведено оцінки точності ітераційних методів (послідовних наближень, Ньютона) для знаходження їх розв'язку. Показано ефективність запропонованих підходів.

 • Розв'язування плоских контактних задач теорії пружності методом R-функцій на базі варіаційного принципу Рейсснера

           Створено метод розв'язання плоских контактних задач теорії пружності для однорідних і складених тіл довільної форми з різними умовами контакту з використанням методу R-функцій на базі варіаційного принципу Рейсснера. Запропоновано ітераційний метод пошуку невідомих областей контакту з використанням двох критеріїв, стаціонарні значення функціоналу Рейсснера відшукуються за методом Рітца. Побудовано структури розв'язків контактних задач, які точно задовольняють усім межовим та контактним умовам і дозволяють використовувати інформацію про особливості рішень та відомі точні розв'язки для канонічних областей. Запропоновано критерії достовірності та точності розв'язків. Одержано розв'язки контактних задач для однорідних тіл з неутримуючими ідеальними жорсткими в'язями та двошарових тіл за умов ідеального та неідеального контакту між шарами. Досліджено вплив геометричних та фізичних параметрів на їх напружено-деформований стан. Визначено лінійну податливість опорного вузла колінчастого вала дизеля Д80.

 • Аналітичні функції обмеженого l-індексу

           Отримано ряд критеріїв, які описують обмеженість l-індексу аналітичної функції в термінах локального поводження похідних та максимуму модуля на концентричних колах, а також щодо поводження максимуму та мінімуму на колах одного радіуса. Досліджено поводження логарифмичної похідної та розподіл нулів аналітичної функції обмеженого l-індексу. Доведено аналог теореми У.Хеймана для аналітичних в будь-якій області функцій, досліджено обмеженість l-індексу суперпозиції двох аналітичних функцій, зокрема, обмеженість l-індексу суперпозиції аналітичної в крузі функції та дробово-лінійного відображення. Встановлено зв'язок між обмеженістю l-індексу похідної та обмеженістю l-розподілу значень функції, а також визначено умови, за яких сім'я аналітичних функцій, l-індекс яких не перевищує N, є компактною. Розглянуто зростання аналітичної функції обмеженого l-індексу на локально ліпшицевих вичерпаннях області та вказано деякі застосування в теорії розподілу значень і теорії диференціальних рівнянь.

 • Інформаційно-аналітичні підрозділи комерційних структур

  Вступ............................................................................................................3
  1. Сутність інформаційно-аналітичної діяльності............................4
  2. Правові засади діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів та служб...........................................................................7
  3. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів та служб........11
  4. Аналіз діяльності інформаційно-аналітичної служби ТОВ “Фірма “Адапт””................................................................................19
  Висновки...................................................................................................32
  Список використаних джерел...............................................................
  1. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 31, ст.286.
  2. Закон України “Про інформацію”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 48, ст.650. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213
  3. Закон України “Про Національну програму інформатизації”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181.
  4. Закон України "Про державну таємницю".// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 16, ст.93 (В редакції Закону N 1079-XIV ( 1079-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 49, ст.428)
  5. Закон України “Про інформаційні агентства”.// Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 13, ст. 83
  6. Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 27-28, ст.182
  7. Закон України “Про науково-технічну інформацію”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 33, ст.345
  8. Cляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и перспективы. “Информационно-аналитический журнал” №6/2001.
  9. http://www.nns.ru/tsentr/adapt.html - Информационно-аналитический центр “ЦИРКОН”
  10. Агаянц В. Сфера научно-исследовательской деятельности. Информационно-аналитическая деятельность. “НСН”, М.,1998г.
  11. Антифеев Дм.Д. Современные средства построения корпоративных систем поддержки принятия управленческих решений "Терн", М., 2001
  12. Голобуцкий А. Информационное общество и Украина. “Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001
  13. Голобуцкий А. Общество информации: свет без теней. “Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001
  14. Голобуцкий. А. Будущее информационной деятельности. “Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001
  15. Делягин. М Информационная революция, глобализация и кризис мировой экономики. .“Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001
  16. Задорожный В. Анализ, прогноз, управление. Управление информацией для принятия решений. "Банковские технологии",№6/1998
  17. Интервью: Spylog - монополист, а отказаться от сервиса трудно, когда идти некуда. «Агенство Компьюлента», К.,2001
  18. Информация и безопасность. (Бизнес n27 7.07.93)
  19. Келли К. Новые правила для новой экономики.Двенадцать принципов преуспевания в бурно меняющемся мире.“Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2002
  20. Колосов А.В. Оценка риска в информационно-аналитической деятельности . Российская инженерная Академия 2001г.
  21. Лайон. Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії.
  Інформація, ідеологія та утопія. “Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001
  22. Мартыненко А. Новые технологии в СМИ, PR и политике.“Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001
  23. Сергеев М. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса и личности. “Информационно-аналитический журнал”,№3/2001.
  24. Соглашение о сотрудничестве в области информации. "Содружество", Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, выпуск седьмой, 1992 г.
  25. Шевчук О. Національна безпека у галузі телекомунікацій та інформаційних технологій. Український погляд.“Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001

