От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Оптимізація вимірювань астронегативів при створенні великих астрометричних каталогів

Коротко

Оптимізація вимірювань астронегативів при створенні великих астрометричних каталогів

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-02 09:55:59
Описание
: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.19 [Електронний ресурс] / Т.П. Сергеєва; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. — К., 1999. — 19 с. — укp.
См. также:
 • Оптимізація структури територій приміських зон великих міст (на прикладі м. Рівне)

           Запропоновано новий системний підхід щодо вирішення проблеми оптимального використання та управління територіями, на прикладі приміських зон проведено оптимізацію їх структури з урахуванням зв'язків між територіальними елементами земель та функціональними заходами щодо землеустрою. Створено ієрархічну модель системи приміської зони, на підставі якої виявлено локальні та глобальні пріоритети. Показано їх суттєвий вплив на оптимальний розвиток приміської зони. Обгрунтовано аналітичні підходи щодо підвищення еколого-економічної ефективності розвитку територій шляхом удосконалення системи господарювання, земле- та природокористування та регулювання антропогенного навантаження.

 • Оптимізація хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж великих розмірів у хворих із ожирінням

           Дисертацію присвячено питанням етіопатогенезу, особливостей клінічного перебігу післяопераційних вентральних гриж великих розмірів у хворих із ожирінням і розробці на цій основі найбільш раціональної тактики їх хірургічного лікування. Особлива увага приділяється передопераційній підготовці, що починається з амбулаторного режиму, включає комплекс дієтичного харчування, вправи з лікувально-фізичного комплексу. Запропоновано новий спосіб профілактики нагноєння рани в хворих із ожирінням. Впроваджено використання розширених оперативних розрізів, що передбачають абдомінопластику. У хворих із ожирінням 2-4 ст. герніопластика поєднується з видаленням основного депо жиру (висячого "фартуха" великого сальника). Розроблено модифікований спосіб вентропластики місцевими тканинами, новий спосіб аутодермальної пластики, що дозволяють ефективно укріплювати слабкі місця апоневроза в зоні пластики, зменшують навантаження на основний шов.

 • Роль геології у створенні мінерально-сировинної бази

  План
  1. Роль геології у створенні мінерально-сировинної бази 3
  2. Магматичні гірські породи 4
  3. Основні форми карстового рельєфу 6
  Література 9


 • Уніфікація нормативної документації в області термоелектричних вимірювань

           Розвинуто теоретичні засади та наведено практичні рекомендації з питань уніфікації нормативної документації. Запропоновано модель проектування нормативної документації з використанням модульного принципу формування систем, що дає змогу забезпечити ідентичність всіх характеристик нормативних документів, що створюються. Розроблено методичні засади аналізу вихідних множин нормативних документів, а також відбору їх на базі множин модуль-елементів та їх структурного синтезу у процесі проектування. Наведено методику уніфікації діючого масиву нормативних документів в області термоелектричних вимірювань. Для впровадження одержаних уніфікованих рішень розроблено систему автоматизованого проектування стандартів, яка дає можливість скоротити та полегшити процес розробки нормативних документів та забезпечити їх взаємну уніфікацію.

 • Автоматизація вимірювань поляризаційних параметрів електромагнітних хвиль

           Сформульовано та доведено теореми, які визначають технологію проведення поляризаційного аналізу. Виявлено та досліджено похибки вимірювання, проведено їх оцінку та зроблено порівняння колового та лінійного ортогональних поляризаційних базисів. Розроблено теоретичні засади побудови автоматичних вимірювачів поляризаційної характеристики електромагнітної хвилі усіх 3-х категорій. Наведено методики вимірювання поляризаційних характеристик антен за допомогою зразкових і адаптивних антен. Проведено електронне моделювання автоматичних вимірювачів поляризаційних параметрів електромагнітних хвиль та розроблено відповідний програмний продукт.

