От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Побудова та використання еколого-економічних виробничих функцій : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / Л.З. Хрущ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем НАН України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Побудова та використання еколого-економічних виробничих функцій

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:46:01
Описание
         Проаналізовано проблеми екологізації економічних систем і необхідність побудови еколого-економічних виробничих функцій. Побудовано виробничу функцію екологічної економіки, яка функціонує як виробник продукції й очищувач навколишнього середовища. Запропоновано виробничу функцію з урахуванням екологічних обмежень як функцію значень задачі оптимального використання ресурсів. Побудовано векторну еколого-економічну виробничу функцію, яка є найкращим компромісним рішенням з урахуванням усіх цільових функцій (критеріїв) одночасно. Розглянуто галузь економіки, в якій діють різні технології зі своїми потужностями. Запропоновано задачу оптимального використання економічних і екологічних ресурсів і підхід до побудови еколого-економічної виробничої функції та функції прибутку галузі з заданим розподілом потужностей за технологіями. Узагальнено екологічно-економічну балансову модель Леонтьева - Форда на множину технологій. Розв'язано задачу максимізації вартості кінцевого продукту галузі з багатьма технологіями та побудовано еколого-економічну виробничу функцію. Узагальнено запропоновану модель та відповідну еколого-економічну виробничу функцію для неперервного розподілу технологій.
См. также:
 • Трансформація еколого-економічних основ використання і відтворення лісових ресурсів

           Удосконалено еколого-економічну сутність трансформації відносин власності у системі управління власністю, розкрито зміст роздержавлення та приватизації у сфері використання та відтворення лісових ресурсів. Визначено специфіку лісогосподарського підприємства, запропоновано механізм комерційного лісорозведення. Удосконалено існуючі методичні положення нормативної грошової оцінки земель лісового фонду. Обгрунтовано методичні підходи щодо урахування у складі плати за показником пені фактора конкурентності, побічного лісокористування та екологічної складової, а також встановлення орендної плати. Розроблено структурно-функціональну схему формування та регулювання організаційно-економічного механізму екологічно орієнтованої трансформації форм власності на ліси та лісогосподарювання. Визначено напрямки удосконалення кадрового та консультаційного забезпечення процесу реформування лісоземельних відносин.

 • Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільно-економічних відносин

           В роботі аналізуються величина і структура основних виробничих фондів вантажних автотранспортих підприємств та особливості їх відтворення в умовах трансформації суспільно-економічних відносин. На базі статистичного матеріалу вантажних АТП Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей з'ясовується вплив виробничих факторів на рівень фондовіддачі основних фондів, виявляються резерви її підвищення. Вмотивована необхідність адаптивних якісних змін в управлінні і реалізації виробничого потенціалу та активізації інновацій у сфері вантажних автоперевезень, подано науково обгрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів вантажних автогосподарств в сучасних економічних умовах.

 • Побудова розв'язків просторових задач теорії пружності з використанням методу голоморфних функцій двох комплексних змінних

           Запропоновано нове формулювання крайових задач тривимірної теорії пружності на базі подання загального розв'язку через скалярну та векторну гармонічні функції. Побудовано комплексно-спряжені розв'язки порядку k базових крайових задач для призматичних тіл прямокутного перерізу. Розглянуто постановку двовимірних крайових задач та побудовано розв'язки для випадку відсутності залежності тензора напружень від однієї з просторових координат. Проаналізовано розв'язки основної та комплексно-спряженої крайових задач. Побудовано базові розв'язки крайових задач для циліндричних тіл за умов плоскої деформації та проведено аналіз комплексно-спряжених розв'язків.

 • Методичні основи розвитку функцій керівника (на прикладі виробничих організацій

           Визначено місце та роль функції керівника в управлінській діяльності. Обгрунтовано необхідність поєднання функцій керівника та лідера. Розвинуто методичні підходи до дослідження діяльності керівника, зазначено щодо важливості розвитку компетентності керівників, визначено її структуру на різних рівнях ієрархії управління, здійснено її комплексне оцінювання. Запропоновано систему характеристик та розглянуто підприємницький потенціал працівників системи управління, проаналізовано процеси делегування керівником повноважень підлеглим на підприємствах України. Розроблено та на практичних матеріалах перевірено методику визначення латентних факторів формування потенціалу ефективної діяльності керівників. Сформульовано методичні підходи до створення команди лідерів-професіоналів і запропоновано методичні засади розробки програми розвитку потенціалу керівника - лідера-реформатора.

