От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі) : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Р.Є. Олейнюк; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2008. — 19 с. — укp.

Коротко

Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі)

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:44:48

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТОЛЕЙНЮК РОМАН ЄВСТАХОВИЧУДК 336.71 : 339.732

ПРІОРИТЕТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

(на прикладі Польщі)

Спеціальність: 08.00.02 – світове господарство

і міжнародні економічні відносини

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Тернопіль - 2008Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу Тернопільського
національного економічного університету Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник:


доктор економічних наук, професор

Шаров Олександр Миколайович,

Тернопільський національний економічний університет

Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та
маркетингу
Офіційні опоненти:


доктор економічних наук, професор

Луцишин Зоряна Орестівна,

Інститут міжнародних відносин

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри світового господарства

і міжнародних економічних відносин
кандидат економічних наук, доцент

Кірєєв Олександр Іванович,

Київський національний торгово-економічний

Університет Міністерства освіти і науки України,

доцент кафедри банківської справиЗахист дисертації відбудеться „ 06 ” червня 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
58.082.01 Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул.
Львівська 11, корпус 11, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного економічного університету за
адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11


Автореферат розісланий „ 05” травня 2008 р.
Вчений секретар

См. также:
 • Фіскальна політика країн Центральної та Східної Європи в євроінтеграційному процесі

           Досліджено проблеми фіскальної компоненти економічної політики у процесі інтеграції країн Центральної та Східної Європи до ЄС, базуючись на теоріях різних наукових шкіл, працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Визначено основні чинники впливу фіскальної політики та макроекономічні показники у країнах ЦСЄ під час євроінтеграції. Висвітлено теоретичі аспекти реалізації підходів до вибору стратегії фіскальної політики за умов відкритої економіки та визначено найважливіші механізми і функціональні залежності фіскальної політики. Проаналізовано та виявлено основні умови застосування моделей оптимізації міжчасового споживання для аналізу економічних наслідків реалізації даної політики в євроінтеграційному процесі. На базі логіки моделі міжчасового споживання для української економіки, з використанням методу векторної авторегресії проведено емпіричне дослідження впливу дефіциту бюджету на приріст ВВП, промислове виробництво, обмінний курс, процентну ставку.

 • Стійкість банківської системи в умовах лібералізації міжнародної торгівлі фінансовими послугами (на прикладі країн Центральної та Східної Європи)

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти визначення, оцінювання та забезпечення стійкості банківської системи. Проаналізовано основні теорії фінансової нестабільності, розкрито механізм поширення фінансової нестабільності в економіці. Сформульовано концепцію функціональної стійкості банківської системи та проаналізовано основні методи її оцінювання та оцінювання впливу на неї лібералізації міжнародної торгівлі фінансовими послугами. Виділено напрями такого впливу на стійкість банківських систем країн Центральної та Східної Європи. На підставі кореляційного аналізу та графічного методу доведено відсутність безпосереднього впливу показників лібералізації на індекс стійкості банківської системи. Виокремлено макро- та мікроекономічні чинники, що визначають стійкість банківської системи України, рівень та умови входження іноземних фінансових посередників до вітчизняного банківського сектору та їх вплив на забезпечення фінансової стійкості.

 • Забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України

           Проведено комплексне наукове дослідження забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному судочинстві. Запропоновано визначення поняття банківської таємниці як особливо цінної інформації, що умисно приховується службовцями банку, яку вони одержують у процесі роботи, зокрема, під час обслуговування клієнтів банку, а також відомості про діючих клієнтів і про клієнтів, які припинили свої відносини з банком або через певні причини ними не стали. Запропоновано розмежування понять "конфеденційність" і "таємниця", банківська таємниця та комерційна, службова та професійна, "розкриття банківської таємниці" та "розголошення банківської таємниці". Запропоновано визначення суб'єктів права на банківську таємницю - власника банківської таємниці та її утримувача. На конкретних прикладах з практики розслідування злочинів описано механізм розкриття інформації, яка становить банківську таємницю. Наведено пропозиції щодо внесення доповнень до КПК України. Уточнено положення про закритий судовий розгляд і неприпустимість розглошення даних досудового слідства з урахуванням кримінально-процесуальних гарантій охорони банківської таємниці.

