От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Обгрунтування оптимального міжремонтного наробітку стрілчастих лап культиваторних агрегатів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / С.І. Бондарєв; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Коротко

Обгрунтування оптимального міжремонтного наробітку стрілчастих лап культиваторних агрегатів

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 03:29:07


Бондарєв Сергій ІвановичУДК 631.316:022.4

обґрунтування оптимального міжремонтного наробітку стрілчастих лап культиваторних агрегатів05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва


Автореферат

Дисертації на здобуття наукового ступеня

Кандидата технічних наук
Дисертація є рукопис


Робота виконана у Національному аграрному університеті Кабінету

Міністрів України


Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент

Михайлович Ярослав Миколайович

Національний аграрний університет, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Булгаков Володимир Михайлович

Національний аграрний університет, завідувач кафедри механіки та теорії механізмів машин


кандидат технічних наук

Кухарець Савелій Миколайович

Державний агроекологічний університет,

доцент кафедри загально технічних дисциплінЗахист відбудеться „23” жовтня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.06 у
Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул.. Героїв Оборони, 15, навчальний
корпус 3, аудиторія 65


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041,
м. Київ-41, вул.. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, кім. 28


Автореферат розісланий „19” вересня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради _______________ Д.Г. Войтюк
Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. В Україні майже 70 % території знаходиться під сільськогосподарськими угіддями, що
становить близько 42 млн гектарів, з яких 33 млн га – це орні землі. Відомо, що неякісний обробіток ґрунту
зменшує врожайність від 15 до 30 %. Якість роботи машин для обробітку ґрунту погіршується внаслідок швидкого
спрацювання їх робочих органів. Таким чином, від величини спрацювання останніх залежатиме ефективність роботи
агрегатів.

Культиватори відносяться до найпоширеніших машин для обробітку ґрунту. Основними робочими органами
культиваторів є стрілчасті (полільні) лапи, які використовуються як для передпосівного обробітку ґрунту, так і
для догляду за рослинами.

Головною вимогою до роботи культиваторних лап є забезпечення якісного виконання технологічного процесу при
можливо мінімальних енерговитратах.

Із збільшенням наробітку спостерігається погіршення якісних показників роботи культиваторних лап, зростання
енерговитрат, що у наслідку призводить до зменшення врожайності сільськогосподарських культур.

Для визначення допустимого спрацювання, яке можна виразити обробленою площею або пройденим шляхом, необхідно
знати, як впливає ступінь спрацювання на основні показники роботи лап. Наявність такої інформації дозволить
обґрунтувати оптимальний міжремонтний наробіток, тобто найбільш ефективно використовувати культиваторні лапи,
що і підтверджує актуальність досліджень.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана на кафедрі експлуатації техніки та
інженерного менеджменту Національного аграрного університету і у відділі розробки методів технічних вимірювань
та наукових досліджень функціонування машинно-тракторних агрегатів Українського науково-дослідного інституту
прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Погорілого
Л.В. (УкрНДІПВТ).

Дослідження проводилися відповідно до науково-дослідної теми (номер державної реєстрації – №32595752/1270).
„СОУ Енергоощадність. Методика визначення повної енергомісткості виробництва сільськогосподарської продукції”.
СОУ 01.1-37-412:2006. Зміст досліджень відповідає вимогам паспорта спеціальності 05.05.11 – „Машини і засоби
механізації сільськогосподарського виробництва”.

Мета роботи. Підвищення ефективності роботи культиваторних стрілчастих лап шляхом визначення оптимального їх
міжремонтного наробітку.


Завдання досліджень:

установити залежність величини спрацювання кромки лез лап та зростання питомого опору від наробітку
культиваторного агрегату;

См. также:
 • Обгрунтування параметрів та розробка конструкції культиваторних лап з криволінійним лезом

           Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень щодо створення культиваторних лап з криволінійним лезом, здатних до самоочищення від налиплого грунту та бур'янів. Установлено явище пристінного ефекту та наявність зони застою грунту, що рухається, на кінці крила лапи, в якій зависають бур'яни. Запропоновано спосіб усунення пристінного ефекту шляхом виготовлення леза лапи у вигляді кривої лінії, зокрема логарифмічної спіралі. З'ясовано, що виготовлення леза за логарифмічною спіраллю дозволяє підсилити потік грунту пропорційно його переміщенню вздовж леза. Розроблено алгоритм конструювання й обгрунтування параметрів поверхні даних лап різних типорозмірів. Наведено результати порівняльних агротехнічних випробувань культиваторних лап з прямолінійним і криволінійним лезом, а також показано перевагу останніх.

