От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Електоральні преференції як індикатор ефективності економічної політики: регіональний вимір : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / О.О. Козуб; Класич. прив. ун-т. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Коротко

Електоральні преференції як індикатор ефективності економічної політики: регіональний вимір

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2009-04-12 18:30:34

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КОЗУБ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧУДК 316.334.2
Електоральні преференціЇ

як індикатор ефективності економічної політики: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціологіїАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата соціологічних наук
Запоріжжя – 2008


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі соціології та соціальної роботи в Класичному приватному університеті.


Науковий керівник: доктор філософських наук, професор

Воронкова Валентина Григорівна,

Запорізька державна інженерна академія,

завідувач кафедри менеджменту організацій.


Офіційні опоненти: доктор соціологічних наук, доцент

Чернецький Юрій Олександрович,

Харківський національний університет

ім. В.Н.Каразіна, провідний науковий співробітник

соціологічного факультету;


кандидат соціологічних наук, доцент

Сірий Євген Володимирович,

Київський національний університет

ім. Тараса Шевченка,

докторант.


Захист відбудеться 23 травня 2008 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.02 в
Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б, тел. (061)
764-57-15.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Класичного приватного університету за адресою: 69002, вул.
Жуковського, 70-б, м. Запоріжжя.Автореферат розіслано “22“ квітня 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Катаєв С.Л.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Трансформаційні процеси, що відбуваються в українському суспільстві, характеризуються
переструктуризацією всіх соціальних інститутів та формуванням ринкових механізмів регуляції
соціально-економічних відносин. Найважливішими складовими цих процесів є, по-перше, нова економічна політика,
що формується і запроваджується державними владними структурами; по-друге, реальні соціальні практики
політичних акторів (суб’єктів) і населення, що реалізуються в регіональних соціумах як відносно самостійних,
проте невід’ємних складових частинах українського суспільства як єдиного цілого.

Економічну політику можна розглядати у трьох вимірах: загальнодержавному – формування стратегії розвитку
національної економіки (макроекономічний рівень); регіональному – регуляція соціально-економічних відносин
шляхом перерозподілу національного продукту через бюджети всіх рівнів (регіонів, областей, міст) та цільові
програми (мезоекономічний рівень); індивідуально-особистісному – реалізація соціальних практик політичних
акторів (владних структур або/та їм опозиційним) і населення у сфері виробництва, споживання, обміну та
розподілу товарів і послуг (мікроекономічний рівень).

Оскільки формування і реалізація економічної політики в Україні носить специфічний (скоріше спонтанний, ніж
систематизований) характер, остільки недостатніми для визначення її ефективності є статистичні показники. Як
констатують соціологи та економісти, зростання макроекономічних показників (валового внутрішнього продукту,
середньомісячної заробітної платні, пенсії, виплат із соціальних фондів тощо) не свідчить про покращення
добробуту населення.

Отже, існує суперечність між необхідністю підвищення ефективності економічної політики та відсутністю системи
її соціальних показників на регіональному рівні, особливо у промислових мегаполісах. Тому наукова проблема

См. также:
 • Регіональний вимір сучасного політичного розвитку України

  : автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / Тетяна Михайлівна Татаренко; НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. — К., 2007. — 38 с. — укp.

 • Географічний вимір економічної безпеки України

           Сформульовано суспільно-географічні засади дослідження економічної безпеки. Визначено суть її географічного виміру. Розроблено систему критеріїв і показників, удосконалено методику оцінювання рівня економічної безпеки регіонів. Визначено основні географічні фактори економічної безпеки України. Проведено комплексне оцінювання даної безпеки регіонів України та її складових (інноваційно-інвестиційної, соціальної та продовольчої). Ідентифіковано основні загрози економічній безпеці регіонів і визначено основні напрями її забезпечення у кожному регіоні. Обгрунтовано економіко-географічний механізм забезпечення даної безпеки держави.

 • Людський вимір етнонаціональної політики та його реалізація в Україні

           Розроблено теоретико-методологічний підхід до аналізу людського виміру етнонаціональної політики. Подано характеристику цього виміру, основою якого є ступінь розвитку та реалізації основних прав і свобод людини. Визначено, що суттю людського виміру етнонаціональної політики є здійснення прав людини, серед яких національні права, права націй і етнічних меншин займають визначальне місце. Проаналізовано основні підходи до проблеми співвідношення індивідуальних і колективних прав. Зроблено висновок, що правомірність колективних прав має перевірятися правами індивіда. Установлено, що суб'єктом права на самовизначення є кожна етноспільнота, але форми та рівні самовизначення мають бути різними. Розглянуто перспективи самовизначення різних етнокомпонентів українського суспільства. У контексті людського виміру висвітлено проблему толерантності в етнонаціональних відносинах.

