От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.02 / О.В. Дашевська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : рис. — укp.

Коротко

Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:45:45

НАЦIОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМIЯ УКРАЇНИ

iменi П.I.ЧАЙКОВСЬКОГО
ДАШЕВСЬКА Олена ВалентинівнаУДК 78.01+78.071.1(436)


«ЧИСТА МУЗИКА»

ТА ЕСТЕТИКА ДОДЕКАФОНІЇ А.ШЕНБЕРГА.

А.ШЕНБЕРГ ТА В.КАНДИНСЬКІЙ
Спецiальнiсть 26.00.01 – Теорія та історія культури
АВТОРЕФЕРАТ

дисертацiї на здобуття наукового ступеня

кандидата мистецтвознавства
Київ – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі теорії та історії культури Національної музичної академії України
ім. П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України


Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор

ГЕРАСИМОВА-ПЕРСИДСЬКА

Ніна Олександрівна

Національна музична академія України

ім. П.І.Чайковського (Київ)


Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор

САМОЙЛЕНКО Олександра Іванівна,

Одеська державна музична академія

ім. А.В.Нежданової,

проректор з наукової роботи (Одеса)


КОВАЛІНАС Микола Анатолійович,

кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри композиції, інструментування

та музично-інформаційних технологій

Національної музичної академії України

ім. П.І.Чайковського (Київ)
Захист відбудеться "_29_" _жовтня_ 2008 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.005.01 по
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук у Національної музичної академії України
ім. П.І.Чайковського, м. Київ-1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, 2-й поверх, ауд.36.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського за
адресою: м.Київ-1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.


Автореферат розісланий "__23__" __вересня__ 2008 року.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат мистецтвознавства, доцент І.М.КоханикЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Творчість Арнольда Шенберга привертає увагу дослідників протягом вже багатьох
десятиліть. З його ім’ям пов’язується, з одного боку, тенденція радикального перетворення тональної системи
та, з іншого, початок епохи нової музики, яка прийшла на зміну музичному модернізму початку ХХ ст.

Додекафонія Арнольда Шенберга вперше розглядається у дисертації з точки зору чистої музики – однієї з
центральних ідей музичної естетики, що історично сформувалася на тлі ідеї абсолютної музики від часів раннього
романтизму. Вперше тематизується проблема чистого мистецтва як транснаціональної естетичної категорії, яка
об’єднує різноманітні художні напрями першої половини ХХ ст. Проект додекафонії визначається як
інтерарт-феномен, що реалізує естетичні принципи, які сформувались у процесі творчої співпраці художника і
музиканта – В. Кандинського і А. Шенберга. З метою виявлення впливу мислення Кандинського на Шенберга та
реалізації ідей, натхнених Кандинським, безпосередньо в структурі додекафонних творів, у дисертації вперше
здійснюється детальний аналіз естетичних понять, що склалися в творчості Кандинського у проекції на естетичні
поняття Шенберга.

У вітчизняних та західних музикознавчих дослідженнях творчості Шенберга кристалізується основна проблема
творчого мислення композитора – парадокс поєднання старого і нового в структурі творів додекафонії, при якому
вони постають як реалізація принципів нового мислення і одночасно є документами неокласицизму. У рамках теорії
музичної функціональності (ідея системного взаємозв’язку компонентів музичного цілого) німецький музикознавець
Карл Дальхауз визначає фундаментальне протиріччя музичної поетики А.Шенберга як таку, що практично не
піддається вирішенню, проблему поєднання консервативного і революційного, у рамках якої Шенберг намагався
реалізувати романтичну естетику виразу (себе), культ генія і натхнення в умовах формальної функціональності.

