От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / О.М. Білик; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. економ. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:44:40
Описание
         Вперше розроблено методичні засади розрахунку інтегрального індексу реалізованої мобільності населення, який грунтується на визначенні рівня реалізації ключових напрямів людської мобільності, а саме: освітньої, професійно-кваліфікаційної, інтелектуальної, територіальної. Сформовано підхід до розуміння сутності понять "мобільність" і "міграція" у контексті теорії людського капіталу. Визначено зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на активізацію індивідуальної мобільності. Запропоновно систему абсолютних і відносних показників, які характеризують реалізовану мобільність як актив людського капіталу. Удосконалено методику оцінювання ефективності витрат на трудову міграцію як інвестицій у людський капітал, в якій значно розширено коло можливих прямих і непрямих матеріальних і моральних витрат і зисків. Розроблено організаційно-економічне та ресурсне забезпечення активізації мобільності населення України.
См. также:
 • Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки

           Досліджено науково-практичні особливості формування людського капіталу в перехідній економіці. Розроблено теоретико-методологічні основи оцінювання освітньої та професійної складових людського капіталу. Викладено нові підходи до розрахунку ефективності інвестицій в освіту та професійну підготовку. Проаналізовано вплив нагромадження людського капіталу на стабілізацію соціально-економічного становища в Україні, зроблено прогноз відтворення людського капіталу. Визначено основні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму формування людського капіталу в перехідній економіці.

 • Теоретичні основи відтворення людського капіталу

           Досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти відтворення людського капіталу. Розкрито суть і зміст даного відтворення як економічної категорії та процесу кругообігу. Розроблено механізм відтворення людського капіталу, який містить ендогенну й екзогенну складові, діє шляхом подолання різноманітних протиріч. Запропоновано методику обчислення індексів людського розвитку, використання якої дає змогу виявити національні тенденції відтворення людського капіталу та приймати необхідні конкретні рішення. Проаналізовано особливості даного відтворення за умов перехідної економіки України, надано рекомендації щодо його вдосконалення. Розроблено методику оптимізації відтворення людського капіталу на підприємстві, яка передбачає визначення індексів пріоритетів професійно-кваліфікаційного розвитку персоналу.

 • Регіональні особливості формування і реалізації людського капіталу

           Обгрунтовано теоретичні та методичні підходи щодо вирішення проблеми регіонального формування та реалізації людського капіталу. Проаналізовано його демографічну, освітню, екологічну та трудову складові. На підставі результатів експертного опитування молоді у вищих навчальних закладах Івано-Франківська встановлено прямий і обернений зв'зки між ринком освітніх послух та регіональним ринком праці (РРП), а за допогою кореляційно-регресійного аналізу - залежність між індикатором здоров'я населення регіону та екосистемою. З використанням методу рейтингу досліджено стан РРП і зайнятості населення, виявлено райони зі значним рівнем безробіття. Наведено практичні рекомендації щодо формування та реалізації людського капіталу регіону, здійснено оцінку його обсягів в Івано-Франківській області з урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку економіки. Доведено необхідність державної підтримки для подальшого формування та реалізації людського капіталу регіону, оскільки внаслідок недофінансування соціальної сфери зменшується його обсяг та погіршуються якісні характеристики.

 • Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України

           Розроблено теоретико-методологічні та науково-методичні засади оцінювання та забезпечення розвитку людського капіталу (ЛК) України. Обгрунтовано теоретичні засади вдосконалення державної соціальної політики у контексті людського й інноваційного розвитку. Удосконалено теоретичні підходи до трактовки категорії "людський капітал", визначено її місце в системі споріднених категорій. Систематизовано умови та чинники формування та використання ЛК, стадії його відтворення. Розроблено модель комплексного підходу до процесу дослідження ЛК як соціально-економічного явища. Визначено взаємозв'язок концепцій стосовно людського капіталу та людського розвитку. Удосконалено науково-методичні засади оцінки ЛК, інвестицій у його формування. Досліджено процес інвестування за етапами життєвого циклу людини. Здійснено оцінювання обсягів інвестицій у ЛК на макро- та регіональному рівнях. Обгрунтовано шляхи їх збільшення. Визначено обсяги нагромадженого ЛК у натуральних і вартісних показниках в Україні та її регіонах. На підставі кореляційно-регресійного аналізу оцінено вплив ЛК на параметри соціально-економічного й інноваційного розвитку України. Визначено соціально-економічні основи та проблеми формування ЛК в Україні. Обгрунтовано взаємозв'язок процесів формування людського капіталу та середнього класу. Доведено, що підвищення віддачі від ЛК для його власників є економічним підгрунтям збільшення середнього класу. Проаналізовано інституційні умови формування ЛК. Обгрунтовано необхідність удосконалення державної політики щодо розвитку ЛК. Розроблено проект Концепції державної політики формування та використання людського капіталу у контексті інноваційного розвитку України.

