От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Етіологія, діагностика та профілактична терапія аліментарної остеодистрофії свиноматок : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 / М.М. Куєвда; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 19 с. — укp.

Коротко

Етіологія, діагностика та профілактична терапія аліментарної остеодистрофії свиноматок

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-19 20:24:23

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЄВДА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ


УДК636.4.089:616–008.9(477.75)
ЕТІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА ТЕРАПІЯ АЛІМЕНТАРНОЇ ОСТЕОДИСТРОФІЇ СВИНОМАТОК
16.00.01 – діагностика і терапія тварин
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата ветеринарних наукБіла Церква – 2006
Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Південному філіалі "Кримський агротехнологічний

університет" Національного аграрного університету


Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор

Кондрахін Іван Петрович,

Південний філіал "Кримський агротехнологічний

університет" Національного аграрного університету,

завідувач кафедри терапії і клінічної діагностики


Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

Чумаченко Володимир Юхимович,

Національний аграрний університет

професор кафедри терапії та клінічної діагностики


доктор ветеринарних наук, професор

Павлов Михайло Єфремович,

Харківська державна зооветеринарна академія,

завідувач кафедри терапії

Провідна установа – Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної

медицини УААН, м. Харків,

лабораторія токсикологічного моніторингуЗахист відбудеться "29" вересня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 у
Білоцерківському державному

аграрному університеті за адресою: 09111, м. Біла Церква, вул. Ставищанська, 126; навчальний корпус №8,
ауд.№1.З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Білоцерківського державного аграрного університету за адресою:
м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1.


Автореферат розісланий 23 серпня2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради________________________Чорнозуб М.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. З огляду на складні економічні умови, у яких опинилися господарства внаслідок реформування
агропромислового комплексу, галузь свинарства зіткнулася з низкою проблем, головною з яких є відсутність
міцної кормової бази. Прагнення одержати від тварин якнайбільше продукції без об’єктивного врахування
фізіологічних потреб організму призвело до поширення спричинених порушенням обміну речовин хвороб, що завдають
значних економічних збитків. У господарствах України, що займаються розведенням і вирощуванням свиней,
зустрічається аліментарна остеодистрофія. Це захворювання у великої рогатої худоби достатньо вивчено
(Кондрахін І.П., 1979, 1980, 1983, 1998, 2006; Петренко О.Ф., 1988; Борисевич В.Б., 1984, 1988, 1998; Зухрабов
М.Г., 1989; Костюк М.М., 1999; Борисевич Б.В., 1999; Стадник А.М., Демидюк С.К., 2004; Сапожников А.Ф., 2005).
Нечисленні дослідження щодо аліментарної остеодистрофії свиноматок (Якимчук Н.В., 1971; Абрамов М.І., 1973;
Чумаченко В.Ю., 1981), відсутність надійних засобів лікування і профілактики хвороби, призвели до необхідності
більш детального вивчення етіології цього захворювання, пошуку ефективних методів профілактичної терапії.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Робота є фрагментом загальнофакультетської теми “Наукове забезпечення
ветеринарного благополуччя Криму” (номер державної реєстрації 0102U000128) Південного філіалу “Кримський
агротехнологічний університет” Національного аграрного університету.

Мета роботи – вивчити етіологію аліментарної остеодистрофії свиноматок, розробити інформативні методи
діагностики, експериментально обґрунтувати ефективні засоби профілактичної терапії.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:

визначити основні етіологічні фактори аліментарної остеодистрофії;

розробити лабораторні методи ранньої діагностики захворювання;

розробити склад лікувально-профілактичної ферментно-мінерально-вітамінної добавки (ФМВД-С) для свиноматок і
провести її клінічні випробування при аліментарній остеодистрофії;

обґрунтувати отримані результати досліджень.

Об'єкт досліджень – аліментарна остеодистрофія свиноматок.

См. также:
 • Поліморбідність: кетоз та гепатодистрофія вівцематок (етіологія, діагностика, профілактична терапія)

           Наведено методику моделювання експериментального кетозу у кітних овець шляхом введення у рубець 1,5 % розчину масляної кислоти. Узагальнено схему патогенезу експериментального кетозу. Вивчено етіологію спонтанного кетозу у кітних і лактуювальних овець. Удосконалено дифузійний метод визначення кетонових тіл у крові, який дозволяє проводити діагностику кетозу та його більш глибокі наукові дослідження. Розроблено та клінічно апробовано комплексну профілактичну домішку "КМВ", що запобігає розвитку кетозу овець. Клінічно апробовано комплексну лікувальну домішку "Антикет", щоденне застосування якої упродовж 7 - 15 днів призводить до одужання, зниження кетогенезу, білірубенемії, активності ферментів АсАТ, АлАТ, ГГТП, збільшення рівня глюкози й альбумінів у крові, нормалізації лужного резерву. Висвітлено схему етіології та патогенезу спонтанного кетозу та гепатодистрофії у овець.

