От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / О.М. Коротун; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:40:09
Описание
         Досліджено сучасну систему суддівського самоврядування, зокрема, процес становлення, правове регулювання організації та діяльності цих органів. Проаналізовано проблеми нормативного визначення поняття "суддівське самоврядування" та шляхи подолання наявних вад з урахуванням досвіду нормативного регулювання тотожних відносин у певних зарубіжних країнах. Наведено загальну характеристику правового оформлення національної моделі суддівського самоврядування та зазначено, що даний вид управління перебуває на стадії становлення та вирізняється колізійністю, дублюванням функцій, високим рівнем деталізації окремих питань, наявністю унікальних для пострадянського простору контрольних функцій органів суддівського самоврядування. Обгрунтовано доцільність запровадження в судах усіх рівнів рад суддів як альтернативи зборів суддів. Доведено необхідність створення системи регіональних судів у справах суддів України. Відзначено, що процедура ініціювання дисциплінарних заходів впливу на судів має відповідати принципам розподілу влади та незалежності суддів.
См. также:
 • Бюджетні права органів місцевого самоврядування за діючим законодавством.

  Бюджетні права органів місцевого самоврядування за діючим законодавством.

 • Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні

           Запропоновано визначення функцій представницьких органів місцевого самоврядування основних, тобто найбільш загальних і постійних напрямів і видів муніципальної діяльності, які виражають волю та інтереси відповідних територіальних громад та забезпечують вирішення питань місцевого значення за оптимального поєднання інтересів певної території та загальнодержавних. Здійснено класифікацію функцій органів місцевого самоврядування за критеріями: об'єктами, суб'єктами, технологією їх функціонування. Досліджено особливості функцій представницьких органів місцевого самоврядування та їх відмінність від функцій органів державної виконавчої влади. Розроблено механізм здійснення функцій сільськими, селищними, міськими, районними, а також обласними радами. Наведено пропозиції щодо удосконалення правових, територіальних, організаційних, матеріально-фінансових засад цих механізмів.

 • Функції територіальних громад як суб'єктів місцевого самоврядування в Україні

           Досліджено основні функції територіальних громад як суб'єктів місцевого самоврядування в Україні, теоретичні та практичні проблеми їх реалізації. Розкрито поняття функції територіальних громад, їх сутність, зміст і форму. Визначено їх місце у системі функцій місцевого самоврядування. Проаналізовано співвідношення функцій територіальних громад і місцевих органів державної виконавчої влади. Визначено і проаналізовано основні критерії класифікації функцій територіальних громад, а також надано обгрунтовану характеристику системи функцій цих суб'єктів місцевого самоврядування, досліджено взаємозв'язок між окремими функціями, механізм їх реалізації. Згідно з чинними конституційними нормами, наведено пропозиції щодо вдосконалення процесу здійснення основних функцій територіальних громад.

 • Організація діяльності органів місцевого самоврядування: досвід Великобританії

  : автореф. дис...канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 [Електронний ресурс] / Василь Миколайович Тимків; Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Просторово-часова організація діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

  : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 [Електронний ресурс] / Наталя Леонідівна Шаргородська; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

 • Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання послуг зв'язку

           Проведено теоретичне узагальнення та наведено нове вирішення наукового завдання удосконалення організації діяльності місцевого самоврядування щодо забезпечення територіальних громад населених пунктів якісними послугами зв'язку. Здійснено моделювання системи надання даних послуг територіальній громаді на підставі математичного опису елементів витрат часу споживачів. Розроблено пропозиції щодо уточнення норм і показників якості забезпечення територіальної громади послугами зв'язку для внесення до Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів. Запропоновано комплекс критеріїв для оцінювання якості послуг зв'язку, на базі якого побудовано систему оцінки цієї якості, яку органи місцевого самоврядування можуть використовувати для реалізації власних повноважень щодо організації надання послуг зв'язку та делегованих повноважень щодо захисту прав споживачів. Розроблено практичні рекомендації даним органам щодо організації такої діяльності.

 • Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання)

           Проаналізовано дієвість системи місцевого самоврядування, зокрема, місце та роль функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян політико-правовий статус відповідних елементів зазначеної системи, що беруть участь у реалізації даних функцій, організаційні та правові питання їх функціонування у досліджуваній сфері на підставі відповідних конституційних та інших правових норм. Розглянуто компетенцію місцевого самоврядування та повноваження його органів, види та форми взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування під час реалізації дослідженої системи функцій за умов чинного в Україні законодавства та існуючого адміністративно-територіального устрою.

