От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління виробничими витратами на металургійному підприємстві

Коротко

Управління виробничими витратами на металургійному підприємстві

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:47:40
Описание
: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Ірина Миколаївна Герасименко; Приазовський держ. технічний ун-т. — Маріуполь, 2009. — 20 с. — укp.
См. также:
 • Управління виробничими витратами на підприємствах в умовах ринку

           Досліджено теоретичні основи та розроблено прикладні рекомендації стосовно управління виробничими витратами на підприємствах за умов ринку. Розглянуто методологічні основи формування виробничих витрат у процесі виготовлення продукції. Узагальнено існуючі форми та методи обліку виробничих витрат. Обгрунтовано методологічні засади удосконалення управління виробничими витратами. Розкрито сучасні деформації у формуванні та структурі виробничих витрат. Аргументовано необхідність удосконалення структури виробничих витрат за рахунок підвищення в них частки витрат на оплату праці. Проаналізовано взаємозв'язок форм господарювання з структурою виробничих витрат. Визначено напрямки зниження та шляхи удосконалення структури виробничих витрат. Розроблено підходи до прогнозування виробничих витрат і методичні рекомендації щодо формування протизатратного механізму.

 • Формування системи управління прямими виробничими витратами на автотранспортних підприємствах

           Розроблено методи та моделі планування та контролю прямих виробничих витрат на перевезення вантажів для забезпечення конкурентоздатності автотранспортних підприємств. Оперативне планування витрат за замовленнями поставлено у залежність від цінової кон'юнктури ринку транспортних послуг, потреб інвестиційної стратегії на плановий період у коштах з власних джерел фінансування, що забезпечує платоспроможність підприємства на прийнятному рівні. Розроблено модель контролю витрат, яка передбачає визначення пофакторних відхилень фактичних витрат за окремими їх елементами від запланованих і ранжування факторів за мірою впливу на собівартість перевезень, що дасть можливість виявити резерви скорочення витрат на кожному окремому водієві.

 • Управління виробничими запасами на підприємстві

           Досліджено особливості формування виробничих запасів за умов нестійкого попиту на продукцію. Розроблено класифікацію факторів, які впливають на характер споживання запасів. Запропоновано методичні основи обліку та оцінки ризиків у системі матеріального забезпечення виробництва, що впливають на виникнення додаткових матеріальних витрат. Виявлено наявність негативних тенденцій у формуванні та використанні оборотних коштів, що полягають у нераціональних співвідношеннях їх структурних складових за відсутності необхідних фінансових ресурсів. Розглянуто наукові принципи управління виробничими запасами машинобудівних підприємств одиничного та дрібносерійного типу виробництва. Удосконалено систему управління виробничими запасами, застосування якої дозволить забезпечити необхідну ефективність процесів формування та використання ресурсів підприємства. Розроблено методичні рекомендації щодо планування матеріального забезпечення виробництва, включаючи визначення показника сукупних матеріальних витрат та обгрунтування способу постачання окремих видів матеріалів. Надано економічну оцінку результативності застосування методики управління даними запасами підприємства на основі критерію ефективності виробництва.

 • Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві

           Визначено інформаційні потреби управління логістичними витратами, проведено структуризацію логістичних процесів і операцій. Розроблено методику впровадження автоматизованих інформаційних систем управління на підприємстві, що зорієнтована на потреби управління логістичними витратами. Поглиблено теоретичні основи управління логістичними витратами з врахуванням впливу основних мегатрендів світового економічного розвитку: глобалізації, інформатизації та індивідуалізації. Розроблено теоретико-методичні положення та обгрунтовано принципи групування логістичних витрат підприємства. Запропоновано процедуру обліку та методику розрахунку логістичних витрат, яка адаптована до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 • Концептуальні підходи до управління витратами на сучасному промисловому підприємстві

           Рассмотрены базовые концепции управления затратами в экономике. Обоснована необходимость создания на их базе эффективной системы управления затратами на современном промышленном предприятии         The basic conceptions of cost expenses management in economic have been examined. The necessity of creating the effective cost expenses management at a modern industrial enterprise on its is base settled.         Розглянуто базові концепції щодо управління витратами в економіки. Обґрунтовано необхідність створення на їх базі ефективної системи управління витратами на сучасному промисловому підприємстві.

 • Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами виробництва на підприємстві (на прикладі підприємств будівництва)

           Досліджено питання вдосконалення теоретично-концептуальних засад організації та методики обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління витратами виробництва. Розроблено організаційні та методичні підходи до визначення даної системи та рекомендовано її типологію на підставі системного підходу до управління витратами, зокрема, оперативну, тактичну, стратегічну. Наведено методику аналізу витрат за умов використання сучасних інформаційних технологій, з'ясовано порядок і форму узагальнення результатів. Визначено основні функції системи стратегічного типу, її завдання, організаційне й інформаційне забезпечення. Виявлено основні комунікації діяльності стратегічної бухгалтерії в системі сучасного менеджменту. Розроблено модель комплексного аналізу й оцінки стратегії виробничої діяльності підприємства.

 • Управління виробничими запасами підприємства

  Вступ 3
  1. Економічна характеристика виробничих запасів і методів їх оптимізації 5
  2. Аналіз виробничих запасів підприємства за 2 роки 16
  2.1 Аналіз динаміки виробничих запасів 16
  2.2 Аналіз факторів, що впливають на виробничі запаси 20
  2.3 Аналіз обертання виробничих запасів 21
  3. Розробка стратегії управління виробничими запасами на наступний рік з урахуванням вимог їх оптимізації 23
  Висновки і пропозиції 30
  Список використаної літератури 32
  Додаток 1. Фінансова звітність СгВП ЗАТ «...» за 2002-2003 рр. 34


 • Управління виробничими потужностями в машинобудуванні

           Розроблено та обгрунтовано принципи та положення створення економічного механізму керування виробничими потужностями на підприємствах і в галузях машинобудування. Визначено зміст категорій "виробничий потенціал", "виробничі фонди", "застосовуваний капітал", "виробнича потужність", що дозволило сформулювати вимоги до створення даного економічного механізму з урахуванням їх ресурсомісткості. Визначено особливості формування та використання виробничих потужностей машинобудівного комплексу України та Донеччини. Запропоновано оцінку його ефективності за рівнем і динамікою капітального коефіцієнта. Наведено класифікацію факторів формування та використання виробничих потужностей, які визначають їх ресурсомісткість. Розроблено систему показників ресурсного забезпечення виробничих потужностей підприємств і галузей машинобудування. Запропоновано метод обгрунтування нормативного розподілу механо-обробного обладнання за рівнем його завантаження, базуючись на критерії Колмогорова. Створено комплексну систему спеціальних економічних нормативів, яка містить нормативи чинні, питомої ваги товарної продукції на одиницю станкового часу і нормативи використання обладнання та виробничої продукції. Розроблено методику планування використання виробничої потужності машинобудівних підприємств і галузей, що дає змогу визначити мінімально необхідний обсяг товарної продукції, за якого досягається ефективне використання ресурсного потенціалу.

 • Антикризове управління сільськогосподарськими виробничими кооперативами

           Досліджено питання формування антикризової політики сільськогосподарськими виробничими кооперативами. Обгрунтовано суть понять "криза підприємства" й "антикризове управління". Оцінено загрозу кризи й імовірності банкрутства сільськогосподарських виробничих кооперативів з застосуванням існуючих моделей. Визначено основні складові детермінанти антикризового управління, які мають забезпечити вихід з кризового стану даних кооперативів, а саме: необхідно забезпечити формування ефективної системи менеджменту через створення асоціації кооперативів і виділення в ній групи кризового управління, здійснювати постійне оцінювання ризиків кооперативів і вдосконалювати планування.

 • Оптимізація управління виробничими системами на регіональному рівні

           Розроблено математичні моделі та алгоритми автоматизованого керування економіко-виробничими процесами на регіональному та місцевому рівнях. Запропоновано модель глобальних інвестиційних процесів для державного сектора економіки, яка дозволила визначити основні напрямки інвестування в перехідний період. Узагальнено методику побудови даних моделей на основі коінтеграційного підходу. Наведено стохастичну модель процесу приватизації у стандартній формі простору станів, використану для синтезу системи оптимального керування даним процесом. Визначено оптимальні шляхи реалізації процесу. Розглянуто проблеми побудови високоефективних алгоритмів керування процесом грануляції мінеральних добрив. Запропоновано метод поточного контролю якості продукту, що дозволило здійснити практично безінерційне керування якістю. На базі системного підходу спроектовано, досліджено й оптимізовано прості, функціонально надійні підсистеми ідентифікації та керування процесом гранулювання.

 • Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами

           Розроблено теоретичні засади, методи та технології модельно-орієнтованого управління (МОУ) інтектуальними виробничими системами (ІВС) з використанням комп'ютерних моделей, вбудованих у контур управління, з метою підвищення ефективності вироблення та здійснення керуючих рішень у реальному масштабі часу на всіх рівнях управління виробничим процесом. Розкрито концептуальні засади МОУ ІВС на підставі використання комп'ютерних моделей реалізації, прогнозування та відновлення, вбудованих у контур управління. Наведено методи формалізованого опису алгоритмів управління з використанням агрегативних моделей реалізації, а також оцінки в реальному часі динамічних властивостей алгоритмів управління на підставі моделей прогнозування. Запропоновано комп'ютерні моделі відновлення, що базуються на використанні методів розпізнавання зображень, комп'ютерної графіки та віртуальної реальності. Досліджено технології створення та вбудовування комп'ютерних моделей у контур управління за допомогою реалізації відкритої модульної архітектури на рівні автоматизованої системи управління технологічними процесами.

 • Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі

           Обгрунтовано шляхи вирішення актуальної проблеми управління процесами формування якісно нових виробничих потужностей, які відрізняються від існуючих гнучкістю та здатністю оперативно реагувати на зміну споживчого попиту на прикладі підприємств кондитерської галузі. Уточнено сутність категорії "економічна виробнича потужність підприємства", виявлено основні чинники, що впливають на прийняття рішень про створення нових, розширення і диверсифікацію наявних виробничих потужностей. Запропоновано науково-методичний підхід до обгрунтування умов економічної ефективності розширення й освоєння нових виробничих потужностей. Виявлено властивості взаємозамінності та багатофункціональності виробничої потужності, систематизовано види гнучкості. Охарактеризовано гнучкість організації праці та виробництва, а також технологічну та виробничу потужності. Виявлено нову властивість виробничої потужності - гнучкість, сутність якої полягає у здатності швидко реагувати на зміни умов зовнішнього та внутрішнього середовища, зокрема, попиту на продукцію, що забезпечує гнучкість функціонування виробництва та його мобільність відносно попиту та здатність до скорочення або збільшення виробництва. Удосконалено класифікацію резервів виробничої потужності. Запропоновано методичний підхід до оцінювання економічної виробничої потужності методом зіставлення її технологічної та продуктивної структури. Розроблено метод оцінювання фінансової складової гнучкості виробничої потужності. Удосконалено методичний підхід до оцінювання інвестиційних витрат, пов'язаних з розширенням виробництва.

 • Формування системи управління виробничими запасами великого машинобудівного підприємства

           Розроблено теоретико-методологічні підходи до формування систем управління виробничими запасами промислових підприємств важкого машинобудування. Запропоновано науково-практичні принципи функціонування нових елементів систем, які базуються на взаємодії бізнес-процесів. Теоретично обгрунтовано напрями розвитку логістичних систем машинобудівних підприємств, що функціонують за умов одиничного виробництва продукції та виробництва продукції індивідуального виконання. Запропоновано методику формування показників для оцінки стану діючих систем управління виробничими запасами. Розроблено й упроваджено до промислової експлуатації модель імітаційного процесу визначення оптимальних параметрів системи управління запасами підприємства. Розроблено економіко-математичну модель розрахунку показників надійності бізнес-партнера, в якій відображено взаємозв'язок зі строками оплати та постачання, потребами підприємства, ціновим фактором, а також коефіцієнтом тривалості партнерських відносин і коефіцієнтом питомої ваги обсягів і строків заборгованості виконання договірних (контрактних) зобов'язань.

 • Моделі та інструментарій синтезу автоматизованого управління гнучкими виробничими системами

           Запропоновано новий уніфікований методологічний підхід щодо автоматизованого багатоальтернативного синтезу структур технологічних операцій, технологічних процесів та систем управління гнучкими виробничими системами складання на базі використання нечітких множин, що забезпечує можливість їх функціонування за умов невизначеності. Встановлено загальну структуру інформаційної технології оптимізації технологічних процесів, в основу якої покладено принцип модульності. На основі розроблених моделей створено пакети прикладних програм, що використовуються на виробництві.

© 2007-2018 vbs.com.ua