 • Розвиток ринку нерухомості в процесі трансформації сільського господарства Польщі

           Теоретично обгрунтувано та методологічно вирішено проблеми щодо процесів формування ринку сільськогосподарської нерухомості за умов трансформаційної економіки. На основі аналізу сучасних тенденцій економічного розвитку аргументовано необхідність і обгрунтовано основні параметри формування та функціонування ринку сільськогосподарської нерухомості Польщі. Запропоновано конструктивні підходи до розробки моделей регулювання ринку сільськогосподарської нерухомості на його початковому етапі. Розроблено пропозиції щодо подальшого вдосконалення відносин власності та форм господарювання, ролі держави у регулюванні економічних процесів відтворення, суттєвого покращання податкової політики з метою посилення зацікавленості суб'єктів господарювання у розвитку польського сільськогосподарського виробництва.

 • Вдосконалення банківської системи
  1.Вступ
  2.Проблеми банківської системи і її стабільність
  2.1.Необхідність збереження довіри кредиторів
  2.2.Підвищення прибутковості банків: проблема руху капіталів
  3.Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України.
  Висновки

  Список використаної літератури.

 • Державне регулювання банківської системи України

           Надано оцінку державного регулювання банківської системи за умов трансформації української економіки. Обгрунтовано необхідність переходу від регулювання банківської системи як залучення та розміщення коштів до регулювання даної системи як фінансового інституту. Запропоновано шляхи зміцнення банківської системи, досліджено еволюцію та проведено порівняльний аналіз сучасних стратегій збереження довіри до її системи. Акцентовано увагу на аналізі банківської системи України, наведено шляхи удосконалення її регулювання та ефективного нагляду.

 • Підвищення ефективності банківської системи регіону

           Обгрунтовано теоретичні положення, методологічні та методичні рекомендації щодо підвищення ефективності банківської системи регіону. Сформульовано визначення понять "банківська система регіону", "соціально-економічна ефективність банківської системи регіону". Класифіковано чинники формування ефективності банківської системи регіону. Розроблено й апробовано методологію її оцінювання. Наведено пропозиції щодо конвергенції стратегії розвитку банківської діяльності у регіоні зі стратегією розвитку бізнес-середовища регіону.

 • Забезпечення стійкості банківської системи України

           Розглянуто комплексний механізм забезпечення стійкості банківської системи України. Обгрунтовано значущість наявної стратегії її розвитку у контексті стратегії розвитку економіки країни. Визначено місце регулювання та нагляду в забезпеченні стійкості банківської системи. Виявлено проблемні питання організаційного та методичного спрямування, що дало змогу обгрунтувати заходи, які забезпечують досягнення стратегічних цілей даної системи. За цього доцільним є розмежування заходів, запропонованих з метою зниження індивідуального та системного ризиків. Досліджено й узагальнено класифікацію умов і факторів стійкості банківської системи, яка передбачає врахування їх особливостей з застосуванням методів регулювання. З урахуванням визначених умов і факторів проведено комплексний аналіз стійкості банківської системи України, який дозволив виявити значущість пруденційного нагляду за її стійкістю. Доведено необхідність удосконалення моніторингу стійкості банківської системи, який повинен грунтуватися на макроекономічних індикаторах. Запропоновані методики врахування валютного, кредитного ризиків і ризику ліквідності дозволяють органам нагляду більш оперативно реагувати на певні зміни.

 • Маркетинг як засіб розвитку банківської системи в Україні

           Сформульовано суть банківського маркетингу, розроблено систему впровадження маркетингу в роботу банківської структури України в сучасних умовах. Проаналізовано ефективність сучасної системи державного регулювання банківської системи України, показано її розвиток у перспективі, існуючі та можливі позитивні та негативні наслідки використання її елементів. Висвітлено основні напрямки розвитку існуючих форм і методів впровадження маркетингу в банківську систему України. Здійснено аналіз сучасного організаційного, інформаційного та методичного забезпечення маркетингу у комерційних банках України та розроблено пропозиції щодо його впровадження. Визначено основні показники і критерії, яких комерційні банки мають дотримуватись у процесі роботи. Науково-методично обгрунтовано необхідність вдосконалення інформаційного забезпечення маркетингу в комерційних банках та запропоновано пропозиції щодо напряму створення єдиного інформаційного простору.