У дисертації використовується новий підхід у дослідженні додекафонії Шенберга, що надає можливість розуміння
парадоксу творчого мислення композитора у масштабі загальнокультурних процесів. Додекафонія розглядається не з
точки зору руйнування традицій, а навпаки, як послідовний розвиток і доведення до логічного завершення певних
тенденцій в культурі, які у першій половині ХХ ст. тематизуються в ідею чистого мистецтва. У проекті
додекафонії вирішуються найактуальніші питання естетики музики, зокрема, питання про власне музичне. У

См. также:
 • Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі

  : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.02 [Електронний ресурс] / Ольга Володимирівна Дашевська; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. : рис. — укp.

 • Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку

           Наведено теоретичні узагальнення і нові методичні підходи до розвитку регіональних зовнішньоекономічних відносин у перехідній економіці. Розкрито системну суть та передумови формування зовнішньоекономічних відносин регіону, обгрунтовано основні фактори його зовнішньоекономічної політики. Розглянуто методичні основи формування механізму реалізації зовнішньоекономічних зв'язків на мезо- та мікрорівнях та визначено функції їх структурних елементів. Розроблено напрями вдосконалення економічних аспектів правового забезпечення регіонального співробітництва. Виявлено пріоритети розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Чернігівського регіону та запропоновано оптимальну модель його зовнішньоекономічних відносин за умов ринкових перетворень господарського комплексу.

 • Прикордонний регіон в системі зовнішньоекономічних відносин в умовах європейських інтеграційних процесів (на прикладі Закарпатської області)

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування ефективної зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону України - Закарпатської області. Розкрито принципи формування даної діяльності, визначено детермінанти системи формування сприятливого інвестиційного клімату у регіоні. Здійснено системний, теоретичний аналіз основних проблемних питань економіко-правового характеру інвестиційного процесу, інвестиційної діяльності. Наголошено на необхідності дослідження сучасних тенденцій розвитку зовнішньоекономічних міжрегіональних зв'язків прикордонного регіону Закарпаття, це зумовлено певним фактором - з 2004 р. за умов "східного" розширення європейського співтовариства західні прикордонні регіони України здійснюють економічне (міжнародне, міжрегіональне, транскордонне) співробітництво безпосередньо з країнами-членами ЄС. Значну увагу приділено аналізу зміни організаційно-економічного механізму регулювання міжнародного, міжрегіонального економічного співробітництва, що спричинило модифікацію міжрегіональних інвестиційно-виробничих зв'язків. Проаналізовано суть і особливості ефективної інвестиційної діяльності у прикордонному регіоні. Обгрунтовано необхідність удосконалення системи інвестування у комплексному розвитку прикордонної та транспортної інфраструктури такого регіону. Як основні напрямки розвитку прикордонної транспортної інфраструктури, логістики прикордонного регіону визначено практичну реалізацію можливостей вигідного транспортно-географічного розташування регіону, активізацію роботи зі створення міжнародного транспортного коридору, інтеграцію у транспортні коридори країн Європи, участь у реалізації проектів з транспортування енергоресурсів на внутрішні та міжнародні ринки.

 • Розвиток особистих селянських господарств у системі економічних відносин в агропромисловому виробництві

           Розроблено методичні та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування та розвитку особистих селянських господарств у системі економічних відносин в агропромисловому виробництві. Розкрито соціально-економічну сутність поняття "особисте селянське господарство". Удосконалено концептуальні засади формування особистих селянських господарств. Проаналізовано тенденції розвитку особистих селянських господарств за ринкових умов, досліджено вплив соціально-економічних факторів на даний процес. Наведено основні заходи державного регулювання особистих селянських господарств. Розглянуто взаємозв'язок та економічні відносини особистих селянських господарств з суб'єктами, що впливають на них. Розроблено схему діяльності кооперативу особистих селянських господарств, удосконалено методичні підходи до оцінювання їх оптимальних розмірів. Обгрунтовано необхідність формування особистих селянських господарств і запропоновано комплексний ресурсний підхід до визначення їх порівняльної ефективності.