 • Припинення шлюбу за законодавством України

           Досліджено припинення шлюбу в судовому й адміністративному порядках внаслідок смерті одного з подружжя й оголошення його померлим. Сфомульовано доктринальне визначення поняття "припинення шлюбу". Вдосконалено правові підходи до визначення змісту поняття "розірвання шлюбу", встановлено співвідношення зазначених понять. Обгрунтовано необхідність уніфікації підстав судового розірвання шлюбу, введення заборони на пред'явлення позову про розірвання шлюбу особою, яка вчинила протиправну поведінку, визнання недійсним шлюбу, ускладненого особою, оголошеною померлою. На підставі аналізу науково-теоретичних проблем правового регулювання припинення шлюбу сформульовано конкретні рекомендації щодо вдосконалення законодавства України.

 • Конфіскація за кримінальним законодавством України

           Розглянуто комплекс питань теоретичного та практичного характеру, пов'язаних з установленням, регламентацією та реалізацією додаткового покарання у вигляді конфіскації майна. Досліджено генезис кримінально-правових санкцій у вигляді конфіскації майна. Визначено сутність, ознаки, соціальні та нормативні джерела встановлення даного виду покарання, проаналізовано зарубіжний досвід його застосування. Доведено необхідність внесення змін до ст. 59 Кримінального кодексу України "Конфіскація майна", з'ясовано специфіку практики її призначення та виконання. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного кримінального законодавства у сфері регламентації покарання у вигляді конфіскації майна.

 • Адміністративна відповідальність військовослужбовців за законодавством України

           Визначено поняття адміністративної відповідальності військовослужбовців, обставини, що виключають таку відповідальність, характеризовано адміністративні стягнення та порядок їх накладення на військовослужбовців. Проведено класифікацію та визначено адміністративні правопорушення, за вчинення яких військовослужбовці повинні нести відповідальність на загальних підставах. Охарактеризовано процесуальний порядок притягнення військовослужбовців до відповідальності. З'ясовано питання профілактики адміністративних деліктів серед військовослужбовців, значення заходів адміністративної відповідальності для їх попередження.

 • Види трудового договору за законодавством України

           Досліджено розвиток теорії трудового права щодо правової природи та видів трудового договору, внесення теоретично обгрунтованих пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та проекту Трудового кодексу України у цій сфері. Розглянуто правову природу трудового договору (ТД) в умовах ринкової економіки та його родові ознаки, які дозволяють охарактеризувати ТД у системі договорів і відмежувати його від цивільно-правових договорів про працю. Проаналізовано модифікацію зазначених ознак за умов поширення нестандартних форм зайнятості. Визначено функції ТД за сучасних соціально-економічних умов (регулятивну, установчу, нормативну, соціальну, захисну). Проаналізовано співвідношення ТД з цивільно-правовими договорами про працю (зокрема, договорами про надання послуг, доручення, авторським договором). Підкреслено неможливість заміни ТД цивільно-правовим договором через наявність відмінностей. Обгрунтовано, що за умов ринкової економіки ТД є головною формою реалізації конституційного права людини та громадянина на працю.

 • Фінансові санкції за адміністративним законодавством України

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми правового регулювання фінансових санкцій у сфері адміністративно-деліктних відносин. Розкрито зміст поняття фінансових санкцій за адміністративно-деліктним законодавством України. На підставі чинного законодавства розглянуто правову природу зазначених заходів юридичної відповідальності, визначено їх ознаки та види, а також основні функції. Значну увагу приділено правовому регулюванню порядку та підставам застосування фінансових адміністративно-деліктних санкцій. Визначено можливі шляхи вдосконалення правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у аспекті застосування фінансових санкцій. Сформульовано конкретні висновки та пропозиції з метою внесення змінь і доповнень до чинного законодавства та проектів законодавчих актів.

 • Припинення договору за цивільним законодавством України

           Наведено визначення припинення договору, суттю якого є припинення його чинності за суб'єктивними чи об'єктивними підставами, передбаченими договором або законом, та припинення договірних прав і обов'язків на майбутній період. Підстави припинення договору класифіковано залежно від вольового критерію сторони (сторін) договору як суб'єктивні й об'єктивні. Розкрито специфіку порядку припинення цивільно-правових договорів. Проаналізовано наслідки припинення договорів. Виявлено особливості припинення окремих видів договорів (купівлі-продажу, дарування, ренти, оренди, підряду, доручення, комісії, комерційної концесії). Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства про припинення договорів.

 • Малозначність діяння за кримінальним законодавством України

           Роглянуто поняття малозначності діяння, визначено його ознаки, проаналізовано теоретичні та практичні проблеми і шляхи їх розв'язання, пов'язані з застосуванням норми про малозначність. Досліджено історію норми про малозначність діяння, питання щодо його відмежування від злочину невеликої тяжкості. Надано загальну характеристику малозначного діяння за законодавством зарубіжних країн, визначено взаємозв'язок поняття малозначності та декриміналізації протиправних посягань. Висвітлено питання попередження малозначних діянь, законодавчого визначення малозначності діяння та проаналізовано характеристику слідчої та судової практики щодо застосування ч. 2 ст. 11 КК України.

© 2007-2019 vbs.com.ua