 • Моделювання системи компенсації еколого-економічних збитків

           Розроблено економіко-математичні моделі, призначені для обгрунтування вибору страхового методу компенсації еколого-економічних збитків внаслідок надзвичайних ситуацій, завданих здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу та об'єктам національної економіки, на підставі модифікованої міжгалузевої балансової моделі. Моделювання передбачає визначення негативного впливу еколого-економічних збитків на ВВП, проміжне та кінцеве споживання та врахування страхового механізму компенсації збитків. Запропоновано новий метод розрахунків матриці повних витрат через коефіцієнти мінімального багаточлена. Удосконалено складові системи екологічного страхування: в моделях вибору розміру страхової суми залежно від схильності до ризику особи, яка приймає рішення, - застосування інтервального числення; в методиці вибору пріоритетних об'єктів - використання методів багатовимірного статистичного аналізу (факторного, кластерного); під час визначення тарифних ставок - використання методів нечіткої експертної інформації. Проведено оцінку ефективності наявних міжгалузевих балансових моделей, що застосовувались для дослідження взаємодії економіки з навколишнім середовищем.

 • Прогнозування еколого-економічних процесів у зрошуваному землеробстві

           Розроблено науково обгрунтований підхід, який дає можливість керувати розвитком ситуації в зоні екологічних конфліктів на прикладі Херсонщини. Аналіз змін, що відбуваються в навколишньому середовищі, було зроблено у двох вимірах: з одного боку - це матеріальна оцінка деформацій природного середовища (аналіз гідролого-меліоративного стану грунтів і природоохоронної діяльності в зоні зрошення); з другого - це зміна ціннісних орієнтирів соціальної сфери, пов'язаних з онтогенезом української етно-соціальної системи. На підставі зроблених висновків побудовано модель прогнозу подальшого розвитку ситуації в зоні зрошення і модель екологічно безпечного розвитку зрошуваного землеробства за рахунок отримання еколого-економічно доцільної врожайності сільгоспкультур, а також вдосконалено методику встановлення еколого-економічно обгрунтованих зрошувальних норм.

 • Оптимізація виробничих зв'язків підприємств територіального лісопромислового комплексу за критеріями еколого-економічної ефективності (на прикладі Львівської області)

           Досліджено територіально-галузевий і лісопромисловий комплекс (ЛПК) як складну еколого-економічну систему. На прикладі ЛПК Львівщини проаналізовано еколого-економічні аспекти функціонування його підприємств та виробничих зв'язків між ними. Побудовано орієнтований граф системи виробничих зв'язків підприємств ідеального ЛПК, на базі якого обгрунтовано її склад та структуру. Систематизовано основні екологічні передумови формування оптимальних схем виробничих зв'язків підприємств ЛПК за умов об'єктивного врахування критеріїв еколого-економічної ефективності. На прикладі типових підприємств ЛПК даного регіону виявлено та проаналізовано особливості та основні недоліки існуючої системи виробничих зв'язків. Вдосконалено та практично реалізовано інструментарій формування оптимальних схем виробничих зв'язків підприємств ЛПК Львівщини (багатопродуктову та багатокритеріальну математичні моделі), які дають змогу зменшити їх деструктивний вплив на навколишнє середовище.

 • Формування еколого-економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів

           Розвинуто науково-методичні основи, вдосконалено інструментарій і розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення процесу формування еколого-економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів за умов підвищення техногенного навантаження на довкілля. Проаналізовано та систематизовано науково-практичні підходи до управління результатами діяльності еколого-небезпечних промислових підприємств. Визначено взаємозв'язок екологічних і економічних результатів гірничо-збагачувальної діяльності в кон'юнктурі сучасного ринку залізорудної сировини. Обгрунтовано теоретико-практичні підходи до планування еколого-економічних результатів гірничо-збагачувальної діяльності. Доведено, що зміст і обсяги природоохоронних заходів доцільно визначати відповідно стадії життєвого циклу продукції залізорудного комбінату, що грунтується на розмежуванні його короткострокового техногенного впливу на довкілля. Визначено концептуальні засади щодо обгрунтування та реалізації природоохороних заходів у системі загального управління гірничо-збагачувальним комбінатом. Розроблено методичні рекомендації щодо формування бізнес-портфеля еколого-небезпечного виробничого підприємства.

 • Сучасний стан лісів зеленої зони м.Рівне та заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій

           Вивчено екологічні проблеми лісів зеленої зони м.Рівне та особливості трансформації компонентів лісових екосистем за умов антропотехногенного навантаження. Відзначено, що аеротехногенні викиди забруднюють опади, підстилку та грунт. Визначено основні тенденції розвитку деревостанів техногенних зон РВАТ "Азот" і "Волиньцемент", зокрема за умов зниження аеротехногенного навантаження. Досліджено особливості рекреаційної дигресії різних компонентів соснових екосистем і розроблено регіональну систему діагностичних показників визначення ступеня рекреаційної дигресії соснових лісів зеленої зони м.Рівне. Проаналізовано особливості лісовідновлення, досвід створення лісових культур, проведення санітарних рубок за умов аеротехногенного забруднення. Наведено рекомендації щодо підвищення стійкості лісів зеленої зони та виконання їх екологічних функцій.