 • Обгрунтування енергозберігаючих режимів роботи силового електрообладнання малогабаритних комбікормових агрегатів

           На підставі аналізу процесу перетворення та використання електричної енергії в силовому електрообладнанні малогабаритних комбікормових агрегатів визначено режими роботи, які дають змогу знизити витрати електричної енергії щодо процесу виробництва комбікорму, для аналізу яких одержано теоретичну модель, що має екстремальний характер. Проведено експериментальні дослідження залежності питомих витрат електричної енергії на процес багатокомпонентного подрібнення, як найбільше енергоємної операції, від фізико-механічних властивостей компонентів, ступеня завантаження та частоти обертання ротора дробарки. Визначено узагальнений критерій керування, на базі якого запропоновано енергоощаджувальну систему керування малогабаритними комбікормовими агрегатами. Розроблено алгоритм керування, технічні та програмні засоби, які дають змогу забезпечити енергоощаджувальні режими роботи силового електрообладнання та рекомендації щодо застосування енергоощаджувальних заходів у процесі виробництва комбікормів.

 • Обгрунтування параметрів колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів на основі взаємодії з грунтовим середовищем

           Обгрунтовано можливість зменшення переущільнення орного шару дерново-підзолистих грунтів, призначених для сільськогосподарського використання, до екологічно безпечного рівня шляхом обмеження питомого тиску колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів. Проведено теоретичні й експериментальні дослідження взаємодії грунтового середовища з колісним рушієм залежно від його типорозміру та експлуатаційних характеристик. Встановлено раціональні параметри колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів для застосування за грунтово-кліматичних умов зони Полісся України, що забезпечують мінімізацію незворотного руйнування структури грунту та зменшують показник ступеня підвищення щільності. Розроблено математичну модель взаємодії пари колісних рушіїв з грунтом та емпіричні моделі впливу їх параметрів на грунтове середовище. Виконано порівняльну оцінку за лабораторно-польових умов запропонованого модернізованого рушія з його серійними аналогами. Показано, що застосування модернізованих колісних рушіїв забезпечує зменшення переущільнення дерново-підзолистих грунтів, збереження їх структури та більш повне використання їх потенційної родючості. Розраховано економічну ефективність застосування машинно-тракторних агрегатів, оснащених запропонованими рушіями. Здійснено практичне впровадження основних результатів наукового дослідження у виробництво.

 • Обгрунтування оптимального віку племінного використання корів української м'ясної породи

           Виявлено вплив середнього віку (5,1 - 9 років) матерів на збільшення живої маси бугайців та зниження ознак спермопродуктивності плідників. Розвинуто положення про зниження молочності, відтворної здатності у корів віком старше 9-ти років та збереженості їх потомків до відлучення. Одержано нові дані щодо впливу віку матерів на збільшення живої маси телиць, підвищення відтворної здатності корів і зниження тривалості їх життя та продуктивного використання. Виявлено різний за спрямуванням вплив віку матерів на відтворну здатність дочок і синів.

 • Підвищення міжремонтного ресурсу двигунів мобільної сільськогосподарської техніки електрохіміко-механічним припрацюванням циліндро-поршневої групи

           Теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено вплив режиму тертя спряжених поверхонь на макроприпрацьовуваність поршневих кілець до дзеркала гільзи циліндра у процесі електрохіміко-механічного припрацювання (доведення) (ЕХМП(Д). Розкрито механізм ЕХМП(Д) сполучень циліндро-поршневої групи. Обгрунтовано оптимальні значення технологічних факторів ЕХМП(Д) поршневих кілець до гільзи циліндра під час ремонту двигуна, які дозволяють виправити макрогеометричні відхилення деталей з мінімальним зносом. З'ясовано, що економічний ефект від впровадження удосконаленої технології ЕХМП(Д) і обкатування досягається за рахунок зниження собівартості обкатних робіт, витрати картерного мастила на угар і підвищення моторесурсу відремонтованих двигунів.