 • Етіологія і профілактична терапія сечокислого діатезу курей з використанням ферментних та інших препаратів

           Експериментально доведено вплив різного рівня протеїнового та амінокислотного живлення курей на концентрацію сечової кислоти в сироватці крові. Установлено, що надлишкове споживання птицею сирого протеїну, триптофану, аргініну та цистину призводить до розвитку сечокислого діатезу. Визначено, що ефективним методом профілактики хвороби є зниження в раціонах на 20 - 25 % від норми вмісту зазначених препаратів. Уперше доведено профілактичну дію у разі лікування сечокислого діатезу в курей вітчизняного ферментного препарату мікробіологічного синтезу - мацеробациліну ГЗх, запропоновано його дозування та регламент згодовування. Розроблено новий метод профілактичної терапії захворювання з застосуванням композиції гесаметилентетраміну та токоферолу ацетату.

 • Етіологія, патогенез і патоморфологія остеодистрофії великої рогатої худоби

           Дисертацію присвячено вивченню стану кістяка та кісткового мозку корів на підставі застосування методу трепанобіопсії. Розроблені чотири основні конструкції трепанів. Проведено гістологічне, гістохімічне, атомно-абсорбційне дослідження кісткових зразків. Визначено вміст в них остеотропних макро-і мікроелементів як в нормі, так і при остеодистрофії. Запропоновано хімічні методи виявлення в трепанобіоптатах Сa та P. Розроблено метод визначення в кістковому зразку щільностей: нативної кістки, сухої кістки, органічного матриксу, мінеральних речовин та індексу мінералізації. Вивчено стан кістяка при остеодистрофії корів і молодняка, вплив на скелет тривіта. Встановлена ведуча роль остеодистрофії у виникненні остеотендиніта та патології копитець. Встановлені особливості радіаційної остеодистрофії корів в другій та третій зоні радіаційного забруднення. Визначені гістологічні критерії нормальних станів кісткового мозку та його патологічних змін.

 • Профілактика аліментарної анемії поросят за корекції умов годівлі та утримання свиноматок

           Вперше проведено комплексну оцінку свиноматок, яким згодували як розчин неорганічні сполуки заліза та його хелатні сполуки з метою профілактики аліментарної анемії поросят, підвищення їх збереженості та продуктивності. Досліджено умови утримання свономаток і поросят та проведено оцінку мікроклімату у свинарнику-маточнику. Проведено дослідження мікроелементного складу грунтів, води і кормів, зоогігієнічні, клінічні гематологічні, біохімічні й імунологічні дослідження. Виявлено, що поросні та підсисні свиноматки найкраще засвоюють кормову домішку метіонату заліза в дозах 0,7-1,4 мг/кг маси тіла та мають здатність передавати цей біометал через молозиво та молоко поросятам, що запобігає розвитку аліментарної анемії та підвищує імунофізіологічні процеси в організмі.

 • Діагностика і профілактика неплідності основних свиноматок

           Удосконалено та експериментально обгрунтовано методи визначення титру спермоантитіл у сироватці крові, оцінки клітинного складу вагінальних мазків-відбитків, ректального дослідження свиноматок. Визначено біохімічні, гормональні та гематологічні показники крові основних свиноматок до та після застосування препаратів у разі аліментарної, симптоматичної та імунної форм неплідності. Досліджено терапевтичну та економічну ефективність застосування вітамінних, нейролептичних, тканинних та гормональних препаратів за даних форм неплідності основних свиноматок.

 • Діагностика, прогнозування та профілактика післяродової патології у свиноматок

           Установлено та вивчено параметри співпадання основних клінічних, морфологічних, метаболічних показників у свиноматок до родів, під час родів і в перші дні післяродового періоду у разі фізіологічного та патологічного перебігу пуерперального періоду. Для ранньої діагностики та прогнозування післяродової патології та ефективного застосування профілактичних заходів слід враховувати показники утерограми та вагінальних мазків-відбитків, показники ректального дослідження, біохімічних, морфологічних і гормональних показників крові та характер змін гістоструктури матки. Апробовано та доведено доцільність застосування біологічно активних препаратів - тканинного препарату "ПДЕ" та "Естрофан" з метою профілактики післяродової патології за різних схем їх введення, а також метод профілактики післяродової патології у свиноматок з заcтосуванням препарату "Кобактан", який сприяє значному зниженню кількості випадків запальних процесів органів статевої системи у пуерперальному періоді.