 • Регіональна політика ринку праці в умовах трансформаційних змін (на прикладі Польщі та України)

           Розкрито соціально-економічну суть категорії "політика регіональних ринків праці (РРП)" як політики протидії безробіттю, сформульовано поняття аналізу політики РРП, запропоновано логіко-структурну схему його класифікаційних ознак. Визначено роль та місце РРП у функціонуванні національної економіки, виявлено зовнішні та внутрішні фактори ефективності політики РРП. Удосконалено методику оцінки середовища розвитку політики РРП, запропоновано власний підхід до типології (за допомогою методів кластерного аналізу) воєводств та гмін Польщі. Встановлено специфіку умов формування політики розвитку РРП за умов великого міста з депресивними ознаками розвитку. Визначено відмінності в мотивації зайнятості польської та української студентської молоді. Досліджено специфіку економічного та культурно-освітнього середовища формування ювенальних проблем в сфері праці та зайнятості й відповідну політику РРП за умов деформацій розвитку великого міста на прикладі двох сусідніх країн. Наведено рекомендації щодо розвитку політики РРП Польщі, детерміновані новим адміністративним поділом країни, сформульовано застереження щодо застосування зарубіжного досвіду в Україні.

 • Удосконалення територіальної організації банківської системи регіонів України

           Виявлено проблеми, що існують в територіальній організації банківської системи (БС), основні ознаки її раціональності. Запропоновано авторську класифікацію рівнів територіальної організації БС, вивчено зарубіжний досвід територіальної організації БС. Розроблено класифікацію факторів, що впливають на територіальну організацію БС. Подано методику, відповідно до якої проведено оцінку територіальної організації БС, проаналізовано фактори, що впливають на територіальну організацію банківської системи Волинщини. Сформовано стратегії забезпечення раціональної територіальної організації БС, визначено просторову асиметрію розміщення банківських установ і шляхи її подолання, представлено напрями вдосконалення територіальної організації БС Волинської області.

 • Оптимізація банківської системи України в контексті міжнародного досвіду

           Детально досліджено досвід функціонування банківських систем розвинених країн та країн з перехідною економікою за умов сучасної фінансової глобалізації. Проаналізовано організаційну структуру, монетарну політику та інструменти, що використовують для її реалізації в банківських системах розвинених країн. Досліджено структурні та функціональні аспекти даних систем. Установлено найбільш дієві механізми та джерела підвищення ефективності вітчизняної фінансово-банківської системи. Надано рекомендації щодо визначення стратегії грошово-кредитної політики Національного банку України, деяких аспектів застосування монетарних інструментів. Визначено заходи щодо підвищення капіталізації вітчизняної банківської системи. Досліджено можливість залучення іноземного капіталу.

 • Формування механізму менеджменту в корпоративному секторі банківської системи

           Комплексно досліджено теоретичні проблеми та практику становлення механізму банківського менеджменту в корпоративному секторі банківської системи України. Викладено нові теоретичні узагальнення та нові методологічні підходи до стратегічного й оперативного менеджменту корпоративних банків. Обгрунтовано положення, згідно з яким механізм банківського менеджменту є системою, яка складається з взаємопов'язаних ланок (підсистем), що об'єднують, у свою чергу, множину елементів і блоків. Визначено основні принципи формування механізму менеджменту банків, заснованих на корпоративній власності: системний характер, взаємозв'язок із зовнішніми та внутрішніми чинниками середовища функціонування менеджменту; цілеспрямованість; блочність побудови; взаємозв'язок функцій, методів та інструментів менеджменту. Теоретично доведено, що однією з функцій банків у постсоціалістичній економіці є сприяння формуванню прошарку приватних власників у суспільстві (залучення коштів фізичних осіб, надання громадянам трастових, консалтингових та інших послуг, що сприяє ефективному розміщенню і вкладенню коштів та є одним із нових джерел формування доходів населення, а також формує ринкове мислення громадян).

 • Державне регулювання банківської системи в умовах трансформації економіки

           Обгрунтовано теоретико-методичні засади механізму державного регулювання банківської системи, визначено особливості його функціонування в Україні й обгрунтовано можливі напрями удосконалення. Визначено роль і місце центральних банків у формуванні та регулюванні банківської системи. Зроблено оцінку міжнародного досвіду організації та здійснення нагляду за банківською діяльністю. Розкрито сутність, особливості та дієвість основних методів та інструментів регулювання банківської системи, що застосовуються з метою досягнення необхідних таргетів для макроекономічної стабілізації за умов трансформації економіки. Проаналізовано сучасні підходи щодо організації систем оцінки ризику та раннього передбачення кризових явищ. Встановлено ефективність використання нових концептуальних підходів щодо державного регулювання та нагляду за банківською діяльністю, розроблених на базі рейтингування та контролю за ризиками. Визначено загальні тенденції, перспективні напрямки та нові пріоритети розвитку взаємовідносин між державою та банківською системою в Україні.

© 2007-2019 vbs.com.ua