От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / І.Ю. Горелов; Ун-т цив. захисту України. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Коротко

Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:58:49

УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ


ГОРЕЛОВ Ігор ЮрійовичУДК 159.9-057.36: 623.44ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОВС ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНО-СИЛОВОГО ВПЛИВУ
Спеціальність 19.00.09

«Психологія діяльності в особливих умовах»Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук


Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ ім.
Е.О. Дідоренка, Міністерство внутрішніх справ України.Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент

ЛЕФТЕРОВ Василь Олександрович, Донецький юридичний інститут Луганського
державного університету внутрішніх справ МВС України ім. Е.О. Дідоренка, науково-дослідний центр
психотренінгових технологій, начальник.


Офіційні опоненти:

Доктор психологічних наук, професор МЕДВЕДЄВ Володимир Степанович,

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського
національного університету внутрішніх справ, кафедра прикладної психології, професор;


кандидат психологічних наук ЛЄБЄДЄВА Світлана Юріївна, Університет цивільного захисту України,
науково-дослідна лабораторія екстремальної та кризової психології, провідний науковий співробітник.
Захист відбудеться 23 квітня 2008 р. о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.707.02 в
Університеті цивільного захисту України за адресою: вул. Чернишевська, 94, м. Харків, 61023, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Університету цивільного захисту України за адресою:
вул.Чернишевська, 94, м. Харків, 61023.
Автореферат розіслано 21 березня 2008 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат психологічних наук, доцент В.Є. Христенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Професійна діяльність працівників деяких органів і підрозділів внутрішніх справ часто
пов’язана з необхідністю застосування правомірних силових заходів примусу. Затримання озброєних та інших
небезпечних злочинців, силове подолання протидії законним вимогам правоохоронців під час припинення ними
порушень громадського порядку та інші ситуації оперативно-службової діяльності потребують від працівників
органів внутрішніх справ впевненого застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Але
недостатня підготовленість до діяльності в екстремальних умовах призводить іноді до трагічних наслідків. За
2001-2006 роки працівниками міліції України 11 разів неправомірно була застосована вогнепальна зброя, при
цьому загинуло 5 і поранено 11 громадян. За цей же період під час виконання службових обов’язків через
недостатні знання правил застосування та використання табельної вогнепальної зброї, спеціальних засобів,
нехтування правилами особистої безпеки, непрофесіоналізм і психологічну непідготовленість до дій в
екстремальних ситуаціях, утрату пильності при затриманні порушників громадського порядку та злочинців загинуло
215 працівників міліції, 1583 – поранено.

У зв’язку з цим, украй необхідним є формування психологічної готовності працівників міліції до дій в
екстремальних ситуаціях, зокрема під час застосування вогнепально-силового впливу, пошук нових шляхів
забезпечення надійності персоналу міліції, розробки та впровадження психологічних технологій, що спрямовані на
розвиток професійно-важливих якостей працівників міліції.

Психологічна готовність людини до дії тісно пов’язана з її особистісними особливостями. Проблема їх впливу на

См. также:
 • Психологічна готовність старших підлітків та юнацтва до подружніх взаємовідносин

           Вивчено особливості прояву психологічної готовності старших підлітків та юнацтва до подружніх взаємовідносин. Уперше на підставі результатів теоретико-експериментальних досліджень визначено поняття психологічної готовності до подружніх взаємовідносин як відносно стійкий стан особистості, що характеризує певну систему соціальних установок, сімейних цінностей, орієнтованих на позитивні подружні взаємовідносини. З'ясовано види психологічної готовності до подружніх взаємовідносин та їх провідні детермінанти. Установлено, що рівень психологічної готовності представлений неоднозначно: у дівчат він вищий, ніж у юнаків. Розкрито вираженість індивідуальних проявів і провідних факторів, що обумовлюють психологічну готовність старших підлітків та юнацтва залежно від життєвого досвіду, віку та статевих властивостей. Розроблено й апробовано систему цілеспрямованого формування психологічної готовності старших підлітків до подружніх взаємовідносин. Конкретизовано доцільність впровадження альтернативних моделей психологічної підтримки юнакам і дівчатам старшого підліткового та юнацького віку шляхом використання новітніх виховних технологій.