 • Розвиток економічних відносин в системі інтеграції науки і виробництва в аграрному секторі економіки

           Розглянуто сукупність організаційних, економічних і соціальних питань, спрямованих на удосконалення інтеграційних процесів у системі "аграрна наука - агропромислове виробництво" з метою виведення її складових на якісно вищий організаційний та результативніший рівень розвитку. Найважливішими засобами вирішення цієї проблеми визначено поєднання відповідних надбань, що вже мають місце у практиці країни і зарубіжного досвіду, створення організаційно-виробничих структур науково-інтеграційного призначення, організація внутрішньогосподарських економічних відносин в агроформуваннях і створюваних науково-інтеграційних структурах, удосконалення роботи центрів наукового забезпечення агропромислового виробництва. Обгрунтовано висновок що віднесення до найважливішими передумововами ефективного розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі є уточнення пріоритетних напрямків наукових досліджень, підвищення рівня соціально-економічного розвитку дослідних господарств, забезпечення ефективного функціонування науково-інтеграційних структур.

 • Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньоекономічних зв'язків України

           Досліджено основні концептуальні підходи щодо визначення демпінгу в системі міжнародних економічних відносин, антидемпінгове регулювання в системі ГАТТ/СОТ, економічні наслідки запровадження антидемпінгового мита. Визначено поняття та мотиви демпінгу. Системно розглянуто поведінку окремої фірми, яка намагається одержати перевагу на ринку іншої країни шляхом дискримінаційних цінових домовленностей, використовуючи при цьому лише власні фінансові ресурси. З'ясовано відмінності демпінгу від цінової дискримінації, що базується на субсидіях. Визначено форми реалізації та види демпінгу. Проаналізовано практику антидемпінгового регулювання в межах ГАТТ/СОТ. Розглянуто економічні наслідки застосування антидемпінгових санкцій: споживацький, виробничий та торговельний ефект, ефект доходу державного бюджету, ефект перерозподілу. Запропоновано методику обчислення ефективної ставки захисного мита з доданої вартості у складі середньої ціни продажу в країні-експортері товару й розрахунок ефективної ставки мита з доданої вартості у складі середньої ціни, що декларується під час імпорту товару в Україну. Розглянуто чинники та специфічні умови демпінгу в країнах з перехідною економікою, формування механізму антидемпінгового регулювання в Україні, інституційні засади національної системи антидемпінгових процедур. Запропоновано механізм визначення нормальної ціни за умов антидемпінгових розслідувань. Систематизовано справи з антидемпінгу в Україні. Проаналізовано передумови й характер антидемпінгового переслідування українських товарів за кордоном, форми захисту українських товаровиробників на зовнішніх ринках.

 • Торгово-промислові палати у системі зовнішньоекономічних зв'язків України

           Досліджено функціонування інституту та інституції торгово-промислових палат на базі інституційної теорії. Виявлено основні макро-, мікроекономічні та інституційні фактори впливу на сукупний обсяг послуг регіональних торгово-промислових палат. Проаналізовано перспективи розвитку сучасних моделей торгово-промислових палат (ТПП), можливості зближення та уніфікації вітчизняної моделі з континентальною моделюю ТПП. Розглянуто можливості надання вітчизняним палатам значно ширших повноважень у сфері реєстрації та переєстрації підприємств; реєстрації іноземних інвестицій; аналізу та експертної оцінки проектів законодавчих актів; акумулювання значно більших коштів за умов обов'язкового членства та їх використання для розбудови інфраструктури регіону за наявності поточної системи контролю; одержання палатою повноважень щодо видачі сертифікацтів тимчасового ввезення товарів; створення реальних фінансових можливостей у палат для підтримки експортної діяльності малих та середніх підприємств, зокрема, участі у найбільш престижних виставкових заходах, організації "торгових домів" за кордоном; організації професійної підготовки кадрів для новостворюваних підприємств. Визначено місце торгово-промислових палат у зовнішньоекономічній діяльності підприємств України. Використано широкий спектр економетричних моделей.

