От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Пружна взаємодія світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / С.І. Валюх; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с.: рис. — укp.

Коротко

Пружна взаємодія світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-26 14:09:41
Описание
         Досліджено пружну взаємодію світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем на прикладі хіральних рідкокристалічних композицій. Вивчено слабо- та сильнозакручені структури. Розроблено швидкісні методи розрахунку поширення світла в слабозакручених рідкокристалічних середовищах та одержано аналітичний вираз коефіцієнта пропускання світла коміркою, залитою закрученим нематичним рідким кристалом, яка розташована між двома поляризаторами, у випадку похилого падіння світла. Запропоновано моделі, які дозволяють описати процеси пружної взаємодії світла з нематико-холестеричним рідким кристалом. З використанням експериментальних даних розв'язано обернену оптичну задачу та одержано основні характеристики запропонованої моделі, що дало змогу розрахунковим шляхом знаходити просторовий та спектральний розподіли розсіяного нематико-холестеричним рідким кристалом світла за довільних умов освітлення. Запропоновано методи знаходження оптимальних умов освітлення та спостереження холестеричних рідкокристалічних дисплеїв. Досліджено розсіяння світла гібридноорієнтованими холестеричними рідкими кристалами, наведено метод знаходження їх матриці розсіяння, а також метод одночасного знаходження товщини холестеричної рідкокристалічної комірки та середнє значення показника заломлення рідкого кристала, даний метод базується на аналізі спектральних положень особливостей в спектрі дзеркально відбитого від комірки світла за різних кутів падіння.
См. также:
 • Масивні зірки в голубих компактних галактиках з активним зореутворенням і їхня взаємодія з міжзоряним середовищем

           Розглянуто нову оригінальну вибірку голубих компактних галактик (ГКГ), в якій встановлено більше десяти екстремальних об'єктів з дуже низьким вмістом важких елементів. Надано оцінку металічності зірок в ГКГ за результатами спостережень в спектрах галактик смуг поглинання окису титану. Досліджено велику вибірку Вольф-Райе галактик, в інтегральних спектрах якої виявлено широкі WR особливості в червоній області спектра. Вперше ідентифіковано декілька нових емісійних ліній у спектрах WR галактик та на їх базі запропоновано метод визначення кількості WNL зірок. Визначено новий напрямок детального вивчення молодих галактик в Локальному Всесвіті, що дозволяє встановити історію зореутворення в цих галактиках та одержати обмеження на їх вік.

 • Пружна рівновага твердих тіл при жорстко- контактному навантаженні

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 [Електронний ресурс] / Станіслав Антонович Дубецький; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2000. — 19 с.: рис. — укp.

 • Фотопружний ефект в кубічних кристалах з неоднорідним потенціалом

           Виявлено, експериментально та теоретично досліджено в кристалах Ge та Si ефект двопроменезаломлення в діапазоні сильного поглинання світла. Встановлено, що стан поляризації відбитого вздовж нормалі до поверхні кристалу світла пов'язаний з величиною анізотропії на довжині поглинання. Вперше зареєстровано, експериментально та теоретично досліджено фотопружний ефект в кубічному кристалі з неоднорідним розподілом температури в межах лінійної залежності від деформації різниці фаз між ортогональними компонентами поляризованої електромагнітної хвилі. Виявлено фотопружний ефект, зумовлений нелінійним градієнтом концентрації легуючої домішки. Встановлено нову властивість об'ємно-градієнтної фотоерс в кристалах з неоднорідністю концентрації легуючих домішок, яка полягає в тому, що в місці її локалізації виникають механічні напруження протилежних знаків. Виявлено оптичну анізотропію у зразку Si, в якому механічною обробкою створено приповерхневу неоднорідність розподілу дислокацій; визначено, що розповсюдження внутрішніх механічних напружень значно перевищують області неоднорідностей.

 • Фізіотерапевтичні пристрої зі стохастичним просторово-неоднорідним низькочастотним електромагнітним полем

           Розроблено нову математичну модель впливу низькоінтенсивного електомагнітного поля на водну компоненту біологічно-активного середовища, з використанням якої проаналізовано експериментальні дані. Наведена модель дозволяє прогнозувати зміни ефекту впливу залежно від параметрів біологічної системи. Розвинуто методи регуляції активності біологічних водних розчинів з застосуванням стохастичного просторово-неоднорідного низькочастотного електромагнітного поля. Визначено його основні параметри, що дозволяє ефективно впливати на біологічно активні середовища, розчини, об'єкти. Установлено режими роботи стохастичного генератора на основі нелінійного напівпровідникового елементу з S-подібною вольтамперною характеристикою та виділено три фізичні механізми переходу системи до стохастичного режиму. Для здійснення об'єктивної оцінки впливу електромагнітного поля на біологічні системи розвинуто та запропоновано використання методів розділення речовин, які дозволяють за відносно стислий термін (1 - 24 год) оцінити такий вплив.

 • Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв

  : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 [Електронний ресурс] / Василь Олексійович Василенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. : рис. — укp.

 • Імпульсні сигнали у хвилеводах з неоднорідним заповненням та у щілинних антенах, що розширюються (аналіз у часовій області)

           Розроблено модифікацію методу модового базису, що дозволяє досліджувати поширення сигналів у поперечно та поздовжньо неоднорідному хвилеводі у часовій та частотній області. Одержано у явному вигляді оператори дифракції у часовій області для стрибка діелектричної проникності у хвилеводі. Створено та експериментально досліджено нову модифікацію щілинної антени, що розширюється. В антені використано розподілене резистивне навантаження, що не знижуючи ефективності імпульсного випромінювання, значно зменшує рівень післяімпульсних коливань. Запропоновано новий симетруючий перехід з низьким рівнем відбиття і такий, що не спотворює форму імпульсу для живлення антени від коаксіального кабелю.

 • Моделі та методи оцінки ефективності комп'ютерних мереж з неоднорідним багатокомпонентним потоком даних

           Запропоновано методику дослідження багаторозмірних комп'ютерних мереж, яка передбачає використання технології фазового укрупнення станів. Описано способи укрупнення та розроблено рекомендації щодо раціональної організації укрупнення. Розглянуто математичні моделі комп'ютерних мереж для багатокомпонентних вхідних потоків з урахуванням розходжень у пріоритетах складових. Розроблені моделі дозволяють розрахувати розподіл ймовірностей станів за випадків абсолютного та відносного пріоритету одних потоків у порівнянні з іншими. Оскільки реальні вхідні потоки не є марковськими, поставлено та розв'язано задачу оцінки ефективності комп'ютерних мереж з немарковськими вхідними потоками. Запропонована технологія є двохетапною. Не першому етапі реальний потік апроксимується потоком Ерланга другого або третього порядку. На другому етапі з урахуванням властивостей потоку Ерланга будується марковська модель, еквівалентна вихідній немарковській. Проведено оцінку точності марковської апроксимації. Поставлено та розв'язано задачу розщеплення багатокомпонентного вхідного потоку на складові. Показано, що за результатами розщеплення неоднорідного вхідного потоку може бути побудована марковська модель, яка дозволяє здійснити розрахунок основних статистичних характеристик мережі. Розроблені методики використано для аналізу реальних потоків комп'ютерної мережі НТУ "ХПІ", наведено рекомендації щодо підвищення ефективності її функціонування.

 • Моделювання взаємодії підприємства з активним середовищем

           Розроблено концепцію моделювання процесу управління підприємством в активному середовищі. З метою підвищення його ефективності обгрунтовано доцільність використання комплексу взаємопов'язаних економіко-математичних моделей, що враховують зв'язки виробничої системи з основними елементами зовнішнього середовища та її внутрішні процеси. Розроблено комплекс відповідних економічних моделей, зокрема, моделі виробництва у вигляді виробничої функції Кобба-Дугласа та взаємозалежності ціни й обсягу виробництва з урахуванням чинника ризику, яка дає змогу підвищувати ефективність прийняття рішень щодо ціноутворення. Розроблено моделі оптимальної заробітної плати та оцінки збитків від незадоволеності рівнем оплати праці, які враховують соціальні й економічні фактори та сприяють підвищенню ефективності управління трудовими ресурсами.

 • Дифракція електромагнітних хвиль на стрічкових гратках із кіральним середовищем

           Одержано точний розв'язок векторної задачі дифракції похило падаючої еліптично поляризованої хвилі на гратках, які лежать на шаруватому середовищі з магнітоелектричних і кіральних шарів, яке може бути екранованим. Відзначено, що шарувате середовище може мати втрати. Використання процедури аналітичної регуляризації дає змогу проводити надійне та ефективне обчислювальне дослідження в резонансній області. Показано можливість повного перетворення падаючої лінійно поляризованої хвилі в дзеркально відбиту хвилю з крос поляризацією або крос поляризовану хвилю, яка пройшла за умов нормального та похилого падіння. Знайдено режим значного автоколімаційного відбиття та ефект квазіповного недзеркального відбиття з високим коефіцієнтом телескопічності, за яких падаюча лінійно поляризована хвиля практично цілком перетворюється у відбиту першу гармоніку з крос поляризацією.

