От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Поверхневі процеси, що викликають деградацію спектрометричних характеристик сцинтиляторів NaI(Ti) і CsI(Na)

Коротко

Поверхневі процеси, що викликають деградацію спектрометричних характеристик сцинтиляторів NaI(Ti) і CsI(Na)

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-05 03:32:54
Описание
: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 [Електронний ресурс] / Валерія Юріївна Гресь; НАН України; Науково-технічний концерн "Інститут монокристалів". Науково- дослідне відділення лужногалоїдних кристалів з дослідним виробництвом. — Х., 2002. — 18 с.: рис. — укp.
См. также:
 • Вплив просторових характеристик синапсів та постсинаптичних структур на процеси збудження нейронів. Модельні дослідження

           З використанням теоретичних методів та експериментальних підходів вивчено вплив геометричної організації синапсів і постсинаптичних структур на процеси збудження нейронів, динаміку внутрішньоклітинного кальцію й синаптичну ефективність. Показано, що генерація стохастичних потенціалів дії визначається структурними стохастичними конформаційними переходами потенціал-залежних каналів. Варіабельність латентності потенціалів дії залежить від просторової щільності натрієвих каналів і швидкості допорогової деполяризації. Кластеризація каналів або зменшення їх числа збільшує цю варіабельність. Латеральна електродифузія каналів може бути одним з механізмів, що призводить до кластеризації іонних каналів. Відзначено, що кластери каналів разом з геометрією синаптичної щілини впливають так само на синаптичну ефективність. Хоча більші синапси мають високу ймовірність вивільнення нейромедіатора, вони зазнають більших втрат синаптичного струму всередині щілини. Доведено, що збільшення ймовірності вивільнення нейромедіатора може відбутися або у результаті збільшення везикул у пресинаптичному депо, або у результаті посилення позитивного електричного зворотного зв'язку між пресинаптичною й постсинаптичною клітинами.

 • Поверхневі та нелінійні хвилі в шаруватих надпровідниках

           Досліджено поверхневі та нелінійні хвилі у сильно анізотропних шаруватих надпровідниках типу BiSrCaCuO й ефекти, що виникають внаслідок їх збудження. Аналітично одержано умови повного заглушення дзеркального відбиття та значного підсилення електромагнітного поглинання у разі збудження поверхневих хвиль у зразках високотемпературних надпровідників (ВТНП) з використанням методів періодичної модуляції в ab

 • Поверхневі ліпіди зерна сорго і кукурудзи

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / Діуф Мамаду; НАН України; Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2002. — 18 с. — укp.

 • Поверхневі компоненти вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів

           Розглянуто можливість формування поверхневих компонентів у вірусів Коксакі В та їх дисоціантів за рахунок клітинних структур та з'ясовано їх вплив на біологічні властивості віріонів. Визначено структурно-морфологічні особливості бентонітових варіантів вірусів Каксакі В. З'ясовано можливості асоціації даних вірусів та їх бентонітових варіантів з клітинними компонентами. Проведено порівняльне дослідження вливу органічних розчинників на ступінь нейтралізації типоспецифічними діагностичними сироватками вірусів Коксакі В. Досліджено динаміку інфекційних бентонітових варіантів цих вірусів під час процесу їх збереження за різних температурних режимів та встановлено можливий вплив на даний процес інших фізико-хімічних факторів. Вивчено вплив умов ліофілізації щодо збереження інфекційності вірусів Коксакі В.

 • Поверхневі поляритони у напівпровідникових надгратках у сильних магнітних полях

           Досліджено поверхневі поляритони (ПП) у надгратках (НГ), які складаються з двовимірних електронних систем (ДЕС), розміщених у зовнішньому квантуючому магнітному полі, яке спрямовано перпендикулярно до ДЕС. Наведено дисперсійні характеристики ПП у нескінченних НГ I та II типів, у скінченних упорядкованих, а також слабкорозупорядкованих НГ. Встановлено, що зі зміною величини зовнішнього магнітного поля усі характеристики ПП змінюються стрибкоподібним способом. Проаналізовано ефекти зміни властивостей додаткового поверхневого поляритона (ДПП) та відокремлення дисперсійної кривої ДПП від моди звичайних ПП за умов збільшення кількості ДЕС у скінченній упорядкованій НГ. Вперше досліджено вплив положення дефектної або зміщеної ДЕС на характер спектра ПП у слабкорозупорядкованих НГ. Розглянуто ефект зникнення ДПП у слабкорозупорядкованій НГ із дефектною ДЕС за умов збільшення фактора заповнення рівнів Ландау дефектної ДЕС.