 • Діагностика, прогнозування та профілактика патологічних родів у свиноматок

           Досліджено поширення та встановлено причини виникнення родової патології у свиноматок різних вікових груп залежно від пори року. Встановлено, що основними ознаками патологічних родів є поява у гнізді мертвонароджених поросят, новонароджених з асфіксією, затримка посліду, недорозвиток і перерозвиток плодів, слабкі або надмірні перейми і потуги. Визначено зміну основних біохімічних показників у крові вагітних свиноматок у передродовому періоді з урахуванням їх віку та вивчено корегуючий вплив на них біологічно активних речовин. Для профілактики родової патології у свиноматок рекомендовано комплексне введення препаратів плаценти денатурованої емульсованої (ПДЕ) та естрофану, які завдяки синхронізуючому та стимулюючому ефекту сприяють кращій підготовці до опоросу та підвищують показники їх продуктивності. Вивчено динаміку коагуляційно-антикоагулянтного та фібринолітичного потенціалу плазми крові перед родами у клінічно здорових свиноматок і свиноматок з патологічним перебігом родового процесу з урахуванням їх віку, показано вплив на систему гемостазу ПДЕ та естрофану. Розроблено новий метод прогнозування родової патології та доведено корегувальний вплив ПДЕ на систему гемостазу у свиноматок.

 • Етіологія, діагностика та лікування сіалолітіазу (слино-кам'яної хвороби)

           Проведено вивчення етіологічного фактора виникнення сіалолітіазу - персистенції вірусів цитомегалії та мумпус, тропних до залозистих тканин, визначено патогенез захворювання. Здійснено сіалосонографію та імунопатоморфологічні дослідження, результати яких дозволили виявити системність ураження хронічним запаленим процесом усіх слинних залоз за сіалолітіазу. Встановлено діагноз "хронічний сіалоаденіт з сіалолітіазом" з двома формами хронічного запалення в слинних залозах - склерозуючою, викликаною преважанням персистенції вірусу цитомегалії, та ектазійною, обумовленою персистенцією вірусу мумпус. Удосконалено методику комплексного лікування хворих на сіалолітіаз з урахуванням етіологічного фактора та патогенезу захворювання.

 • Нестабільність плечового суглоба (етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування)

           Розглянуто теоретичні та практичні аспекти диференційної діагностики та лікування хворих з нестабільністю плечового суглоба. Викладено концепцію диспластичної нестабільності плечового суглоба, за допомогою якої виявлено спадково-схильні зміни кісткових і м'якотканинних структур суглоба. Відкрито новий механізм біологічної стабілізації плечового суглоба, пов'язаний з величиною торсії проксимального відділу плечової кістки. Запропоновано систему діагностики (у тому числі нові засоби рентгенологічного обстеження). Розроблено принципи та методики патогенетичного лікування нестабільності плечового суглоба.

 • Дисплазії суглобів кінцівок у собак (етіологія, патогенез, діагностика та лікування)

           Розглянуто питання етіології та патогенезу дисплазій суглобів кінцівок собак, удосконалення їх діагностики та лікування. Досліджено дисплазії суглобів кінцівок, зокрема, у плечовому - природжений медіальний вивих голівки плечової кістки, відрив горбка лопатки, розсікаючий остеохондрит; у ліктьовому - природжений латеральний підвивих ліктьової кістки, природжений вивих голівки променевої кістки, підвивихи внаслідок порушень синхронного росту кісток передпліччя, незрощення відростків (медіального вінцевого та ліктьового ліктьової кістки, медіального надвиростка плечової кістки), розсікаючий остеохондрит; у передплічно-зап'ястковому - деформації; у кульшовому - дисплазія; у колінному - природжені вивихи надколінка, кутова деформація, краніальна деформація епіфіза великогомілкової кістки, відрив гребеня великогомілкової кістки, розсікаючий остеохондрит; у заплесновому - бокова деформація, розсікаючий остеохондрит. Наведено схему лікування собак у разі дисплазій суглобів, розглянуто методи консервативного лікування та оперативні втручання залежно від особливостей патогенезу клінічних форм дисплазій та будови окремих суглобів. Розроблено методику клінічного обстеження кінцівок собак з метою діагностики дисплазій суглобів. Визначено зміни будови та гістохімічних показників метафізарного хряща собак у постнатальному розвитку та у випадку остеохондропатій.