 • Удосконалювання генераторів термоакустичних коливань і теплотехнічних агрегатів

           Створено математичну модель явища Рійке, що враховує гідравлічний опір та силу тяжіння, у рівняння руху введено напірну характеристку труби Рійке, що враховує діючі сили. Уперше визначено основний механізм феномена Рійке, обумовлений зменшенням гідравлічного опору у разі зростання витрат повітря, який має місце за ламінарного режиму руху. Використано механізм феномена Рійке, що виявляється у запізненні тепловіддачі за високих температурних градієнтів, раніше розглянутий як механізм звучання резонатора Гельмгольца за відсутності в ньому наскрізного потоку. Запропоновано механізм запізнення зміни напору повітря у трубі Рійке, зумовлений зміною опору електроспіралі джерела тепловідводу, величина якого визначається змінним значенням витрати повітря. Визначено умови зменшення теплового опору у разі збільшення витрат димових газів. Описано механізм термоакустичних коливань, обумовлений дією тяги, спрямованої проти руху нагрітого потоку димових газів або нагрітого повітря у вертикальному каналі, згідно з яким залежність тяги від витрати є спадною. Установлено, що введення цього механізму у генератори термоакустичних коливань збільшує амплітуду коливань більше, ніж у 50 разів у порівнянні з тими, що збудужуються у генераторах за відсутності такого механізму. Визначено умови дії механізмів, спричинених зменшенням гідравлічного опору у разі зростання витрат димових газів для вібраційного горіння. З'ясовано закономірності термоакустичних коливань, що дало змогу розробити рекомендації щодо зниження їх амплітуди за вібраційного горіння в кауперах.

 • Моделі і методи структурної ідентифікації мобільних агрегатів

           Удосконалено існуючі та розроблено нові обчислювальні методи ідентифікації математичних моделей технічних систем, на підставі численних значень сигналів, які діють на вході та виході об'єкта. Запропоновано методи ідентифікації математичної моделі за перехідною функцією моделі на базі порівняння розв'язків на різних проміжках часу, а також на основі послідовної мінімізації функціонала середньоквадратичної похибки між лівою та правою частинами оператора перетворення вхідного сигналу у вихідний. Розроблено метод структурної ідентифікації на базі генетичного алгоритму. З використанням нових методів створено програмне забезпечення для проведення дослідження технічних систем на основі комп'ютерного моделювання. Нові методи використано для дослідження технологічного процесу висіву насіння пневматичною сівалкою СУПН-8.

 • Підвищення точності діагностування агрегатів трансмісії сільськогосподарської техніки

           Обгрунтовано новий спосіб діагностування трансмісії гусеничного трактора з переключенням передач без розриву потоку потужності, заснований на аналізі перехідних процесів гідроприводу керування під час переключення передач, які дають змогу визначити без демонтажу гідроагрегатів несправності гідроприводу, в тому числі розрив потоку потужності, нестабільність силових потоків за бортами трактора, які не визначаються відомими способами. Теоретично та експериментально доведено, що достовірність діагностування, яка забезпечує одержання повної інформації стосовно несправностей трансмісії трактора, визначає його працездатність. Встановлено, що підвищення точності діагностування гідроприводу трансмісії дає змогу скоротити час простоїв в експлуатації тракторів типу Т-150-05 на 3 - 5 %, знизити трудомісткість діагностування одного трактора від 0,85 до 0,25 людино-годин за умов одночасного скорочення витрат робочої рідини (масел) на 2,5 кг.

 • Моделювання динамічних обводів агрегатів, що працюють у рухомому середовищі

           Розвинуто методи та засоби моделювання криволійних обводів - ліній і поверхонь - з попередньо заданими умовами зміни кривини та оптимізації форми для проектування форм машин і агрегатів, що працюють у рухомому середовищі. Досліджено основні варіанти плоских і просторових динамічних обводів, що визначаються за допомогою дуг кіл, біарків, сегментів кривих 2-го та 3-го порядків, у тому числі нераціональних, а також дуг евольвент. У методах моделювання за допомогою дуг кіл, біарків, сегментів кривих 2-го та 3-го порядків запропоновано ряд способів керування зміною кривини й оптимізації форми. Найбільш перспективними для застосування в проектуванні форм агрегатів, що працюють у рухомому середовищі, є евольвенти (завдяки лінійному закону зміни радіуса кривини уздовж кривої). Досліджено "вторинні" евольвенти, у яких еволютою є евольвенти. Розглянуто можливість застосування таких евольвент для проектування обводів з 2-м і 3-м порядком гладкості. Запропоновано метод визначення довільного просторового сегмента за допомогою плоского. Наведено варіанти моделювання сплайнових поверхонь з заданими певними "динамічними" характеристиками та умовою спряженості визначальної сітки кривих.