 • Регіональний моніторинг як механізм реалізації державної регіональної політики

           Проаналізовано теоретико-організаційні засади функціонування регіонального моніторингу у контексті реалізації державної регіональної політики. Уточнено понятійний апарат державного та регіонального управління у сфері її реалізації. Запропоновано методику оцінювання впровадження державної регіональної політики на засадах збалансованої системи показників. Визначено основні організаційні засади та принципи впровадження цілісної системи регіонального моніторингу як підсистеми державного управління регіональним розвитком. Обгрунтовано необхідність забезпечення якісного зворотного зв'язку у процесі реалізації державної регіональної політики для прискорення розвитку територій і створення системи запобігання кризовим явищам на регіональному рівні. Узагальнено результати проведеного теоретичного досліження й обгрунтовано практичні рекомендації щодо запровадження системи регіонального моніторингу у вітчизняну практику регіонального управління. Запропоновано організаційну схему систем регіонального моніторингу з використанням процесного підходу та запровадження збалансованої системи показників для реалізації державної регіональної політики.

 • Доктринальний вимір стратегій зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації

  : автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / Микола Миколайович Рижков; НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. — К., 2007. — 47 с. — укp.

 • Інституційний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу (політологічний аспект)

           Проаналізовано концептуальні засади та інституційні механізми формування та реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу (ЄС). Розвиток та очікуване структурне реформування ЄС супроводжується динамічними змінами його статусу на світовій політичній арені, за недостатньої вивченості та теоретичної обрунтованості цього процесу в аспекті стану та ролі інституційних механізмів. Проаналізовано вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на формування зовнішньої політики Євросоюзу з наданням оцінки ролі головних інституцій ЄС та окремих держав - членів у цьому процесі. Вивчено інституційний формат зовнішньополітичної діяльності ЄС з урахуванням трьох його складових, а саме: зовнішніх відносин (комунітарних політик держав-членів), спільної зовнішньої політики та політики безпеки, Європейської політики суспільства, яка за умов її успішного впровадження та з урахуванням структурних змін, що передбачає Конституційний Договір Європи, може слугувати базою для формування єдиного інституційного каркасу Зовнішньої політики ЄС.

 • Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект

           Досліджено комплексний механізм державного регулювання сфери етнонаціональних відносин в Україні у межах державного управління та у взаємозв'язку елементів системи "держава - регіони". Визначено загальнонаціональні пріоритети і регіональні особливості державної етнонаціональної політики України. Проаналізовано діяльність регіональних органів державної виконавчої влади (зокрема Херсонщини) щодо збереження та розвитку національної самобутності етнічних спільнот, які проживають на даній території. Проведено науково-теоретичне обгрунтування пріоритетних напрямів оптимізації механізмів державної етнонаціональної політики щодо національних меншин на загальнодержавному та регіональному рівнях та запропоновано шляхи їх удосконалення.

 • Регіональний портал в мережі Інтернет на базі інформаційних ресурсів Львівського центру науково-технічної та економічної інформації: концепція створення та організаційна модель розвитку

           В доповіді представлено концептуальний підхід до створення та організаційну модель розвитку регіонального порталу в мережі Інтернет на основі інформаційних ресурсів Львівського центру науково-технічної і економічної інформації (ЛвЦНТЕІ). Окремі елементи порталу вже реалізовані у виді корпоративного сайту за адресою: www.cstei.lviv.ua. Створення порталу передбачено загальною стратегією розвитку ЛвЦНТЕІ, згідно якої портал є верхнім рівнем всіх інформаційних підсистем центру і його основна задача - забезпечити електронну комунікацію із зовнішнім середовищем. В перспективі портал повинен стати віртуальним центром науково-технічно і економічної інформації, який функціонуватиме на засадах кооперації і співпраці з інтелектуальними ресурсами України та світу.

