От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами : автореф. дис... канд. екон. наук.: 08.00.04 / Я.Ю. Криворучко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:48:45
Описание
         Науково обгрунтовано та розроблено теоретичні та методичні засади формування та розвитку відносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами. Проаналізовано концепції ланцюга та мережі вартості у контексті відносин між підприємствами. Висвітлено основні напрями та типи цінності відносин між ланками ланцюга чи мережі вартості. Здійснено перспективний аналіз комплексу машинобудування. Сформульовано й обгрунтовано схему формування зазначеної цінності, побудовано семантичну модель оцінювання та розвитку цінності відносин між бізнес-партнерами, яка передбачає викоремлення та розкриття суті її взаємопов'заних етапів. Здійснено апробацію запропонованої семантичної моделі для підприємства-виробника та його клієнтів. Класифіковано стратегії розвитку елементів цінності відносин. Розроблено методичні положення щодо обгрунтування та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів з урахуванням інтересів обох сторін відносин.
См. также:
 • Аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного підприємства

           Розроблено теоретико-методичні основи та практичні рекомендації щодо використання аутсорсингу в логістиці вітчизняних машинобудівних підприємств. Розвинуто класифікацію аутсорсингових рішень даного підприємства та систематизацію видів аутсорсингу з урахуванням класифікаційної ознаки - етапів впровадження. Вдосконалено структуризацію логістичних операторів за допомогою матриці "володіння логістичною інфрастуктурою - широта асортименту логістичних послуг", яка дозволяє здійснити поділ логістичних операторів на чотири основних групи підприємств. Досліджено тенденції формування та розвитку ринку логістичних послуг в Україні, теоретичні та практичні аспекти організації логістичної діяльності машинобудівних підприємств, а також оцінено ефективність аутсорсингу на вітчизняних підприємствах. Розвинуто методичні підходи щодо прийняття рішення впровадження контрактного аутсорсингу, яке реалізується поетапно з відповідними обгрунтуваннями. Розкрито суть поняття "стратегічна податливість виокремлення логістичних бізнес-функцій підприємства", що відображає рівень можливості передачі підприємством певної частини логістичних бізнес-функцій на аутсорсинг під впливом певних чинників. Розроблено методичні положення щодо обгрунтування витратно-цінових залежностей прийняття аутсорсингових рішень на підставі розрахунку порогу прийняття рішень.

 • Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного підприємства

           Висвітлено проблеми комплексного вибору інноваційної стратегії машинобудівного підприємства. Викладено методичні положення щодо визначення комплексного показника, який відображає рівень достатності інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства для реалізації конкретного виду інноваційної стратегії. Удосконалено методи визначення рівня конкуретноспроможності підприємства та продукції у процесі вибору його інноваційної стратегії. Запропоновано класифікацію ризиків, притаманних інноваційній стратегії машинобудівного підприємства та механізм здійснення моніторингу реалізації інноваційної стратегії.

 • Механізм формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівного підприємства

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Альона Михайлівна Кравцова; Хмельницький національний ун-т. — Хмельницький, 2008. — 21 с. — укp.

 • Оцінка та формування стратегічних напрямів розвитку потенціалу машинобудівного підприємства

           Досліджено процес оцінювання та формування стратегічних напрямів розвитку потенціалу машинобудівного підприємства за сучасних умов розвитку економіки України. Визначено, що потенціал даного підприємства є головним чинником, який дозволяє визначити процес формування конкурентних переваг машинобудівних підприємств відповідно до умов конкурентної боротьби. Удосконалено методичний підхід до прогнозування результатів реалізації стратегії розвитку даного потенціалу, використання якого дозволяє виявляти резерви покращання стану та підвищення ефективності використання потенціалу та створення конкурентних переваг машинобудівного підприємства. Розроблено рекомендації щодо визначення позиції його потенціалу серед інших підприємств даної галузі та прогнозування зміни цієї позиції залежно від стратегічного напряму розвитку потенціалу підприємства за допомогою побудови штучної нейронної мережі.

