От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Адсорбоелектричні ефекти в багатошарових структурах, стимульовані композитними плівками (CuхPd)

Коротко

Адсорбоелектричні ефекти в багатошарових структурах, стимульовані композитними плівками (CuхPd)

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-15 12:27:14
Описание
: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Тетяна Іванівна Горбанюк; НАН України; Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 17 с. — укp.
См. также:
 • Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах

           Проведено дослідження електромагнітно-спінових хвиль і коливань в багатошарових структурах. Експериментально вивчено особливості спектрів елементарних магнітних збуджень в епітаксіальних плівках одновісних гексаферитів у стані з циліндричною доменною структурою (ЦДС) і плоскопаралельною доменною структурою (ППДС) та в області насичення за нормального намагнічування. Показано, що експериментальні результати добре узгоджуються з розрахунковими. Досліджено вплив підкладки на параметри взаємодії плівок гексафериту барію з надвисокочастотним (НВЧ) полем, проведено порівняльний аналіз для плівок різних товщин. Вперше виявлено гістерезис частотно-польової залежності феромагнітного резонансу (ФМР) в епітаксіальних плівках та монокристалічних пластинках барієвих гексаферитів. Показано, що в епітаксіальних плівках перехід з однодоменного в багатодоменний стан відбувається плавно, а в монокристалічних об'ємних зразках - стрибком. Дане явище обумовлене тим, що епітаксіальна плівка не є однозв'язною магнітною областю, а складається з окремих блоків, в яких зародження доменної структури (ДС) відбувається за різних значень зовнішнього магнітного поля. Показано можливість використання характеру частотно-польової залежності як параметра якості епітаксіальних плівок. Вперше одержано спектри зв'язаних коливань у структурі епітаксіальна плівка гексафериту барію - підкладка з гексагалату стронцію, що добре узгоджуються з теорією гібридизації електромагнітних і магнітостатичних коливань Олда. Експериментально досліджено зміну ширини лінії ФМР в області гібридизації. Створено та досліджено одно- та двочастотні НВЧ резонатори, де як резонуючий елемент використано епітаксіальну плівку з ППДС та ЦДС. Запропоновано технічні рішення, які рекомендовано застосовувати для розробки невзаємних пристроїв, які функціонують у міліметровому діапазоні довжин хвиль.

 • Вплив тривимірного впорядкування та деформацій на дифракцію X-променів в реальних багатошарових структурах

           Досліджено структуру й основні фізичні властивості багатошарових структур (БШС) InGaAs/GaAs з квантових точок (КТ) залежно від умов росту та зовнішніх впливів методами високороздільної X-променевої дифрактометрії. Проведено адаптацію методу картографування оберненого простору навколо вузлів оберненої гратки для розв'язання оберненої задачі визначення складу та пружної деформації в системах з впорядкованим масивом квантових точок. Вперше встановлено та пояснено природу зміни періоду багатошарової структури після швидкого температурного відпалу (ШТВ), обумовлену впливом макрокривизни на зсуви положень піків сателітної структури когерентної НГ. Встановлено природу чутливості кривих дифракційного відбиття (КДВ) до макрозгину багатошарової системи, яка полягає в зміщенні сателітів із своїх положень залежно від кута Брегга. Пояснено ефект розщеплення когерентних сателітів і нахилу латеральних сателітів на дифракційних картинах від БШС з КТ, що полягає в прямому та похилому наслідуванні КТ (квантових ниток (КН)) у разі росту структур. Вперше запропоновано методику реконструкції просторової гратки квантових точок з експериментальних карт розподілу інтенсивності в оберненому просторі. За допомогою Х-променевих дифракційних досліджень виявлено особливості самоспрямованого впорядкування структур із КН у разі застосування у технологічному процесі росту потоків миш'яку різного молекулярного складу.

 • Магнітооптичні ефекти в шаруватих структурах з неколінеарними намагніченостями шарів

  : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 [Електронний ресурс] / Артем Федорович Буханько; НАН України ; Донецький фізико-технічний ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.