 • Науково-методичні основи визначення тіньової економіки в системі зовнішньоекономічних операцій

           Уточнено суть тіньової економічної діяльності як економічної категорії. Визначено основні джерела, канали та механізми формування тіньових оборотів в експортно-імпортних операціях, особливості їх виявлення та реалізації. Висвітлено основні тіньові схеми приховування доходів та оптимізації податкових внесків з використанням офшорних юрисдикцій, виявлено їх основну роль у формуванні тіньових доходів, що включає вивезення капіталу за кордон та ухилення від сплати податків. Проаналізовано зв'язок макроекономічних показників з нерегламентованим відтоком капіталу з урахуванням світового досвіду та чинної практики. Визначено пріоритетну роль нерегламентованого вивозу капіталу з України у загальних тіньових торговельних та фінансових експортно-імпортних оборотах. Запропоновано методику макрооцінки обсягів тіньових оборотів у експортно-імпортних операціях з використанням статистичної бази платіжного балансу та експертних оцінок. Розглянуто нормативно-правові акти регулювання експортно-імпортних операцій та надано пропозиції щодо їх удосконалення.

 • Формування та розвиток стратегії зовнішньоекономічних зв'язків країн із перехідною економікою (на матеріалах Азербайджанської Республіки)

           Досліджено теоретико-методологічні засади стратегії зовнішньоекономічних зв'язків країн з перехідною економікою, висвітлено її основні домінанти, принципи, структурні елементи, механізм формування та розвитку в процесі системної ринкової трансформації, глобалізації світогосподарських зв'язків і поглиблення інтеграційних процесів. Розкрито об'єктивну необхідність, передумови, закономірності та особливості становлення ринкових відносин у країнах з перехідною економікою, сформульовано концептуальні засади розвитку зовнішньої торгівлі та зовнішньоторговельної політики Азербайджану як головної форми зовнішньоекономічних зв'язків країни за умов ринкової трансформації. Розроблено модель зовнішньої торгівлі, проаналізовано її структуру, динаміку та географію. Визначено й обгрунтовано пріоритетні напрями стратегії розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Азербайджанської Республіки, зокрема, роль іноземних інвестицій, експортного потенціалу країни в процесі подальшого реформування національної економіки, участь республіки в регіональних інтеграційних угрупованнях, визначено практичне значення реалізації зовнішньоекономічної стратегії для подальшого прогресивного соціально-економічного розвитку Азербайджану, його активної участі в системі сучасних світогосподарських зв'язків. Розроблено моделі та прогнози зовнішньоекономічної діяльності республіки, запропоновано шляхи, форми та напрями подальшого підвищення ефективності та вдосконалення механізму зовнішньоекономічної стратегії на перспективу.

 • Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі

           Встановлено можливості та межі застосування цивілізаційної теорії щодо процесів політичної інтеграції у Європі. Вперше досліджено роль і місце цивілізаційних факторів у європейських інтеграційних процесах, починаючи з 1990-х рр., встановлено вплив парадигм "європейської ідентичності" та "європейських цінностей" на політику країн-членів Євросоюзу з урахуванням унікальності даних феноменів. На підставі сучасного цивілізаційного підходу проаналізовано соціально-політичні та воєнно-політичні процеси. Аргументовано існування практичного співвідношення цивілізаційної ідентичності з діяльністю міжнародних регіональних організацій (НАТО та ЄС), що виявляється у зовнішньополітичних відносинах країн Європи у межах даних міжнародних організацій, а також з країнами, які не входять до складу НАТО та ЄС (США, Туреччиною, Росією та Україною).

 • Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України

  : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Людмила Геннадіївна Ловінська; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 29 с. — укp.

