От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Планування і регулювання партнерських відносин у сфері туризму : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / А.С. Татаринцева; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Планування і регулювання партнерських відносин у сфері туризму

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:46:01
Описание
         Визначено місце та роль сфери туризму в системі національного господарства України. Висвітлено теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку даної сфери за рахунок планування та регулювання партнерських відносин. Розкрито їх суть і зміст, співвідношення понять "партнерство", "співробітництво". Розроблено технологію планування та регулювання партнерських відносин у процесі формування та реалізації туристичних продуктів. Грунтовно досліджено структуру туристичного ринку. Виявлено основних учасників, напрями їх взаємодії у процесі формування турпродуктів. Проведено типізацію партнерських відносин. Визначено позитивні та негативні тенденції розвитку сфери туризму України. Доведено доцільність формування відносин партнерства. Ідентифіковано практичні аспекти налагодження даних відносин і здійснено їх оцінювання. Визначено вплив партнерських відносин на ефективність процесів формування туристичних продуктів, встановлення ціни та розподіл вигод і прибутків між учасникам партнерства. Запропоновано комплексні моделі вибору доцільного партнера й оцінювання ефективності партнерства, заходи щодо оптимізації процесів планування партнерських відносин, концепцію їх державного регулювання у сфері туризму.
См. также:
 • Правове регулювання фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин

           Проведено комплексне дослідження питань організації та здійснення фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин. Розкрито сутність, зміст та особливості здійснення міжбюджетного контролю, визначено його місце в загальній системі фінансового контролю. Наведено характеристику об'єкта та предмета міжбюджетного контролю. Встановлено повноваження державних органів у сфері міжбюджетних відносин, до функцій яких належить здійснення фінансового контролю. Охарактеризовано форми та методичні прийоми реалізації фінансового контролю. Визначено види типових правопорушень у сфері міжбюджетних відносин. Наведено пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань фінансового контролю у сфері міжбюджетних відносин.

 • Регулювання соціально-трудових відносин у сфері охорони праці

           Досліджено теоретичні та науково-практичні питання регулювання соціально-трудових відносин у сфері охорони праці. Визначено суть, принципи та механізми становлення соціального діалогу. Виявлено недоліки концептуального та правового забезпечення охорони праці, незбалансованість її державного та договірного регулювання. Проаналізовано міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин у даній сфері. Розкрито можливості його використання в Україні. Проведено комплексне оцінювання стану охорони праці та соціально-трудових відносин щодо її забезпечення. Виявлено негативні тенденції та причини, що їх зумовлюють. Оцінено процес становлення та розвитку колективно-договірного регулювання охорони праці. Визначено та систематизовано основні джерела його недосконалості на всіх рівнях управління. Розроблено рекомендації та надано пропозиції щодо вдосконалення концептуального та нормативно-правового забезпечення регулювання соціально-трудових відносин у сфері охорони праці. Визначено відповідний механізм, який базується на впровадженні соціального пакета. Обгрунтовано його змістове наповнення з зазначених питань. Надано рекомендації щодо формування розділів з охорони праці у Генеральній, регіональній, галузевій угодах та колективних договорах. Обгрунтовано загальні вимоги для всіх рівнів, диференційовано пріоритети та завдання для досягнення мети охорони праці для кожного з них.

 • Правове регулювання відносин України та ЄС у сфері здійснення інвестицій

           Розглянуто становлення та розвиток правового механізму співпраці України та Європейського Союзу (ЄС) у сфері інвестиційної діяльності. Досліджено його юридичну природу та визначено основні напрямки удосконалення у світлі еволюційних положень Угоди про партнерство та співробітництво. З'ясовано способи регулювання інвестиційною діяльністю у відносинах між Україною та ЄС. Охарактеризовано основні елементи механізму міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності між Україною та ЄС. Проаналізовано особливості міжнародного договірного механізму. Особливу увагу приділено характеру та структурі інвестиційного механізму співробітництва між Україною та ЄС у галузі інвестиційної діяльності. Висвітлено форми та способи зближення національного законодавства України у галузі інвестиційної діяльності з правом ЄС.

 • Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері

            Узагальнено та запропоновано нове розв'язання наукової проблеми, що полягає в розробленні концептуальних та методологічних засад системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері, а також оптимізації механізму та засобів господарсько-правового забезпечення реалізації інноваційної політики держави. Досліджено правову природу та особливості інноваційних відносин, а також сформульовано їх визначення. Обгрунтовано, що інноваційні правовідносини мають комплексний характер, об'єднуючи низку простих, однорідних відносин, які складаються протягом здійснення інноваційного циклу. Проаналізовано зміст та з'ясовано ознаки інноваційної діяльності. Розглянуто сутність та особливості об'єктів інноваційної діяльності, запропоновано їх авторські визначення. Досліджено питання щодо співвідношення інновацій та об'єктів права інтелектуальної власності. Встановлено основні функції та необхідні для їх реалізації властивості інновацій, на основі яких визначено, які об'єкти права інтелектуальної власності є базовими елементами інновацій, а які - допоміжними. Запропоновано за методологічну основу правового регулювання відносин в інноваційній сфері з метою забезпечення системного підходу використати структуру національної інноваційної системи, під функціонування якої складаються: відносини, які виникають у процесі реалізації інноваційного циклу; відносини, які виникають під час взаємодії з інноваційною структурою; відносини, які складаються на інноваційному ринку. Обгрунтовано, що основним завданням інноваційної політики держави має бути визнано формування, ефективне функціонування та забезпечення стійкого розвитку національноїінноваційної системи, щодо якої держава виконує забезпечувальну, координаційну та контрольну функції. Запропоновано, на основі систематизації законодавства про інноваційну діяльність, розробити та прийняти комплексний нормативно-правовий акт, який стане правовою основою державної інноваційної політики та центральною ланкою системи інноваційного законодавтсва.

 • Правові проблеми регулювання відносин у сфері охорони праці в сучасних умовах

           Досліджено правову природу, сутність, соціальні функції охорони праці на сучасному етапі. Проаналізовано зміст права працівника на охорону праці та зобов'язання роботодавця щодо забезпечення безпеки праці. Особливу увагу приділено юридичному механізму забезпечення конституційного права робітника на охорону праці за умов ринкових перетворень у суспільстві. Висвітлено зміст юридичної відповідальності сторін трудового правовідношення у сфері охорони праці та шляхи її вдосконалення. Розглянуто питання імплементації міжнародно-правових норм у вітчизняне законодавство про охорону праці. Обгрунтовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання охорони праці в Україні.

 • Концептуальні засади та інституційні механізми політики Європейського Союзу у сфері туризму

           Досліджено концептуальні засади й інституційні механізми політики ЄС у сфері туризму, особливості її формування та реалізації у контексті процесу прийняття рішень та розвитку спільних політик ЄС. Висвітлено засади формування та нормативно-правового регулювання, взаємодії з іншими спільними політиками ЄС, вплив процесу розширення 2004 р. на туристичну політику ЄС і перспективні напрями її розвитку. Проаналізовано досвід співпраці України та ЄС у сфері туризму.

 • Види ринкових посередників у сфері туризму. Вид маркетингових систем розповсюдження, умови їх функціонування


  1. Види ринкових посередників у сфері туризму 3
  2. Види маркетингових систем розповсюдження, умови їх функціонування. 9
  Використана література 14


 • Державне регулювання сфери туризму на обласному рівні

           Проаналізовано питання державного регулювання сфери туризму на обласному рівні. Розкрито взаємозв'язок понять "державне регулювання" та "державне управління", в результаті якого виявлено сутність поняття "державного регулювання" взагалі та на його базі - "державне регулювання в сфері туризму". Обгрунтовано класифікацію механізмів державного регулювання сфери туризму. Запропоновано розмежувати повноваження щодо здійснення державного регулювання сфери туризму центрального та місцевих органів виконавчої влади. Визначено шляхи співробітництва органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг. Обгрунтовано пропозиції щодо створення обласної координаційної ради з питань розвитку туризму. Запропоновано концептуальні підходи щодо організації підвищення класифікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які виконують обов'язки в сфері туризму.

 • Трансформація земельних відносин в аграрній сфері

           Розглянуто земельні відносини як складову частину суспільних відносин, що виникають з приводу власності та управління земельними ресурсами, а також під час розподілу доходів, одержаних внаслідок їх використання. Розширено визначення поняття "ринок землі", який визначається як перехід у рамках діючого законодавства, за допомогою відповідної ринкової інфраструктури права володіння, користування та розпорядження землею за допомогою здійснення відповідних цивільно-правових угод. Виявлено структурні зміни форм власності на землю у результаті проведення земельної реформи та визначено в агроформуваннях ринкового типу особливості земельних відносин, які полягають у різному співвідношенні власних та орендованих земель за умов формування земельного фонду, управління його використанням та розподілу доходів від використання землі. Встановлено існування залежності між змінами, що відбуваються у земельних відносинах та ефективністю використання землі. Вперше розроблено організаційну схему регіонального ринку землі. Розроблено пропозиції щодо подальшого розвитку орендних земельних відносин. Запропоновано механізм іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі, як засобу залучення капіталу у сферу сільськогосподарського виробництва, зокрема, обгрунтовано необхідність надання кредиту сільськогосподарським підприємствам під заставу права оренди землі.