 • Економічні засади формування людського капіталу на морському транспорті

           Визначено особливості, що стосуються людського капіталу, а також інвестицій у людський капітал на морському транспорті. Обгрунтовано необхідність формування фонду амортизації людського капіталу. Розроблено схему інвестування та стратегію підвищення якості цього капіталу на підприємствах морського транспорту. Створено методичні засади оцінки людського капіталу на даних підприємствах, запропоновано методики економічної оцінки дослідженого капіталу й визначення ефективності інвестицій у людський капітал на морському транспорті. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації розвитку підприємств цього транспорту з урахуванням людського капіталу.

 • Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі формування людського капіталу

           Удосконалено теоретичні, методологічні та методичні засади формування економічних підходів щодо управління вищою освітою, реалізація яких передбачає підвищення її конкурентоспроможності у процесі формування людського капіталу. Показано вплив соціально-ринкових перетворень на можливість реалізації історичного потенціалу суспільства. Досліджено процеси формування людського капіталу у системі інститутів соціалізації. Сформульовано концептуальні підходи щодо визначення конкурентоспроможності освіти як суттєвого чинника забезпечення національних інтересів. Наведено оцінку трансформації процесу підготовки людського капіталу у регіональному аспекті у контексті результативності у сфері вищої освіти та розроблено методичні підходи щодо оцінки її ефективності. Обгрунтовано механізм управління ринковим освітнім простором. Удосконалено механізм управління та регулювання системи вищої освіти у контексті підвищення якості людського капіталу. Досліджено механізм державного регулювання та ринкової саморегуляції моделі вищої освіти. Удосконалено систему фінансування вищої освіти за умов соціально орієнтованої ринкової економіки. Уточнено методологічні підходи щодо функціонування конкурентоспроможної освіти у національній економічній системі на базі дослідження діяльності товаровиробників інтелектуальної та наукоємної продукції. Виявлено регіональні детермінанти та проаналізовано фактори конкурентоспроможності ВНЗ на прикладі навчальних закладів Придніпровського економічного району. Оцінено вплив соціально-економічного розвитку регіону на формування потреби у фахівцях з вищою освітою.

 • Удосконалення системи оцінки нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 [Електронний ресурс] / Світлана Валеріївна Позднякова; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.

 • Конкурентоспроможність людського капіталу України в умовах міжнародної трудової міграції

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти впливу міжнародної трудової міграції на конкурентоспроможість людського капіталу. Визначено головні чинники впливу на формування його конкурентоспроможності. Окреслено основні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції в країнах ЄС на вплив процесу імплементації європейських стандартів на специфіку формування та здійснення міграційної політики. На підставі регресійного аналізу виявлено позитивний вплив залучення легальних вітчизняних трудових мігрантів на економічне зростання в країнах Центральної та Східної Європи, де найбільшою мірою використовується ефективна селективна політика легального залучення до економічної діляьності конкурентоспроможного людського капіталу з-за кордону. Розглянуто державний вплив на формування даного капіталу у контексті міжнародної трудової міграції та доведено необхідність проведення політики стимулювання зайнятості та самореалізації трудових мігрантів, суттю якої є застосування економічних стимулів і організаційної підтримки переорієнтації застосування грошових трансферів трудових мігрантів зі споживчої сфери в інвестиційну. Розглянуто напрями вдосконалення інституційного забезпечення розвитку конкурентоспроможного людського капіталу на регіональному рівні, зокрема інфраструктурну компоненту. На підставі дослідження позитивних впливів і негативних наслідків міжнародної трудової міграції на конкурентоспроможність розроблено механізми і програмно-цільові заходи пом'якшення негативних наслідків міграції людського капіталу.

 • Науково-методологічні основи державного регулювання відтворення людського капіталу України

  : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Наталя Валентинівна Ушенко; Науково-дослідний економічний ін-т. — К., 2009. — 30 с. — укp.

 • Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень

           Досліджено актуальні теоретичні та практичні питання відтворення людського капіталу за умов транзитивної економіки. Визначено економічну сутність, якісні та кількісні характеристики людського капіталу, обгрунтовано вплив інвестицій в освіту, охорону здоров'я, науку, соціальну сферу на формування продуктивних здібностей, особистісних якостей та мотивації трудової діяльності. Виявлено основні суперечності формування людського капіталу та форми їх вирішення. Проаналізовано стан і динаміку інвестицій в людський капітал на різних рівнях за умов ринкових перетворень. Доведено необхідність зміни політики держави, підприємств, організацій та поведінки населення шляхом усвідомлення, розвитку та законодавчого закріплення у відповідних нормативних документах цілей та системи пріоритетів суспільства у сфері відтворення людського капіталу; використання інститутів соціального партнерства у процесі інвестування в освіту, охорону здоров'я та соціальний захист населення; прискорення зміни якості та структури людського капіталу за рахунок розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності. Обгрунтовано доцільність використання світового досвіду інституційного забезпечення формування людського капіталу за умов перехідного періоду, визначено напрямки зростання ефективності його реалізації, пов'язані з використанням вітчизняного інноваційного потенціалу. Наведено пропозиції щодо удосконалення мотивації та стимулювання інтелектуальної праці та посилення впливу підприємницького управління на формування конкурентоспроможності людського капіталу.

