От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Реструктуризація територіально-виробничих утворень: інноваційні напрямки розвитку : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / М.В. Гомонай-Стрижко; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Коротко

Реструктуризація територіально-виробничих утворень: інноваційні напрямки розвитку

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:45:23

ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ГОМОНАЙ-СТРИЖКО Мар’яна Василівна

УДК 332.133.6:330.341.4:330.341.1

Реструктуризація територіально-виробничих утворень:

інноваційні напрямки розвитку

Спеціальність: 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил

і регіональна економіка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Львів – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Шевчук Любов Теодорівна,

Інститут регіональних досліджень

НАН України, завідувач відділу.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Захарченко Володимир Іванович,

Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”,

завідувач кафедри;

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Шульц Світлана Леонідівна,

Інститут регіональних досліджень НАН України,

старший науковий співробітник.


Захист відбудеться “20” травня 2008 року о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України
за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026,
м. Львів, вул. Козельницька, 4.


Автореферат розісланий “18” квітня 2008 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. В умовах реструктуризації промисловості України та переходу її на інноваційний
шлях розвитку активізується проблема пошуку ефективних форм розміщення продуктивних сил. Формування нового
етапу в еволюції і трансформації територіально-виробничих утворень (ТВУ), як засвідчує світовий досвід,
пов'язане з появою новітніх форм територіальної організації виробництва. Вказані ТВУ є стійким територіальним
скупченням виробничих об’єктів, яке характеризується відповідним ступенем їх локалізації у господарському та
економічному просторі, різними розмірами, концентрацією виробничих ресурсів та структурними особливостями. Від
характерних ознак функціонування цих утворень залежить додаткова ефективність виробництва та економічної
діяльності міста загалом. Практика доводить, що цю додаткову ефективність виробництва можна отримати за
рахунок розташування на спільній території, використання спільної інфраструктури, впровадження технологічних
інновацій та інноваційних форм організації виробництва у виробничі процеси, розвитку механізмів новітньої
економіки, зокрема мережної.

Зміни економічного курсу в державі призвели до руйнації ТВУ та їх деформації, що загострило потребу у
поглибленому дослідженні цих процесів. Адже в період адміністративно-командної економіки ТВУ виступали
продуктом науково-технічної революції та ідеологічних установок, які відповідали умовам державної власності на
засоби виробництва. В період гострої затяжної національно-економічної кризи 90-х років в Україні відбулася
руйнація старої неефективної системи жорсткого директивного планування, наслідком чого стала дезорганізація
функціонування як ТВУ, так і міського господарства в цілому. В результаті недостатньо розробленими залишалися
питання типології, спеціалізації і комплексного розвитку ТВУ, зокрема промвузлів, промзон та інших промислових
утворень. Не одержали всебічного висвітлення питання економічної оцінки факторів і умов розвитку ТВУ. Не
розроблені методи визначення економічної ефективності підприємств в умовах територіальної концентрації діючих
і реконструйованих ТВУ. Практично не висвітлювалися в наукових публікаціях проблеми ТВУ великих міст, оскільки
в їх склад входила значна кількість підприємств оборонного комплексу країни.

Таким чином, сьогодні на порядок денний поставлено питання життєздатності ТВУ, умов їх виживання, можливостей
їх реструктуризації та ставлення суспільства до них в найближчій перспективі як до форм територіальної
організації виробництва.

Дослідженням діяльності ТВУ інноваційного типу присвячені праці як зарубіжних, так і вітчизняних вчених,
зокрема К.Фрімена, Л.Шульца, К.де Брессона, О.Амоші, В.Геєця, В.Захарченка та інших.

Особливості реструктуризації ТВУ на різних ієрархічних рівнях досліджували такі науковці як О.Алимов, М.Білик,
Б.Буркинський, Л.Дейнеко, Б.Кваснюк, І.Лукінов, Л.Левковська, С.Покропивний та інші. Однак процеси
реструктуризації ТВУ на рівні міських систем не знайшли свого комплексного відображення і вирішення. Вивчення
ТВУ міста перебувало в центрі уваги дослідження різних вчених: економістів-регіоналістів (М.Долішнього,
Є.Бойка, Я.Олійника), економіко-географів (О.Шаблія, С.Іщука, О.Топчієва), проектантів-містобудівельників
(Я.Новаківського, Л.Шевчук, В.Дубини, П.Крупи, Б.Данилейка, І.Божика, В.Нудельмана, С.Проценко) та ін.

