От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку

Коротко

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:46:03
Описание
[Електронний ресурс] / Л.А. Венгер, І.О. Галиця, Н.Г. Гахович, Г.В. Єршова, Л.О. Збаразська; НАН України; Інститут економіки та прогнозування. — К., 2009. — 928 с. — укp.
См. также:
 • Потенціал оборонної сфери в інноваційній моделі розвитку національної економіки

           Визначено сучасну роль і місце потенціалу оборонної сфери в інноваційній моделі розвитку національної економіки. Визначено вплив технологій подвійного призначення на інноваційний розвиток економіки України. Обгрунтовано пріоритети державної політики у сфері інноваційної діяльності оборонно-промислового комплексу (ОПК) нашої держави. Розроблено механізми державного регулювання щодо підтримки розвитку інноваційної діяльності в ОПК України. Досліджено процеси його організації, функціонування та розвитку з метою їх оптимізації у частині використання сучасних наукоємних конкурентоспроможних технологій. Розроблено рекомендації стосовно удосконалення організаційно-технологічних форм інноваційної діяльності в ОПК України.

 • Соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості

           Вивчено, узагальнено та розв'язано соціальні й економічні проблеми ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості за умов ринкової трансформації економіки України. Розвинуто методологічні та методичні засади дослідження даного потенціалу, обгрунтовано його структуру, чинники розвитку, удосконалено методи визначення. Удосконалено складові та важелі механізмів використання та розвитку трудового потенціалу, особливості їх функціонування у високорозвинених країнах ринкової економіки. Здійснено комплексне оцінювання стану використання та розвитку трудового потенціалу промисловості на всіх рівнях економічного аналізу. Розроблено й апробовано методики діагностування та моделювання розвитку даного потенціалу промислового підприємства, проведення аналізу трансформації ціннісних орієнтацій працівників, методичні засади соціального інвестування розвитку інноваційної компоненти трудового потенціалу. Запропоновано стратегію вдосконалення соціально-економічного механізму його використання та розвитку.

 • Оцінка формування і механізм забезпечення ефективного функціонування та розвитку корпоративного сектора промисловості

           Розвинуто теоретичні положення теорії реформування власності щодо визначення економічної природи поняття "корпоратизація", а також змісту та складових "корпоративного сектора промисловості". Сформульовано критерії та визначено ємність корпоративного сектора національної економіки. Досліджено сучасні тенденції та особливості генезису об'єктів корпоративного підприємництва. Обгрунтовано чинники, які гальмують рух корпоративного сектора до системного утворення підвалин соціально орієнтованої економіки. Запропоновано нові підходи до діагностування ефективності дій менеджменту корпоратизованих підприємств і обгрунтовано механізм створення та функціонування багаторівневої структури підготовки кадрового резерву менеджерів за рівнями керування.

 • Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості

           Розглянуто сучасні функції та призначення харчової промисловості. Обгрунтовано критерії та показники економічної ефективності розвитку підприємств галузі. Узагальнено існуючі та розроблено нові підходи щодо формування організаційно-економічних механізмів регулювання розвитку підприємств харчової промисловості. Визначено місце галузі у структурі господарського комплексу регіону та сучасні тенденції її організаційно-технічного розвитку. Досліджено вплив трансформаційних процесів на розвиток харчових підприємств та узагальнено практику їх управління. З використанням системного та комплексного підходів запропоновано напрямки підвищення дієвості організаційно-економічних механізмів розвитку харчової промисловості шляхом удосконалення формування економічної стратегії розвитку, підвищення ефективності функціонування підприємств галузі та їх управління.

 • Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання

           Розкрито основні методологічні аспекти дослідження економічного потенціалу України, розглянуто його структуру. Проаналізовано елементи економічного потенціалу: природний, трудовий, науковий, технічний, технологічний, інформаційний потенціали, а також техніко-економічних відносин, організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності та господарського механізму. На підставі аналізу вітчизняної та світової практики використання економічного потенціалу запропоновано концептуальні підходи до його використання в перехідний період.