 • Управління комунікаціями в системі надання соціальних послуг у сучасній Україні

           Розроблено концепцію соціологічного аналізу управління комунікаціями у системі надання соціальних послуг. Проаналізовано основні групи комунікативних проблем на підставі порівняльного аналізу діяльності державних і недержавних соціальних служб. Обгрунтовано необхідність удосконалення комунікацій у системі надання соціальних послуг. Визначено функції комунікативного менеджменту на підставі аналізу трьох рівнів функціо нування системи надання соціальних послуг. Запропоновано визначення поняття "комунікація" як суб'єкт-суб'єктної взаємодії комунікантів у процесі спільної діяльності. Показано специфіку комунікацій у системі надання соціальних послуг. Розкрито сутність управління комунікаціями, з використанням процесного підходу визначено його складові, обгрунтовано шляхи попередження та подолання наявних і потенційних комунікативних проблем у системі надання соціальних послуг. Зроблено інтерпретацію поняття "система надання соціальних послуг" як сукупності учасників, які взаємодіють у процесі планування та реалізації правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів та є організаційно об'єднаними у єдине ціле з метою покращення або повного відновлення здатності соціальних груп, які знаходяться у складних життєвих обставинах, до повноцінної життєдіяльності, що сприяє підвищенню рівня соціальної захищеності населення. Проаналізовано структуру сучасної системи надання соціальних послуг в Україні, виявлено тенденцію розширення її меж і зростання ролі організацій недержавного сектору, що обумовлює необхідність впровадження та розвитку інформаційних центрів.

 • Фактор особистості у формуванні та здійсненні зовнішньої політики у сучасній міжнародній системі

           Проаналізовано умови зростання фактора особистості у міжнародних відносинах та запропоновано шляхи дослідження психологічних особливостей політичних лідерів. Визначено механізми прийняття політичних рішень та рішень за умов зовнішньополітичної кризи. Розглянуто сучасні моделі прийняття рішень та можливості їх застосування для аналізу міжнародної політики. Простежено взаємозв'язки між внутрішньою та зовнішньою політикою держави, феноменом харизми та кризою, поведінкою лідера та функціонуванням його дорадчої системи. Зосереджено увагу на питаннях легітимності дій лідера у сфері зовнішньої політики. Умовою прогнозування дій лідера є науковий аналіз його особистості, зокрема, психологічних методів дослідження на відстані. Доведено, що особистість лідера перебуває під впливом системних та інституційних обмежень формальних і неформальних. Побудовано інтегрований психологічний портрет-модель лідера. Продемонстровано необхідність урахування фактора особистості на підставі аналізу зовнішньої політики окремо взятої держави за умов кризи та перехідного періоду. Вплив особистості на політику держави розглянуто на прикладі ситуації навколо колишньої федеративної Югославії а також зміни у зовнішній політиці Російської Федерації після зміни лідера країни.

 • Наукове обгрунтування профілактичних заходів збереження та зміцнення здоров'я дітей у сучасній системі дошкільної освіти

           Визначено закономірності формування здоров'я організованих колективів дітей дошкільного віку протягом останніх двох десятиліть. Установлено провідні чинники ризику щодо розвитку патологічних процесів у дітей. Обгрунтовано зміст програми з навчально-виховної роботи дошкільного навчального закладу щодо впровадження здоров'яформувальних і здоров'язберігальних технологій. Розроблено програму підвищення фізичної дієздатності, функціонального стану, резистентності організму дітей дошкільного віку, корекції порушень їх здоров'я за умов дошкільного навчального закладу. Запропоновано стандарти моторного розвитку дітей трьох - шестирічного віку. Рекомендовано інноваційний режим навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах за умов впровадження Міжнародної програми "Крок за кроком". Розроблено проект санітарних правил і норм умов перебування дітей у дошкільних навчальних закладах загального типу, прогностичні моделі здоров'я дітей залежно від умов життєдіяльності та дії шкідливих хімічних чинників атмосферного повітря, навчальні програми для студентів і слухачів медичних ВНЗ до- та післядипломної освіти, які передбачають вивчення питань збереження та зміцнення здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів.

© 2007-2019 vbs.com.ua