 • Склад елементів в системи управління навколишнім середовищем та вимоги до її функціонування

           Зазначено, що документ з екологічної політики є загальною настановою щодо впровадження і вдосконалення в інституті "Південдніпробуд" системи, управління навколишнім середовищем. Ця політика повинна відображати зобов'язання вищого керівництва щодо дотримання відповідних законів та постійного вдосконалення, вона створює основу для визначення інститутом своїх цілей і завдань.

 • Створення та управління міжнародним маркетинговим середовищем на ринках країн АСЕАН

  [Електронний ресурс] / А.Н. Чан // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 170-171 — укp. — укp. — англ.

 • Нелінійні коливання гнучких в'язкопружних елементів конструкцій при взаємодії з зовнішнім середовищем

           мПобудовано дискретно-континуальні рівняння динаміки гнучких протяжних елементів конструкцій з нелінійно-пружними і непотенціальними в'язкопружними характеристиками матеріалу. Для зведення початково-крайових задач до задач Коші для системи звичайних нелінійних диференціальних рівнянь використано параметричні локальні сплайни першого степеня. Наведено методику і розроблено програмне забезпечення, за допомогою яких одержано якісні (в'язкопружність слабо впливає на перший пік ривкових напружень і добре згладжує наступні; нелінійно-пружність знижує рівень ривкових напружень) та кількісні амплітудно-частотні характеристики за різних параметрів вимушених коливань.

 • Динаміка гнучких континуально-дискретних розгалужених структур при взаємодії з зовнішнім середовищем

           Розроблено та реалізовано числовий підхід до аналізу динамічного деформування гнучких розгалужених пружних, нелінійно-пружних і в'язкопружних систем з зосередженими масами у разі взаємодії з зовнішнім середовищем, який передбачає: перебудову на базі принципу можливих переміщень і гамільтонового формалізму континуально-дискретних рівнянь Лагранжа другого роду з урахуванням одностроннього деформування розгалужених гнучких елементів з потенціальними та непотенціальними узагальненими силами, що відповідають силам ваги елементів систем, Архімеда, гідродинамічного опору гнучких елиментів і твердих тіл; зведення з використанням сплайн-апроксимацій одержаних континуально-дискретних систем до задач Коші для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь; застосування теорії графів і методу мінімального ступеня для формування та мінімізації системи нелійних звичайних диференціальних рівнянь і побудови розв'язків нелінійних задач Коші за методом Гіра. З використанням наведеного підходу досліджено закономірності динамічної поведінки гнучких систем різної структури та функціонального призначення: просторово розгалужених, сіткових, одновимірних просторових (заякорених, буксированих). З'ясовано вплив односторонньої деформації (розтягування), нелінійно-пружних і в'язкопружних деформативних властивостей на динамічні характеристики гнучких структур. Виявлено та вивчено нові механічні ефекти взаємодії зовнішнього середовища з гнучкими структурами.

 • Обгрунтування параметрів колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів на основі взаємодії з грунтовим середовищем

           Обгрунтовано можливість зменшення переущільнення орного шару дерново-підзолистих грунтів, призначених для сільськогосподарського використання, до екологічно безпечного рівня шляхом обмеження питомого тиску колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів. Проведено теоретичні й експериментальні дослідження взаємодії грунтового середовища з колісним рушієм залежно від його типорозміру та експлуатаційних характеристик. Встановлено раціональні параметри колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів для застосування за грунтово-кліматичних умов зони Полісся України, що забезпечують мінімізацію незворотного руйнування структури грунту та зменшують показник ступеня підвищення щільності. Розроблено математичну модель взаємодії пари колісних рушіїв з грунтом та емпіричні моделі впливу їх параметрів на грунтове середовище. Виконано порівняльну оцінку за лабораторно-польових умов запропонованого модернізованого рушія з його серійними аналогами. Показано, що застосування модернізованих колісних рушіїв забезпечує зменшення переущільнення дерново-підзолистих грунтів, збереження їх структури та більш повне використання їх потенційної родючості. Розраховано економічну ефективність застосування машинно-тракторних агрегатів, оснащених запропонованими рушіями. Здійснено практичне впровадження основних результатів наукового дослідження у виробництво.

© 2007-2018 vbs.com.ua