Сучасні реалії економічного розвитку держави ставлять нові вимоги до розвитку міст та його ТВУ. Саме тому
необхідність розв’язання питань, які пов’язані із процесами реструктуризації ТВУ міста на інноваційній основі,
потребують свого вирішення й пошуку нових напрямків розвитку. З огляду на це, обрана тема дисертаційної роботи
є актуальною та своєчасною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконане дослідження тісно пов’язане із тематикою
науково-дослідних робот Інституту регіональних досліджень НАН України, зокрема з науковими темами “Розроблення
проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року” (№Д.Р.
0106U002907), «Розроблення обґрунтувань соціально-економічного розвитку міста Львова до окремих розділів
Генерального плану міста Львова» (№Д.Р. 0107U010970). Результати дисертаційного дослідження використанні при
обґрунтуванні перспектив розвитку великих міст, зокрема міста Львова та окремих міст Закарпатської області.

При виконанні вищеназваних робіт дисертант брав безпосередню участь у здійсненні оцінки особливостей
функціонування ТВУ міста, обґрунтуванні вибору шляхів їх реструктуризації.

Мета і основні завдання наукового дослідження.

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних основ дослідження особливостей реструктуризації
ТВУ та обґрунтування інноваційних напрямків їх розвитку.

Досягнення зазначеної мети обумовило необхідність постановки і вирішення таких завдань:

розкрити економічну суть поняття ТВУ, визначити цілі і завдання реструктуризації ТВУ великого міста;

розробити методику оцінки ТВУ великого міста;

оцінити еволюційні особливості, ретроспективний розвиток та сучасний стан ТВУ міста Львова;

здійснити оцінку умов і підходів до дослідження параметрів ТВУ;

виявити і охарактеризувати проблеми розвитку ТВУ в умовах ринкової економіки за допомогою підібраних автором
методів;

узагальнити зарубіжний досвід функціонування новітніх форм ТВУ (технопарків, наукоградів тощо);

обґрунтувати концепцію реструктуризації ТВУ на основі врахування інноваційних підходів;

обґрунтувати доцільність створення логістичного центру на базі внутрішньоміського ТВУ та оптимізувати його
внутрішню структуру перевезень;

См. также:
 • Інноваційні аспекти регіонального розвитку

           Доведено вплив нерівномірності у рівнях регіонального розвитку на економічне зростання країни перехідного періоду. Систематизовано сучасні теорії інноваційного регіонального розвитку. Узагальнено теоретичні концепції підприємств (фірм) у контексті базових уявлень та моделей їх поведінки. Розкрито суть інновації - цілеспрямовану реакцію на дійсну або очікувану зміну зовнішнього середовища. Виявлено закономірність циклічного інноваційного розвитку регіонів і визначено роль організаційно-управлінських інновацій наприкінці XX ст. Теоретично обгрунтовано структуру моделі інноваційного регіонального розвитку, яка дає змогу встановити вплив факторів інноваційної активності на нерівномірність у рівнях регіонального розвитку та добробуту. Висвітлено фактори інноваційної активності, які сформульовано в системах детермінант інноваційної активності та інструментів економічної, науково-технічної та освітньої політик. Побудовано економетричні просторово-часові моделі інноваційного регіонального розвитку та виявлено його закономірності, характерні для України. Обгрунтовано пріоритетні напрямки та заходи регіональної перспективної інноваційної політики.

