От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / В.В. Жигінас; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Коротко

Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:47:34

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, професор І. І.
МазурЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Внаслідок історичних особливостей розвитку та специфіки дії внутрішніх і зовнішніх
чинників в Україні сформувалася ресурсомістка економіка з ухилом у бік важкої індустрії. У промисловому
секторі країни питома вага ресурсомістких та екологічно “агресивних” видів діяльності – добувна промисловість,
енергетика, металургія, виробництво коксу і нафтопродуктів – збільшилася від 1990 р. до нинішнього часу з 21
до 56%. Нераціональна структура нашої економіки визначає високий рівень техногенного забруднення території
України, який, за оцінками фахівців, є у 3,2 раза вищий, ніж у 12 країн ЄС разом узятих. За умови збереження
наявної структури економіки існує реальна загроза перетворення усієї території держави на зону екологічної
катастрофи. Нинішня ситуація вимагає глибокого вивчення різнобічних аспектів структурної перебудови
трансформаційної економіки України, обґрунтування найефективніших напрямів її здійснення з урахуванням
комплексу екологічних проблем, які необхідно розв’язати у процесі структурного реформування.

Структурна перебудова економіки з її безпосереднім впливом на різнобічні аспекти економічного і соціального
розвитку тривалий час викликає підвищений інтерес провідних зарубіжних та вітчизняних науковців. Серед
зарубіжних дослідників, які започаткували методологічні основи дослідження структурних змін, слід назвати Д.
Белла, А. Вальраса, Д. Гелбрейта, К. Кларка, В. Леонтьєва, В.Парето, Дж. Робінсон, Р. Солоу, А. Тоффлера,
Р. Харрода, Д. Хікса, Й. Шумпетера.

Вагомий науковий доробок у вивчення та вирішення різних аспектів структурної перебудови в перехідних
економіках внесли В. Александрова, О. Алимов, В. Базилевич, Ю. Бажал, Є. Бойко, Т. Галушкіна,
А. Гальчинський, В. Геєць, С. Глазьєв, М. Долішній, С. Данилишин, В.Іноземцев, С. Дорогунцов,
П. Єщенко, Б. Кваснюк, С. Кірєєв, В. Коломойцев, В. Ковальчук, І. Крючкова, І. Лукінов, А. Мельник,
О. Осауленко, В. Осецький, І. Радіонова, В. Трегобчук, С. Харічков, А. Філіпенко, А. Чухно, Ю. Яковець
та ін.

Незважаючи на значну кількість наукових робіт, присвячених структурній перебудові та її окремим аспектам,
деякі важливі питання залишаються невирішеними. Зокрема, недостатньо досліджено вплив структурних змін на
екологічну ситуацію, відсутні рекомендації щодо механізмів екологізації структурних змін. Питанням про
необхідність комплексного розв’язання структурних та екологічних проблем у нашій країні до цього часу не
приділяється належної уваги. Потребують подальшого вивчення можливості структурної адаптації економіки України
в умовах постіндустріальних змін, а також питання інвестиційного забезпечення структурних реформ.
Науково-теоретична та практична значимість названих проблем зумовила вибір теми, її актуальність, зміст та
структуру дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертаційного дослідження пов’язана з
комплексною темою наукових досліджень кафедри економічної теорії Київського національного університету імені
Тараса Шевченка № 06-БФ040-01 “Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та
протиріччя”. Внесок автора полягає у розробленні теоретико-методологічних засад та практичних аспектів
структурної перебудови трансформаційної економіки України, спрямованих на створення сучасної та екологічно
безпечної її структури.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розроблення теоретико-методологічних положень та практичних
аспектів структурної перебудови економіки із урахуванням необхідності розв’язання екологічних проблем, що
виникають у процесі розвитку трансформаційної економіки України. Відповідно до поставленої мети були визначені
наступні завдання:

з’ясувати і розкрити сутність структури та структурної перебудови економіки;

визначити роль і місце екологічних чинників у зв’язку зі структурними перетвореннями економіки;

встановити тенденції структурних зрушень та можливості структурної адаптації трансформаційної економіки
України в умовах глобалізації та постіндустріальних змін;

запропонувати напрями та пріоритети структурних перетворень із урахуванням необхідності створення сучасної та
екологічно безпечної структури національної економіки;

визначити джерела інвестиційних ресурсів та можливості їх мобілізації для потреб структурної перебудови
вітчизняної економіки;

проаналізувати і розкрити економіко-екологічні механізми регулювання структурних змін та розробити пропозиції
щодо їх застосування в умовах трансформаційної економіки України.

Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникають у процесі структурної перебудови між
національними суб’єктами господарської діяльності, державою та суб’єктами міжнародних економічних відносин в
умовах формування глобальної економічної системи.

Предметом дослідження виступають теоретико-методологічні та практичні аспекти структурної перебудови
трансформаційної економіки у контексті сучасних тенденцій екологізації, у тому числі й в Україні.

Методи дослідження. У роботі застосовувалась сукупність загальнонаукових і спеціальних методів. Зокрема, для
досягнення поставленої мети було використано методи наукової абстракції, системного аналізу та логічних
узагальнень – при обґрунтуванні категоріального апарату (п.1.1, п.1.2); описовий метод – для характеристики
сучасних доктрин структурної перебудови (п.1.3); методи історико-генетичного, статистичного та порівняльного
аналізу – у процесі дослідження тенденцій структурних перетворень української економіки та їх порівняння із
загальносвітовими тенденціями (п.2.1, п.2.2); системно-функціонального аналізу – для обґрунтування пропозицій
щодо удосконалення структурних пропорцій економіки України, інвестиційного та нормативно-правового
забезпечення структурних реформ (п.2.3, п.3.1, п.3.2); економіко-математичного аналізу – під час розроблення
системи показників для оцінювання якості структурних перетворень економіки (п.1.2) та критеріїв щодо
визначення ефективних ставок екологічних податків (п.3.2); методи графічного аналізу – для наочного зображення
статистичного матеріалу, окремих теоретичних та практичних положень дисертаційного дослідження (п.1.3, п.2.1,
п.3.1., п.3.2).

Інформаційною базою дослідження є офіційні дані Державного комітету статистики України, Міністерства економіки
України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Світового Банку реконструкції та розвитку,
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), інших державних установ, міждержавних економічних організацій,
опубліковані в періодичній пресі, спеціальних виданнях та розміщених у мережі Internet.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні комплексної концепції структурної перебудови,
спрямованої на створення сучасної та екологічно безпечної структури економіки, що відповідає реальному
промисловому, науково-технічному та природо-ресурсному потенціалу України. Найважливішими результатами,
отриманими у процесі дослідження, є такі:

вперше одержано:

удосконалено:

дістало подальший розвиток:

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні методичних положень та практичних рекомендацій,
які можуть використовуватися під час розроблення урядових програм структурної перебудови економіки України, а
також пов’язаних із ними заходів інвестиційної, промислової, бюджетної, науково-технічної,
зовнішньоекономічної та екологічної політики.

Практичне значення одержаних результатів підтверджено довідками щодо використання пропозицій, зокрема
Управлінням стратегії реформування економіки та стратегічного планування Секретаріату Кабінету Міністрів
України у процесі розроблення підрозділу “Структурні реформи” проекту Державної програми економічного і
соціального розвитку на 2007 рік (довідка № 3531/0/2-07 від 1 червня 2007 р.); Відділами аудиту підприємств
виробників електроенергії і нафтогазової промисловості АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд» під час розроблення «Програми
проведення екологічного аудиту» підприємств паливно-енергетичного комплексу України (довідка № 64-Г/02 від
11.02.2008 р.); Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету Державної
податкової служби України під час підготовки науково-дослідної теми «Розробка моделі оцінки реального
податкового потенціалу в розрізі видів діяльності та регіонів України» (акт № 176 від 23.06.2008 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 12 статтях у наукових журналах,
збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, загальним обсягом авторського матеріалу 5,8 друк.
арк., з них 6 – у наукових фахових виданнях, загальним обсягом 4,25 друк. арк.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

