От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Соціальний прагматизм бізнес-комунікацій : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / О.В. Менделєва; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 18 с. — укp.

Коротко

Соціальний прагматизм бізнес-комунікацій

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:46:55

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Менделєва Ольга ВолодимирівнаУДК 316.28.+316.334.23СОЦІАЛЬНИЙ ПРАГМАТИЗМ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата соціологічних наукХарків – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна,

Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник: доктор соціологічних наук, професор

Лисиця Надія Михайлівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

професор кафедри прикладної соціології


Офіційні опоненти: доктор соціологічних наук, професор

Пилипенко Валерій Євгенович

Інститут соціології НАН України

головний науковий співробітник відділу економічної соціології


кандидат соціологічних наук, доцент

Михайльова Катерина Геннадіївна

Харківський гуманітарний університет „Народна Українська Академія”

завідувач кафедри соціології


Захист відбудеться “13” травня 2008 р. о 12 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64 051 15 Харківського

національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків,

пл. Свободи, 4, ауд. 2-49.


З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою:

61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.


Автореферат розісланий 11.04.2008 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради доц. Шеремет І.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Розвиток українських бізнес-комунікацій відбувається в умовах переходу до ринкової
економіки, що свідчить про необхідність конструювання відповідних моделей ділових відносин, розробки та
застосування інноваційних технологій у сфері бізнес-комунікацій. Цей процес супроводжується виникненням нових
форм співпраці та інституціоналізацією соціально-прагматичних комунікативних практик, які поєднують у собі
поле формальних і неформальних відносин у бізнесі.

Передумовами успіху в бізнесі є поєднання власних інтересів суб’єкта економічної діяльності, його прагматичних
цілей з потребами соціального оточення та референтних груп. Таким чином, прагматичні мотиви економічної
діяльності, а саме користь, вигода, ефективність, трансформуються у соціально вигідні, які реалізуються у
певних комунікативних практиках, що є основою формування моделей бізнес-комунікацій. Бізнес-комунікації не
просто виконують інформаційні та комунікаційні функції бізнесу, а й скріплюють міжособистісні стосунки,
розвивають комунікативні мережі на основі довіри та соціально прагматичної вигоди. Але за браком ефективних
моделей бізнес-комунікацій, а також через невідповідність старих зразків поведінки сучасним вимогам ділових
комунікацій суб’єкти схильні звертатися до найбільш сталих, традиційних та визнаних комунікативних практик.
Такі комунікативні практики потребують наукового осмислення, оскільки саме вони виступають підґрунтям у
формуванні комунікативного простору бізнесу і потребують визначення бізнес-комунікацій, здатних забезпечити
комунікативні потреби на якісному рівні.

Визначальними чинниками якості бізнес-комунікацій є благонадійність партнера, довіра, соціальне схвалення, які
дають підстави для розвитку відносин у довгостроковій перспективі і обґрунтовують актуальність досліджуваної
проблеми.

Ступінь наукової розробленості проблеми. Проблеми бізнес-комунікацій досліджувались у працях вітчизняних і
зарубіжних учених. Структура та форми бізнес-комунікацій розглядалися у роботах С. Дацюка, Б. Карлофа,
В. Співака, Г. Тульчинського; аналізу соціальних комунікацій у різних сферах суспільного життя присвячено
праці В. Конецької, Н. Костенко, Н. Лумана, Р. Крейга, А. Панфілової, Б. ван Рулер, А. Соколова, Ю. Хабермаса;
проблеми маркетингових комунікацій знайшли втілення у роботах В. Королька, Н. Лисиці, К. Михайльової,
Г. Почепцова, Л. Федотової. Однак соціально прагматичним аспектам у бізнес-комунікаціях не приділялося
належної уваги: недостатньо чітко визначались соціально орієнтовані моделі комунікативної взаємодії, а також
соціально значущі детермінанти бізнес-комунікацій. Організація бізнес-комунікацій розглядалася з точки зору
формальних правил проведення бізнес-комунікацій та переговорів. У зв’язку з цим інтерпретація змісту
бізнес-комунікацій усередині ділових мереж обмежувалася проблемами маркетингових комунікацій, що викликає
необхідність вивчення соціально-прагматичних аспектів бізнес-комунікацій та їх проявів у підприємницькій
діяльності.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом
науково-дослідних робіт Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за темою: «Особливості