 • Поверхневі поляритони в двовимірних електронних системах та напівмагнітних напівпровідниках

           Запропоновано новий безконтактний спосіб визначення параметрів магнітної підсистеми напівмагнітних напівпровідників, який базується на збудженні в них лінійних поверхневих поляритонів за допомогою ефекту порушеного повного внутрішнього відбиття. Зроблено припущення щодо існування нелінійних поверхневих поляритонів у напівмагнітних напівпровідниках, діелектрична проникність яких залежить від інтенсивності електричного поля.

 • Поверхневі азимутальні та циклотронні хвилі у магнітоактивних плазмових структурах

           З використанням кінетичного наближення теоретично досліджено властивості поверхневих циклотронних хвиль різної поляризації, які можуть залежно від орієнтації зовнішнього магнітного поля відносно поверхні плазми та поляризації хвилі, поширюватися вздовж межі плазма - діелектрик або плазма - метал. У гідродинамічному наближенні досліджено поширення електромагнітних поверхневих азимутальних мод поперек зовнішнього аксіального магнітного поля в металевих хвилеводах, що повністю заповнені плазмою. Розглянуто можливість параметричного збудження поверхневих циклотронних хвиль з врахуванням можливої немонохроматичності зовнішнього змінного електричного поля накачки. Побудовано нелінійну теорію взаємодії потоків електронів, що обертаються за азимутом в металевих хвилеводах з плазмовим наповненням, та поверхневих азимутальних мод. Досліджено електродинамічні моделі джерел плазми, що можуть використовувати поширення різних поверхневих циклотронних і азимутальних мод. При цьому враховано можливість передачі енергії поверхневих хвиль до газового розряду не тільки внаслідок омічного механізму дисипації, а також через кінетичне загасання поверхневих циклотронних хвиль та резонансне загасання поверхневих азимутальних мод.

 • Незвичайно поляризовані поверхневі хвилі в плазмово-металевих структурах

           Дисертацію присвячено питанням збудження та розповсюдження незвичайно поляризованих поверхневих хвиль у магнітоактивних плазмово-металевих структурах. Розглянуто вплив гофрованої поверхні, неоднорідності густини плазми та діелектричного прошарку скінченних розмірів на дисперсію поверхневих хвиль, а також питання пучкового та параметричного збудження незвичайно поляризованих поверхневих хвиль. Побудовано модель стаціонарного газового розряду на поверхневих хвилях на другій гармониці іонної та електронної циклотронної частоти у режимі омічного нагрівання.

 • Поверхневі плазмон-фононні збудження в одновісних напівпровідниках ZnO і 6H-SiC та структурах на їх основі

           Досліджено вплив анізотропії фононної та плазмової підсистем на властивості поверхневих фонноних і плазмон-фононних поляритонів у полярних, оптично-анізотропних напівпровідниках ZnO і 6H-SiC і структурах на їх основі. Доведено можливість визначення оптичних та електрофізичних властивостей тонких легованих плівок оксиду цинку на діелектричних і напівпровідникових підкладинках в області "залишкових променів" плівки та підкладинки методами спектроскопії порушеного повного внутрішнього відбивання та ІЧ-відбивання. На базі проведених досліджень розроблено безконтактний спосіб визначення концентрації та рухливості вільних носіїв зарядів у полярних кристалах. Створено оптико-механічний модулятор світлового потоку та неруйнівний спосіб визначення напрямку орієнтації оптичної осі оптично-анізотропних полярних одновісних кристалів.

