От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Стан штучного антитоксичного імунітету до дифтерії у дітей, хворих на гострі гломерулонефрит та пієлонефрит : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.02 / І.Ю. Багмут; АМН України. Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Коротко

Стан штучного антитоксичного імунітету до дифтерії у дітей, хворих на гострі гломерулонефрит та пієлонефрит

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 05:37:43

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ

ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО
БАГМУТ ІРИНА ЮРІЇВНАУДК: 616.981:613.017.12: 576.8.097.23]

616.611-002+616.61-002.31-

053.2:612.017.1

СТАН ШТУЧНОГО АНТИТОКСИЧНОГО ІМУНІТЕТУ

ДО ДИФТЕРІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА

ГОСТРІ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ТА ПІЄЛОНЕФРИТ14.02.02. – епідеміологія
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Київ 2001

Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Харківському державному медичному університеті МОЗ УкраїниНауковий керівник: доктор медичних наук, доцент, Карабан Олег Михайлович, завідувач кафедрою епідеміології
Харківського державного медичного університету


Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Прилуцький Олександр Сергійович, завідувач кафедрою
клінічної імунології та алергології Донецького державного медичного університету


кандидат медичних наук , професор Гоц Юрій Денисович, завідувач кафедрою епідеміології Київського
національного медичного університету

Провідна установа:

Український науково-дослідний протичумний інститут

ім. І.І.Мечнікова МОЗ України, м. Одеса.

Захист відбудеться “10” квітня 2001р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.614.02 при
Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.(02038,Київ, узвіз Протасів Яр, 4).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІЕІХ (Київ, узвіз Протасів Яр,4)

Автореферат розісланий “ 9 ” березня 2001р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук Л.С. Красюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Епідемія дифтерії в Україні засвідчила, що у профілактиці хвороби пріоритетним є
удосконалення системи імунізації дітей, підлітків та дорослих. Важливе значення у проведенні профілактичних
щеплень мають протипоказання до них, а також стан імунітету особи, якій проводиться щеплення.

Нині перелік протипоказань до проведення профілактичних щеплень мінімізовано. Проте, внаслідок вакцинації
дітей, які перенесли гострі та хронічні захворювання, незалежно від стану ремісії чи загострення, основна
недуга може загостритися або призвести до зниження напруженості імунітету (Поляков В.Є., Пяліна В.М., 1995;
Чудна .М., Брижата С.І., Козлова І.А., 1995; Подаваленко А.П., 1997;).

Діти, що страждають на хвороби нирок, потребують особливої уваги у підході до імунопрофілактики дифтерії, адже
захворювання нирок складає 14% у структурі патологій дитячого віку. Але традиційно цим дітям проводиться
активна імунізація проти дифтерії звичайним методом. При цьому залишаються нез’ясованими результати імунізації
дітей, хворих на гломерулонефрит та пієлонефрит (Никитенко Л.А., Скиба С.І., Голодець М.В., 1976;
Азикурі О.І.,1985; Калугіна Г.В., Клушанцева М.С., Анікеєва Л.Ф., 1985).

Враховуючи поодинокі повідомлення у літературі про стан протидифтерійного імунітету у дітей, які перенесли
гостру та хронічну патологію нирок, необхідно було визначити тривалість впливу окремих найбільш розповсюджених
захворювань нирок у динаміці на рівень специфічних антитіл до дифтерії. Аналізуючи стан імунітету до дифтерії
у дітей, що страждають захворюваннями нирок – гострим гломерулонефритом та гострим пієлонефритом, дійшли
висновку, що вивчення активного штучного імунітету до дифтерії проводилося досі на малочисельному клінічному
та експериментальному матеріалі, без урахування динаміки та нагляду у віддалені періоди реконвалесценції.


Мета дослідження:

Оптимізувати методичні підходи до специфічної імунопрофілактики дифтерії у дітей, хворих на гострі
гломерулонефрит та пієлонефрит.