 • Енергозбереження тракторних агрегатів при збиранні коренеплодів цукрового буряка

           Обгрунтовано закономірність зміни тягового коефіцієнта корисної дії трактора за безперервного завантаження коренеплодів цукрового буряка в кузов причепа (напівпричепа) транспортером бурякозбирального комбайна, яка дозволяє рекомендувати оптимальне завантаження трактора від причепа (напівпричепа). Експериментально визначено негативні крутівні моменти в елементах трансмісії тракторів серії ХЗ-150 К під час агрегування з завантаженими причепами 1ПТС-9+3ПТС-12, що призводить до підвищених динамічних навантажень тракторного агрегату. Розвинуто теорію управління трактором, яка дозволяє оцінити керованість тракторного агрегату у разі перерозподілу вертикальних навантажень за осями. Удосконалено теорію тягово-зчіпних властивостей трактора стосовно визначення за критерієм енергозбереження основних параметрів тракторних агрегатів під час роботи за умов підвищеної вологості грунту.

 • Оптичні спектри та екситонна динаміка J-агрегатів з енергетичним та топологічним безладдям

           Досліджено оптичні спектри і особливості утворення та руйнування J-агрегатів амфіфільних молекул. Встановлено взаємозв'язок форми екситонної смуги поглинання з енергетичним та топологічним безладдям у молекулярному ланцюжку J-агрегатів. З'ясовано складну структуру низькотемпературної смуги люмінесценції J-агрегатів, котра формується світінням вільних та автолокалізованих екситонів. Виявлено зниження бар'єру автолокалізації екситонів у J-агрегатах з більш сильним топологічним безладдям. Надано мікроскопічну модель J-агрегатів, що дозволяє послідовно пояснювати спостережені особливості оптичних спектрів та динаміки екситонів у J-агрегатах S120 з великим енергетичним та топологічним безладдям.

 • Технологічне забезпечення високоефективного механоскладального виробництва агрегатів зі змієвиковими системами

           Удосконалено інтегровану технологію виготовлення змієвикових елементів і складання змієвикових систем з оребрених труб. Розроблено систему критеріїв оцінювання якості такої системи з урахуванням структури технологічного процесу виготовлення змієвикових елементів. Розроблено математичну модель структури технологічного процесу виготовлення даного елемента та вдосконалено технологію гнуття оребрених труб з попереднім вісьовим напруженням стиску, що дало змогу гнути труби з мінімально можливим радіусом вигину. На підставі аналізу існуючих методів виготовлення агрегатів зі змієвиковими системами розроблено критерії оцінювання технологічної надійності й ефективності виготовлення та складання агрегатів з зазначеними системами. Сформульовано нові принципи технології оребрення труб, формування змієвикових елементів з цільного шматка оребреної труби та складання змієвикових систем. Завдяки їх реалізації досягнуто зменшення стоншення стінки оребреної труби, мінімізацію об'єму, що займає змієвиковий елемент і підвищення надійності агрегатів зі змієвиковими системами. Розглянуто процес синтезу раціонального варіанта технології виготовлення змієвикових елементів, що дозволяє виявити конструктивні елементи, які сприяють підвищенню їх надійності. Розроблено модель спрямованого вибору технології виготовлення змієвикової системи, яка дозволяє здійснювати пошук раціонального варіанта технологічного процесу її формування, що має максимальну надійність. Одержані теоретичні розробки перевірені за результатами натурних випробувань і обчислювальних експериментів.

 • Парагенетичні асоціації мінералів і онтогенія органо-мінеральних агрегатів у нирках людей

           Описано морфологію та анатомію уролітів. На підставі отриманої інформації розглянуто онтогенію ниркових каменів. Проведено лабораторне і математичне моделювання процесів росту уролітів. Визначено парагенетичні асоціації мінералів уролітів. Досліджено мікроелементний склад органо-мінеральних агрегатів у нирках людини, визначено залежність його від геоекологічного стану навколишнього середовища в Одесі.

 • Розробка ресурсозберігаючого методу пневмозапуску турбокомпресорних агрегатів на центральних компресорних станціях шахт

           Встановлено аналітичну залежність крутильного моменту на роторі від геометрії проточної частини турбокомпресора та параметрів потоку стиснутого повітря. Розроблено математичну модель ротора турбокомпресора й отримано аналітичні залежності для розрахунку вимушених коливань системи за різноманітних форм її навантаження. Визначено залежність між витратою стиснутого повітря та характером наростання кутового прискорення під час розгону ротора до підсинхронної швидкості обертання, запропоновано оптимальний за витратами енергії режим виконання даної операції.

© 2007-2019 vbs.com.ua