 • Потенціал промислового садівництва України і основні напрями його ефективного використання

           Розглянуто природно-економічний потенціал України для розвитку промислового садівництва, значення плодів і ягід у продовольчому забезпеченні країни, основні тенденції розвитку галузі в країнах світу. Розкрито особливості формування ринкових, земельних і майнових відносин у промисловому садівництві. Наведено кількісну та якісну оцінку площ плодових і ягідних насаджень, породно-сортового складу і структури промислових садів, відтворення багаторічних насаджень, виробництва плодових і ягідних культур, саджанців, урожайності, а також економічної ефективності виробництва плодів і ягід. Обгрунтовано пропозиції щодо організації оптового ринку плодів і ягід, створення служби маркетингу в садівницькому підприємстві, підвищення експертної спрямованості галузі. Розкрито основні напрями перспектив і підвищення економічної ефективності галузі. Наведено пропозиції щодо механізму державної підтримки садівництва, економічного обгрунтування інноваційно інтенсивних технологій виробництва плодів, удосконалення породно-сортового складу плодових насаджень. Визначено організаційно-економічні та технологічні чинники адаптації промислового садівництва до ринку.

 • Потенціал промислового виробництва грецьких горіхів в Україні та шляхи його ефективного використання

           Розглянуто теоретичні та науково-практичні питання оцінки, формування та ефективного використання потенціалу промислового виробництва грецьких горіхів в Україні. Обгрунтовано теоретичну модель і здійснено комплексну оцінку сучасного рівня потенціалу промислового виробнцтва грецьких горіхів, удосконалено методичні підходи щодо визначення його ефективності. Визначено джерела формування потенціалу промислового виробництва грецьких горіхів, проаналізовано його стан і тенденції розвитку, а також зональний уклад та ефективніть використання у різних категоріях господарств. На підставі визначення місткості внутрішнього ринку та тенденцій зовнішньої торгівлі встановлено невідповідність виробничого потенціалу потребам споживчого ринку та перспективам його розвитку. Розроблено організаційно-економічні заходи щодо розвитку в Україні промислового виробництва горіхів, зокрема сформульовано основні положення державної програми "Грецькі горіхи України" та розроблено рекомендації щодо впровадження інтенсивних типів насаджень, розміщення їх у найсприятливіших зонах, а також поглиблення соціалізації та концентрації виробництва, використання ефективних форм агропромислової інтеграції та удосконалення інфраструктури вітчизняного ринку.

 • Цілі в соціальному розвитку підприємницької організації

  : автореф. дис... канд. соц. наук: 22.00.04 [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Жеребятнікова; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 20 с. — укp.

 • Контролінг, як чинник ефективного функціонування підприємства і досягнення цілей національної економіки

  Контролінг, як чинник ефективного функціонування підприємства і досягнення цілей національної економіки 2
  Література 7

 • Потенціал складових національної колекції картоплі у створенні форм, придатних для генеративного розмноження

           Вперше в Україні встановлено норму реакції складових генофонду картоплі (сортів, міжвидових гібридів, дигаплоїдів) стосовно розвитку генеративних органів залежно від впливу зовнішніх факторів. Визначено перспективність для генеративного розмноження складових генофонду та його окремих форм. Встановлено, що такі метеорологічні фактори, як температура повітря, кількість опадів, ГТК найбільш суттєво впливають на розвиток генеративної сфери досліджуваних сортів картоплі. У сортів та міжвидових гібридів встановлено залежність між проявом квітування та ягодоутворення, яка є різна залежно від умов року. Визначено вплив біологічних особливостей досліджуваних сортів і міжвидових гібридів картоплі на схожість їх насіння залежно від терміну зберігання. Встановлено особливості прояву основних агрономічних ознак серед потомства від самозапилення сортів та міжвидових гібридів. На підставі одержаних результатів розроблено методику визначення цінності складових генофонду картоплі для генеративного розмноження культури.

 • Формування системи забезпечення ефективного використання енергоресурсів у промисловості

           Досліджено теоретико-методологічні та прикладні проблеми формування системи забезпечення енергоефективності (СЗЕ) у промисловості за умов ресурсних обмежень у аспекті запровадження моделі інноваційно спрямованого промислового зростання. Наведено визначення категорій "енергоефективність", "СЗЕ". Розроблено базові положення теорії енергоефективності промислового виробництва (ЕПВ) на базі інтегральної концепції управління замкнутим циклом забезпечення енергоефективності (ЕЕ). Досліджено проблеми ЕПВ, сформовано структуру-атрактор, визначено функції її підсистем. Запропоновано методологію формування результативної СЗЕ за єдиним критерієм оцінювання, та також методики на базі агрегованих показників-індикаторів ЕЕ, а саме: чотирирівневого прогнозу, проектування стратегічного потенціалу, ранжування новацій, добору моделі промислового зростання, експрес-діагностики технологій, трансформації СЗЕ та визначення центрів прикладення зусиль. Запроваджено технологію формування вдосконалених систем управління (ВСУ) ЕЕ, а також прикладний інструментарій, а саме: узагальнені таблиці, "лінійки ЕЕ" та їх математичні, графічні, просторові образи; моделі окупності-доходності промислових технологій (ЦОПТ) і циклів модернізації виробництва (ЦМВ); пакет програм MINERgo v4.1; матриці кореляції. Обгрунтовано національну модель промислового зростання за темпами приросту ЕПВ країн з середнім рівнем ЕЕ. Побудовано, експериментально перевірено прогноз макроскопічних показників і СП промисловості до 2080 р. Розроблено еволюційну стратегію СЗЕ, комплексну програму ЕПВ до 2030 р.

