От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Участь антиоксидантних ферментів у модифікації відповіді дріжджів Saccharomyces cerevisiae на нітрозитивний стрес

Коротко

Участь антиоксидантних ферментів у модифікації відповіді дріжджів Saccharomyces cerevisiae на нітрозитивний стрес

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:33:07
Описание
: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / Олег Володимирович Лущак; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2009. — 20 с. — укp.
См. также:
 • Механізми накопичення ергостерину в клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae в залежності від умов культивування

           Проведено дослідження вторинного метаболізму на прикладі нагромадження ергостерину у клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Встановлено вплив чинників популяційного віку культури, концентрації джерела вуглецю та терміну його внесення до культурального середовища на процес нагромадження ергостерину у клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Виявлено адитивний механізм нагромадження ергостерину у разі сумісної дії етилового спирту та іонів кальцію. Встановлено залежність дії іонів кальцію на процес нагромадження ергостерину від температури культивування. Розглянуто метод руйнування клітин дріжджів екзогенними ферментами міцеліального гриба Chaetomium globossum. Встановлено залежність ступеня руйнування клітин від віку культури. Проведено порівняльне дослідження ефективності гідролітичного й автолітичного руйнування клітин та комбінованого впливу даних методів. Розглянуто процес накопичення ергостерину як механізм адаптації клітин до дії стрес-факторів. Виявлено, що протягом перших годин інкубації клітин дріжджів з комплексами екзогенних ферментів Chaetomium globossum відбувається активізація процесу накопичення ергостерину в клітинах. Зроблено припущення, що даний ефект свідчить про можливий адаптивний механізм нагромадження ергостерину. Встановлено, що збільшення терміну інкубації не впливає на подальше посилення процесу нагромадження ергостерину.

 • Особливості антиоксидантного захисту дріжджів Saccharomyces Cerevisiae на різних фазах росту культури

  : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / Марія Михайлівна Байляк; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — укp.

 • Окиснення білків і ліпідів у дріжджів Saccharomyces Cerevisiae та можлива роль каталаз у його запобіганні

           Вперше виявлено, що у разі використання етанолу як джерела вуглецю дефектні за каталазою штами дріжджів мають вищий вміст продуктів окиснення білків, ніж батьківський штам. Встановлено, що у дріжджів цитозольна каталаза може запобігати утворенню продуктів окисної модифікації білків і ліпідів за умов вирощування на середовищах з етанолом і 0,5 мМ сульфату заліза відповідно. Вперше проведено інактивацію in vitro глюкозо-6-фосфатдегідрогенази S. cerevisiae в системі Fe2+ "/"H2 O2 та порівняння кінетичних характеристик нативного та окисненого ферментів. З'ясовано вплив деяких хімічних сполук різної природи на окисну інактивацію глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

 • РНК-зв'язувальна активність білка оболонки вірусу мозаїки люцерни в тригібридній системі Saccharomyces cerevisiae

           що третинна структура повнорозмірного білка оболонки ВМЛ більш сприятлива для даної взаємодії.

 • Вплив хлоридів кобальту і меркурію на пероксидне окиснення ліпідів, систему тіолів та активність глутатіонзалежних антиоксидантних ферментів

           Показано вторинний характер прооксидантної дії хлориду меркурію за рахунок виснаження тіолової ланки АОС, внаслідок якого відбувається підсилення процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ). Виявлено збільшення глутатіонтрасферазної активності печінки щурів в результаті інтоксикації хлоридом меркурію. Встановлено позитивний вплив екзогенного відновленого глутатіону на збільшення ємності тіолової системи та активацію глутатіонзалежних антиоксидантних ферментів, що захищає ліпіди печінки від вільнорадикального пошкодження. У нирках виявлено активацію процесів ПОЛ під впливом відновленого глутатіону. Наведено схему виявленої ліпід-мобілізуючої дії відновленого глутатіону. Обгрунтовано значення лецитін-холестерин ацилтрансферази сироватки крові у посиленні процесу транспортування ліпідів від периферійних тканин до печінки у складі ліпопротеїнів крові.

 • Вплив хлоридів кобальту і ртуті на ланцюгове переокиснення ліпідів, систему тіолів та активність глутатіонзалежних антиоксидантних ферментів

           Досліджено проблему активації вільнорадикального окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту під впливом важких металів (кобальту та ртуті).

