От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук біогенних мікроелементів : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / О.О. Скиба; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Коротко

Профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук біогенних мікроелементів

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 02:57:10

СКИБА Олександр ОлексійовичУДК 619:616.391:615.326:636.2профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук

біогенних мікроелементів

16.00.01 – діагностика і терапія тваринАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук


Київ – 2006


Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України


Науковий керівник –

доктор біологічних наук, професор, членкор УААН Цвіліховський Микола Іванович,

Національний аграрний університет, директор Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і
безпеки продукції АПК,

завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики


Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН Левченко Володимир Іванович,

Білоцерківський державний аграрний

університет, завідувач кафедри терапії та

клінічної діагностики


кандидат ветеринарних наук, доцент

Чумак Микола Іванович, Харківська державна

зооветеринарна академія, доцент кафедри

хірургії


Провідна установа –

Інститут ветеринарної медицини УААН,

лабораторія імунопатології, м. Київ
Захист дисертації відбудеться "15" лютого 2006 р. о 12 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.004.03 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15,
навчальний корпус №3, ауд. 65З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м.
Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус №4, к. 41Автореферат розісланий "12"січня 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради _________________Міськевич С.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТеРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасна практика годівлі сільськогосподарських тварин спрямована на максимальне підвищення
їх продуктивності і потребує поглибленого різностороннього вивчення обміну речовин. Механізми регуляції
метаболічних процесів у тканинах великої рогатої худоби були предметом численних досліджень. Доведено, що
загальний стан новонароджених телят, їх фізіологічна зрілість, імунобіологічна реактивність і розвиток
знаходяться у прямій залежності від рівня годівлі та умов утримання корів-матерів, а також від біологічної
повноцінності молозива й молока.

Дослідженнями, які були проведені різними авторами (Засекин Д.А., 1989; Любецька Т.В., 2000), встановлено
залежність між умістом мінеральних речовин у крові та молозиві корів і захворюваннями новонароджених телят на
гострі розлади травлення з ознаками діареї.

Узагальнення та аналіз існуючих наукових розробок показує, що проблема захворюваності тварин на ранніх етапах
постнатального періоду онтогенезу залишається актуальною і на сьогодні. ЇЇ розв’язання потребує розробки нових
підходів до питань профілактики неонатальної патології тварин на ранніх стадіях її розвитку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилися в рамках наукової
держбюджетної тематики кафедри терапії і клінічної діагностики Національного аграрного університету – “Вивчити
особливості метаболічної та функціональної адаптації телят до позаутробного життя і розробити способи

См. также:
 • Вплив кислотно-лужного стану на показники мінерального обміну в організмі щурів різного віку, отруєних кадмієм

           Вивчено вплив змін кислотно-лужного стану на вміст кадмію та показники мінерального обміну в організмі отруєних кадмію сульфатом щурів 3-, 6- та 18-місячного віку. Розроблено біологічні моделі введення щурів різних вікових груп у стан метаболічного ацидозу та алкалозу до та після отруєння кадмію сульфатом. Досліджено показники кислотно-лужного стану та мінерального обміну розроблених експериментальних моделей. Встановлено, що застосування біологічної моделі стану метаболічного ацидозу, який посилюється після отруєння кадмію сульфатом, сприяє зниженню вмісту кадмію у крові, печінці, нирках, селезінці, серці та легенях щурів різного віку, що найбільш виражено в організмі тварин 3-місячного віку. Досліджено вплив змін параметрів кислотно-лужного стану організму на вміст у крові макроелементів - натрію, калію, кальцію, магнію, неорганічного фосфору та мікроелементів - купруму, цинку, феруму у крові та органах отруєних щурів у віковому аспекті. Вивчено біологічні моделі змін параметрів кислотно-лужного стану організму отруєних тварин і виявлено, що стан експериментального метаболічного ацидозу у порівнянні з алкалозом після отруєння кадмію сульфатом є більш ефективним для корекції кадмієвої інтоксикації та нормалізації показників мінерального обміну в організмі отруєних щурів 3- та 6-місячного віку.

 • Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів А, D, E і селену в його корекції

           Проведено дослідження метаболічного профілю крові корів у дородовий і післяродовий періоди, а також у разі затримання плаценти та парентерального введення водорозчинної (інсолвіту) та жиророзчинної (тривіту) форм вітамінів A, D, E окремо та разом з селеном. Розроблено ефективні способи стимуляції репродуктивної функції та лікування післяродових патологій у корів. Встановлено зміни метаболічного профілю в крові корів протягом останнього місяця тільності та першого місяця після отелення, а також протягом останньої доби перед родами та першої доби після родів і у разі затримання плаценти. Виявлено прямий зв'язок між рівнем годівлі корів та їх відтворювальною здатністю. Розроблено препарат "Ендосан" для лікування затримання плаценти у корів. Досліджено вплив жиророзчинної (тривіту) та водорозчинної (інсолвіту) форм вітамінів A, D, E у разі їх перентерального введення коровам на метаболічний профіль крові. Встановлено більший стимулюючий вплив інсолвіту, ніж тривіту на активність антиоксидантної системи в організмі корів. Виявлено підвищення стимулюючої дії вітамінів A, D, E на активність антиоксидатної системи в організмі тварин у разі введення препаратів разом з селенітом натрію.

 • Вплив мікроелементів і гідрогумату на показники газоенергетичного та білково-мінерального обмінів у голштинської худоби в умовах Степу України

           На підставі результатів дослідження доведено, що комплексне застосування гідрогумату та мінеральних сполук міді, кобальту та йоду коровам під час лактації та телятам голштинської породи покращує їх функціональний стан. За цих умов підвищується продуктивність, що обумовлює високий економічний ефект.

 • Взаємодія вітамінів А і Е та ряду мікроелементів в організмі курей залежно від рівня в кормі

           Досліджено взаємодію мікроелементів цинку, марганцю, селену, вітамінів A та E в організмі племінних курей-несучок. Проаналізовано особливості накопичення даних речовин на тканинному рівні, досліджено їх вплив на продуктивні ознаки та деякі біохімічні показники обміну речовин й обгрунтовано шляхи підвищення вітамінного та антиоксидантного статусу організму птиці. Проведено порівняльне вивчення динаміки вмісту мікроелементів цинку, марганцю та селену, які входять до складу антиоксидантних ферментів. Досліджено активність даних ферментів у тканинах курей, вміст продукції перекисного окиснення ліпідів і жиророзчинних вітамінів. Показано, що збагачення раціону мікроелементами та вітаміном E сприяє підвищенню антиоксидантного статусу організму, зниженню рівня перекисних процесів у тканинах і покращенню відтворних і продуктивних якостей птиці. Встановлено кореляційний зв'язок між рівнем мікроелементів у кормі, їх кількістю в органах і тканинах та активністю перекисного окиснення ліпідів. Встановлено негативний вплив нестачі мікроелементів на зниження активності глутатіонзалежних ферментів. Вперше встановлено, що одночасне використання мікроелементів і вітамінів A та E сприяє максимальному гальмуванню перекисних процесів. Доведено вплив комплексної вітамінно-мінеральної домішки на біологічну активність окремих ланок антиоксидантної системи крові та функціональних тканин організму птиці, що сприяє підвищенню заплідненості яєць, виводу молодняка та несучості курей.

 • Стан біологічних мембран та вміст макро- і мікроелементів в організмі тварин і людини при дії етанолу

           Наведено результати досліджень вмісту макро- та мікроелементів (K, Na, Ca, Mg, Cu) в органах і тканинах тварин залежно від короткочасної та тривалої дії етанолу. За тривалої дії етанолу характерним є підсилення процесів перекисного окиснення ліпідів (про це свідчить накопичення дієнових кон'югатів, малонового діальдегіду, збільшення інтенсивності БХЛ) за умов початкової компенсації та наступного виснаження антиоксидантних систем. Обгрунтовано включення визначення вмісту макро- та мікроелементів (K, Na, Ca, Mg, Zn, Cu) в органах і тканинах для використання як додаткового критерію діагностики смерті від отруєння етанолом.