См. также:
 • Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів

           Досліджено теоретико-методологічні та практичні елементи фіскального регулювання дохідної бази місцевих бюджетів. Проаналізовано шляхи удосконалення формування за сучасних умов України. Визначено, що вірно сформована дохідна база місцевих бюджетів є одним з головних чинників економічного розвитку окремої території, а також держави у цілому. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблематики. Виявлено недостатньо з'ясовані аспекти. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та вдосконалення системи формування дохідної бази місцевих бюджетів. Розроблено та запропоновано універсальну економіко-математичну модель вибору найбільш прагматичного варіанту оптимізації системи акумуляції коштів до бюджетів усіх рівнів, що дозволяє більш чітко виділити аспекти реформування податкової політики. Розроблено та запропоновано механізм фіскального регулювання дохідної частини бюджетів за допомогою створення Фонду фінансової підтримки адміністративно-територіальних формувань, який може стати гарантом проведення ефективного горизонтального бюджетного регулювання у системі міжбюджетних відносин.

 • Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану

  Список літератури
  1. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – М.: „Ось-89”, 2002. – 864с.
  2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.
  3. Бухалков М.М. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: Инфра-М, 2003.

 • Значення та функції комунікацій в інформаційному суспільстві

  1. Інформаційне суспільство: поняття та сутність 3
  2. Роль комунікації в інформаційному суспільстві 5
  Література 12
  1. Алексей Голобуцкий. Информационное общество и Украина.// Українська мережа Інформаційного суспільства, 2002 рік. Адреса посилання - http://e-ukraine.org.ua/publications/is/Ukraine.htm
  2. Почепцов Г.Г. Павлик рилейшнз для профессионалов. К: Из-во "Ваклер", 2001
  3. Почепцов Г.Г. Как "переключают" народы. Психологические/информационные операции как технологии воздействия на массовое сознание в ХХ веке. К: Из-во "Ваклер", 2001
  4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. Из-во "Ваклер", 2001, с..25
  5. Рубинштейн Р. Принятие чьей-либо стороны: уроки войны в Персидском заливе // Почепцов Г. Национальная безопасность стран переходного периода. — К., 1996.
  6. Черешкин Д.С., Смолян ГЛ., Цыгичко В.Н. Реалии информационной войны // "Конфидент". - 1996. -№4.
  7. Bass C.D. Building castles on sand. Underestimating the tide of information operations // Airpower Journal. — Summer 1999
  8. Henry R., Peartee C.E. Military theory and information warfare // Parameters. — Autumn 1998
  9. Nye J.S. Redefining NATO's mission in the information age // NATO Review. - 1999. - N 4
  10. Stein G.J. Information warfare // Airpower Journal. -Spring 1995


 • Значення та функції комунікацій в інформаційному суспільстві

  Зміст
  1. Інформаційне суспільство: поняття та сутність 3
  2. Роль комунікації в інформаційному суспільстві 5
  Література 12


 • Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств

           Обгрунтовано теоретичну суть та необхідність урахування у процесі проектування системи керування маркетинговими комунікаціями специфічних цинників, які притаманні туристичним підприємствам. Запропоновано інтегровані моделі комунікаційного та маркетингового комунікаційного процесу, які дають змогу визначити принципи формування зазначеної системи. Розроблено модель керування інтегрованими комунікаціями туристичних підприємств з урахуванням стратегічного та інтегрованого підходу. Конкретизовано зміст основних етапів керування маркетинговими комунікаціями. Розроблено трирівневу модель організації комунікаційної діяльності туристичних організацій України та економіко-математичні моделі з метою оптимізації структури витрат на маркетингові комунікації та прогнозування обсягу доходів туристичних підприємств з урахуванням структури комунікаційних витрат.