 • Резонансне тунелювання за участю глибоких центрів в напівпровідникових структурах та зв'язані з ним ефекти

           В дисертації представлено результати теоретичних досліджень процесу резонансного тунелювання за участю глибоких станів в напівпровідникових структурах і зв'язаних з ним ефектів. Розраховуються і аналізуються енергетичні спектри двобар'єрної тунельно-резонансної структури, асиметричних подвійних квантових ям, надграток з макродефектами за умови, що в потенціальних бар'єрах вказаних структур знаходяться глибоких центри. Показано, що глибокі домішки кардинальним чином змінюють тунельні спектри невпорядкованих надграток різних типів. Пропонуються нові версії квазіперіодичних надграток Фібоначчі, а також ієрархічних НГ і аналізуються їх спектри. Продемонстровано сильний вплив розсіювачів на енергетичні спектри мезокристалів, транспортні властивості L-подібних квантових хвильоводів, тунельні спектри альтернованих надграток різних типів, характеристики контакту метал-напівпровідник. Розглянуто також деякі питання утворення глибоких станів в напівпровідниках.

 • Електрооптичні ефекти в структурах МДН-рідкий кристал, зумовлені перенесенням і накопиченням заряду

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.15 [Електронний ресурс] / С.І. Кучеєв; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів". — Х., 2000. — 19 с. — укp.

 • Адгезивна техніка герметизації кореневого каналу при штифтовому протезуванні зубів композитними матеріалами

           Уперше розроблено методику підготовки кореневого каналу адгезивними системами для штифтового протезування зубів з використанням композитних матеріалів і волоконних структур. Вивчено склад мікрофлори кореневого каналу, що є наявним під час ендодонтичної підготовки та герметизації його адгезивними системами. Визначено ефективність з'єднання "fiber"-вкладки з тканинами зуба. Упроваджено до практики методику виготовлення штифтів і штифтових конструкцій з використанням вітчизняних матеріалів - адгезивних і композиційних систем і волоконних структур. Здійснено порівняльну оцінку сталевих і волоконних конструкцій для протезування зубів штифтами і штифтовими конструкціями. Вивчено поводження штифтових конструкцій у ротовій порожнині за жувального навантаження. Розглянуто питання стосовно показань для застосування металево-куксових вкладок з одночасним зниженням кількості ускладнень.

 • Радіаційно-стимульовані процеси в кристалах LiBaF3

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 [Електронний ресурс] / В.В. Воронова; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів". — Х., 2000. — 18 с. — укp.

 • Взаємодія фізіологічно-активних речовин з ленгмюрівськими мономолекулярними плівками

           Виявлено біорегуляторну стереотипію дії фізіологічно-активних речовин на термодинамічні та структурні характеристики мономолекулярних плівок Ленгмюра з фосфоліпідів з сироваткового альбуміну. Показано вплив модуляторів основних сигнальних систем клітини на значення параметрів моношарових плівок з фосфоліпідів і білків. На моношарах з дистеароїлфосфатидилхоліну виявлено мембранотропну активність деяких перспективних лікарських засобів. Створено ефективний комп'ютерний алгоритм для розділення речовин на класи за типом їх дії на функціональні ланки аденілатциклазної та Ca-залежної поліфосфоінозитидної сигнальних систем клітин, за допомогою якого спрогнозовано біорегуляторний стереотип нових лікарських засобів.

 • Отримання та дослідження кремнієвих структур з алмазними та алмазоподібними плівками

           Досліджено питання створення гетеропереходу алмазних (АП) та алмазоподібних плівок (АПП)/кремній, який має випрямні властивості та підвищену фоточутливість в ультрафіолетовій області випромінювання. Визначено метод осадження та технологічні режими, що дозволяє отримувати плівку АП або АПП з керованими властивостями. Встановлено взаємозв'язок структури та фазового складу АП та АПП з умовами осадження. Визначено залежність між вмістом азоту в газовій суміші та електрофізичними, фотоелектричними властивостями гетеропереходу АПП/Si. На базі фотоємнісного ефекту розраховано параметри структури АПП/Si. З використанням АПП/Si розроблено новий тип фотоелектричного датчика, що працює в широкому спектральному діапазоні (200 - 1000 нм). Досліджено деградацію параметрів сонячних елементів із захисним покриттям із АПП під дією потоків високоенергетичних протонів і електронів. Доведено, що АПП, одержані плазмо-хімічним осадженням за високих напруг автозміщення (-300 В), забезпечують високу стабільність і радіаційну стійкість характеристик сонячних елементів, шо дозволяє використовувати дані АПП як захисні й просвітлювальні покриття фотоелектричних перетворювачів космічного призначення.