 • Роль відтворення людського капіталу в економіці сільського господарства Криму і шляхи його удосконалення

           Проведено аналіз концепцій людського капіталу. Виявлено закономірності його формування та відтворення. Розроблено рекомендації щодо удосконалення управління процесом відтворення людського капіталу в сільськогосподарських підприємствах. Уточнено категорію людського капіталу та визначено сутність проблеми його відтворення. Обгрунтовано методичні підходи розрахунку людського капіталу в господарствах різних виробничих типів. Проведено аналіз ефективності використання людського капіталу в сільському господарстві Криму. Встановлено економічну роль профспілок України з питань збереження та відтворення людського капіталу. Розроблено рекомендації щодо форми управління людським капіталом в сільськогосподарських підприємствах та системи підвищення частки оплати праці у собівартості сільськогосподарської продукції.

 • Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах обмеженості ринку позикового капіталу

           Розглянуто теоретичні аспекти протікання інвестиційних процесів підприємств у різних економічних системах, які відрізняються ступенем державного втручання у формування джерел фінансування інвестицій та розподільчі процеси у разі інвестування, термінами окупності інвестованих коштів та показниками ефективності вкладання інвестицій. Визначено особливості забезпечення інвестиційних потреб підприємств за умов переходу до ринку за існуючих обмежень ринку капіталів у країні за допомогою орієнтації на внутрішні залучені джерела інвестування. Теоретично обгрунтовано інноваційне спрямування інвестиційних коштів для оновлення основних фондів на засадах розширеного відтворення з метою інтенсифікації виробничих процесів на підприємствах харчової промисловості, зазначено про доцільність перегляду нормативних термінів експлуатації обладнання з урахуванням темпів науково-технічного прогресу. Надано рекомендації щодо активізації амортизаційної політики підприємств на базі розробки та впровадження корегувальних коефіцієнтів до чинних норм амортизації основних засобів виробництва з урахуванням темпів знецінення інвестицій та коливання валютного курсу. Висвітлено питання розширення інвестиційних можливостей акціонерних товариств за рахунок зміни організаційно-правової форми шляхом перетворення ЗАТ у ВАТ через приватне розміщення акцій. Запропоновано методику проведення чергової переоцінки основних фондів з урахуванням індексів цін інвестицій з метою забезпечення ефективної амортизаційної політики, упорядкування кредитних відносин та прав власності на підприємствах.

 • Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями поліпшення (на матеріалах Кіровоградської області)

           Розглянуто актуальні питання поліпшення рівня життя сільського населення на прикладі Кіровоградщини за умов трансформаційних процесів в економіці та її аграрному секторі. Уточнено суть категорії "рівень життя" населення, що передбачає побудову ендогенно орієнтованої моделі розвитку суспільства. Класифіковано фактори впливу на рівень життя селян за рівнем їх виникнення та запропоновано комплекс показників для оцінки його стану та динаміки. На підставі статистичних даних, одержаних завдяки проведеному соціологічному дослідженню, та з використанням багатовимірного статистичного аналізу виявлено тенденції динаміки рівня життя селян, проаналізовано вплив перетворень в аграрному секторі економіки на нього, здійснено оцінювання життєвого рівня сільських мешканців на рівні районів і визначено передумови для його поліпшення. Як пріоритетний напрямок поліпшення рівня життя даного населення запропоновано удосконалення організаційного механізму управління рівнем життя селян завдяки представленню в ньому не тільки органів влади й управління, а й партнерів агросектору та самих селян. Сформульовано основні вимоги до створення соціально-економічного моніторингу рівня життя селян, розбудови інформаційного простору на селі й обгрунтовано необхідність запровадження Паспорту соціально-економічного розвитку сільської/селищної ради, а також урахування рейтингу районів за рівнем життя селян в оцінці їх соціально-економічного стану, що надасть їй повного та завершеного характеру.

 • Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу

           Досліджено питання оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу за умов мінливості та невизначеності ринкового середовища. Запропоновано визначення поняття "фінансова стійкість", розроблено класифікації факторів. Обгрунтовано принципи оцінювання фінансової стійкості. Запропоновано методичний підхід до її експрес-оцінювання. Визначено технологію поглибленого аналізу фінансової стійкості. Створено методичне забезпечення підвищення ефективності руху капіталу.

© 2007-2018 vbs.com.ua