 • Інформаційно-аналітичні підрозділи комерційних структур

  Вступ............................................................................................................3
  1. Сутність інформаційно-аналітичної діяльності............................4
  2. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів та служб..........7
  3. Аналіз діяльності інформаційно-аналітичної служби ТОВ “Фірма “Адапт””................................................................................15
  Висновки...................................................................................................28
  Список використаних джерел...............................................................30 • Інформаційно-аналітичні підрозділи комерційних структур


  Вступ............................................................................................................3
  1. Сутність інформаційно-аналітичної діяльності............................4
  2. Правові засади діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів та служб...........................................................................7
  3. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів та служб........11
  4. Аналіз діяльності інформаційно-аналітичної служби ТОВ “Фірма “Адапт””................................................................................19
  Висновки...................................................................................................32
  Список використаних джерел...............................................................34


 • Аналітичні центри як суб'єкти дослідження публічної політики

           Розкрито суть і висвітлено форми діяльності аналітичних центрів як суб'єктів дослідження публічної політики. На підставі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних фахівців з використанням комплексної методики визначено, що аналітичний центр є громадською, незалежною, неприбутковою організацією, дослідницька діяльність якої полягає у вивченні суспільно важливих проблем і розробці шляхів їх вирішення. Аналітичні центри мать чітко виражену маркетингову орієнтацію, працюють на особливому ринку послуг - ринку політичного аналізу. У взаємовідносинах з державою дані центри є суб'єктами дослідження публічної політики та її агентами. Зазначено, що сучасні аналітичні центри активно використовують традиційні (співпрацю з засобами масової інформації, взаємодію з органами державної влади, співробітництво між аналітичними центрами), а також новітні, засновані на мережевних технологіях, форми діяльності.

 • Основні барвники як аналітичні реагенти для визначення форм Os (IV, VI, VIII) та Ru (VI)

  : автореф. дис... канд. хім. наук : 02.00.02 [Електронний ресурс] / Світлана Іванівна Корольчук; Ужгородський національний ун-т. — Ужгород, 2009. — 18 с. : рис. — укp.

 • Аналітичні моделі поверхонь на основі перетворень і тангенціальних рівнянь

           Досліджено нові форми аналітичного представлення поверхонь: конгруенцію дотичних площин, двома сім'ями сфер, центри яких належать фокальним конікам. Запропоновано узагальнене аналітичне подання груп мебіусових перетворень та їх композицій, показано зручність подання афінних та ізометричних перетворень у барицентричних координатах. Введено поняття корелятивно-інцидентних перетворень, розглянуто їх застосування у складанні тангенціальних рівнянь поверхні, моделюванні подерних перетворень. Наведено схему Дарбу формоутворення поверхонь з двома сім'ями плоских ліній кривини. Доведено, що математичний апарат точкових перетворень співпадає з точністю до позначень з апаратом загальної аналітичної теорії прикладного формоутворення на базі глобальної параметризації. Розроблено рекомендації щодо впровадження результатів досліджень у галузях формоутворення та розрахунку оболонок, обробки на верстатах з ЧПК, навчальному процесі.

 • Чисельні та аналітичні методи оптимізації сингулярних лінійних систем

           Розроблено загальну теорію числового й аналітичного аналізу задач моделювання й оптмізації лінійних розподілених систем, що знаходяться під впливом зосередженого характеру. Створено теорію узагальненої розв'язності лінійних систем, яку використано для визначання оптимізаційних властивостей і ступеня керованості некласичних лінійних моделей математичної фізики (псевдопараболічних, псевдогіперболічних, С.Л.Соболєва, загальних хвильових і параболічних систем з умовами спряження). Розроблено й апробовано комплекс числових процедур для наближеного розв'язання задач оптимального керування лінійними системами з узагальненим впливом.

© 2007-2019 vbs.com.ua