 • Функціональний стан печінки і її патологія у коней (етіологія, патогенез і діагностика)

           Установлено видові особливості функціонального стану гепатобіліарної системи у клінічно здорових коней різного віку, породи та фізіологічного стану, що є підставою для розробки інформативних методів діагностики патології печінки. Уперше визначено фізіологічні показники активності індикаторних ферментів печінки (аспарагінової та аланінової амінотрансфераз, глутамілтрансферази), холестеролу, білірубіну, колоїдно-осадових проб у коней різних вікових груп та різного фізіологічного стану. Установлено, що у коней-продуцентів імунних сироваток виникають необоротні зміни гепатоцитів, що спричинює розвиток гіперпротеїнемії, синдромів цитолізу та функціональної недостатності, яка проявляється гіпоальбумінемією та диспротеїнемією. Уперше виявлено схильність коней з патологією печінки до розвитку ентералгії, виявлено механізми розвитку патології печінки у разі метеоризму кишечнику. Відзначено, що хронічний гастроентерит у коней, спричинений асоціацією E. coli та Ps. aeruginosa, призводить до розвитку паренхіматозної жовтяниці, порушення структури цитоплазматичної та мітохондріальної мембран гепатоцитів. Зауважено, що зміни функціонального стану та структури печінки у разі асоційованого перебігу ІЕМ та лептоспірозу характерні для хронічного гепатиту і початкових стадій цирозу, ринопневмоніії та лептоспірозу - хронічного гепатохолангіту. Уперше вивчено функціональний стан печінки у коней, хворих на сетаріоз, який характеризується розвитком синдромів запалення, гепатоцелюлярної недостатності, холестазу, цитолізу та печінкової енцефалопатії, що у сукупності можна діагностувати як хронічний гепатохолангіт. Уперше апробовано для лікування та профілактики патології печінки у коней препарат бджолиного обніжжя "Бістим".

 • Гепатодистрофія у собак службових порід (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика)

  : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01 [Електронний ресурс] / О.А. Дикий; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000. — 17 с. — укp.

 • Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіологія, клініка, диференційна діагностика)

           Вивчено вікові особливості етіології, епідеміології та клінічних проявів менінгіту в дітей, а також езологічну структуру менінгітів у дітей різного віку. Визначено частоту гнійних і серозних менінгітів у дітей віком до 5-ти років на популяційному рівні. На підставі клінічного та лабораторного обтеження 249-ти дітей віком від 3-х днів до 14-ти років з підозрою на менінгіт вивчено клінічні особливості перебігу цієї хвороби. Запропоновано критерії ранньої діагностики менінгіту залежно від віку, доведено значущість визначення концентрації фактора некрозу пухлин, його розчинного рецептора та інтерлейкіну-6 у диференційній діагностиці бактеріальних і серозних менінгітів. Запропоновано здійснювати комплексне визначення фактора некрозу пухлин та його розчинного рецептора для оцінки санації спинно-мозкової рідини за бактеріального менінгіту. Досліджено ліквор за умов подібности клінічної картини менінгіту та станів, за цього показано наявність запалення мозкових оболонок та доведено необхідність проведення пункції спинно-мозкового каналу за всіх підозрілих випадків для уточнення діагнозу.

 • Хронічні запальні захворювання слинних залоз (етіологія, патогенез, діагностика, лікування)

           Вперше визначено вплив персистуючих вірусів мумпус і цитомегалії, як етіологічних чинників первинно-хронічних запальних захворювань слинних залоз (ЗЗСЗ). Встановлено залежність клініко-імунологічних змін у хворих на хронічні ЗЗСЗ від вірусного критерію та визначено ступінь його впливу на імунопатогенез даних захворювань. Запропоновано робочу схему розподілу хворих з ЗЗСЗ, яка грунтується на клініко-імунологічних і сіалосонографічних даних, враховує головні ланки патогенезу, спрощена за структурою, адаптована до міжнародної термінології та передбачає розподіл на хронічні сіалоаденіти за поширенням захворювання ізольовано або у поєднанні з ураженням інших органів і систем, із переважним характером структурних ектазійних чи склерозуючих змін; наявністю сіалолітіазу у слинних залозах. Визначено особливості характеру, частоти перенесенної та супутньої патології у пацієнтів із різними хронічними ЗЗСЗ. Вперше застосовано та доведено доцільність використання малоінвазивних досліджень одномоментно усіх слинних залоз, незалежно від клінічних проявів захворювання в одній з них. На основі природних складових розроблено рецептуру препарату "Ліковір" для лікування персистуючої вірусної інфекції у залозистих тканинах, теоретично та експериментально об'єктивізована його фармакодинаміка, як адаптогена імуномодулювальної дії. Запропоновано комплекс лікувально-профілактичних заходів для пацієнтів з хронічними ЗЗСЗ, заснований на етіотропних, патогенетичних та симптоматичних принципах дії.

© 2007-2018 vbs.com.ua