 • Вплив битого льоду на прогресивні поверхневі хвилі кінцевої амплітуди

           На базі методу багатомасштабних асимптотичних розкладань побудовано теоретичну модель поширення гравітаційних хвиль скінченної амплітуди. Отримано рівномірно придатне асимптотичне розкладання до величин третього порядку малості для потенціалу швидкості руху рідини і підвищення поверхні басейну. Шляхом визначення траєкторій руху часток рідини за допомогою Лагранжевих координат виведено рівняння, що визначає швидкість Стоксового дрейфу та величину повного середнього переносу маси. Досліджено залежність амплітудно-фазової структури збурень від глибини басейну, товщини льоду і нелінійності його вертикальних прискорень та частоти і крутості хвильових гармонік. Проаналізовано вплив льоду на нелінійне перенесення маси.

 • Вплив адсорбції молекул аміаку на поверхневі явища в P-N переходах на основі напівпровідників AIIIBV

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 [Електронний ресурс] / Олена Сергіївна Артеменко; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

 • Нові поверхневі антигени клітин, що виявляються моноклональними антитілами серії ІПО, при лейкозах та лімфомах

           Дисертацію присвячено проблемі удосконалення імунофенотипування лімфоїдних клітин з метою підвищення ефективності диференціальної діагностики, класифікації та імунотерапії лейкозів та лімфом людини. В роботі розвивається новий напрямок в онкогематології, який грунтується на регулюванні диференціювання та апоптозу злоякісно трансформованих клітин через поверхневі рецептори. Створена перша вітчизняна панель моноклональних антитіл (МКАТ) проти антигенів диференціювання лімфоцитів людини. Виявлено новий антиген СDw150. Визначена експресія, структура та функції CDw150, показана його роль у регуляції диференціювання та апоптозу. Вперше отримані МКАТ ІПО-4 до антигену CD95. Вивчена експресія цього антигена в нормі і при лімфоїдних формах лейкозів та лімфом. Знайдено, що сигнал через CD40 модулює CD95-опосередкований апоптоз в В-клітинах в нормі та при хронічному лімфолейкозі. Показано, що МКАТ ІПО-10 розпізнають поліморфну детермінанту HLA-DR, а МКАТ ІПО-24 виявляють CD37. Визначена експресія цих антигенів при лейкозах та лімфомах. За допомогою МКАТ серії ІПО виділені підваріанти В-І гострого лімфобластного лейкозу та В-клітинного хронічного лімфолейкозу, встановлені фенотипічні особливості пухлинних клітин при волосатоклітинному лейкозі та негоджкінських злоякісних лімфомах. МКАТ серії ІПО запропоновані для використання у імунофенотипуванні, діагностиці, класифікації та імунотерапії пухлинних захворювань кровотворної тканини.

 • Шляхи поліпшення характеристик сучасних піровідиконів

           Досліджено характеристики тепловізорів (ТВ) та приймачів випромінювання, які в них використовуються. Доведено, що для підвищення просторової та температурної роздільної здатності ТВ необхідно використовувати приймачі випромінювання, що мають високу питому здатність виявлення, малі розміри чутливого елемента та невелику постійну часу. Розроблено математичну модель формування сигналу в піровідиконі (ПВ), на основі якої одержано аналітичні вирази для просторово-часового імпульсного відгуку та потенціалу мішені. Проведено узгодження основних конструктивних параметрів та режимів роботи ПВ з метою одержання максимального вихідного сигналу. Запропоновано систему параметрів та характеристик для атестації ПВ.

 • К уточнению понимания характеристик рынка труда

           Рассмотрены основные характеристики рынка труда. Внесены предложения по их уточнению в соответствии с особенностями формирования регионального рынка труда         Розглянуті основні характеристики ринку праці. Внесено пропозиції по їхньому уточненню відповідно до особливостей формування регіонального ринку праці.         Basic descriptions of labour-market are considered. Suggestions on their clarification in accordance with the features of forming of regional labour-market are borne

© 2007-2019 vbs.com.ua