От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Керченський лапідарій як суб'єкт культурологічної діяльності : автореф. дис... канд. культурології: 26.00.01 / Н.Л. Кучеревська; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Керченський лапідарій як суб'єкт культурологічної діяльності

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 00:35:43
Описание
         На базі лапідарію Керченського історико-культурного заповідника, на підставі фактів, виявлених у його архіві, вивчено культуру боспорських греків. Проаналізовано інформацію, що міститься в лапідарних пам'ятниках з використанням культурологічного підходу. Розроблено стратегію, спрямовану на активізацію культурологічної діяльності лапідарію, що містить тактичні програми з розвитку науково-дослідної, фондової, консерваційної, експозиційної, культурно-освітньої роботи. Розроблено та впроваджено програму реставраційних заходів. Запропоновано нове ставлення до лапідарію як до сховища колекції витворів з каменю та як експозиційного та культурно-освітнього музейного комплексу. Створено модель музею лапідарних пам'ятників, що містить архітектурний проект музею як зони для розміщення колекції та прийому відвідувачів, а також центру культурної комунікації.
См. также:
 • Концептуальні основи культурологічної теорії П.М.Біциллі

           Висвітлено культурологічну теорію П.М. Біциллі у контексті його творчої біографії та культурологічних шукань XX ст. На підставі вивчення праць стосовно культури Середньовіччя та Ренесансу виявлено культурологічні основи його історичної концепції, визначено їх джерела й особливості. Досліджено творчу спадщину П.М. Біциллі у контексті культури та духовного універсуму епохи. Відзначено, що у працях П.М. Біциллі відображено найважливіші аспекти дослідження культурології, а саме: вивчення культури "зсередини" за методом "уживання" та "розуміння", закономірності розвитку культури, культурний прогрес, співвідношення "культури" та "цивілізації". Результати дослідження дозволяють з'ясувати специфіку формування наук про культуру й особливості сучасного етапу їх становлення, визначити тенденції їх подальшого розвитку, підняти престиж української науки.

 • Теорія і технологія культурологічної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних спеціальностей

           Вперше обгрунтовано сутність антрпологічної парадигми культурологічної підготовки майбутнього вчителя мистецтва як моделі становлення антропологічної культури особистості та педагогічної технології її реалізації. Визначено когнітивно-вольовий зміст антропологічної культури майбутнього вчителя мистецтва та механізми її становлення у герменевтичному та метафізичному аспектах. На підставі реалізації принципів антропологізації професійного становлення майбутнього вчителя (відкритості освітньої системи, неперервності навчального процесу, філогенетичної зумовленості культурологічної підготовки особистості, культуро-, природо- соціовідповідності її саморозвитку, культури виховання та виховання культурою, свободи волевиявлення та пріоритету самостійного навчання) та способів практичного споглядання буття (пізнання як "народження" істини, опосередковуючої ролі знаково-символічних структур у процесі навчання, нескінченності становлення знання-саморефлексії) розроблено зміст педагогічної технології культурологічної підготовки (дидактичний цикл "інтрига - рефлексія - дискурс - моніторинг" і методи майєвтичного типу учіння) та психолого-педагогічні умови її реалізації. Розроблено комплексну методику діагностики антропологічної культури майбутнього вчителя мистецтва та ефективності технологічного забезпечення процесу її становлення. Удосконалено теорію викладання культурологічних дисциплін у вищій школі.

 • Педагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання

  : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / Степан Іванович Дичковський; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 21 с. — укp.

 • Розвиток механізмів особистісної корекції емоційної напруженості при діяльності в екстремальних умовах (на прикладі спортивної діяльності)

           Дисертацію присвячено питанням підвищення надійності діяльності людини в екстремальних умовах шляхом розвитку особистісних механізмів корекції емоційної напруженості. Здійснення психологічної підготовки до діяльності в екстремальних умовах повинно включати до своєї структури визначення етапів з найбільш вираженим рівнем емоційної напруженості в структурі професійної підготовки для визначення місця психокорекційної роботи стосовно етапу спеціальної психологічної підготовки. Програма професійної психологічної підготовки висококваліфікованих спортсменів повинна будуватися із застосуванням заходів корекції на етапі спеціальної психологічної підготовки або по його закінченню при безпосередній підготовці до змагань на відміну від традиційного застосування перед етапом спеціальної психологічної підготовки.

 • Припинення діяльності підприємств

  Вступ.......................................................................................................3
  1. Способи припинення діяльності підприємств................................4
  2. Ліквідація підприємства....................................................................9
  Висновок...............................................................................................11
  Використана література.......................................................................12

 • Основи зовнішньоекономічної діяльності

  У чому полягає мета системи регулювання ЗЕД? 3
  Висновки 21
  Література 23


 • Планування діяльності підприємства

  Вступ 3
  1.Поняття та сутність планування діяльності підприємства 4
  1.1. Види планів, стратегічне планування 4
  1.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації в процесі планування 6
  2. Планування матеріальних ресурсів та виробництва в умовах застосування інформаційних технологій 15
  2.1 Планування обсягів продажів і виробництва 15
  2.2 Планування потужностей та потреб у матеріалах 19
  3. Фінансове планування на підприємстві 25
  3.1 Загальні принципи фінансового планування 25
  3.2 Рівні фінансового планування 27
  Висновки 37
  Література 39


 • ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Ризики в маркетинговій діяльності


  1. Ризики в маркетинговій діяльності 3
  2. Скласти та охарактеризувати організаційну структуру господарської одиниці, у якій працює виконавець контрольної роботи /АППБ «Аваль» ведучий економіст/ 13
  Задача 15
  Список літератури 16


 • Диверсифікація діяльності підприємства

  1. Диверсифікація діяльності підприємства 3
  1.1. Поняття диверсифікації 3
  1.2. Стратегія диверсифікації 9
  2. Практичне завдання 14
  Література 16

  Приватне підприємство «Побутові меблі» виготовляє три види продукції: книжкові полиці, набір меблів для дачі, набір меблів для кухні. Річна виручка від реалізації всіх видів виробів складає 456500 грн. і розподіляється за окремими видами наступним чином: книжкові полиці — 148500 грн., меблі для дачі — 138000 грн., меблі для кухні — 170000 грн. Прямі витрати на виробництво продукції становлять: книжкові полиці — 91500 грн.; набір меблів для дачі — 66500 грн.; набір меблів для кухні — 80500 грн. Непрямі витрати дорівнюють 64000 грн. і розподіляються за виробами пропорційно до витрат праці на їх виготовлення: книжкові полиці — 0,2 год/шт.; набір меблів для дачі — 0,6 год/компл.; набір меблів для кухні — 0,9 год/компл. За результатами відповідних економічних розрахунків вибрати найрентабельнішу продукцію, вироблювану приватним підприємством «Побутові меблі».

 • Ефективність діяльності корпорації

  1. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності корпорації 4
  1.1 Ефективність діяльності корпорації як чинник розвитку економіки країни 4
  1.2 Види та основні процедури аналізу результатів фінансово-господарської діяльності 5
  2. Методологічні підходи та система показників для оцінки ефективності діяльності корпорації 10
  2.1 Методологія аналізу показників фінансової звітності підприємства 10
  2.2 Система показників для оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності корпорації 12
  3. Оцінка ефективності діяльності корпорації (на прикладі ВАТ Одесагаз) 17
  3.1 Загальна характеристика підприємства 17
  3.2 Оцінка ефективності діяльності підприємства 18
  Висновки та пропозиції 23
  Література 25


 • Ліцензування підприємницької діяльності

  Вступ 3
  1. Поняття ліцензування, його юридичне значення. 4
  2. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню. Органи ліцензування. 8
  3. Підстави та порядок анулювання ліцензії. 19
  4. Прикінцеві положення (власні висновки стосовно подальшого
  регулювання ліцензування). 22
  Висновки 25
  Література 29
  Додаток 1. Заява на видачу ліцензії 31
  Додаток 2. Зразок ліцензії 33

  Література
  1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV
  2. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року N 1775-III (в редакції Закону N 852-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 36, ст.276)
  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення( Введений дію Постановою ВР Української РСР N 8074-XI від 07.12.84 р. Із змінами і доповненнями за станом на 11.07.2003 внесеними згідно із Законом N 1122-IV, ВВР, 2004, N 7, ст.58.)
  4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341—ІІІ
  5. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року N 435-IV
  6. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру” від 8 листопада 2000 р. N 1658.
  7. Постанова КМУ „Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності” від 20 листопада 2000 р. N 1719.
  8. Постанова КМУ „Про Концепцію розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами” від 23 вересня 1996 р. N 1164.//(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1257 від 12.11.97 N 1336 від 25.08.98 )
  9. Постанова КМУ „Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу” від 29 листопада 2000 р. N 1755.(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 515 від 16.05.2001, N 561 від 23.05.2001, N 1143 від 7.08.2002)
  10. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К:Знання, 2001 рік, 277 с.
  11. Матеріали серверу „Власна справа” (http://www.vlasnasprava.info) - http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_to_start/licensing.html
  12. Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України. 2-ге вид., переробл та доповн.// Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
  13. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 року.// За ред. М.І.Мельникова, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2003. – 1104 с.
  14. Предпринимательское право Украины: учебник. /Р.Б.Шишка, А.М.Сытник, В.Н.Левков и др./Под общей ред. канд. юрид. наук Р.Б. Шишки.-Харьков: Єспада, 2001. – 624 с.
  15. Зразок ліцензії ЗАО "Страхова компанія ТАС" від 19 липня 2003 року -http://www.taslife.com.ua/licensia.htm


 • Облік витрат діяльності

  План
  Вступ 3
  1. Коротка техніко-економічна характеристика МП “Галант” 5
  2. Методичні основи організації бухгалтерського обліку 7
  2.1. Витрати діяльності та їх облік згідно П(С)БО 16 “Витрати” 7
  2.2. Формування та облік собівартості реалізованої продукції 13
  2.3. Облік та розподіл загальновиробничих витрат 16
  2.4. Облік та розподіл адміністративних витрат 23
  2.5. Облік та розподіл витрат на збут 28
  3. Дослідження методології організації бухгалтерського обліку на МП “Галант” з обліку витрат діяльності 30
  Висновки 33
  Список використаної літератури 35


 • Актуалізація пізнавальної діяльності

  Актуалізація пізнавальної діяльності

© 2007-2019 vbs.com.ua