 • Формування системи управління виробничими запасами великого машинобудівного підприємства

           Розроблено теоретико-методологічні підходи до формування систем управління виробничими запасами промислових підприємств важкого машинобудування. Запропоновано науково-практичні принципи функціонування нових елементів систем, які базуються на взаємодії бізнес-процесів. Теоретично обгрунтовано напрями розвитку логістичних систем машинобудівних підприємств, що функціонують за умов одиничного виробництва продукції та виробництва продукції індивідуального виконання. Запропоновано методику формування показників для оцінки стану діючих систем управління виробничими запасами. Розроблено й упроваджено до промислової експлуатації модель імітаційного процесу визначення оптимальних параметрів системи управління запасами підприємства. Розроблено економіко-математичну модель розрахунку показників надійності бізнес-партнера, в якій відображено взаємозв'язок зі строками оплати та постачання, потребами підприємства, ціновим фактором, а також коефіцієнтом тривалості партнерських відносин і коефіцієнтом питомої ваги обсягів і строків заборгованості виконання договірних (контрактних) зобов'язань.

 • Формування системи обслуговування машинобудівного підприємства за маркетингово-логістичним підходом

           Наведено визначення поняття "сервісне забепечення". Виділено класифікаційні угруповання сервісу виробничого призначення. Розвинуто складові концепції маркетингово-логістичного управління за рахунок інтеграції завдань маркетингу та логістики управління процесами створення та доставки цінності сервісного продукту. Визначено підходи до формування системи обслуговування за умови залучення аутсорсингу. Розвинуто структурно-технологічний підхід до проектування складних систем у вирішенні завдань оптимізації системи обслуговування. Удосконалено процедуру прийняття планово-управлінських рішень щодо формування системи обслуговування за рахунок її реалізації у середовищі інформаційної бази, яка відображає її предметну область. Запропоновано ситуаційний підхід до управління даною системою, який передбачає проведення комплексного аналізу логістичних ситуацій за умов визначення завдань ситуаційного характеру.

 • Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)

           Представлено комплексне теоретичне, методичне та практичне рішення проблеми підвищення ефективності управління та функціонування підприємств на основі формування бізнес-моделі та її подальшої оцінки за умов динамічного ринкового середовища. Сформульовано сучасну парадигму управління підприємством на підставі узагальнення та удосконалення теоретичних положень концепції бізнес-моделювання та її понятійно-категорійного апарату. Уточнено зміст поняття "бізнес-модель" та "ключова компетенція" підприємства. Запропоновано модифіковану технологію формування та методику визначення ефективності бізнес-моделі підприємства, встановлено взаємозв'язки між її складовими елементами та розроблено нові підходи щодо їх оцінки. Удосконалено схему ідентифікації ключових компетенцій підприємства. Обгрунтовано доцільність використання концепції економічної доданої вартості (EVA), що дозволяє визначити ефективність діяльності окремих господарських одиниць бізнес-моделі інтегрованої компанії. Встановлено характерні ознаки існуючих бізнес-моделей підприємств кондитерської підгалузі харчової промисловості України. З'ясовано механізм формування проектних і напрямки можливої трансформації існуючих моделей окремих кондитерських компаній.

 • Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану

  Список літератури
  1. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – М.: „Ось-89”, 2002. – 864с.
  2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.
  3. Бухалков М.М. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: Инфра-М, 2003.

 • Управління вартістю наукоємкого машинобудівного підприємства

           Обгрунтовано нову цілісну наукову концепцію ціннісного підходу до управління вартістю великого наукоємного машинобудівного підприємства як підстави його перетворення в елітну фірму світового рівня з винятковими можливостями та високим ринковим потенціалом. Для реалізації цієї концепції розроблено адекватний вимогам інноваційного розвитку підприємства організаційно-економічний механізм, який базується на використанні сучасних інформаційних технологій та моделі біореінжинірингу. Ця модель є синтезом методів: перетворення реінжинірингу, який акцентує увагу на технологічній компоненті виробництва, та організаційного розвитку соціальної підсистеми. Запропоновано науково-методичні рекомендації та практичні рішення, впровадження яких у корпоративний менеджмент у своїй сукупності створюють реальні передумови максимізації вартості великого підприємства, забезпечення його високого іміджу на світовому та вітчизняному ринках індустріальної техніки. Розроблено методичний інструментарій щодо порівняльної оцінки машинобудівних підприємств за критерієм цінності результатів їх діяльності з досягнутим рівнем провідних світових компаній.