 • Економічний механізм формування і ефективного функціонування молочної промисловості України

           Визначено економічний механізм формування та ефективного функціонування молочної промисловості України, а також принципи його дії на різних рівнях економічної системи та на різних історичних етапах розвитку економіки країни. Розглянуто складові економічного механізму, їх взаємний зв'язок і важелі впливу на інтенсивність функціонування галузі та на якісні зміни, стан ринкової рівноваги на ринку молока та молочних продуктів в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення економічного механізму молочної промисловості за рахунок державного регулювання та галузевих чинників. Визначено перспективи розвитку молочної промисловості України під впливом стану платоспроможного попиту населення та розвитку сировинної бази молокопереробки. Запропоновано методику прогнозування розвитку галузі засновуючись на теорії еластичності попиту за доходом, ціною та перехресної теорії.

 • Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України

           Доведено, що за умов формування нової парадигми міжнародних відносин роль зовнішньополітичних механізмів забезпечення національних інтересів України значно зростає, що обумовлено внутрішніми потребами держави та необхідністю забезпечення національної безпеки у зовнішній політиці. Встановлено, що зовнішньополітичні механізми безпеки є засобом реалізації системи захисту державних інтересів і протидії зовнішнім загрозам. Показано, що впровадження зовнішньополітичних механізмів безпеки сприяє просуванню двосторонньої співпраці від поглибленого співробітництва до стратегічного партнерства, створенню відповідних стратегічних союзів на засадах адекватного співвідношення суверенних засад держави та наднаціональних елементів міжнародних структур. Розкрито сутність утвореного безпекового простору навколо держави, що полягає у взаємозалежності зовнішньополітичних рішень і засобів їх реалізації, а також в ефективності зовнішньополітичних механізмів захисту. Визначено принципи формування зовнішньополітичних рішень. Досліджено еволюцію державного суверенітету та співвідношення національного та наднаціонального у зовнішній політиці України. Обгрунтовано концепцію симетричного й асиметричного співробітництва України, сформульовано визначення поняття стратегічних партнерів. Вивлено нові механізми захисту, сутність яких полягає в залежності між дотриманням прав етнічних меншин і рівнем розвитку двостороннього співробітництва з країнами їх етнічного походження. Розроблено концепцію реалізації зовнішньополітичних механізмів безпеки через систему захисту інтересів особи - держави - міжнародних структур. Досліджено проблемні питання зовнішньополітичних загроз Українській державі та запропоновано варіанти їх нейтралізації.

 • Механізми державного регулювання національної системи бухгалтерського обліку в Україні

           Доведено, що сучасні методичні особливості обліку визначаються на рівні підприємства, а на рівні держави існують особливі форми регулювання бухгалтерського обліку. Подано визначення поняття "державне регулювання системи бухгалтерського обліку", яке відповідає сучасним вимогам регламентаційного впливу на бухгалтерський облік. Запропоновано удосконалену схему класифікації рівнів нормативно-правового забезпечення державного регулювання системи обліку. Обгрунтовано впровадження типового механізму затвердження та застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, що створить організаційно-правові умови щодо впровадження підприємствами міжнародних стандартів. Зазначено, що застосування удосконалених механізмів державного регулювання обліку та нової організаційної структури регулювання системи обліку в Україні сприятиме подальшій гармонізації вітчизняної фінансової звітності до міжнародної звітності. Доведено необхідність розробки та впровадження державної програми післядипломної освіти та підвищення кваліфікації бухгалтерів з урахуванням міжнародних стандартів освіти. Доведено доцільність державної сертифікації бухгалтерів для забезпечення високого рівня спеціалістів з обліку.

© 2007-2019 vbs.com.ua