 • Бідність як об'єкт соціально-економічної політики

           Подано варіант комплексного дослідження бідності як соціально-економічної категорії, виявлено основні форми та причини, які її породжують. Визначено зміст багатоаспектної категорії "бідність". Охарактеризовано основні особливості бідності у країнах з перехідною економікою: велика питома вага бідного населення серед працюючих, високий рівень збіднілих - серед молоді, жінок, освічених і кваліфікованих робітників та ін. Спираючись на світовий досвід боротьби з бідністю, країни з економікою, що трансформується, впроваджують засоби подолання бідності, адекватні умовам даних країн. Запропоновано засоби боротьби з бідністю, запобігання перетворенню її на масову та хронічну - державний контроль за найважливішими соціальними індикаторами: відповідністю мінімальних розмірів заробітної плати, пенсії, стипендії, що відповідають рівню прожиткового мінімуму; доступністю безкоштовних медичних і загальноосвітніх послуг на мінімально визначеному рівні.

 • Митні пільги і тарифні преференції

           Вивчено поняття "митні пільги" та "тарифні пільги (преференції)", закріплені у законодавстві. Запропоновано визначити дефініції, що потребують нормативного врегулювання, а саме: "митні переваги" (у сфері митних правовідносин), "митні привілеї". Досліджено правові засади механізму надання та скасування митних пільг і тарифних преференцій. Запропоновано розподілити між органами державної влади повноваження щодо надання, припинення та контролю за законністю користування митними пільгами та тарифними преференціями. Показано закономірний взаємозв'язок національної та загальної (міжнародної) систем преференцій у зовнішній торгівлі. На підставі результатів детального аналізу стану нормативного регулювання відповідної сфери суспільних відносин сформульовано конкретні пропозиції щодо можливих шляхів оптимізації організаційно-правового механізму митних пільг і тарифних преференцій.

 • Цивілізаційні засади економічної політики в Україні

           Критерієм обґрунтованості політики держави взагалі і економічної зокрема є її відповідність цивілізаційному процесу, його основним тенденціям. А ефективність політики визначається ступенем реалізації таких тенденцій і процесів. З цього погляду економічна політика України має формуватися під впливом двох глобальних факторів.

 • Фінансове забезпечення економічної політики в Україні

           Визначено та проаналізовано етапи еволюції основних теорій економічної політики, виокремлено та розкрито специфічні особливості економічної теорії політики. Систематизовано принципові наслідки економічної діяльності влади та її впливу на соціальні об'єкти. Розкрито суть, суспільні джерела, складові елементи економічної політики, запропоновано методологічні підходи до її аналізу. Теоретично обгрунтовано суть і механізми дії фінансового забезпечення економічної політики у реалізації цільових пріоритетів розвитку суспільства. Визначено нормативні принципи побудови системи фінансового забезпечення за умов демократії. Досліджено необхідні умови оптимального розміщення інструментів фінансового забезпечення за наявних обмежень на його структурні елементи. Визначено умови, чинники та протиріччя трансформаційної моделі фінансового забезпечення економічної політики в Україні. Обгрунтовано проблеми взаємодії політики та економіки під час розв'язання проблем соціально-економічного розвитку, процесів роздержавлення та приватизації, розподілу доходів і багатства.

 • Гендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні

           Розроблено теоретико-методологічні засади комплексного аналізу гендерних проблем у соціально-економічній сфері. Запропоновано нові методологічні підходи щодо концепції гендерної рівності, методику оцінки різних аспектів гендерних проблем у суспільному житті. Проведено гендерну експертизу трудового та соціального законодавства в Україні, проаналізовано державний механізм підтримки гендерної рівності, встановлено шляхи його удосконалення. Визначено основні гендерні проблеми у сфері державного управління, на ринку праці та в економічному становищі населення, здійснено міжрегіональні порівняння гендерних диспропорцій у країні. Обгрунтовано пріоритети державної соціальної політики, спрямованої на забезпечення гендерної рівості, запропоновано шляхи та механізми їх реалізації.

 • Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації)

           Досліджено науково-методологічні засади становлення та розвитку регіональної економічної політики. Висвітлено основні методи та механізми її реалізації. Виявлено основні причини низької ефективності реалізації регіональної економічної політики в Україні. Узагальнено світовий досвід формування регіональної економічної політики. Проаналізовано стан економічного розвитку Західного регіону в цілому та Львівщини зокрема. Надано практичні рекомендації щодо використання деяких статистичних показників для аналізу галузевої структури промисловості Львівщини. Показано визначальну роль вдосконалення організаційно-економічного механізму регіональної економічної політики, зокрема, запропоновано основні напрямки створення ефективної системи регулювання економічного розвитку регіону. Розроблено практичні рекомендації з вирішення проблеми зайнятості населення в регіоні, до основи яких покладено врахування ефекту мультиплікатора інвестицій.

© 2007-2019 vbs.com.ua