 • Психологічна готовність до писемного мовлення дітей старшого дошкільного віку

           Показано, як на основі розвитку мислення дошкільників, зокрема, узагальнення, порівняння, абстрагування, класифікації, встановленні причиново-наслідкових зв'язків, розуміння взаємозалежностей, здатності до розмірковування, спостережливості, творчої уяви, можна сформувати у дітей деякі прийоми виразності в усному висловлюванні та з використанням графічних форм, самостійного їх застосування, що у цілому, сприяє основній меті підготовки дітей до оволодіння писемним мовленням. Доведено, що за умов забезпечення розвиваючого навчання: підвищення розумової активності дітей, застосування завдань проблемного характеру та різноманітних видів діяльності на заняттях стає можливим ефективне формування психологічної готовності дошкільників до оволодіння писемним мовленням у школі.

 • Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів швидкого реагування міліції України

           Вивчено проблему застосування психологічних знань у діяльності працівників підрозділів швидкого реагування (ПШР) як органічну частину особливого напрямку юридичної психології - психологічного забезпечення правоохоронної діяльності. Виявлено умови та чинники, що забезпечують ефективне вирішення працівником ПШР оперативно-службових завдань. Напрацьовано критерії професійно-важливих якостей для здійснення професійного добору особового складу підрозділів швидкого реагування. Запропоновано професіограму працівника ПШР і кваліфікаційну характеристику як основу формування професійної майстерності фахівців. Розроблено методику професійно-психологічної підготовки працівників підрозділів швидкого реагування, яка спрямована на формування стану професійно-психологічної готовності та опрацювання раціональних технологій вирішення службових завдань.

 • Психологічна діагностика та корекція схильності до девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ України

           Розкрито основні напрями формування особистості з девіантними рисами, такими як агресивність, ригідність, тривожність, підозрілість, зверхність, що становлять "симптомокомплекс девіантності". Обгрунтовано необхідність та запропоновано концепцію ранньої психодіагностики схильності працівників органів внутрішніх справ до девіантної поведінки. Визначено напрями профілактики та психологічної корекції девіантності. Створено програму її психокорекції, що використовує позитивні здобутки сучасних психотерапевтичних шкіл. Формою проведення корекційної роботи обрано групову психологічну корекцію, орієнтовану на максимальну стимуляцію активності учасників. В результаті застосування запропонованої програми виявлено позитивні зміни "профілю особистості", що підтверджується проведенням повторної діагностики.

 • Посттравматичний стресовий розлад у працівників дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції: профілактика, психологічна діагностика та корекція

           Обгрунтовано напрямки та методи профілактики психічного травматизму у працівників дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції (ДПС ДАІ). Проаналізовано психічний травматизм службової діяльності працівників ДПС ДАІ та визначено його особливості. Встановлено, що виникнення посттравматичних стресових розладів (ПТСР) спричинено впливом екстремальних та повсякденних ситуацій професійного стресу й їх нагромадження призводить до кумулятивної психотравми. Розроблено схему психокорекції ПТСР та перевірено її ефективність під час проведення повторної психодіагностики. Запропоновано методику мінімізації проявів ПТСР у працівників ДПС ДАІ.

 • Фізіолого-гігієнічне обгрунтування профілактики впливу охолоджуючого мікроклімату на працівників вуглезбагачувальних фабрик

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.02.01 [Електронний ресурс] / Вікторія Володимирівна Небесна; АМН України; Інститут медицини праці. — К., 2006. — 20 с.: рис. — укp.

 • Гігієнічна оцінка ризику впливу виробничого шуму на здоров'я працівників авіаційного машинобудування

           Вивчено закономірності впливу провідного шкідливого фактора - виробничого шуму на здоров'я та стан слухового аналізатора працівників основних професій авіаційного машинобудування. У аспекті гігієни оцінено умови праці робітників підприємства авіаційного машинобудування. Встановлено, що на робочих місцях більшості працівників (67 %) основних професій рівень шуму перевищує припустимий на 1 - 28 дБА. Виявлено закономірності впливу виробничого шуму на рівень захворюваності, біологічний вік і стан слухового аналізатора працівників "шумових" професій. Установлено, що середнє значення показника біологічного віку у цих працівників перевищує показник у працівників контрольної групи на 3,74 роки. На підставі комплексного гігієнічного оцінювання умов праці, вивчення стану здоров'я, біологічного віку, особливостей змін у слуховому аналізаторі працівників основних професій і визначення за цими данними остаточної оцінки професійного ризику науково обгрунтовано та практично впроваджено медико-біологічні, санітарно-технічні й індивідуальні гігієнічні рекомендації щодо покращання умов праці та профілактики розвитку сенсоневральної приглухуватості працівників авіаційного машинобудування.

