От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Механізм управління організаційним потенціалом суб'єктів реального сектору економіки : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / О.М. Демідова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.

Коротко

Механізм управління організаційним потенціалом суб'єктів реального сектору економіки

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:38:07Демідова Олена Миколаївна

УДК
338.24.67.401

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИСпеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним

господарством


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк - 2008


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України (м.
Донецьк).Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,

заслужений працівник освіти України

Єгоров Петро Володимирович,

Донецький національний університет,

декан обліково - фінансового факультету,

завідувач кафедри фінансів і банківської справи

(м. Донецьк)Офіційні опоненти:


доктор економічних наук, професор Берсуцький Яков Григорович,
Донецький університет економіки і
права, ректор (м. Донецьк)кандидат економічних наук, доцент Загорна Тетяна Олегівна, Макіївський економіко - гуманітарний
інститут, доцент кафедри економіки підприємства (м. Макіївка)
Захист відбудеться 4 липня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
11.051.07 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а,
великий зал засідань.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою:
83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий 2 червня 2008 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А. Г. Беспалова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Реальний сектор економіки України має достатній потенціал, який треба
ефективно використовувати для динамічного економічного і соціального розвитку країни. Так, темпи
приросту показників української економіки в 2006-2007рр. виявилися досить переконливими: на прикладі
ВВП вони перевищують 7 %, що дорівнює 6 - 10 % у промисловості. Причому реальні доходи населення
також збільшилися на 12-14 % на рік. Однак, сучасні динамічно мінливі ринкові умови вимагають
вдосконалення інструментів і технологій управління суб'єктами реального сектору з метою підвищення
ефективності їхньої господарської діяльності. У цьому зв'язку управління організаційним потенціалом має
виняткове значення для успішного функціонування і розвитку суб'єктів реального сектору, оскільки
воно допомагає їм взаємодіяти в ринковому середовищі і з нових позицій усвідомити процеси, які
відбуваються в управлінні ними. Звідси економічне зростання суб'єктів реального сектору
безпосередньо залежить від добре налагодженого механізму управління їх організаційним потенціалом, де
на перший план виходять підвищені вимоги до управління комунікаційними, структурно-функціональними й
адміністративними ресурсами суб'єктів реального сектору. Таким чином, розробка теоретичних і методичних

См. также:
 • Кредитування реального сектору економіки України міжнародними фінансовими організаціями

           Розкрито сутність міжнародних валютно-кредитних відносин, визначено роль і місце міжнародних фінансових організацій за умов глобалізації фінансових ринків, у тому числі тенденції розвитку їх кредитної діяльності. Проведено моніторинг кредитування економіки України міжнародними фінансовими організаціями та проаналізовано ефективність використання кредитних коштів, які надійшли в Україну. Зроблено висновки та запропоновано практичні рекомендації щодо подальшого розвитку співпраці України з даними фінансовими організаціями. Розроблено нову, змінену схему руху кредитних коштів, що надходять від МФО, здійснено аналіз та наведено організаційні засади удосконалення менеджменту міжнародних кредитних програм України.

 • Державне регулювання пропорцій та темпів розвитку реального сектору економіки

           Обгрунтовано суть і форми прояву реального сектора як економічної категорії ринкового господарства на основі розмежування змісту понять матеріального виробництва та сектору, що виробляє товари та матеріальні послуги. Визначено та розраховано пропорції поділу внутрішнього валового продукту на реальний сектор та нематеріальні послуги, а також темпи розвитку реального сектору економіки у середньо-строковій перспективі. Узагальнено державні інструменти регулювання реального сектору економіки на базі реалізації промислової, структурно-інвестиційної та інноваційної політики та прогнозування економічного розвитку. Запропоновано шляхи модернізації реального сектору економіки, зокрема запобігання його штучно низькій продуктивності, ліквідації міжгалузевих недоліків оподаткування та перерозподілу надприбутків на основі впровадження оновленої рентної політики. Наведено пропозиції щодо активізації інноваційного розвитку реального сектору економіки та підвищення його конкурентоспроможності.

 • Створення та реєстрація суб'єктів підприємництва недержавного сектору економіки

           Висвітлено теоретичний і практичний зміст державної реєстрації (легалізації) суб'єктів підприємницької діяльності (СПД) як правового явища. Запропоновано визначення майнової бази господарювання СПД як майнового комлексу даного виду підприємницьких структур. З'ясовано співвідношення СПД та його майнового комплексу як загального та часткового. Встановлено та розмежовано юридичні факти виникнення СПД та їх послідовність. Наведено негативну оцінку ліквідації первинних органів державної реєстрації СПД. Виявлено відсутність залежності володіння господарською правосуб'єктністю від наявності статусу юридичної особи. Удосконалено визначення моменту завершення державної реєстрації та процедури легалізації СПД. Уточнено юридичну природу корпоративних відносин, а також відносин власності. Визначено співвідношення статусів СПД. Сформульовано пропозиції щодо попередження виникнення фіктивного підприємництва, тінізації та криміналізації економіки. В науковий обіг введено поняття "спеціальні процедури, пов'язані з державною реєстрацією СПД". Наведено пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення формування та реєстрації СПД недержавного сектору економіки. Розмежовано сфери дії Цивільного та Господарського кодексів України та спеціального закону щодо державної реєстрації СПД та інших суб'єктів господарювання.

 • Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств

           На теоретичному, методологічному та практичному рівнях розроблено механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств. Визначено умови їх стійкого розвитку на базі підвищення ефективності використання фінансового потенціалу. З застосуванням системного підходу розроблено концепцію механізму управління фінансовим потенціалом промислових підприємств, елементами якого є моделі діагностики, моніторингу й оцінки структурної динаміки фінансового потенціалу, що дозволяють сформувати стратегічний вектор стійкого розвитку промислових підприємств, спрямованого на зниження трудомісткості управлінських робіт, підвищення обсягу продукції, зниження витрат ресурсів в основному виробництві. Запропоновано напрямки вдосконалення інформаційної системи обліку в управлінні фінансовим потенціалом промислових підприємств, які забезпечують цей процес релевантною інформацією з оперативних аналітичних звітів, що особливо важливо для промислових підприємств, які намагаються ефективно використовувати фінансові ресурси за умов консолідуємого управління їх фінансовим потенціалом. Механізм управління фінансовим потенціалом даних підприємств має універсальне застосування для різних об'єктів управління. Використання його моделей дозволяє підвищувати ефективність функціонування виробничих систем за умов ринкових відносин.

 • Організаційно-економічний механізм управління корпоративним потенціалом

           Обгрунтовано нові підходи щодо підвищення ефективності функціонування організаційно-економічного механізму промислових підприємств за рахунок формування якісно нових організаційних структур управління та встановлення взаємозв'язків між окремими елементами. Розроблено рекомендації щодо проектування організаційної структури промислових підприємств на базі впровадження принципів процесного підходу в управління шляхом проведення технологічної, економічної й організаційної структуризації. Запропоновано систему показників оцінювання структурних перетворень і визначено ефективність багатоетапної реструктуризації ВАТ "Завод "Дніпропрес".

 • Науково-методологічні основи формування, оцінки і управління потенціалом соціалізації економіки України

           Досліджено проблему управління потенціалом соціалізаційного комплексу національного господарства на макро- та мезорівнях та забезпечення соціальної динаміки суспільства. Розроблено методологію оцінки його стану та розвитку, а також поліпшення добробуту населення у національній економіці керованого позитивного характеру. Розроблено теоретичні положення щодо суті та природи економічної категорії "потенціал соцалізації економіки", понятійно-категоріальний апарат щодо сутнісного трактування категорій "регіон" та "розвиток". Визначено зміст і природу соціальної місії держави та здійснено класифікацію властивих їй функцій. Обгрунтовано науково-методичні засади метрології потенціалу соціалізації, установлення міри соціальності дій державного менеджменту, методології типізації регіонів України за соціалізаційними можливостями, визначення та структурування чинників, що відображають достатньою мірою сукупний вплив їх реального комплексу на потенціал соціалізації. Розроблено концептуальну економіко-математичну модель прогнозування податкових надходжень до бюджету. Здійснено моніторинг стану та розвитку потенціалу соціалізації відповідно до суспільно-історичного розвитку країни.

 • Організаційно-економічний механізм управління промисловою інфраструктурою суб'єктів господарювання

           Розроблено теоретико-методологічні засади створення організаційно-економічного механізму управління промисловою інфраструктурою суб'єктів господарювання. Запропоновано логіко-методологічну схему системного аналізу складного економічного формування. Побудовано ієрархічну модель інфраструктури. Розроблено програмний комплекс удосконалення інфраструктури, ядром якого є цільова програма формування та функціонування об'єкта дослідження. Наведено результати досліджень у вигляді інформаційно-економічних систем, рекомендацій, методів планування, економіко-математичних моделей, організаційно-економічної системи технічного обслуговування виробничого процесу.

 • Моделі, алгоритми та структури спецпроцесорів формування зображень об'єктів, що рухаються, в системах візуалізації реального часу

           Розглянуто питання побудови спецпроцесорів для формування зображення об'єктів, що рухаються, у системах візуалізації реального часу, які синтезують зображення методом зворотного трасування. Удосконалено аналітичну модель геометричного опису даних об'єктів. Вперше запропоновано метод їх класифікаційного опису. Створено адаптований для сканування об'єктів, що рухаються, алгоритм сканування простору тривимірної сцени для поверхні рельєфу. На основі розроблених моделей опису та алгоритму сканування досліджуваних об'єктів запропоновано алгоритм синтезу їх зображення. Результати наукової роботи використано у процесі модернізації цифрової системи візуалізації авіаційного тренажера КТС Ту-154М в Українському державному навчально-сертифікаційному центрі громадянської авіації (Київ).