 • ДИПЛОМНА РОБОТА З теми: ПР як частина маркетингових комунікацій


  План
  Вступ 3
  І. Теоретичні положення паблік рілейшнз 6
  1.1. Історія виникнення паблік рілейшнз 6
  1.2. Закордонний досвід в розвитку ПР 11
  IІ. Роль і місце паблік рілейшнз в системі маркетингових комунікацій 24
  2.1. Основні елементи маркетингової діяльності 24
  2.2. Маркетингова політика комунікацій 31
  2.3. Загальні принципи ПР в системі маркетингових комунікацій 38
  ІІІ. Маркетингові комунікації на регіональному рівні 47
  3.1. Вивчення ринку харчових продуктів в регіоні (Житомирська обл.) 47
  3.2. Аналіз форм і методів ПР, що використовують на МП “Росава” 53
  Висновки та пропозиції 59
  Додатки 62
  Додаток 1. 62
  Додаток 2. 63
  Література 64


 • Формування комплексу маркетингових комунікацій банківських установ

           Запропоновано теоретичне обгрунтування та методичне вирішення актуального науково-практичного завдання щодо формування комплексу маркетингових комунікацій банківськими установами України для просування банківських продуктів на ринку. Удосконалено поняття банківського маркетингу та банківського продукту. Зроблено висновок, що концепція традиційного маркетингу-мікс щодо діяльності банківських установ є обмеженою та потребує введення додаткових складових. Запропоновано тезу про необхідність використання у діяльності вітчизняних комерційних банків концепції маркетингу взаємовідносин. Систематизовано інструменти маркетингових комунікацій та обгрунтовано доцільність їх використання у банківській діяльності. Охарактеризовано інструменти комплексу маркетингових комунікацій, що використовують у своїй практичній діяльності вітчизняні комерційні банки. Розроблено алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів з урахуванням сегментування ринку, специфіки виділених типів банківських продуктів та пов'язаних з ними особливостей маркетингової діяльності. Запропоновано введення в організаційну структуру комерційних банків відділу маркетингу та інформаційно-аналітичного сектору, діяльність якого спрямована на утворення маркетингової інформаційної системи. На основі використання графічної інтерпретації інтегрованого комунікаційного впливу та визначення диференційованої ефективності різних комунікаційних засобів щодо процесу прийняття рішення клієнтами банківських установ розраховано показник комунікаційного впливу інструментів комплексу маркетингових комунікацій.

 • Підвищення ефективності маркетингових комунікацій комерційного банку

           Розглянуто проблеми ефективності маркетингових комунікацій банків України за сучасних умов їх функціонування. На підставі аналізу й узагальнення результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених уточнено зміст понять "інтегровані маркетингові комунікації банка" (ІМКБ) та "ефективність ІМКБ". Теоретично розроблено й обгрунтовано доцільність впровадження клієнт-орієнтованих програм ІМКБ. Запропоновано нові ознаки сегментації клієнтів з урахуванням їх потенційної цінності для банку. Представлено удосконалену систему оцінки ефективності ІМКБ. Розроблено нову методику визначення оптимальних умов маркетингової комунікаційної діяльності й обгрунтовано способи підвищення її ефективності для деяких груп вітчизняних банків. Розроблено структуру та напрями діяльності інформаційно-аналітичного центру підтримки прийняття управлінських рішень щодо маркетингових комунікацій банків.

 • Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій

           Розроблено та обгрунтовано ефективні методи криптографічного захисту інформації динамічної багаточисленної групової комунікації, що має просторово розподілену структуру. На підставі результатів аналізу досліджень захисту інформації групової комунікації, сформульовано концептуальний підхід щодо управління ключовою інформацією, для реалізації якого розроблено нові та модифіковано існуючі схеми та алгоритми, створено відповідне програмне забезпечення. Запропоновано проект комплексу практичних засобів криптографічного захисту інформації розподіленого багаточисленного групового утворення (установи) з високим рівнем оптимізації та автоматизації управлінських процесів.