 • Інвестиційно-інноваційні основи розвитку галузей національного господарства

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Олег Іванович Гуменюк; Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

 • Регіонально-інноваційні чинники розвитку міжнародного економічного співробітництва

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти управління регіональними інноваційними процесами з метою підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни. Наведено визначення поняття "регіональний інноваційний комплекс", обгрунтовано його економічну сутність. Встановлено критерії класифікації регіональних інноваційних комплексів та їх види. На підставі аналізу світового досвіду визначено особливості англо-американської, європейської, японської, китайської та пострадянської моделей регіональних інноваційних комплексів. Удосконалено інструментарій оцінки інноваційного потенціалу регіону, визначено рейтинг регіонів України за даним критерієм. Запропоновано організаційний механізм процесу формування регіонального інноваційного комплексу, визначено його етапи, мотиви інноваційної діяльності суб'єктів, систематизовано можливі ризики. Встановлено ознаки мікро-, мезо- та макросередовища реалізації регіональних інноваційних процесів. Розглянуто правові засади формування регіональних інноваційних комплексів в Україні та запропоновано заходи щодо удосконалення системи правового регулювання. Встановлено особливості організаційно-управлінського механізму регіонального інноваційного комплексу, визначено напрями підвищення його ефективності та принципи формування системи державного управління регіональними інноваційними процесами.

 • Інноваційні технології в державному регулюванні соціально-економічного розвитку регіону

           Досліджено питання удосконалення механізму державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону шляхом упровадження інноваційних соціальних технологій. Розкрито суть і зміст понять "регіон", "соціально-економічний розвиток регіону", "державне регулювання соціально-економічного розвитку регіону", "інноваційна соціальна технологія". Проведено етимологічний аналіз й обгрунтовано визначення механізму державного управління. Розроблено практичні рекомендації щодо застосування низки інноваційних соціальних технологій з метою вдосконалення процесів соціального прогнозування, реалізації принципів соціального партнерства та застосування адміністративного моніторингу виконання державних програм і проектів.

 • Планування розвитку та ефективна реструктуризація аграрних підприємств

           Висвітлено теоретичні, методичні та практичні аспекти планування розвитку та ефективної реструктуризації аграрних підприємств. Розглянуто питання реформування аграрного сектора економіки та трансформації планування його розвитку, а також методику, інформаційне та правове забезпечення планування розвитку аграрних формувань. Здійснено аналіз реформування аграрних підприємств Миколаївщини, трансформації їх складу та організації планування розвитку як у цілому, так і у структурних підрозділах. Визначено основні заходи щодо удосконалення та подальшої ефективної реструктуризації даних формувань за ринкових умов. Найбільшу увагу приділено таким з них, як: покращання роботи планово-економічних служб підприємств; застосування нових моделей планування; подальша раціональна реструктуризація підприємств та удосконалення їх економічних відносин.

 • Інноваційні основи макроекономічного прогнозування розвитку системи вищої освіти України

           Досліджено інноваційні засади макроекономічного прогнозування розвитку системи вщиої освіти України. Обгрунтовано соціально-економічні та організаційні передумови наукового передбачення як фундаментальні засади аналізу процесів прогнозування та планування у галузі вищої освіти. Сформульовано визначення основних економічних категорій та принципів процесу прогнозування у сфері вищої освіти, розкрито інноваційні підходи щодо його здійснення. Вивчено сучасний досвід планування та прогнозування функціонування вищих навчальних закладів провідних зарубіжних країн (США, Японії, Франції) з метою використання окремих здобутків у вітчизняній системі вищої школи. Досліджено макроекономічний механізм її прогнозування за умов інноваційного розвитку. Проведено науковий аналіз інформаційного забезпечення прогнозування та планування у галузі вищої освіти, моделювання основних макроекономічних показників її розвитку. Визначено параметри формування прогнозів нової структури вузівської системи, студентського контингенту та викладацького складу. Розглянуто засади прогнозування фінансово-економічного розвитку системи вищої освіти на державном рівні та за умови використання позабюджетних джерел. Визначено основні механізми удосконалення прогнозування фінансово-економічної системи ВНЗ за умов ринкових перетворень і модернізації галузі.

 • Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового і регіонального розвитку

           Досліджено теоретичні засади розвитку кластерних утворень на світовому та регіональному рівнях. Розкрито сутність даних утворень, особливості формування стратегій їх зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлено розвиток світової металургії як базової галузі для створення кластерів. Здійснено аналіз зовнішньоекономічної діяльності металургійного комплексу України, зокрема його кластерних утворень, у контексті світових і регіональних інтеграційних процесів. Розроблено механізм створення кластерів і засади їх зовнішньоекономічної діяльності. Обгрунтовано самоорганізаційний підхід до формування кластерних утворень, визначено стратегію їх зовнішньоекономічної діяльності на світовому та регіональних ринках.

