От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Основні етапи історії етики науки : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Л.П. Мелещенко; Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Основні етапи історії етики науки

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 00:38:49
Описание
         У історичному аспекті розглянуто питання етики науки, розкрито значення впливу пізнавальних і соціокультурних чинників на її формування. Показано, що основні історичні етапи формування етики науки відповідають основним етапам розвитку науки, водночас цей процес є нелінійним. Виокремлено два виміри етики науки - зовнішній і внутрішній. Розкрито значення етичної легітимації пізнавання в доінституційний період розвитку науки, а також в сучасний період. Проаналізовано основні тенденції етики науки, пов'язані з процесами глобалізації, формуванням еко-, біо-, техноетики. Показано, що розвиток науково-технологічної цивілізації, загрожуючи існуванню життя на Землі, потребує внесення коректив у сферу ціннісних орієнтацій суспільства, мотиваційну сферу особистості, у способи регулювання соціальних конфліктів. Зазначено щодо зростаючої ролі науки, вчених в інформаційному суспільстві, становлення наукових досліджень як самостійної сфери суспільсного виробництва, зростання актуальності етичних проблем науки. Встановлено специфіку професійних етичних норм у науці та їх деформації в сучасній ситуації.
См. также:
 • Основні етапи розвитку економічної теорії як науки


  1. Меркантилізм та класична політична економія 4
  2. Оcновні школи та напрями в економічній теорії ХІХ ст. 11
  3. Економічна теорія в ХХ ст. Сучасні школи в економічній науці 16
  Література: 18


 • Етапи становлення і розвитку політекономії як науки

  Вступ 3
  I. Економічні вчення стародавнього світу 4
  II. Меркантилізм як перша школа політекономії 7
  III. Виникнення класичної політекономії 11
  IV. Марксизм і прагматизм у політекономії 14
  V. Загальні умови і основні напрямки розвитку економічних досліджень в Україні 17
  Висновки 19
  Література 21


 • Основні етапи розвитку економетричного моделювання


  Основні етапи розвитку економетричного моделювання 2
  Використана література 12


 • Основні етапи розвитку політичної думки

  ПЛАН
  1. Вступ 3
  2. Політичні погляди Платона і Аристотеля 5
  3. Політичний прагматизм Н. Макіавеллі 9
  4. Значення ідеї Монтеск’є про розподіл влади 12
  5. Висновок 16
  6. Список використаної літератури 18


 • . Виникнення римської рабовласницької держави та основні етапи її розвитку. Реформа Сервія Туллія


  1. Виникнення римської рабовласницької держави та основні етапи її розвитку. Реформа Сервія Туллія 2
  2. Суспільний лад та державний устрій Римської аристократичної республіки 9
  Список використаної літератури 17


 • Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів

           Досліджено проблеми роботи з джерелами особистісної інформації у досудовому розслідуванні. Проаналізовано законодавство України. Наведено визначення змісту понять, що стосуються джерел доказів, процесу доказування, положень криміналістики, кібернетики та юридичної психології щодо закомірностей формування ідеальних слідів-відображень у свідомості особи. Розкрито суть поняття "джерела особистісної інформації". Висвітлено аспекти його встановлення, способи одержання фактичних даних, а також їх експертного дослідження й оцінки. Запропоновано зміни до чинного законодавства щодо вдосконалення роботи з джерелами особистісної інформації.

 • Основні етапи формування і економічна оцінка сучасного рівня розвитку торгівлі в Центральному економічному районі.


  Вступ. 3
  1.Основні етапи формування і економічна оцінка сучасного рівня розвитку торгівлі в Центральному економічному районі. 5
  2.Динаміка структури торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами. 7
  3. Регіональні особливості структури торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 12
  4. Територіальні відмінності у розміщенні торгівлі в Центральному економічному районі. 16
  5. Проблеми та завдання розвитку і розміщення торгівлі в Центральному економічному районі. 24
  Висновки. 26
  Література 29


 • Адам Сміт і його місце в історії економічної науки

  Адам Сміт і його місце в історії економічної науки

 • Природничо-наукові з'їзди в історії української науки (друга половина XIX - початок XX ст.)

           На підставі вивчення документальних матеріалів загальноросійських природничо-наукових з'їздів другої половини XIX ст. проаналізовано передумови, перші спроби, безпосередню організацію, діяльність, еволюцію природодослідницьких з'їздів на теренах України, показано їх внесок у розвиток вітчизняної науки. На прикладі дослідження особливостей організації природничо-наукових з'їздів визначено специфіку стосунків держави та природодослідницької науки у другій половині XIX - на початку XX ст. Встановлено ефективність загальнодержавних з'їздів природознавців і лікарів як особливої форми організації наукових досліджень, проаналізовано їх вплив на суспільство, зокрема виховну роль. Вперше здійснено комплексний аналіз Київських природничо-педагогічних з'їздів 1861 р. та 1862 р. і показано їх нерозривний зв'язок з загальноросійськими з'їздами природознавців і лікарів 1867 - 1913 рр. Висвітлено внесок професора Київського університету К.Ф.Кесслера в започаткування природничо-наукових з'їздів у Російській імперії. Показано роль природничо-наукових з'їздів на теренах України у консолідацію наукової-спільноти та популяризацію природничих знань у суспільстві.

