От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни 1735 - 1739 рр. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / І.В. Севастьянова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — укp.

Коротко

Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни 1735 - 1739 рр.

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 22:43:40
Описание
         Вперше в українській історіографії комплексно досліджено виконання населенням Російської імперії державних податей і повинностей під час російсько-турецької війни 1735 - 1739 рр. Висвітлено питання постачання населенням провіату та фуражу, зокрема, "порцій" і "рацій", якими оподатковували жителей Гетьманщини на користь держави, а також забезпечення російської армії вінтер-квартирами на території Лівобережної й Слобідської України, тягловою силою (кіньми та волами). Проаналізовано зміст і характер сплати подушної податі, виконання окремих повинностей, зокрема, рекрутської, гужової та поштової. Досліджено особливості залучення мешканців півдня Росії до виконання державних робіт (будівництва та ремонту укріплених ліній, фортець і суден, "положення льоду" на Дніпрі). Проаналізовано вплив військового конфлікту на формування зобов'язань податних станів Російської імперії.
См. также:
 • Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735 - 1739 рр.

           На основі широкого кола архівних джерел, значна частина яких вводиться до наукового обігу вперше, визначено місце "козацького питання" у геополітичних планах Російської імперії, проаналізовано політику російського уряду стосовно Гетьманщини, досліджено правовий, соціальний та війський статус окремих категорій козацтва Лівобережної України 1730-х рр. Вивчено форми участі козаків у подіях російсько-турецької війни 1735 - 1739 рр. З'ясовано причини та зміст еволюції козацького стану у контексті воєнних подій другої половини 1730-х рр. Встановлено, що лівобережне козацтво у даний період багато в чому втратило властиві йому риси військової спільноти. Доведено, що для більшості козаків і старшин війна не була способом життя, а на перше місце у пріоритетах вийшли добробут і спокій. Зазначено, що участь у бойових діях реанімувала певні риси та навички, проте прагнення воювати гетьманці у даний період не виявляли. Доведено, що дана війна засвідчила, що лівобережне козацтво у зазначений період перебувало на етапі перетворення з військового стану на стан, у якому переважають цивільні ознаки, які все більше домінували.

 • Законодавча діяльність Державної ради Російської імперії у роки Першої світової війни

           Исследуются количество, содержание и характер принятых Государственным советом Российской империи законодательных актов в годы первой мировой войны.         Досліджуються кількість, зміст і характер ухвалених Державною радою Російської імперії законодавчих актів у роки першої світової війни.         Are investigated an amount, subject and nature accepted by State council of the Russian empire of the acts within the maiden world war.

 • Діяльність військово-промислових комітетів українських губерній Російської імперії в роки першої світової війни

           Висвітлено історію військово-промислових комітетів (ВПК) українських губерній Російської губернії в роки Першої світової війни. На підставі вивчення наукової літератури, історичних джерел визначено причини та передумови українських ВПК. Проаналізовано їх програмні документи, охарактеризовано організаційно-правовий статус, компетенцію, структуру, соціальний склад, джерела фінансування, розглянуто основні напрями та форми діяльності. Увагу приділено співробітництву ВПК з місцевими інженерно-технічними силами. Розкрито особливості взаємодії українських комітетів з військово-промисловою групою С. Ванкова. Досліджено становище ВПК у роки революції та громадянської війни. На підставі результатів проведеного дослідження показано важливу роль ВПК українських губерній Російської імперії у мобілізації промисловості для потреб фронту в роки Першої світової війни.

 • Входження Криму до Російської імперії: стабілізаційні заходи російської адміністрації (1783 - середина 1784 р.р.)

           Проблема входження Кримського півострова до складу Росії не нова в історіографії. Окремі її аспекти висвітлені в дослідженнях російських істориків XIX - початку XX століття А.Скальковського, А.Брікнера, М.Григоровича, Є.Маркова, Ф.Лашкова радянських вчених С.Бахрушина, П.Нікольського, Б.Вольфсона, С.Лапіцкої, О.Маркової, Є.Дружиніної а також в працях сучасних дослідників В.Возгріна, О.Єлісєєвої, В.Сергійчука, Є.Шляпникової та інших. Проте, головну увагу більшість істориків звертали, насамперед, на дослідження таких питань, як зовнішньополітичні обставини анексії та подальшого входження Криму до Росії, динаміку соціально-економічних процесів на півострові після його приєднання до імперії, проблеми колонізації Криму тощо. Натомість процеси політичної інкорпорації, особливо перших років по анексії, розглядалися досить поверхово, а то й взагалі лишалися поза увагою дослідників.

 • Земства Російської імперії: історіографія проблеми (II половина XIX - XX ст.)