 • Формування системи маркетингових комунікацій на підприємствах споживчої кооперації

           Теоретично обгрунтовано та на методологічному рівні вирішено актуальне науково-практичне завдання щодо формування системи маркетингових комунікацій на підприємствах споживчої кооперації за умов динамічного конкурентного середовища. Узагальнено основні підходи до визначення суті даної системи. Виявлено проблеми маркетингового стратегічного управління комунікаціями. Удосконалено класифікацію, розвинуто функції та принципи досліджених комунікацій. Розглянуто суть поняття ефективності системи маркетингових комунікацій. Проведено маркетингові дослідження практики її використання окремими галузями системи споживчої кооперації України. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення управління системою комунікацій за умов маркетингової орієнтації підприємств. Розроблено розрахунок ефективного застосування системи маркетингових комунікацій, проведення якого базується на комплексній інтегральній оцінці конкурентоспроможності маркетингових об'єктів та оптимізаційній моделі застосування комунікаційних інструментів.

 • Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними підприємствами

           Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти економічної оцінки та розвитку комунікацій, розроблено їх класифікацію. Розкрито сутність системи комунікацій. Досліджено основні тенденції інформатизації, проаналізовано методи оцінки витрат на забезпечення функціонування системи комунікацій, розроблено графічну модель її формування. На засадах функціонального підходу розроблено графічну модель комунікаційного циклу, встановлено послідовність розвитку та запропоновано метод оцінки комунікацій машинобудівних підприємств.

 • Розробка і дослідження двох'ярусного безтраншейного укладача підземних комунікацій

           Вирішено актуальну проблему збільшення продуктивності технологічного процесу укладання в талих грунтах гнучких лінійно-протяжних елементів термогідромеліоративних систем, ліній зв'язку за рахунок зменшення опору переміщенню на підставі оптимізації форми та параметрів безтраншейного робочого обладнання. З урахуванням особливостей двох'ярусної схеми розробки грунту та його фізико-механічних характеристик. Розроблено математичні залежності визначення критичної глибини різання в нижньому ярусі. Установлено розподіл нормального тиску грунту на лобову поверхню ножа залежно від форми. Визначено залежності для визначення кутів поздовжнього зсуву грунту, опір переміщенню робочого обладнання.

 • Технологія безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими композиціями

           Дисертація присвячена розробці технологій безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими композиціями. Вона дозволяє здійснювати приклеювання кріпильних вузлів до горизонтальних та вертикальних поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій. Одержано аналітичні залежності для розрахунку процесу влаштування безанкерного кріплення акриловими композиціями при послідовному й паралельному способах виконання робіт. Експериментально встановлено вплив різних технологічних факторів на міцність клейового з'єднання сталь-бетон. Визначені способи підготовки поверхонь бетону і металу до склеювання і необхідні для цього механізми. Встановлені технологічні та конструктивні фактори, що впливають на час підготовки поверхні бетону до склеювання.

 • Підвищення ефективності комунікацій на регіональному ринку послуг вищої освіти

           Узагальнено теоретичні та розроблено методичні положення та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності комунікацій за умов розвитку ринкових відносин у вищій школі. З метою вдосконалення форм і засобів професійної орієнтації споживачів послуг вищої освіти на основі впровадження комунікаційної стратегії ВНЗ необхідно визначати заходи реструктуризації його організаційної структури. Відзначено, що завдяки створенню маркетингової служби з урахуванням особливостей управлінських рішень забезпечується просування послуг вищої освіти. Визначено необхідні передумови застосування комунікацій у вищій школі й основні елементи комунікаційної діяльності ВНЗ у разі проведення профорієнтаційної роботи. Розглянуто інструментарій визначення ефективності комунікацій у межах професійної орієнтації зацікавленої аудиторії на ринку послуг вищої освіти. Розроблено математичний метод визначення ефективності реклами ВНЗ як основного елементу комунікацій за умов проведення профорієнтаційної роботи. Проаналізовано умови комунікаційної діяльності на регіональному ринку послуг вищої освіти, її методи. Оцінено ефективність застосування методів комунікацій та їх елементів у вищій школі. Сформульовано комунікаційну стратегію у сфері послуг вищої освіти. Вдосконалено організацію комунікацій у вищій школі. Досліджено напрями підвищення їх ефективності у діяльності ВНЗ.

© 2007-2019 vbs.com.ua