 • Формування системи еколого-економічних показників при переході до сталого розвитку регіону

           Дисертацію присвячено питанням удосконалення та формування системи еколого-економічних показників при переході до екологічно сталого соціально-економічного розвитку регіону. Запропонована практична модель інтеграційної оцінки цінності території. Окреслені основні напрямки використання системи еколого-економічних показників для рішення регіональних господарських завдань. Визначена необхідність практичного використання системи показників для планування та управління раціонального природокористування в регіоні.

 • Наукові основи підвищення ефективності еколого-економічних систем з урахуванням синергетичних ефектів

           Науково обгрунтовано доцільність врахування синергетичних ефектів для підвищення ефективності функціонування еколого-економічних систем (ЕЕС). Проаналізовано існуючі підходи до визначення синергетичних ефектів, зумовлених діяльністю суб'єктів господарювання. Запропоновано визначення понять "еколого-економічна система" та "синергетичний ефект у еколого-економічній системі". Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання синергетичних ефектів у ЕЕС, який передбачає врахування екстернальних ефектів. Обгрунтовано необхідність застосування коригувальних коефіцієнтів для визначення синегетичних результатів діяльності економічних суб'єктів. Удосконалено методичні підходи до класифікації синергетичних ефектів у ЕЕС, що дозволяє розробити інструменти організаційно-економічного характеру для формування еколого-орієнтованої економічної політики, показники оцінювання ефективності функціонування ЕЕС, які уможливлюють більш точне врахування інтернальних і екстернальних ефектів. На прикладі інвестиційних проектів Сумщини апробовано розроблені показники оцінювання ефективності функціонування ЕЕС і визначено напрями збільшення синергетичних результатів у даному регіоні. Запропоновано механізм управління процесами функціонування ЕЕС.

 • Оптимізація лісокористування на основі еколого-економічних критеріїв (на прикладі підприємств Українських Карпат)

           Проаналізовано стан лісокористування в Карпатському регіоні. Досліджено основні підходи до оптимізації лісокористування, особливості ведення лісового господарства у гірських регіонах. Запропоновано класифікацію чинників впливу на його еколого-економічну ефективність та концептуальний комплексний підхід до вибору процесу лісокористування, який підлягає оптимізації. Запропоновано систему альтернативних економічних критеріїв. Визначено екологічні обмеження цільових функцій відповідно до екологічної стиглості насаджень. Для вибраних ділянок одержано функції, які описують та імітують процес їх росту.

 • Теоретико-методологічні основи системного аналізу сталого розвитку еколого-економічних систем

           На підставі результатів наукових досліджень видатних зарубіжних і українських економістів розроблено концептуально-методологічні засади теорії сталого розвитку еколого-економічних систем. Досліджено особливості розвитку складних природно-антропогенних систем. Сформульовано головні принципи системного підходу до аналізу функціонування еколого-економічних систем. У контексті сучасного рівня розвитку теорії систем критично переосмислено застосування системного підходу під час аналізу економічних процесів. Розглянуто ринок не як "невидиму руку", а як дію від'ємного зворотного зв'язку, який відіграє суттєву роль у функціонуванні складних систем. Обгрунтовано закономірність становлення концепції сталого розвитку як розвитку підходів класичної економічної науки до проблем взаємодії суспільства та природи. Показано, що головною проблемою сталого розвитку є необхідність трансформації характеру природокористування як основи існування цивілізації. Запропоновано підходи до розробки понятійно-категоріального апарату концепції сталого розвитку. Проаналізовано місце освіти в економічному розвитку. Обгрунтовано важливість освіти для сталого розвитку у процесах функціонування еколого-економічних систем. Як найбільш ефективний підхід у процесах реформування освіти визначено компетентнісний підхід. Запропоновано еколого-економічну компетенцію розглядати як критерій якості освіти для сталого розвитку.

 • Розрахунки використання основних виробничих фондів: екстенсивний і інтенсивний чинник

  Список літератури
  1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
  2. Экономика / Под ред. Булатова А.С. – М.: Юристъ, 2002.
  3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М.: Юрайт, 2001. – 384с.
  4. Экономика предприятия / Под ред. Сафронова Н.А. – М.: Юристъ, 1999. – 584с.

© 2007-2019 vbs.com.ua