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі окремі завдання:

1 - вивчити вплив гострого гломерулонефриту (ГГН) на напруженість активного штучного імунітету до дифтерії у
дітей, що були вакциновані раніше;

2 - встановити тривалість впливу гострого пієлонефриту (ГПН) на напруженість імунітету до дифтерії у раніше
імунізованих дітей;

3 - оцінити у динаміці залежність рівнів показників клітинного та гуморального параметрів імунітету у дітей
хворих і тих, що перехворіли на ГГН та ГПН;

4 - розробити критерії індивідуального підходу при проведенні щеплень дітей, що нездужали на ГГН та ГПН.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше у динаміці з’ясовано вплив ГГН та ГПН на імунітет дітей, які
раніше отримали щеплення проти дифтерії. Встановлено, що відновлення специфічного імунітету тих, що нездужали
на ГГН та ГПН, триває впродовж 6 місяців періоду реконвалесценції. Виявлено, що інтеграційний процес клітинної
та гуморальної ланок імунітету у хворих і перехворілих дітей нормалізується за 3-6 місяців періоду
реконвалесценції. Це дозволило визначити можливі строки індивідуальної імунокорекції такої групи дітей і

См. также:
 • Порушення в фагоцитарній ланці імунітету у дітей, хворих на пієлонефрит, та принципи їх корекції

           Розглянуто питання удосконалення методів лікування дітей, хворих на пієлонефрит, з урахуванням клініко-імунологічних механізмів розвитку захворювання. Відзначено, що тривалий та несприятливий перебіг пієлонефриту у дітей зумовлює порушення в корпоративних зв'язках клітин, які беруть участь в запальних реакціях. Виявлено особливості функціональної активності нейтрофілів у крові та сечі хворих дітей, обгрунтовано придатність біологічного закону "похідного рівня" для їх оцінки. Це потрібно враховувати під час призначення адекватної патогенетичної терапії хворим. Запропоновано спосіб лікування, який включає одночасне застосування антибактеріальних засобів і нестероїдного протизапального препарату, за наявності контролю лабораторіями (тест з нітроблакитним тетразолієм, що характеризує фагоцитарну активність гранулоцитів у сечі).

 • Розлади локального імунітету та їх корекція ентеросорбентом силлардом-П при дифтерії у дітей

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.13 [Електронний ресурс] / Є.І. Бичківська; АМН України. Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2002. — 22 с. — укp.

 • Стан фібринолітичної активності легень у дітей раннього віку, хворих на гострі захворювання органів дихання

           Досліджено проблему удосконалення діагностики гострих захворювань органів дихання у дітей раннього віку, базуючись на результатах вивчення порушень фібринолітичної та гемостатичної функції легень. Установлено, що у здоровх дітей регулюючий вплив паренхими легень полягає у зниженні гемостатичної та підвищенні фібринолітичної активності артеріальної крові. Виявлено, що у дітей з пневмонією паренхіма легень втрачає функціональну здатність щодо формування "артеріального входу" стосовно системи гемостазу та фібринолізу. З'ясовано, що ускладнений перебіг пневмонії з розвитком бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку сприяє дезінтеграції та розриву функціональних зв'язків регуляторної системи, що відображає стадію декомпенсації гемостатичної та фібринолітичної функції легень і є причиною розвитку системного ДВЗ-синдрому. Відзначено, що інтегральна оцінка (за даними коефіцієнта регуляції) впливу гострого обструктивного бронхіту на стан фібринолітичної та гемостатичної функції легень відображає зниження її фібринолітичної активності на тлі порушень коагуляційного потенціалу артеріальної крові. Зроблено висновок, що показники системи фібринолізу та гемостазу, а також їх коефіцієнти регуляції легень мають прогностичне значення стосовно перебігу пневмонії.

 • Функціональні зміни серцево-судинної системи у хворих на гломерулонефрит і пієлонефрит, які перебувають на програмному гемодіалізі, та шляхи їх корекції

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 [Електронний ресурс] / Васілас Константінос; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 1999. — 17 с. — укp.

 • Особливості поствакцинального імунітету проти дифтерії і кору у дітей та шляхи його корекції за допомогою неспецифічної імунної стимуляції

           Досліджено становлення поствакцинального імунітету проти дифтерії та кору у дітей (здорових і тих, які мають різну патологію), а також визначено вплив препаратів ехінацеї на дані механізми. Виявлено, що у техногенно несприятливому районі більш висока питома вага дітей, які мають знижену імунологічну реактивність та знижений рівень поствакцинального імунітету, тобто потенційно сприятливі до кору та дифтерії. Доведено, що за умов високого антигенного навантаження розчин ехінацеї виявляє стабілізуючу дію на специфічну імунологічну реактивність, що робить її застосування найбільш доцільним і безпечним для дітей у процесі вакцинації.

