От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Знайдено документiв:        1581

Коротко

Знайдено документiв:        1581

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 04:22:19

Львівський національний університет імені Івана Франка
БУЛИК-ВЕРХОЛА СОФІЯ ЗІНОВІЇВНА
УДК 78 (038): 81’374ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК

УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Спеціальність: 10.02.01 – українська мова

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Львів – 2003


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі української мови Львівського національного університету імені Івана Франка.


Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент

Кочан Ірина Миколаївна,

Львівський національний університет

імені Івана Франка.

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Полюга Лев Михайлович,

Інститут українознавства

ім. І. Крип’якевича НАН України,

провідний науковий співробітник

відділу української мови;


кандидат філологічних наук

Симоненко Людмила Олександрівна,

Інститут української мови НАН України,

провідний науковий співробітник

відділу термінології та ономастики.

Провідна установа – Рівненський державний гуманітарний університет

Міністерства освіти і науки України.


Захист відбудеться 27 січня 2004 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.06 у
Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79001, м. Львів, вул. Університетська,
1.


Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана
Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Автореферат розіслано 22 грудня 2003 року.Учений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат філологічних наук, доцент Будний В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


У наш час, коли українська мова стала державною, актуальними завданнями національного мовознавства є створення
і внормування терміносистем, міжнародне узгодження термінів, теорія і методика термінологічної роботи.

Упродовж останніх десятиліть українська термінологія є об’єктом широкого зацікавлення науковців, які
досліджують її в синхронному та діахронному аспектах з метою впорядкування та систематизації.

Дослідження галузевих термінологій пов’язані з розглядом вузькоспеціальних питань про зміст та історію тієї чи
іншої науки, з вирішенням загальних проблем лексикології, дериватології, граматики та історії літературної
мови, а також найбільш складних проблем загального мовознавства (проблеми знака, значення, слова і поняття).

В українському мовознавстві знаходимо значну кількість праць, присвячених дослідженню галузевих термінологій.
Мовознавці аналізують терміносистеми різних видів мистецтва – образотворчого (Б.Михайлишин), театрального
(А.Костюк), художнього розпису (Ю.Рисіч).

Музична термінологія – один із значних за обсягом пластів спеціальної лексики, вона має свої специфічні
особливості, а також риси, що поєднують її з терміносистемами інших галузей та із загальновживаною лексикою.

Ґрунтовно та різноаспектно розглядали музичну термінологію російські вчені (Ж.Назарова, Ш.Самушиа,
В.Філіппов), польські (Г.Добковський, К.Пісаркова), німецькі (Г.Еґґебрехт) та ін.

Українська музична термінологія вже була предметом наукового зацікавлення. У праці “З історії української
церковно-музичної термінології” О.Горбач скрупульозно проаналізував музичну лексику, зафіксовану в писемних
джерелах ХІ-ХVІІІ ст.; у центрі зацікавлень З.Булика була діалектна музична лексика; окремі аспекти музичної
термінології фрагментарно висвітлювали В.Ярмак і М.Шекера; певні спостереження над музичною термінологією
наведено у колективній монографії Т.Панько, І.Кочан, Г.Мацюк “Українське термінознавство”; проблеми російської
музичної термінології розглядала І.Саєвич, в окремих випадках порівнюючи її з українською. Однак системного
діахронно-синхронного наукового лінгвістичного дослідження музичної терміносистеми української мови ще не
здійснено.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю простежити формування, розвиток, а також сучасний стан
української музичної термінології, з’ясувати теоретичні засади її вироблення, обґрунтувати шляхи
термінотворення у цій галузі й унормувати музичну терміносистему.

Пропонована робота – це перша спроба системного вивчення процесу становлення української музичної
термінології, її сьогоднішнього стану, а також лексико-семантичних і словотвірних особливостей,

См. также:
© 2007-2018 vbs.com.ua