 • Вікові особливості клініки церебрального атеросклерозу та їх комплексна корекція із застосуванням біогенних стимуляторів

           На підставі вивчення суб'єктивних і об'єктивних даних, результатів нейропсихологічних і електрофізіологічних досліджень, вегетативного статусу, термотопографії виявлено особливості клінічних проявів церебрального атеросклерозу у хворих різних вікових груп. Запропоновано спосіб лікування церебрального атеросклерозу з застосуванням біогенного стимулятора мареполімієлу. Отримані дані свідчать про позитивний вплив мареполімієлу на стан нервово-психічних функцій у хворих на церебральний атеросклероз різного віку. Встановлено, що застосування мареполімієлу чинить нормалізуючу дію на основні показники ліпідного обміну, показники активності ферментів антиоксидантного захисту - глутатіонредуктази і глутатіонпероксидази. Визначено, що застосування мареполімієлу в комплексному лікуванні супроводжується зниженням кінцевого продукту перекисного окиснення ліпідів - малонового діальдегіду.

 • Стан гемодинаміки, обміну біогенних амінів та функції нирок при різних варіантах інтенсивної терапії гострого періоду опікової хвороби

           Дисертацію присвячено оцінці та вибору найбільш доцільного варіанта інтенсивної терапії (ІТ) у тяжких опікових хворих у гострому періоді опікової хвороби. Для вивчення механізмів розвитку опікового шоку й опікової токсемії, визначення найбільш оптимальної програми ІТ обстежено 98 хворих у гострому періоді тяжкої опікової хвороби. Перша група - 61 хворий, яким зроблено стандартну ІТ з використанням сольових збалансованих розчинів, колоїдів і препаратів крові, друга група - 23 хворих, котрим перфторан було введено одноразово в дозі 5 - 7 мл/кг, і третя група - 14 хворих, що одержували перфторан як компонент ІТ дворазово в дозі 2,5 - 3,5 мл/кг на одне введення. Вивчено вплив різних варіантів ІТ на системи біогенних амінів, гемодинаміку та функцію нирок. Встановлено, що найбільш оптимальним варіантом ІТ є терапія з використанням негемоглобінового переносника кисню - перфторану, введеного дворазово (2,5 - 3,5 мл/кг на одне введення), що підсилило стрес-лімітувальні процеси у симпатико-адреналовій системі та зберегло її резерви. Збільшення активності серотонінергічної системи у разі зменшення збудження гістамінореактивної системи сприяло формуванню помірно гіпердинамічного типу кровообігу енергоекономним гетерометричним механізмом компенсації, що запобігає розвитку преренальної ниркової недостатності у стадіях опікового шоку та гострої опікової токсемії.

 • Обгрунтування комбінованої галоаерозольтерапії при порушеннях мінерального обміну у хворих на бронхіальну астму

           У хворих на персистуючу бронхіальну астму (БА) виявлено порушення кальцій-фосфорної рівноваги, що виражається значним дефіцитом вмісту кальцію на фоні достовірного підвищення вмісту фосфору. Запропоновано використовувати для визначення глибини порушень кальцій-фосфорного обміну показників ступеня важкості перебігу хвороби й об'єму базисної протизапальної терапії. Вперше виявлено дефіцит вмісту заліза та йоду у всіх хворих на персистуючу БА. Виявлено, що порушення вмісту мікроелементів поєднується зі зниженням активності деяких компонентів системи антиокидантного захисту та виявляється у зменшенні відсотку насиченості залізом трансферину, який корелює із вмістом сироваткового заліза. У всіх хворих на БА виявлено підвищення рівня церулоплазміну, що опосередковано свідчить про активність запального процесу. Встановлено, що рівень церулоплазміну прямо корелює із функцією зовнішнього дихання та якістю життя хворих на БА. Вперше обгрунтовано доцільність додаткового призначення вітамінно-мінеральних комплексів (Ca, Cu, Zn, Fe), який сприяє відновленню окремих показників (заліза, цинку) мінерального статусу у хворих на персистуючу БА середньо-важкого перебігу. Вперше встановлено закономірності дії галоаерозольтерапії у поєднанні з вітамінно-мінеральними комплексами на перебіг БА, стан мінерального обміну та рівень металоензимів.