 • Патогенетичні механізми формування порушень імунітету у дітей, що страждають на повторні гострі респіраторні вірусні інфекції, та диференційовані підходи до їх корекції

           Розроблено та упроваджено у практику охорони здоров'я критерії ранньої діагностики порушень імунної системи у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та запропоновано ефективні методи їх етапної реабілітації з застосуванням імуномодуляторів біологічного, рослинного та вітамінного походження, а також природних факторів дитячих курортів. Систематизовано фактори ризику, що сприяють формуванню порушень імунітету у дітей, що часто хворіють на ГРВІ. Наведено математичну модель прогнозування частоти виникнення та важкості перебігу ГРВІ, обгрунтовано та розроблено критерії скринінгової та поглибленої діагностики порушень їх імунної системи. Визначено особливості розладів імунітету у даної категорії дітей, зокрема, у критичні періоди розвитку дитини. Розширено уяву стосовно патогенезу імунологічних порушень у дітей, які часто хворіють на ГРВІ, з урахуванням перинатальних факторів ризику, вікових особливостей розвитку, субклінічних метаболічних розладів, впливу радіаційного фактора на організм дитини. у імуномудуляторів - 20 % спиртового екстракту Родіоли рожевої, Іммуналу, антоціану. Встановлено, що найбільша антиоксидантна активність притаманна препарату з Родіоли рожевої. Обгрунтовано доцільність використання останнього разом з препаратами вітаміну Е у дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС і часто хворіють. Створено систему комплексної та етапної допомоги дітям, що постраждали на повторні ГРВІ, яка базується на сучасній технології діагностики імунних порушень і метаболічних розладів, а також індивідуалізованих підходах з метою застосування імуномодулюючих препаратів і природних факторів дитячих курортів на заключному етапі реабілітації.

 • Особливості хірургічного лікування хворих на гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею, з урахуванням порушень імунітету

           Визначено ступінь деструкції клітин шлунка в зоні гострого ушкодження залежно від характеру та обсягу крововтрати. Досліджено особливості імунологічних змін залежно від обсягу крововтрати у даної категорії хворих. Запропоновано метод корекції вторинного імунодефіциту з використанням нового імуномодулятора біоглобіну (П. N 31867 А). З використанням шкали бальних оцінок розроблено способ прогнозування виникнення гострих виразок і ерозій шлунка, ускладнених кровотечею, з урахуванням змін клінічних і лабораторних показників у хворих, прооперованих на органах черевної порожнини, визначено шляхи профілактики захворювання. Наведено спосіб оперативного втручання з використанням органозберігаючої методики, що враховує ультраструктурні зміни в зоні ушкодження.

 • Стан імунітету та особливості клініки інфекційного мононуклеозу у дітей

           Надано сучасну характеристику клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу, виділено основні клінічні симптоми захворювання, визначено ступінь їх вираженості та тривалість проявів. Комплексно досліджено стан імунітету в дітей з зазначеною хворобою. Установлено взаємозв'язок між клінічною картиною захворювання та імунним статусом. Вивчено стан здоров'я та імунітету дітей, які перенесли інфекційний мононуклеоз, через один і два роки. Запропоновано новий підхід до лікування інфекційного мононуклеозу з застосуванням імунокоригувальної терапії циклофероном.

 • Стан імунітету у дітей з гіперплазією щитовидної залози, які мешкають в несприятливому довкіллі

           Проведено обстеження 1500 дітей, які мешкають у різних за екологічною характеристикою районах, із яких 409 школярів склали групу порівняння. Досліджено залежність частоти гіперплазії щитовидної залози (ГЩЗ) у дітей у залежності від рівня забрудненості місцевості їх мешкання радіонуклідами та солями важких металів. Встановлено, що основні показники здоров'я дітей, які перебувають під впливом солей важких металів та малих доз радіації, гірші. Спостережено зниження показників здоров'я дітей за наявності у них ГЩЗ. Виявлено залежність ти-реоїдної активновсті від рівня забрудненості місцевості солями важких металів та рівня радіації, ступеня ГЩЗ. Доведено, що порушення факторів клітинного та гуморального імунітету у дітей з ГЩЗ зумовлено рівнем забруднення місцевості мешкання та тиреоїдною активністю щитовидної залози. З'ясовано, що діти, які мешкають в екологічно несприятливій місцевості та мають ознаки порушення тиреоїдної активності, порушення імунітету, повинні включатися в групу ризику, а також підлягати диспансеризації. Обгрунтовано необхідність диференційованої корекції функціонального стану щитовидної залози, імунітету у дітей з екологічно несприятливого довкілля.