 • Компоненти спектрів характеристичних втрат енергії електронів, відбитих плівками Al, In та Ge

           Проведено експериментальне вивчення процесів взаємодії електронів середніх енергій (100 - 1 000 еВ) у поверхневій області плівкових мішеней Al, In та Ge методом спектроскопії характеристичних втрат енергії електронів (ХВЕЕ), що відбиваються від твердого тіла. Запропоновано новий підхід щодо кількістних досліджень спектрів ХВЕЕ, у межах якого розроблено дві методики визначення компонентів спектрів, що базуються на моделях взаємодії електронів у твердому тілі. На підставі вивчення форм компонетів спектрів ХВЕЕ плівок Al, In та Ge, виміряних за різних кутів падіння, виходу та розсіяння електронів у діапазоні енергій первинних електронів 300 - 800 еВ виявлено додатний характер дисперсії поверхневого плазмону для In та від'ємний для Al та Ge. Встановлено пік мультипольного поверхневого плазмону в компонентах спектрів ХВЕЕ Al та Ge. За різних значень енергії первинних електронів визначено кутові залежності інтенсивностей піків одно- та двократних втрат енергій, нормованих на інтенсивність піка пружно відбитих електронів. Встановлено, що для спектрів ХВЕЕ In та Ge нормовані інтенсивності піків, пов'язаних зі збудженням об'ємного плазмону, складним немонотонним чином суттєво залежать від кута розсіяння електронів. Зазначено імовірний вплив величини кута розсіяння електронів на зміну характеру залежностей нормованої інтенсивності піка об'ємного плазмону від енергії первинних електронів. Доведено, що нормована інтенсивність піка мультипольного поверхневого плазмону, оцінку якої вдалося виконати для спектрів ХВЕЕ Al майже не залежить від кутів падіння та виходу електронів і зменшується у випадку збільшення енергії первинних електронів.

 • Структура і стимульовані зміни параметрів об'ємних та плівкових нанокомпозитів Bi(Sb)-As2S3

  : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 [Електронний ресурс] / Іван Миколайович Войнарович; Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний ун-т". — Ужгород, 2009. — 20 с. — укp.

 • Стимульовані опроміненням нестійкості та фазові перетворення в бінарних кристалах та одновимірних системах

           Наведено результати дослідження нестійкостей, які виникають у результаті ядерного опромінення впорядкованих бінарних сплавів і бінарних напівпровідників. Теоретично передбачено виникнення часових і просторових нестійкостей однорідного стаціонарного розподілу дефектів. Причиною часових нестійкостей є накопичення та самовідпал антиструктурних дефектів. Такі нестійкості призводять до виникнення автоколивань температури та концентрацій дефектів. Просторові нестійкості виникають як наслідок взаємодії дефектів і призводять до просторових осциляцій концентрацій антиструктурних дефектів (осциляцій складу сплаву). Наведено результати досліджень стимульованих світлом фазових переходів у одновимірних системах. Для опису системи використано метод молекулярної динаміки. Побудовано область існування фотостимульованих фазових переходів і знайдено якісно новий механізм їх розвитку. Показано, що на початковому етапі межа поділу фаз рухається з прискоренням.

 • Явища масо- та зарядопереносу, стимульовані ультразвуковими хвилями в пластинах ніобата літію

           Виявлено залежність характеру переміщень мікропорошинок по поверхні пластини ніобата літію від кристалографічної орієнтації пластини, типу збуджуваної у пластині хвилі та заряду порошинок. Запропоновано модель, що пояснює особливості переміщення порошинок під дією хвилі у пластині. За методом сонохімічної реакції одержано нанопорошки сульфіду цинку, леговані іонами марганцю.

 • Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками

           Встановлено зв'язок наноморфології поверхні полікристалічних плівок, що є компонентами напівпровідникових приладних структур, з їх внутрішньою кристалічною структурою, рівнем механічних напруг у системах як цілому та процесами на межі поділу фаз, спричиненими високотемпературними відпалами. Встановлено зв'язок морфологічних і структурних характеристик полікристалічних плівок ZnS:Cu з умовами їх виготовлення та післяростових обробок. Досліджено залежність структурної досконалості контактних систем на GaAs з антидифузійним шаром дибориду титану від режиму магнетронного напилення та їх термічну стійкість. З використанням комплексу методів рентгеноструктурного аналізу й атомно-силової мікроскопії доведено пряму залежність морфологічних характеристик поверхні полікристалічних плівок від процесів структурної релаксації та перебудови всередині плівки, а також на межі розділу плівка - підкладка. Результати досліджень розвивають модельні уявлення про характер і походження структурних нерівноважностей багатошарових структур і процеси структурної релаксації в них, викликані зовнішніми впливами.

© 2007-2019 vbs.com.ua