 • Вплив хелатів деяких мікроелементів на фізіологічний стан сухостійних корів та їх телят

           Розглянуто питання обгрунтування нових аспектів мікроелементної годівлі тільних корів щодо підвищення їх продуктивності, якості продукції, забезпечення реалізації генетичних потенцій пренатального росту та розвитку телят, розробки нових форм сполук мікроелементів та вивчення механізму їх дії. Наведено нові результати впливу мікроелементної підгодівлі корів у період сухостою (хелатними сполуками міді, цинку і кобальту з амінокислотою метіоніном) на обмін речовин в їх організмі та процеси внутрішньоутробного розвитку плода. Виявлено у динаміці зміни складу молозива від початку лактації до десятого дня, а також позитивний вплив мікроелементів у формі хелатних сполук з метіоніном на відновлення секреторної функції молочної залози. Визначено оптимальну дозу метіонату міді, цинку і кобальту у раціонах сухостійних корів.

 • Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеїнового та мінерального живлення

           Містяться науково-практичні дослідження з технології приготування і використання амідоконцентратної добавки (АКД) та мінерального преміксу (МП) в годівлі тварин, а також впливу даних інгредієнтів на обмін речовин та продуктивність худоби. Технологія приготування АКД грунтується на властивості сечовини, яка при температурі +160 C вступає в комплексне стійке поєднання з крохмалем концентрованого корму і, тим самим, запобігає втратам азоту при зберіганні та забезпечує його постійне звільнення при бродінні в рубці. Амідоконцентратна добавка складається з 75% пшеничної дерті, 20% - сечовини і 5% - бентоніту натрію. При цьому заміна 20% перетравного протеїну корму амідоконцентратною добавкою сприяє кращому засвоєнню азоту сечовини мікрофлорою рубця. АКД в дозі 0,5 г на 1 кг маси тварини в поєднанні з МП (піридоксин - 0,1, сульфат міді - 0,005, сульфат цинку - 0,2, йодистий калій - 0,03 мг) в дозі 0,335 мг/кг маси тварини при довготривалому (протягом двох поколінь) і безперервному їх згодовуванні великій рогатій худобі різних статевих і вікових груп сприяє підвищенню коефіцієнта перетравності поживних речовин корму, кращому засвоєнню їх організмом, що, в свою чергу, призводить до підвищення продуктивності тварин та зниження собівартості продукції. Встановлено, що тривале згодовування АКД та МП позитивно впливає на фізіологічний стан і відтворювальну функцію тварин.

 • Порушення мінерального обміну в альвеолярній кістці при генералізованому пародонтиті та їх корекція у хворих на цукровий діабет

           Встановлено, що генералізований пародонтит (ГП) у обстежених хворих характеризується генералізованим запальним процесом у яснах, глибокими пародонтальними кишенями, схильністю до утворення пародонтальних абсцесів, активним деструктивним процесом в альвеолярній кістці. Показано, що показники, які характеризують стан тканин парадонту у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД), залежить від тривалості, ступеня компенсації ІЗЦД. У разі експериментального срептозотоцинового та генетично спадкового діабету виявлено порушення мінерального складу альвеолярної кістки, зокрема, зниження вмісту кальцію, фосфору, магнію та калію. Доведено залежність активності протеолізу у даній кістці хворих на ІЗЦД від ступеня та перебігу ГП. На основі результатів даних досліджень обгрунтовано та розроблено спосіб комплексного лікування ГП у хворих на ІЗЦД із застосуванням інгібітора протеолізу - гордокса, екзогенного призначення препаратів кальцію та фторидів, та ендогенного застосування комплексу макро- та мікроелементів"Мільтріум".

 • Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу

           Наведено результати дослідження показників енергетичного обміну за умов штучного гіпобіозу (певного співвідношення концентрацій вуглекислоти та кисню за зниженої температури середовища перебування) в теплокровних тварин на класичній моделі щурів та новій моделі кролів. Встановлено, що в крові та печінці щурів за умов гіпобіозу відбувається вірогідне зниження вмісту АТМ, цАМФ та суми аденілових нуклеотидів, підвищення рівня АДФ та неорганічного фосфору. Під час виходу тварин зі стану гіпобіозу встановлено вірогідне підвищення вмісту АТФ, цАМФ, суми аденілових нуклеотидів з досягненням через добу всіх досліджуваних показників рівня контрольних величин. Виявлено, що за умов штучного гіпобіозу в крові кролів вірогідно знижується вміст АТФ, відношення АТФ/ФДФ та показник аденілатного енергетичного заряду та підвищується вміст АДФ, АМФ, неорганічного фосфору та глюкози. Встановлено вірогідне підвищення вмісту АДФ та креатинфосфату у печінці кролів за умов штучного гіпобіозу. На підставі результатів наукового дослідження уточнено сучасні наукові уявлення щодо метаболізму в експериментальних тварин й здійснено обгрунтування процесів, які відбуваються в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу. Удосконалено теоретичні засади моделювання стану зниженої життєдіяльності у тварин.

 • Порушення мінерального обміну і метаболізму кісткової тканини при захворюваннях пародонта в осіб молодого віку та шляхи їх корекції

           Проведено комплексне стоматологічне дослідження мінерального обміну, структурно-функціонального стану та метоболізму кісткової тканини у осіб молодого віку, встановлено високий відсоток порушень кальцієвого, фосфорного та магнієвого обміну та структурно-функціонального стану кісткової тканини кістяка, частота виявлення яких практично однакова в осіб з інтактним пародонтом та з захворюванням пародонта. На підставі результатів багатофакторного кореляційного аналізу встановлено, що системнимні порушення мінерального обміну та метаболізму кісткової тканини не обумовлюють розвиток генералізованого пародонтиту у молодому віці. Найбільш визначальними пародонтогенними факторами у цьому віці є низький рівень гігієни порожнини рота та анатомо-топографічні особливості ротової порожнини. Виявлено, що у хворих на генералізований пародонтит розвиваються системні порушення метаболізму кісткової тканини, що підтверджується достовірною зміною біохімічних маркерів утворення кістки (активності лужної фосфатази та рівня остеокальцину) у сироватці крові та потребує обов'язкової диференційованої корекції препаратами спрямованої остеотропної дії. В експерименті на моделі пародонтиту у щурів встановлено виражену пародонтопротекторну дію фітоадаптогенів "ЕКСО" та "Біотрит-Дента", що обумовлено їх антиоксидантними, мембраностабілізуючими та остеотропними властивостями. Визначено ефективність застосування фітоадаптогенів у комплексному лікуванні запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонта, виявлено їх коригувальну дію щодо порушень мінерального обміну та метаболізму кісткової тканини.

 • Порушення мікробіологічного та імунного гомеостазу ротової порожнини, показників мінерального обміну зубів та методи їх корекції при карієсі у дітей

           Розроблено методи корекції порушень мікробіологічного й імунного гомеостазу ротової порожнини, показників мінерального обміну зубів у дітей, хворих на карієс з використанням препаратів лісобакт і вітафтор. Вперше вивчено хімічний склад зубів у дітей, які мешкають у зонах з різною екологічною ситуацією. Вперше вивчено антикомплементарну, антилізоцимну й антиімуноглобулінову активність етіологічних агентів карієсу у дітей. Вперше досліджено антибактерійний потенціал препаратів лісобакт і вітафтор in vitro. Досліджено ефективність використання комбінації препаратів лісобакт і вітафтор для корекції мікробіологічних, імунних порушень, а також показників мінерального обміну зубів дітей віком від 5-ти до 15-ти років, хворих на карієс.

© 2007-2018 vbs.com.ua