 • Імунометаболічні зсуви та стан ниркового кровообігу у хворих на гострий серозний пієлонефрит за умов його корекції

           Вперше вивчено закономірності змін у різних ланках гомеостазу за умов комплексної терапії, яка включає використання спрямованого внутрішньоорганного електрофорезу (ВОЕФ). Досліджено стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи за умов терапії гострого серозного пієлонефриту зі спрямованим ВОЕФ. Наведено характеристику стану імунологічного гомеостазу та його зміни за умов проведення терапії методом ВОЕФ. Проведено радіонуклідне тестування та доплерографію у динаміці та встановлено вірогідні зміни під час лікування гострого серозного пієлонефриту методом спрямованого ВОЕФ. Запропоновано комплексне використання спрямованого ВОЕФ ураженої нирки як фрагмент комбінованої терапії пієлонефриту. Вперше на підставі вивчення змін імунометаболічного гомеостазу обгрунтовано клінічну ефективність спрямованого електрофорезу. Доведено можливість нормалізації показників вільнорадикального окиснення та даних імунограми у хворих на гострий серозний пієлонефрит за допомогою методу ВОЕФ.

 • Порушення функціонального стану нирок та можливості його корекції у дітей, хворих на пієлонефрит

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 [Електронний ресурс] / Юрій Юрійович Кампі; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 24 с. — укp.

 • Реабілітація імунної системи фізичними чинниками у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, в умовах курорту

           Досліджено питання розробки та обгрунтування нових методів реабілітації імунної системи у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, за умов курорту за допомогою преформованих фізичних чинників. У дітей відбувалися характерні зміни імунного статусу, що характеризуються вторинним імунодефіцитним станом за Т-клітинною, дисбалансом гуморальної ланок імунітету, дефіцитом неспецифічного фактора захисту - лізоциму. Запропоновано й апробовано спосіб лікування дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, який включив разом зі стереотипним санаторно-курортним лікуванням застосування преформованих фізичних чинників: грязь-електрофорезу на область проекції селезінки, електромагнітну терапію дециметрового діапазону на зону проекції селезінки та біорезонансну стимуляцію на область проекції тимуса та селезінки. Виявлено, що застосування в комплексному санаторно-курортному лікуванні преформованих фізичних чинників на імунокомпетентні органи дозволяє досягти значного імунокоригувального ефекту та швидкого регресу клініко-лабораторної симптоматики.

 • Клініко-інструментальні показники і стан клітинних мембран у хворих на гострі пневмонії при грипі та ГРВІ в залежності від лікування

           Досліджено особливості клінічного перебігу пневмоній під час грипу та ГРВІ, що проявляються відносно малою вираженістю частини симптомів пневмонії - плеврального болю, вологих дрібнобульбашкових хрипів, шуму тертя плеври, на тлі багаторівневого ураження дихальних шляхів. Встановлено порушення структурно-функціонального стану клітинних мембран, що супроводжується підвищенням рівня метаболітів ПОЛ - ДК і МДА, на тлі зниження активності антиоксидантних ферментів - каталази та СОД, які корелюють з підвищенням перекисного гемолізу еритроцитів та порушеннями ФЗД. Доведено ефективність магнітолазерного опромінення (1 - 0,83 - 0,85 мкм) рефлексогенних зон грудної клітки та проекції запального осередку в комплексному лікуванні пневмонії, що виявляється скороченням тривалості ознак пневмонії та позитивною динамікою клініко-лабораторних показників. Підтверджено антиоксидантні властивості нового вітчизняного муколітичного препарату "Амброксол" за даними клінічних і біохімічних показників.

 • Патогенетична характеристика порушень гемостазу у дітей, хворих на гострі лейкемії, в умовах інтенсивної хіміотерапії

           Уперше вивчено закономірності та механізми пошкодження системи гемостазу у дітей, хворих на гострі лейкемії (ГЛ), за умов інтенсивної хіміотерапії. Надано комплексну патогенетичну характеристику функціонування судинно-тромбоцитарної, коагуляційної, антикоагулянтної та фібринолітичної ланок системи гемостазу у цих дітей. Описано причини, умови, динаміку та механізми змін гемостатичного потенціалу крові та розвитку тромбогеморагічних ускладнень на різних етапах інтенсивної хіміотерапії. Здійснено патогенетичне обгрунтування адекватної діагностики та корекції порушень системи гемостазу в дітей, хворих ГЛ, що дало змогу оптимізувати профілактичні та лікувальні заходи з упередження тромбогеморагічних порушень у разі проведення інтенсивної хіміотерапії.

© 2007-2018 vbs.com.ua