 • Гігієнічна оцінка здоров'я працівників виробництва аніонних азобарвників та наукове обгрунтування заходів профілактики впливу професійних шкідливостей

           Встановлено, що в працівників виробництва аніонних азобарвників підвищений рівень захворюваності системи органів травлення, крові та кровотворних органів, гінекологічної патології, ймовірність розвитку яких визначається пріоритетною дією хімічного чинника. Відзначено, що виробництво аніонних азобарвників характеризується гігієнічною недосконалістю, яка обумовлює інтенсивний вплив на працюючих шкідливих хімічних речовин у процесі виконання ними основних виробничих операцій за шкідливих умов їх праці. Зазначено, що ембріотоксична дія притаманна обом досліджуваним аніонним азобарвникам у разі надходження в шлунок лабораторних тварин і залежить від рівня впливу використаних в експерименті доз та хімічної будови цих сполук. Аніонний забарвник "Темно-коричневий 2Ч" у порівнянні з азобарвником "Сірий М" характеризується більш вираженими проявами ембріотоксичної дії. Розроблено та впроваджено до практики охорони здоров'я та у виробництво комплекс заходів, щодо запобігання несприятливому впливу аніонних азобарвників на організм працівників, та виникненню професійних і виробничо-обумовлених захворювань, а також оздоровлення умов праці.

 • Обгрунтування енергозберігаючих режимів роботи силового електрообладнання малогабаритних комбікормових агрегатів

           На підставі аналізу процесу перетворення та використання електричної енергії в силовому електрообладнанні малогабаритних комбікормових агрегатів визначено режими роботи, які дають змогу знизити витрати електричної енергії щодо процесу виробництва комбікорму, для аналізу яких одержано теоретичну модель, що має екстремальний характер. Проведено експериментальні дослідження залежності питомих витрат електричної енергії на процес багатокомпонентного подрібнення, як найбільше енергоємної операції, від фізико-механічних властивостей компонентів, ступеня завантаження та частоти обертання ротора дробарки. Визначено узагальнений критерій керування, на базі якого запропоновано енергоощаджувальну систему керування малогабаритними комбікормовими агрегатами. Розроблено алгоритм керування, технічні та програмні засоби, які дають змогу забезпечити енергоощаджувальні режими роботи силового електрообладнання та рекомендації щодо застосування енергоощаджувальних заходів у процесі виробництва комбікормів.

 • Формування психологічної готовністі працівників органів внутрішніх справ до застосування табельної вогнепальної зброї

  : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / Михайло Олексійович Чміль; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

 • Особливості застосування методів психологічного впливу у професійній діяльності слідчого

           Розкрито історико-методологічні витоки проблеми застосування методів психологічного впливу у слідчій практиці. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти застосування цього впливу у вітчизняних і закордонних дослідженнях. Сформульовано психологічні детермінанти, що зумовлюють високий рівень напруженості слідчої діяльності, визначено причини, що ускладнюють роботу слідчого та сприяють застосуванню слідчими неправомірних методів впливу. З'ясовано значущість окремих методів впливу на підвищення ефективності діяльності слідчого. Виокремлено пріоритетну роль психологічних методів впливу у його практичній діяльності. Проаналізовано об'єктивні та суб'єктивні умови застосування ними неправомірного психологічного впливу. Розроблено загальні модельні побудови структури, класифікації, критеріїв допустимості застосування методів психологічного впливу у слідчій практиці. Запропоновано напрямки подальшого впровадження до підготовки майбутніх фахівців навичок застосування цих методів.

 • Організаційні умови застосування технології психологічного впливу в системі владних відносин

           Запропоновано технологію психологічного впливу військових керівників на підлеглих, визначено його закономірності, встановлено організаційні умови активізації даного процесу. Уточнено зміст, функції та засоби цього впливу. Розроблено практичні рекомендації щодо використання військовими керівниками психологічного впливу на підлеглих різних посадово-функціональних рівнів.

 • Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів

           Висвітлено структурно-функціональні особливості смисложиттєвих орієнтацій особистості та їх взаємозв'язок з професійним становленням студентів, обгрунтовано концептуальну модель мотиваційної готовності майбутніх психологів до фахової діяльності. Експериментально встановлено й інтерпретовано динаміко-інтегративні тенденції у структурі мотиваційної готовності, описано специфіку взаємозв'язків її параметрів зі смисложиттєвими орієнтаціями молоді у процесі навчання у вищому навчальному закладі. Доведено, що рефлексія смисложиттєвих орієнтацій підвищує якісні та кількісні показники мотиваційної готовності студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності.

 • Порядок застосування дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством. Чим вони відрізняються від заходів дисциплінарного впливу.


  1. Порядок застосування дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством. Чим вони відрізняються від заходів дисциплінарного впливу. 2
  Задача

© 2007-2019 vbs.com.ua