См. также:
 • Структурна перебудова в телекомунікаційних компаніях

           Визначено концептуальні засади функціонування телекомунікаційної компанії як суб'єкта економічних відносин, який еволюціонує у процесі трансформації організаційно-економічного статусу та прав власності. З позицій комплексного підходу узагальнено й уточнено шляхи структурної перебудови у телекомунікаційній компанії. Висвітлено фактори зовнішнього середовища, які суттєво впливають на трасформацію структури телекомунікаційної компанії: глобалізацію, демонополізацію, приватизацію та лібералізацію телекомунікаційного ринку, ступінь розвитку фондового ринку, кількісний та якісний склад його учасників. Сформульовано поняття "демонополізація телекомунікаційного ринку" та визначено сценарії її здійснення. На основі порівняльного аналізу етапів структурної перебудови у провідних телекомунікаційних компаніях з'ясовано їх загальні риси й особливості відповідно до ступеня економічного розвитку країн Європи. У разі впровадження нової структури даної компанії запропоновано використовувати відносний показник зміни коефіцієнтів ефективності витрат, що дозволяє на основі існуючих вихідних даних, розрахувати відносний показник ефективності структурної перебудови компанії.

 • Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні

           Обгрунтовано, що основними структуроутворювальними елементами економіки є галузевий, технологічний, відтворювальний, інституційний та зовнішньоекономічний блоки. Для проведення аналізу динаміки економічної структури запропоновано використовувати систему показників, що включає масу, швидкість, інтенсивність, потенціал, мультиплікатор та акселератор структурних змін. Розроблено концепцію визначення пріоритетів структурної перебудови. Доведено безперспективність використання моделі "наздоганяючого" розвитку в структурній перебудові перехідних економік. Аргументовано, що в середньостроковому періоді в економіці України немає достатніх ресурсів для переходу до постіндустріального етапу структурних зрушень. Відзначено, що найближчою перспективою структурного оновлення економіки України є накопичення необхідних ресурсів за результатом розвитку пріоритетних секторів індустріальної економіки та створення механізмів їх спрямування до наступних постіндустріальних зрушень.

 • Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика

           Досліджено тенденції розвитку національного кримінально-процесуального законодавства на підставі європейських стандартів кримінально-процесуальної діяльності та Конституції України та на цій підставі обгрунтовано висновок, що в Україні формується публічно-змагальне кримінальне судочинство. З'ясовано співвідношення вимог публічності (імперативності) й диспозитивності у системі нормативного регулювання кримінально-процесуальної діяльності та відзначено, що імперативні вимоги не можуть тлумачитися як безправне підпорядкування підозрюваного, обвинуваченого, підсудного органам дізнання, досудового слідства та суду. Розроблено засади кримінально-процесуальних механізмів, які найбільшою мірою забезпечують захист законних прав та інтересів учасників кримінально-процесуальної діяльності, доступність і дієвість судового контролю за діяльністю органів дізнання й досудового слідства. Здійснено аналіз кримінально-процесуального законодавства України на всіх етапах її історії та виявлено закономірність, суть якої полягає у тому, що тільки правові інститути, яким притаманна публічно-змагальна форма кримінального процесу, спроможні реально забезпечити захист прав і законних інтересів людини та громадянина. Сформульовано нормативне положення про розширення змагальних засад на досудовому слідстві. Визначено правову суть функцій слідчого судді, коло його прав і обов'язків. Розкрито процесуальну суть поняття "доступ до правосуддя" як одну з умов розвитку змагальної форми кримінального судочинства. Обгрунтовано висновок про загальну потребу нормативного закріплення форми правосуддя - відновлювального правосуддя. Розроблено систему змін і доповнень до чинного та до проекту КПК, які найбільшою мірою забезпечують розвиток процесуальних форм, іманентних публічно-змагальному процесу, зокрема меж допустимості "повороту до гіршого" на різних стадіях провадження у кримінальній справі.

 • Сакральна творчість львівських композиторів кінця ХХ - початку ХХІ ст. у контексті провідних тенденцій сучасної релігійної музики

           Розглянуто актуальні проблеми релігійної музики. Вперше в українському музикознавстві здійснено спробу розробити універсальну систему типологізації творів, що належать до сфери релігійної музики. Запропоновано застосування двох основних термінологічних категорій: "релігійної музики" та "сакральної музики". Українську релігійну музику розглянуто як невід'ємну складову загальноєвропейських процесів мистецького розвитку. Результати досліджень засвідчили безперервність та актуальність розвитку української традиції релігійної музики. Її континуарність простежено навіть у роки окупації України комуністично-тоталітарним режимом. Виявлено характерні особливості в одних випадках консервації, в інших - розвитку національної традиції релігійної музики у творчості українських композиторів-емігрантів. Увагу зосереджено на сакральній творчості львівських композиторів кінця XX - початку XXI ст. Аналіз ряду творів, що належать до сфери сакральної музики, виявив унікальність творчих засобів львівських композиторів у поєднанні національних традицій української релігійної музики з актуальними західноєвропейськими мовностильовими новаціями у цій сфері.

 • Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки

           Висвітлено еволюцію поглядів і розкрито соціально-економічну суть категорії трудового потенціалу. Розроблено понятійний і категоріальний апарат, класифікації, моделі та методики, які є складовими теоретико-методологічних засад й інструментарію дослідження проблем освітньо-професійної складової формування трудового потенціалу як окремого виду економічної діяльності. Розкрито методологічні та методичні засади формування потреби у персоналі та планування його підготовки. Уперше запропоновано методики планування та визначення соціально-економічної ефективності неперервного професійного навчання персоналу. Проаналізовано тенденції, особливості розвитку різних етапів формування трудового потенціалу як окремого виду економічної діяльності за умов трансформаційної економіки. Наведено практичні рекомендації щодо визначення та підвищення їх ефективності.

 • Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах трансформаційної економіки

           Показано взаємозв'язок конкурентоспроможності товару, підприємства, галузі, країни, світового ринку, що відбиває фундаментальні основи ринкової екноміки. Проаналізовано реальні можливості аналізу, формування й управління конкурентоспроможністю підприємства з використанням запропонованого підходу, грунтуючись на засадах кругообігу капіталу підприємства. Розкрито послідовність проведення аналізу конкурентоспроможності підприємства, звважаючи на кругообіг та обіг капіталу. Запропоновано методику визначення рівня конкурентоспроможності підприємства трансформаційної економіки на підставі порівняння інтегральних показників підприємств-конкурентів. Розроблено систему управління конкурентоспроможністю, яка є складовою частиною системи управління підприємством. Розглянуто найважливіші елементи системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Створено методи рівня кругообігу й обігу капіталу в стратегічному й операційному управлінні підприємством. Наведено напрямки удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємства.

 • Економічна безпека держави в умовах трансформаційної економіки

           Дисертацію присвячено питанням економічної безпеки держави в умовах ринкової трансформації економіки України. Розкрито сутність і зміст економічної безпеки держави як категорії економічної теорії і практики управління, систематизовані загрози економічним інтересам держави, визначені сучасні проблеми в сфері економічної безпеки і можливі шляхи їх вирішення. На основі комплексного системно-структурного аналізу класифіковані головні чинники, що формують стан економічної безпеки держави на відповідних рівнях. Запропоновані методичні засади побудови концепції національної економічної безпеки України як державної стратегічної програми.

 • Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки

           Уточнено економічний зміст поняття "диверсифікація діяльності підприємств", досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід здійснення даного процесу. Розроблено класифікацію існуючих видів і напрямків диверсифікації, визначено мету, мотиви та передумови її здійснення. На підставі вивчення сучасного економічного стану промислових підприємств доведено суттєве значення управління диверсифікацією їх діяльності. Висвітлено зміст загальних принципів і функцій управління, визначено зовнішні та внутрішні фактори диверсифікації. Обгрунтовано методичні підходи щодо розробки стратегії переходу від спеціалізації виробництва до диверсифікації діяльності підприємств. Наведено оцінку нормативної межі синергетичного ефекту з урахуванням множини факторів, що створюють умови для стійкого функціонування підприємств. Запропоновано методичний підхід щодо забезпечення підприємства прогнозованою масою прибутку та засобами стійкого функціонування на підставі розробленої графічної моделі ефекту диверсифікації.

 • Податковий контроль в умовах трансформаційної економіки України

           Досліджено теоретичні засади податкового контролю за умов трансформаційної економіки України як загального системного поняття. Сформульовано практичні рекомендації щодо вдосконалення норм даного контролю, його організації, методики здійснення контрольних процедур та прийняття управлінських рішень згідно до наслідків контролю. Визначено, а також комплексно розкрито функції та складові податкового контролю як системного поняття. На підставі аналізу практичної діяльності та чинного законодавства обгрунтовано необхідність змін у законодавстві стосовно прав і завдань органів Державої податкової служби (ДПС). З метою доведення у правовому полі порушення законодавства й ухилень від податків за схемами з використанням "фіктивних" фірм, введення в українське законодавство визначення термінів "фіктивна" фірма (підприємство), "фіктивні" операції, офіційного визначення ознак фіктивності. Для підвищення ефективності податкового контролю розроблено рекомендації стосовно усунення помилок в актах за результатами податкових перевірок. Установлено взаємозв'язок між кожною формою податкового контролю та властивими їм методами, а саме: загальнонауковими та спеціальними. Наведено засоби забезпечення виконання стратегічних цілей Програми модернізації ДПС.

 • Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України

           Досліджено зміну інституційної структури економіки України у процесі переходу до ринкової економіки. Проаналізовано еволюцію поглядів на категорію "інституція", визначено причини існування інституцій та їх функції, розкрито сутність, види та механізм здійснення інституційних перетворень. З'ясовано особливості вітчизняної економіки та суспільної системи взагалі, які негативно впливають на економічний розвиток і свідчать про незавершеність трансформаційного процесу. З'ясовано причини виникнення неефективних інституцій. Обгрунтовано тезу про необхідність застосування інституційних запозичень з метою оптимізації траєкторії інституційного розвитку вітчизняної економіки. Розроблено модель оцінки ефективності впровадження нових інституцій.

 • Економічний механізм державного регулювання трансформаційної економіки

           Обгрунтовано економічний механізм державного регулювання трансформаційної економіки. Доведено діалектичну єдність ринкових і державних регуляторів економіки. Визначено загально-філософські, соціально-економічні, правові та політичні передумови державного регулювання економіки. Проаналізовано суперечності інтересів суб'єктів господарської діяльності та трансформаційних процесів в економіці (організаційного, економічного та психологічного характеру, а також у владних інституціях держави). Розкрито сутність державного регулювання економіки як економічної категорії. На підставі визначення стратегічних пріоритетів випереджального інноваційного розвитку, сполучення класичних елементів кейнсіанства з елементами неокейнсіанства та урахування важелів монетарного впливу держави на економіку розроблено економічний механізм державного макроекономічного регулювання.

 • Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки

           Розроблено організаційно-економічні підходи щодо створення результативної системи управління конкурентоспроможності банків і механізму впровадження їх до практики банківської діяльності. З використанням системного підходу проаналізовано стан і шляхи формування конкурентної банківської системи, а також досліджено конкурентні переваги банку. Наведено методику визначення складових характеристик конкурентоспроможності, а також методику оцінки ефективності банківських бізнесів, зокрема, розрахунку реалізованого фінансового результату від операцій з іноземною валютою. Запропоновано методику оцінки персоналу банку й алгоритм оцінки ефективності інвестування впровадження інформаційних банківських технологій, які надають можливість формувати модель конкурентоспроможного банку.

 • Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки

           Розроблено теоретичні основи функціонування економічних інтересів регіонів за умов ринкової трансформації економіки. Запропоновано визначення поняття економічних інтересів регіону як об'єктивно-історичного процесу виділення та об'єднання спільних інтересів економічних суб'єктів, що функціонують на його території, виявлено характерні особливості та класифіковано основні групи суперечностей економічних інтересів регіону. Запропоновано модель економічної політики регіону як форми прояву його економічних інтересів. Удосконалено визначення сутності категорій "регіон", "економіка регіону", "мета економічного розвитку регіону". Розроблено структуру механізму реалізації економічних інтересів регіону на основі обгрунтування взаємозв'язку ключових складових: ресурсного потенціалу регіону, організаційно-правових умов та фінансово-бюджетної системи його використання. Запропоновано методику системного підходу щодо створення механізму реалізації економічних інтересів. На основі аналізу досвіду країн з розвинутою ринковою економікою та постсоціалістичних країн визначено закономірності формування та реалізації ефективної регіональної політики в Україні.

 • Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки України

           Досліджено сутність і тенденції розвитку ресурсозаощадження в Україні та через осмислення даної категорії - основних закономірностей удосконалення господарського механізму резурсозаощадження у розширеному відтворенні трансформаційної економіки України. Розглянуто основні напрямки якісного удосконалення механізму та управління резурсозаощадженням. Наведено підходи щодо формування ефективної фінансової політики та засобів, мотивації та стимулювання у даній сфері. Розроблено пропозиції стосовно створення відповідної нормативно-правової бази та структурно-організаційного забезпечення ресурсозаощадження.

© 2007-2019 vbs.com.ua