 • Організаційно-економічний механізм формування корпоративного сектору України

           Розглянуто проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму формування корпоративного сектору економіки України й ефективного становлення корпоративних структур. Проаналізовано категоріально-понятійний апарат системи теорії корпоративного управління та процес формування його національної моделі. Сформульовано програмні засади з посилення участі власників корпоративних прав в управлінні корпоративною формою господарювання. Доведено необхідність удосконалення механізму корпоративних відносин у процесі банкрутства компанії шляхом застосування положень концепції субординації позик акціонера.

 • Державне регулювання аграрного сектору економіки в ринкових умовах

           Теоретично обгрунтовано та розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізмів державного регулювання аграрного сектору економіки за ринкових умов. Визначено особливості державного регулювання даного сектору за зазначених умов. Досліджено засади формування та розвитку аграрної політики держави. Проаналізовано світовий досвід регулювання аграрного сектору економіки та можливості його використання за умов України. Здійснено оцінку механізмів цього регулювання. Запропоновано заходи створення системи державного регулювання аграрного сектору економіки. Обгрунтовано економіко-правові засади його регулювання. Розроблено заходи державної підтримки фінансового забезпечення аграрного сектору економіки України.

 • Соціально-економічні основи регулювання державного сектору економіки

           Розглянуто суть і зміст дефініції державного сектору економіки. Висвітлено принципи та критерії його регулювання. Проаналізовано фундаментальні складові якості життя та визначено категорію "людський капітал" і чинники його формування. Розроблено алгоритми прогнозування ефективності заходів з розвитку якості життя та підвищення трудового потенціалу. Розвинуто теоретичні засади управління якістю середовища та здоров'я людини. Проведено оцінку міста аграрного сектору у формуванні соціальної сфери. Визначено повні витрати як основу прийняття державою політичних рішень. Наведено методи регулювання цін на екологічно чисту продукцію. Сформульовано нормативні принципи регулювання соціальних відносин. Запропоновано конкретні рекомендації щодо оптимізації ресурсів у галузі охорони здоров'я.

 • Математичне моделювання реального інвестування в умовах трансформаційної економіки України

           Сформовано концептуальні положення щодо раціонального вибору об'єкта реального інвестування, які враховують спрямованість інвестицій на фінансування програм модернізації виробничих потужностей вітчизняних підприємств. Удосконалено метод рейтингового моделювання, який поєднує математичні моделі побудови рейтингу ряду потенційних об'єктів реального інвестування за умов множинності критеріїв ефективності, що дозволяє одержати їх інтегровану оцінку відповідно до поставленої мети та обрати раціональну інвестиційну стратегію розміщення фінансових ресурсів на прогнозований період діяльності виробничо-економічного об'єкту. Створено економіко-математичну модель оптимізації фінансового результату діяльності об'єкта інвестування на базі структурної моделі факторного аналізу, що дозволяє моделювати стратегічні інвестиційні програми розвитку об'єктів реального інвестування та визначати обсяги необхідних фінансових ресурсів. Сформовано комплексну модель багатокритеріальної задачі визначення раціональної структури капіталу щодо фінансування інвестиційних програм розвитку об'єктів реального інвестування. Удосконалено математичні моделі оптимізації рентабельності власного капіталу, його середньої вартості та забезпечення необхідного рівня фінансової стійкості підприємства. Наведено рекомендації щодо визначення раціональної структури позикового капіталу залежно від стратегії фінансування інвестиційної програми.

 • Механізм управління державною власністю в системі національної економіки

           Розроблено теоретико-методологічні положення, методичні та практичні питання формування механізму управління державною власністю в Україні. Розкрито суть й обгрунтовано особливості управління державною власністю та його концептуальні засади на сучасному етапі розвитку національної економіки. Розглянуто питання щодо відносин власності за умов трансформації економічної системи, державної власності як об'єкта управління, моделі управління державною власністю, що застосовуються у світовій практиці. Визначено структуру і зміст елементів механізму такого управління за умов перехідної економіки, а також напрями його вдосконалення з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку національної економіки. Запропоновано комплексні підходи до управління державною власністю. Обгрунтовано доцільність коригування конфігурації органів приватизації й управління державним майном. Розроблено комплекс організаційно-економічних заходів і пропозицій правового забезпечення щодо вдосконалення процесів використання державної власності.

 • Забезпечення економічної безпеки України в контексті транснаціоналізації високотехнологічного сектору економіки

           Досліджено проблеми оцінки впливу діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) на економічну безпеку держави та формування економічної політики України щодо її регулювання у високотехнологічному секторі економіки. Запропоновано нові критерії та показники економічної безпеки держави за умов транснаціоналізації світвої економіки. Наведено комплексну оцінку загроз економічній безпеці України внаслідок діяльності ТНК у високотехнологічному секторі вітчизняної економіки. Розроблено концептуальні підходи щодо узгодження стратегічних пріоритетів розвитку високотехнологічного сектору економіки України з інтересами ТНК, що передбачає поєднання стимуляційних норм для залучення ТНК з жорсткими вимогами щодо додержання економічної безпеки держави.

© 2007-2019 vbs.com.ua