 • Нормована годівля телиць і корів при створенні високопродуктивних стад

           Розроблено найбільш оптимальні енергоощадні й екологічно чисті технології заготівлі злаково-бобових кормових сумішей, використання яких в раціоні годівлі ремонтних теличок, нетелей і корів-первісток позитивно впливає на процес засвоєння поживних речовин, сприяє росту і розвитку організму тварин за умов нестачі необхідних комбікормів. Досліджено хімічний склад і поживну цінність розроблених сумішей, заготовлених з культур, які вирощуються у господарствах західного регіону України і мають високий вихід поживних речовин (68 - 72 ц кормових одиниць та 7,2 - 9,4 ц перетравного протеїну з 1 га). Встановлено, що використання комбінованого силосу й зерносінажу для годівлі ремонтних телиць та корів-первісток як основного корму забезпечує тварин необхідними компонентами повноцінної годівлі. Зазначено, що використання високопоживних та дешевих кормів дає змогу одержати добре розвинутих ремонтних телиць, що відповідають стандартам породи. Виявлено, що застосування нової технології дозволяє одержати від первісток 4 309 - 4 536 кг молока за лактацію та підвищити рентабельність його виробництва до 37,6 - 42,8 %. Доведено, що найкраще засвоєння поживних речовин відбувається у разі дотримання у раціонах годівлі оптимального співвідношення фракцій протеїну та вуглеводів з різним ступенем розчинності.

 • Реалізація високоточних вимірювань температури за допомогою п'єзокварцових термометрів

           Дисертацію присвячено метрологічним дослідженням п'єзокварцових термометрів. Проаналізовано джерела похибок, які притаманні п'єзокварцовим частотним термометрам й описано шляхи до зниження основних із них. Запропоновано декілька методів зниження похибки, яка пов'язана з гістерезисом частоти п'єзокварцових термометрів. Створено еталонний п'єзокварцовий термометр, який може використовуватись для метрологічних досліджень та метрологічної атестації як частотних термометрів, так і ртутних рідинних та інших термометрів більш низького розряду.

 • Методи та алгоритми обробки вимірювань з використанням лінійних комбінацій В-сплайнів

           Здійснено теоретичні та практичні дослідження поліноміальних сплайнів багатьох змінних на основі B-сплайнів, майже інтерполяційних у середньому та за результатами їх реалізації у автоматизованих інформаційних системах опрацювання результатів вимірювань. Обчислено коефіцієнти сплайнів двох та більшого числа змінних при мономах, що дало змогу одержати прості обчислювальні схеми, які є зручними для практичної реалізації. Доведено, що для сплайнів багатьох змінних норма сплайн-оператора дорівнює добутку одновимірних аналогів. Для випадку наближення досить гладких функцій обчислено асимптотичні оцінки погрішності. Розроблено методичні та практичні вказівки щодо використання зазначених сплайн-операторів до розв'язання задачі непараметричної оцінки ймовірнісних функцій. Обгрунтовано можливість застосування інформаційних технологій на базі сплайн-операторів з локальним носієм в автоматизованих системах обробки інформації (у статистичних інформаційних системах опрацювання результатів вимірювань, геоінформаційних системах, системах моніторування). З використанням розроблених автоматизованих інформаційних систем розв'язано прикладні задачі геоінформаційного, екологічного та медичного моніторингу.

 • Поліінваріантні мостові засоби дистанційних вимірювань параметрів імітансних сенсорів

           Розроблено теоретичні засади та принципи побудови мостових вимірювальних засобів з імітансними сенсорами, що функціонують за умов дії різнорідних дестабілізуючих факторів. Проаналізовано структури мостових вимірювальних кіл. Виявлено, що основними специфічними елементами, які відрізняють їх від "немостових", є схеми формування та порівняння енергетичних величин. Встановлено властивості дуальності та реверсивності даних схем, мостових вимірювальних кіл та їх окремих гілок, одержані результати використано у процесі розробки принципів побудови та під час синтезу схем вимірювальних засобів, інваріантних до неінформативних електричних параметрів і зовнішніх чинників. Розроблено нові способи корекції систематичних похибок та автоматизації перевірки поліінваріантних мостових засобів вимірювань, створено новий клас приладів зі здатністю до "самоналагодження" та "самоперевірки". Для роботи у складі мостових засобів з імітансними сенсорами адаптовано одноконтурні екстремальні системи автоматичного зрівноважування, підвищено їх точність і швидкодію. Розроблено структури багатоканальних мостових засобів з імітансними сенсорами, що забезпечують інваріантність до параметрів суміжних каналів та комутаторів. Описано зразки розроблених, виготовлених і впроваджених у виробництво приладів.

 • Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювань довжини на геодинамічних полігонах

           Розроблено та досліджено методи та засоби методологічного забезпечення вимірювань довжини на геохімічних полігонах. Досліджено та систематизовано структури електромагнітного поля з заданими характеристиками у напівкоаксіальних резонаторах автогенераторних фотоприймальних модулів. Досліджено проблему обліку впливів домішок газів на показник заломлення повітря. Удосконалено метод вимірювання середньоінтегрального показника заломлення повітря та розроблено апаратуру для його реалізації. Створено та досліджено адаптивні лазерні системи (АЛС) вимірювання довжини на базі автогенераторних фотоприймальних модулів для метрологічного забезпечення вимірювань довжини на геодинамічних полігонах.

 • Радіочастотні методи та засоби вимірювань параметрів хвилеводів із діелектричним заповненням

           Розроблено радіочастотні методи та засоби вимірювань параметрів хвилеводів з діелектричним заповненням, які мають збільшену швидкодію та розширені функціональні можливості. Здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нові шляхи розв'язання даної наукової задачі, які забезпечують радіочастотні вимірювання параметрів хвилеводів з діелектричним заповненням, а саме: ефективної діелектричної проникності та дисперсійної характеристики. На базі вдосконаленої математичної моделі хвилеводної вимірювальної комірки вперше сформульовано й обгрунтовано методи вимірювання даних параметрів. Розроблено структурні схеми засобів таких вимірювань. Проаналізовано методичні похибки. Наведено результати експериментальної перевірки. Розраховано похибки результатів вимірювань, комбіновані та розширені невизначеності цих результатів. Запропоновані методи прості, оперативні та наочні, що зумовлює перспективність їх реалізації під час розробки пристроїв на базі хвилеводів з діелектричним наповненням та у споріднених задачах.

 • Використання логічної науки у створенні варіативних моделей економічного і політичного розвитку

  Використання логічної науки у створенні варіативних моделей економічного і політичного розвитку

 • Особливості використання хімічного мутагенезу при створенні вихідного матеріалу для селекції пшениці

           Дисертацію присвячено питанням створення вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу в селекції озимої пшениці. Показана можливість посилення формотворчого процесу в озимій пшениці застосуванням алкілуючих ДНК сполук. Визначені особливості мінливості й успадкування біологічних властивостей та господарсько цінних ознак у індукованих мутантів озимої пшениці. Доведена можливість виділення форм з комплексом селекційно цінних ознак безперервним індивідуальним добором за методом педігрі в поколіннях генетично нестабільних мутантів. Створена колекція мутантів з кращими показниками елементів продуктивності, якості зерна та вищим потенціалом урожайності порівняно з вихідними сортами й стандартами.

 • Фітотоксичні метаболіти Phytophthora infestans і їх використання при створенні стійких форм картоплі

           Відпрацьовано методи ініціації та культивування калусної та суспензійної культур картоплі, наведено результати індукції в них морфогенетичних процесів. Розроблено методику виділення фітотоксичних метаболітів Phytohpthora infestans, проведено оцінку їх активності за допомогою різних тест-систем. Показано, що глікопротеїд, виділений із білкової фракції патогена, може бути використаний як селективний чинник у селекції картоплі in vitro. На селективних середовищах одержано рослини-регенеранти різних сортів картоплі, проаналізовано їх стійкість щодо P. infestas за умов in vitro та in vivo. Виділено форми, які поєднують стійкість проти фітофторозу з високими господарськими показниками.

© 2007-2018 vbs.com.ua