           Досліджено комплекс історіографічних джерел з історії земств. Встановлено взаємозв'язок між змінами у громадсько-політичному житті країни та зміною поглядів дослідників на місце та роль земств як органів самоврядування. Вперше докладно охарактеризовано певні етапи вивчення земських установ, а також визначено особливості методологічної та джерельної бази досліджень на кожному з періодів. Висвітлено ключові проблеми та тенденції подальшого вивчення земської тематики в Україні. Значну увагу приділено дослідженню земської проблематики російськими та українськими вченими з часу виникнення земств і до сьогодення.

 • . Державні програми сприяння зайнятості населення

  1. ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 2
  2. ЗМІСТ ТАРИФНИХ УГОД НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ. ГЕНЕРАЛЬНА ТАРИФНА УГОДА. 6
  3. БЮДЖЕТНО-СТРАХОВА СИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. 13


 • Прямі податки з населення (Теоретична частина диплому)

  Зміст 1
  1. Прямі податки з населення 2
  1.1.Сутність та значення прямих податків 2
  1.2.Прямі податки, які справляються з фізичних осіб в Україні 5
  1.3.Відповідальність фізичних осіб за порушення податкового законодавства 18
  Література 22


 • Загальна поліція Російської імперії в Україні в 1862 - 1905 рр.

           Висвітлено розвиток та функціонування загальної поліції в Україні в 1862-1905 рр., правове регулювання її діяльності, матеріальне та кадрове забезпечення, основні напрямки діяльності поліцейського апарату самодержавства в українських губерніях щодо охорони громадського порядку у даний період. Доведено, що в системі місцевих державних органів царизму в Україні особливе місце посідала загальна поліція, яка була основним знаряддям проведення соціально-економічних та політичних заходів уряду, для чого поліцейським установам надавався великий обсяг повноважень. Досліджено особливості поліцейського законодавства Російської імперії другої половини ХІХ ст. та висвітлено питання про розподіл компетенції загальної поліції. Визначено тенденції розвитку поліцейського апарату царизму, проаналізовано його структурні елементи, розглянуто напрямки діяльності органів загальної поліції в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

 • Історія російської імперії XIX - початку XX ст. в новітній польській історіографії

           Комплексно проаналізовано польську наукову літературу періоду 1989 - 2008 рр., в якій висвітлено проблеми історії Російської імперії. Охарактеризовано інституційну інфраструктуру сучасних польських досліджень російської імперії, їх проблемно-тематичні напрями. Виокремлено основні підходи ("традиціоналістський" і "ревізіоністський"), які визначають інтерпретаційну лінію та концептуальні конструкції праць польських дослідників відповідної проблематики.

 • Комісії державної Ради Російської імперії 1906-1916 рр.

           Розглядається питання про парламентські комітети верхньої палати народного представництва - законодавчої Державної ради Російської імперії 1906-1916 років.         Рассматривается вопрос о парламентских комиссиях верхней палаты народного представительства - законодательного Государственного Совета Российской империи 1906-1916 гг.         The problem of parliamentary committees of the upper chamber house of the people represantation - legistative state Council of the Russian empire 1906-1916.

 • Прямі податки з населення (Перша і друга частини диплому)

  1. Прямі податки з населення 2
  1.1.Сутність та значення прямих податків 2
  1.2.Прямі податки, які справляються з фізичних осіб в Україні 5
  1.3.Відповідальність фізичних осіб за порушення податкового законодавства 18
  2. Розділ 2. Контрольна робота податкових органів в сфері стягнення прямих податків з населення 21
  2.1. Особливості стягнення прибуткового податку з громадян 21
  2.2. Контроль податкових органів в сфері майнового оподаткування 38
  Література 48
  Додаток 1. Ставки податку (п.7 Інструкції про прибутковий податок) 50
  Додаток 2. Структура надходжень до Зведеного бюджету за 1998-2002 роки по ДПІ у Подільському районі м. Києва 53
  Додаток 3. Структура запланованих та виконаних надходжень по ДПІ у Подільському районі м. Києва у 2000 - 2002 роках 55

 • Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії у XVIII ст.

  : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Владислав Борисович Яценко; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 23 с. — укp.

 • Українське питання в Державній Думі Російської імперії (1906 - 1917 рр.)

           Доведено, що обговорення українських проблем мало місце у дебатах Державної Думи усіх чотирьох скликань. Розкрито суть національних вимог українців. Розглянуто зв'язок між змінами у виборчому законодавстві та складом представників у Думі від України, визначено основні політичні сили, що висували українські проблеми в Думі. Розкрито роль кожної думської фракції в обговоренні та вирішенні національних вимог українців і простежено еволюцію ставлення загальноросійських політичних партій та їх фракцій в Державній Думі до українського питання.

 • Західноукраїнські землі під владою Австрійської, Австро-Угорської і російської імперії

  ПЛАН
  Вступ 3
  1. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії 3
  2. Створення Австро-Угорської монархії 3
  3. Суспільно-політичний устрій в Західноукраїнських землях під владою Австро-Угорської імперії 4
  4. Під владою Російської імперії 7
  Висновок 8
  Список використаної літератури 9


© 2007-2019 vbs.com.ua