 • Правове регулювання вирішення спорів, що виникають у галузі міжнародного туризму

  Список літератури

  1.Квартальнов В.А. Иностранный туризм. – М.: Дело, 2004.
  2.Международный туризм: Правовые акты Под ред. Н.И. Волошина - М.: РМАТ, 2003.
  3.Осипов Ю. М. Основи предпринимательского дела. — М., 1992.
  4.Папирян Е.А. Экономика туризма - М.: Финансы и статистика, 1998.
  5.Сенин В.С.Организация международного туризма: учебник.- М.:Финансы и статистика, 1999.

 • Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Лариса Василівна Мілімко; Національний ун-т Державної податкової служби України. — Ірпінь, 2009. — 20 с. — укp.

 • Становлення ринкових відносин власності та господарювання в аграрній сфері

           Визначено сутність та сфери прояву відносин власності, обгрунтовано основні положення щодо їх економічного потенціалу. Досліджено взаємозв'язок відносин власності та господарювання. Обгрунтовано тезу про суттєвий вплив форми власності на виробничі ресурси на визначення суспільних способів поєднання факторів виробництва, характеру їх управління та розподіл результатів господарювання. Удосконалено методологічні підходи щодо структури економічних відносин за формами власності та господарювання. Виявлено їх економічний потенціал та проблеми в аграрній сфері економіки за критерієм впливу власності на мотивацію до праці учасників виробництва. Розроблено методичні підходи щодо оцінки сучасної аграрної сфери економіки України у контексті економічних укладів і виявлено чинники, економічна значимість яких посилюється з розвитком аграрних відносин (розміри господарства, техніко-технологічне забезпечення та застосування наукового менеджменту). Проаналізовано співвідношення організаційних форм господарювання у сільському господарстві та ефективність їх функціонування за умов ринкової економіки. Наведено рекомендації щодо формування раціональної структури відносин власності та господарювання.

 • Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності

           Комплексно проаналізовано проблеми організаційно-правового забезпечення детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та показано, що виконання основних завдань державного управління та контролю у контексті вдосконалення організаційно-правового забезпечення розвитку та детінізації зовнішньоекономічної діяльності потребує: врахування в системі соціального управління зовнішньоекономічними процесами правоохоронного блоку проблем; розробки та впровадження до практики керування підприємництвом економічних передумов детінізації відносин, вдосконалення тарифного та нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій; децентралізації виробничих функцій (ліцензування, реєстрація контрактів, застосування санкцій) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України; підвищення ролі центрального апарату даного Міністерства стосовно виконання його безпосередніх функцій, а саме: управління, координації та контролю за діяльністю підпорядкованих йому органів на місцях; розробки механізмів і засобів реалізації державної політики з питань детінізації економіки; створення організаційно-правових передумов і конкретних механізмів залучення до управлінських та контрольних процесів суб'єктів корпоративного управління та контролю; створення відповідних інформаційних баз даних та контрольно-аналітичних систем превентивної протидії тіньовим проявам у сфері ЗЕД. Запропоновано структуру комплексного нормативно-правового акту, необхідного для створення цілісного механізму контролю за експортно-імпортними операціями, а також методичні рекомендації, реалізація яких дає змогу сформувати багаторівневу систему управління та контролю, спрямовану на протидію тіньовим проявам та детінізацію відносин у сфері ЗЕД.

 • Банки як учасники адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності

           Проведено дослідження банків як учасників адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності. Проаналізовано механізм правового регулювання банківської діяльності, визначено його особливості. Наведено характеристику адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності. Досліджено адміністративно-юрисдикційну правосуб'єктність Національного банку України й адміністративно-деліктну правосуб'єктність інших банків. Наведено характеристику заходів впливу, які застосовуються в адміністративному порядку Національним банком України за порушення банківського законодавства, обгрунтовано підстави щодо їх впровадження.

© 2007-2019 vbs.com.ua