 • Вплив хлориду ртуті та хлориду кобальту на перекисне окислення ліпідів та активність деяких антиоксидантних ферментів у печінці, нирках та легенях щурів

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / Шабі Боні Крістоф Дье-Донне; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

 • Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів

           Досліджено активність синтази оксиду азоту у слизовій оболонці шлунка (СОШ) за умов розвитку та загоєння стрес-індукованих уражень. Установлено, що під впливом пошкоджувального фактора відбувається активація NOS, яка супроводжується підвищенням рівня нітрит-іонів і пероксинітриту в тканинах. Відзначено, що зазначені зміни у СОШ супроводжуються розвитком структурно-геморагічних уражень. Введення неселективного інгібітору L-NAME здійснює значний гастропротекторний ефект і призводить до зниження активності синтази оксиду азоту, зменшення рівня нітрит-іонів і пероксинітриту у порівнянні з показниками тварин, що піддавалися дії лише стресу. У разі застосування селективних інгібіторів нейрональної та індуцибельної NOS , а також під час дослідження характеру експресії мРНК кожної ізоформи встановлено, що основний внесок у гіперпродукцію оксиду азоту здійснюють конститутивні ізоформи синтази оксиду азоту, а у процеси загоєння залучений оксид азоту, синтезований індуцибельною ізоформою ферменту. Відзначено, що під впливом пошкоджувального фактора відбувається активація cGP-залежної протеїнкінази. Показано інтенсифікацію процесів перебігу перекисного окиснення ліпідів і порушення функціонування ферментів антиоксидантної системи захисту за умов розвитку стрес-індукованих уражень СОШ, а також нормалізацію досліджених показників під час процесів загоєння.

 • Статеві особливості структурно-функціональної дизрегуляції репродуктивної функції та стрес-реактивності при експериментальному пренатальному стрес-синдромі

           Представлено результати дослідження впливу пренатального стресу на окремі механізми регуляції репродуктивної функції та стрес-реактивності у тримісячних щурів різної статі. Встановлено, що пренатальний стрес порушує ГАМК- та серотонінергічну регуляцію секреції лютропіну та тестостерону в самців, естрадіолу та прогестерону - у самок. На підставі дослідження системи циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у структурах лімбіко-гіпоталамічного комплексу мозку виявлено статевий диморфізм їх вмісту в контрольних тварин. З'ясовано, що під впливом пренатального стресу відбувається фемінізація вмісту цГМФ у перегородці мозку самців і втрата статевого диморфізму вмісту цАМФ, цГМФ, циклазного індексу в медіобазальному гіпоталамусі та мигдалику. За показниками пероксидного окиснення ліпідів, окиснювальної модифікації білків та активності антиоксидантів ферментів у структурах мозку контрольних тварин виявлено, що більш високий рівень функціонування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу має місце в самок у порівнянні з самцями. Встановлено, що статевий диморфізм впливу пренатального стресу на прооксидантно-антиоксидантні взаємовідносини в структурах мозку полягає в більш вагомих порушеннях активності антиоксидантних ферментів у самок та суттєвіших змінах окиснювальної модифікації білків у самців. З'ясовано, що фібрино- та протеолітична активність у лімбіко-гіпоталамічних структурах мозку контрольних щурів також характеризується статевим диморфізмом. Виявлено, що за критерієм впливу на показники фібринолітичної активності пренатальний стрес більш обширно та вагоміше діє в мозку самок, а протеолітичної активності - у мозку самців. Обгрунтовано доцільність використання гендерного підходу щодо формування принципів корекції проявів синдрому пренатального стресу.

 • Нейроендокринні та біохімічні механізми порушень стрес- лімітуючої та стрес- реалізуючої систем мозку у щурів з синдромом пренатального стресу

           Досліджено ендокринні, нейрохімічні та біохімічні механізми порушень стрес-реактивності за показниками функціонального стану стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем у щурів з синдромом пренатального стресу. Показано, що у формуванні нейроендокринних механізмів стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем і їх співвідношення бере участь не лише генетична програма організму, але й пренатальні чинники, здатні порушувати гормон-медіаторний імпринтинг. Виявлено регіонарну чутливість нейрохімічних механізмів окремих структур до дії стресорних впливів на мозок у пренатальний період індивідуального розвитку. Доведено, що послаблення стрес-реактивності у щурів з синдромом пренатального стресу має місце за умов зниження ємності і потужності нейроендокринних і біохімічних показників компонентів стрес-лімітуючої системи. На основі отриманих даних сформульовано концепцію структурної, нейрохімічної та біохімічної дезінтеграції стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем, наслідком якої є порушення регуляторного континууму стрес-реактивності.