 • Сучасний стан і перспективи розвитку джерельної бази історії аграрної науки України

           Викладено основні положення програми "Історія аграрної науки і біографістика", започаткованої Президією Української академії аграрних наук (УААН) та її Центральною сільськогосподарською бібліотекою (ЦНСГБ). Розглянуто специфіку розвитку аграрної науки у державі, процес започаткування нової системи управління наукою. Відмічено грунтовний внесок Сільськогосподарського (навчального) інституту в Одесі (1919), Інституту селекції у Києві (1922), спеціальних кафедр сільськогоспінститутів, мережі науково-дослідних станцій у розвиток сільськогосподарської науки. Підкреслено низький рівень розробки на сучасному етапі джерельної бази вивчення історії аграрної науки, знань про її початківців (М.І.Туган-Барановського, В.Левитського, В.Косинського, О.Чаянова, А.Пясецького та інших), діяльність установ та вчених-аграріїв у 70-80-ті рр. Запропоновано ряд заходів щодо вирішення цих завдань, у т.ч. проведення обліку аграрних установ, організацій і товариств поза межами УААН. Головною передумовою такого обліку є повноцінність джерельної бази, яка має за основу принцип поєднання історичної ретроспекції та сучасності, створення постійно вдосконалюваної структурованої статті на підставі запропонованої методики анкетування та складання описової статті для зведеного банку даних із залученням архівних фондів установ і бібліотечних фондів ЦНСГБ УААН.

 • Наука і держава. Методологічний аналіз соціальної історії науки (генетика і селекція в Росії та Україні за радянських часів)

           Дисертація являє собою системне методологічне дослідження процесу кризисної коеволюції фундаментальної науки, прикладних дослідних розробок і технології (на прикладі розвитку генетики) в політичному та соціальному контексті. Проаналізована трансформація структури концептуальних популяцій під дією трьох комплексів взаємопов'язаних соціальних факторів - філософії марксизму, централізованого державного контролю за розвитком науки і трансформації менталітету. Сформульовані умови виникнення у системі державного контролю науково-дослідницької діяльності механізму з позитивним зворотним зв'язком та визначені його наслідки для розвитку науки і наукового співтовариства.

 • Основні технічні і споживчі характеристики автомобіля «Славута». Етапи виробництва автомобіля на заводі. Аналіз сильних і слабких сторін автомобіля

  Стор.
  Вступ 3
  1. Основні технічні і споживчі характеристики автомобіля «Славута». Етапи виробництва автомобіля на заводі. Аналіз сильних і слабких сторін автомобіля. 4
  2. Аналіз цільового ринку споживачів автомобіля «Славута». Основні критерії споживачів при виборі автомобіля. Визначення конкурентноздатності автомобіля «Славута». 10
  3. Визначення каналів реалізації автомобілів. Основні рекомендації. 14
  4. Ціноутворення, як фактор впливу на переваги споживачів автомобіля «Славута». Основні рекомендації і розробка методів стимулювання 16
  5. Перспективи розвитку ринку автомобілів «Славута» 19
  Висновки 21
  Список літератури 24


 • Проблема наукової організації праці учнів загальноосвітньої і професійної школи в історії розвитку педагогічної науки і практики в Україні (кінець ХІХ - ХХ століття)

           Висвітлено історію розвитку наукової організації праці (НОП) учнів загальноосвітньої та професійної школи в Україні наприкінці ХІХ - упродовж ХХ ст. Визначено стан дослідженості обраної теми у педагогічній теорії. Розкрито сутність ключових понять, зміст і структуру наукової організації праці учнів з позицій міждисциплінарного підходу. Теоретично обгрунтовано періодизацію розвитку наукової організації у загальноосвітній та професійній школі в Україні. Встановлено особливості НОП школярів у контексті педогогічних досліджень. Виявлено тенденції розвитку наукової організації праці школярів, а також учнів у системах підготовки кваліфікованих робітників. Проаналізовано основні напрями й організаційні форми професійно-педагогічної підготовки педагогів до організації праці учнів на наукових засадах. Зазначено особливості професійно-педагогічної компетентності вчителів з наукової організації праці учнів за умов інформаційно-технологічного розвитку суспільства. Здійснено прогностичне обгрунтування реалізації міждисциплінарного підходу у галузі організації праці учнів загальноосвітньої та професійної школи на наукових засадах.

 • Предмет та метод статистичної науки. Предмет та основні галузі правової статистики

  Вступ 3
  1. Предмет статистичної науки 4
  2. Методологія та методи статистичної науки 5
  3. Основні галузі правової статистики, їх завдання і організація 9
  Задачі 13
  Висновки 16

  ЗАДАЧІ
  Завдання 3.1. Скласти статистичну таблицю за наведеними даними. Вказати її вид, підмет і присудок. Зобразити дані у вигляді статистичних графіків.
  Таблиця завдань 3.1
  № вар. Співвідношення зареєстрованих злочинів в N-ії обл. за 1974 і 1991 роки у відсотках
  1974 р. 1991 р.
  Тяжкі Середні Легкі Тяжкі Середні Легкі
  10 19 61 20 24 42 34

  Завдання 3.2. За результатами вибіркового обстеження міст України отримані дані про кількість зареєстрованих злочинів протягом доби. Обчислити середнє арифметичне і коефіцієнт варіації вибіркової сукупності. Зробити висновок про однорідність статистичної сукупності.
  Таблиця завдань 3.2
  № вар Кількість зареєстрованих злочинів протягом доби в різних містах України
  19 61 20 24 42 34 12 54 34 17 57 26 24 31 25 64 36 28 39 61 26 73 22 53

  Завдання 3.3. Визначити, прийнявши за базис 1990 рік, статистичні показники (абсолютний приріст, середні темпи росту і приросту) ряду динаміки, що характеризує стан злочинності в Україні. Зробити висновок про характер, напрямок і інтенсивність кількісних змін.
  Таблиця завдань 3.3
  № вар. Кількість зареєстрованих злочинів у N-ії обл. за роками
  1990 1991 1992 1993
  10 50 61 20 53
© 2007-2019 vbs.com.ua