 • Удосконалення планування затрат машинобудівного підприємства

           Досліджено особливості планування в системі управління затратами та розроблено комплекс теоретичних і методичних положень щодо його удосконалення на підставі посилення інформаційної взаємодії з обліком затрат на підприємстві. Розкрито сутність і основні характеристики затрат підприємства як об'єкта управління, обгрунтовано їх привабливість, що відображаючи дію закону вартості, спонукає суб'єкт управління до впровадження системи управління затратами. Вивчено існуючі системи управління затратами та визначено критерій їх вибору, на підставі якого обгрунтовано доцільність застосування управлінського обліку. Досліджено сутність планування затрат в управлінському обліку, доведено необхідність посилення взаємодії моделей планових та облікових даних щодо затрат підприємства. Проаналізовано зміст моделей планових та облікових даних, на підставі вивчення їх взаємодії обгрунтовано необхідність розробки інформаційної моделі управлінського обліку, яка описує параметри затрат шляхом побудови реляційних структур, що забезпечують стійкість взаємозв'язків між функціями управління затратами та їх єдність у процесі формування затрат на підприємстві. Удосконалено модель планових даних щодо затрат машинобудівного підприємства шляхом узгодження її змісту з параметрами моделі облікових даних. Розроблено методику визначення планових показників щодо затрат підприємства. Запропоновано методики діагностики моделі планових даних на базі функції належності й оцінювання якості планування затрат в управлінському обліку.

 • Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

           Розглянуто теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо ативізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Досліджено стан сучасних машинобудівних підприємств. Вивчено проблеми, що перешкоджають їх успішному функціонуванню. Проаналізовано основні напрями покращання діяльності підприємств даної галузі. Доведено, що активізація їх маркетингової діяльності є одним з малодосліджених напрямів. Визначено передумови, суть, характеристики активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства та фактори, що впливають на неї. Уточнено визначення маркетингового потенціалу машинобудівного підприємства. Запропоновано процедуру щодо визначення рівня використання даного потенціалу. Побудовано організаційно-економічний механізм активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Розроблено інформаційне й організаційне його супроводження. Запропоновано варіанти маркетингових програм відповідно до умов її активізації.

 • Удосконалення способів оцінювання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства

           Обгрунтовано доцільність застосування цільового підходу до оцінювання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства за результатами статистичної обробки даних про його фінансовий стан у порівнянні з конкурентами з використанням факторного та кластерного аналізу. Розглянуто можливість застосування системного, ситуативного, процесного та цільового підходів до розуміння суті конкурентоспроможності підприємства та її оцінювання. Доведено необхідність дослідження даного оцінювання з використанням цільового підходу. Проаналізовано способи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Визначено, що вдосконалення способів оцінювання конкурентоспроможності підприємств полягає у використанні статистичних способів оцінювання. Удосконалено спосіб багатовимірного факторного аналізу за головними компонентами конкурентоспроможності. З використанням кластерного аналізу визначено відмінність у фінансовому стані конкурентів і розроблено можливі управлінські дії щодо наближення фінансових показників підприємства до найкращих з вибраних для порівняння об'єктів. Розроблено рекомендації щодо використання статистичних способів оцінювання конкурентоспроможності у діяльності машинобудівних підприємств.

 • Консалтингове супроводження зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства

           Розглянуто теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо консалтингового супроводження зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України. Визначено склад і особливості її виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій. Розкрито суть консалтингу. Визначено тенденції його застосування у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Виявлено проблеми даної діяльності, здійснено їх класифікацію за функціями зовнішньоекономічної діяльності. Розроблено процедуру пріоритетності вирішення таких проблем. Доведено, що консалтингове супроводження є комплексною системою, спрямованою на вирішення проблем зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства. Проведено розрахунок інтегрального показника привабливості консультаційної пропозиції, що здійснюється за розробленою системою категорій і параметрів її оцінки для вирішення проблем зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено вибір консультанта з застосуванням нечітких оцінок. Розроблено організаційний інструментарій консалтингового супроводження зазначеної діяльності підприємства, а саме: матриці вибору організаційної структури управління консалтинговим проектом і розподілу відповідності структурних підрозділів машинобудівного підприємства.

 • Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Оксана Федорівна Яременко; Хмельницький національний ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. — укp.

© 2007-2019 vbs.com.ua