 • Стан стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем у дітей з бронхіальною астмою і способи корекції порушень в цих системах на різних етапах реабілітації

           На підставі оцінки стану компонентів стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем показано можливість їх участі у патогенезі бронхіальної астми (БА). Вивчено динаміку показників основних гормонів стрес-системи (адренокортикотропного гормону, кортизолу, мелатоніну) у фазі загострення та ремісії захворювання за умов застосування запропоновних способів корекції. Виявлено дисбаланс різного характеру та вираженості у порівнянні зі здоровими дітьми за показниками гормонального, психологічного статусу, а також стану вегетативної нервової системи у дітей з БА на різних етапах захворювання. З'ясовано, наявність яких змін стрес-реактивності призводить до неспроможності внутрішнього механізму щодо обмеження стрес-реакції у системі гіпофіз-надниркової залози, а також змін загального рівня та добового профілю секреції мелатоніну, які свідчать про зниження функціональних можливостей стрес-лімітуючої системи. Показано доцільність застосування базисної терапії комбінації препаратів "Три-Ві плюс" і "Гліцирам" у постприступний період, а також використання методу біорезонансної вібростимуляції у комплексі санаторно-курортної реабілітації.

 • Відповіді на білети з інформатики

  1. Структурна схема комп‘ютера. Призначення і функції основних пристроїв. Поняття про мікропроцесор.
  2. Об‘єкти. Побудова діаграм в EXCEL
  3. Команди ОС для роботи з файлами

 • Відповіді на питання математика, білети

  1. Границя функції. Теореми про границі. Чудові границі. 3
  2. Неперервність функції. Точки розриву. 3
  3. Означення похідної. Геометричний, механічний та економічний зміст похідної. Диференційовність функції. 6
  4. Умови монотонності та сталості функції. Проміжки зростання та спадання. 9
  5. Напрям опуклості і точки перегину графіка функції. 10
  6. Загальна схема дослідження і побудови графіка функції. 11
  7. Поняття первісної та невизначеного інтеграла. 13
  8. Властивості невизначеного інтеграла. Таблиця основних інтегралів. 15
  9. Методи інтегрування в невизначеному інтегралі. 16
  10. Інтегрування ірраціональних виразів. Приклади. 20
  11. Задача про площу криволінійної трапеції. Поняття визначеного інтеграла. 21
  12. Геометричний та економічний зміст визначеного інтеграла. 22
  13. Властивості визначеного інтеграла 23
  14. Інтеграл зі змінною верхньою межею. Формула Ньютона-Лейбніца. 25
  15. Методи інтегрування у визначеному інтегралі. Приклади. 26
  16. Геометричні застосування визначеного інтеграла. 26
  17.Невласні інтеграли 1 та 2 роду. 29
  18.Функції багатьох змінних. Область визначення. Лініїї рівня. 34
  19. Границя і неперервність функції багатьох змінних. 34
  20.Частинні похідні та диференційовність функції багатьох змінних. 35
  21 .Екстремум функції багатьох змінних. Найбільше і найменше значення. 36
  22.Диференціальні рівняння. Основні поняття. Тоерема про існування та єдиність розв'язку. Задача Коші. 36
  23. Неповні диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння першого порядку з відокремлюваними змінними. 37
  24.Лінійні та однорідні диференціальні рівняння першого порядку. 37
  25.Однорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. 38
  26. Неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Теорема про структуру розв'язку цих рівнянь. 41
  27 Дифференціал функції та його застосування . Похідні та дифференціали вищих порядків 45
  28. Екстремум функції. Необхідні і достатні умови для існування екстремуму. 46

 • Відповіді на питання господарський процес

  1. Повноваження господарських судів 3
  2. Статус суддів господарських судів 5
  Список використаної літератури 7

© 2007-2019 vbs.com.ua