 • Інноваційні основи економіко-екологічної стратегії ефективного розвитку зрошуваного землеробства в нових умовах господарювання

           Проведено комплексне дослідження закономірностей і діалектичного взаємозв'язку економіко-екологічних складових ефективності розвитку зрошувального землеробства України за сучасних умов. Обгрунтовано концептуально-теоретичні, методологічні та методико-прикладні положення інтегральної оцінки ефективності функціонування зрошувальних аргосистем за економічними й екологічними характеристиками використання водо-земельного потенціалу. Проаналізовано вплив організаційно-економічних чинників і рівнів на економічно ефективний і екологобезпечний розвиток землеробства за умов зрошення. Сформовано стратегію ефективного розвитку землеробства за умов зрошення на інноваційних засадах використання економічного й екологічного потенціалу. Розроблено інноваційну модель і системний механізм підвищення рівня його екологізації в Україні. Висвітлено інноваційні підходи, критерії, завдання, напрями та методи управління земле-водокористуванням і охороною агроресурсів під час зрошення земель. Розглянуто практичні підходи до підвищення ефективності використання матеріально-технічних, трудових і водно-земельних ресурсів у зрошувальному землеробстві. Наведено рекомендації щодо пріоритетних напрямів використання зрошуваної ріллі залежно від природно-ринкового середовища.

 • Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області)

           Обгрунтовано теоретико-методичні засади дослідження розвитку малих міст в територіально-господарській системі регіону. Визначено проблеми, що стримують ефективне використання ресурсного потенціалу малих міст в процесі трансформації їх господарських функцій та формування інституту комунальної власності. Запропоновано шляхи удосконалення організаційних і функціональних механізмів розвитку малих міст. Розроблено методику оцінки ступеня забезпечення стандарту життя в малих містах, поглиблено методичні засади стратегічного планування розвитку малих міських поселень. Визначено шляхи удосконалення фінансово-бюджетного забезпечення розвитку малих міст на основі прогнозування прибуткової бази міських бюджетів.

 • Реструктуризація та організація ефективного розвитку аграрних формувань в ринкових умовах (на прикладі Миколаївської області)

           Розкрито результати теоретичних і практичних досліджень розвитку та реструктуризації аграрних підприємств з колективною формою організації праці. На основі використання наукових методів досліджень здійснено комплексний аналіз економічної ефективності функціонування та фінансового стану підприємств. Обгрунтовано напрямки подальшого реформування аграрних підприємств у підприємницькі формування, зміцнення їх матеріально-технічної бази, удосконалення їх структури виробництва та економічних відносин. Розроблено схему реструктуризації окремого сільськогосподарського підприємства за допомогою економіко-математичного моделювання і проект розвитку створеного в результаті цього акціонерного товариства на 2001 - 2010 рр.

 • Форми організації бухгалтерського обліку і напрямки їх розвитку

  Вступ 3
  1. Поняття та сутність форм бухгалтерського обліку 5
  1.1 Облікові реєстри 5
  1.2 Форми бухгалтерського обліку 8
  2. Удосконалення форм бухгалтерського обліку на основі комп'ютеризації 15
  2.1 Необхідність удосконалення форм бухгалтерського обліку на основі комп'ютеризації 15
  2.2 Шляхи удосконалення форм бухгалтерського обліку на основі комп'ютеризації 21
  Висновки 30
  Література 33

 • Перспективні напрямки розвитку ринку фінансових послуг

  Перспективні напрямки розвитку ринку фінансових послуг

 • Страхування вантажів: досвід і напрямки розвитку в Україні

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / Ольга Данилівна Колотило; Київський національний економічний ун-т. — К., 2002. — 17 с. — укp.

 • Пріоритетні напрямки розвитку зовнішньоторговельних відносин КНР і України

  [Електронний ресурс] / Пен Ван // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 89-90 — укp. — укp. — англ.

© 2007-2019 vbs.com.ua