От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Формування світовідношення студентів коледжу культури і мистецтв засобами мистецтва : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.В. Івушкіна; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2002. — 20 с. — укp.

Коротко

Формування світовідношення студентів коледжу культури і мистецтв засобами мистецтва

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-30 21:28:46
Описание
         Досліджено методологічні та теоретичні засади, з використанням яких розглянуто формування, структуру та суть світовідношення студентів навчальних закладів культури та мистецтв, а також взаємозв'язок світогляду, світоприйняття та світовідношення студентів. Розкрито роль екзистенціалів у світовідношенні студентів, особливості становлення образу світу, функції мистецтва в процесі формування світовідношення студентів навчальних закладів культури та мистецтв. Обгрунтовано зміст, педагогічні технології формування світовідношення студентів на підставі комплексного використання засобів мистецтв. Розроблено методичні рекомендації з організації художньо-творчої діяльності студентів коледжу, спрямованої на активізацію особистісного початку світовідношення.
См. также:
 • Формування творчої активності студентів у навчально-виховному процесі коледжу культури та мистецтв

           Дисертація присвячена питанням управління процесом формування творчої активності майбутніх режисерів. Розроблена структура і зміст управлінської діяльності, спрямованої на створення цілісного комплексу умов, які необхідні для забезпечення процесу формування творчої активності майбутніх режисерів: педагогічних, психологічних та організаційних.

 • Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій

           Визначено критерії, показники, рівні сформованості й обгрунтовано модель розвитку пізнавальної самостійності студента. Розроблено методику її формування у студентів економічного коледжу з використанням засобів інформаційних технологій. Визначено критерії відбору даних технологій. Наведена методика реалізує можливості комп'ютерних навчальних ігор, мультимедіа, комп'ютерного моделювання. Визначено напрями використання інформаційних технологій у процесі формування пізнавальної самостійності та їх функції. Доведено ефективність запропонованої методики.

 • Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці

           Теоретично обгрунтовано суть і зміст економічної культури студентів економічних спеціальностей як складової професійної культури. Виявлено систему критеріїв, показників і рівнів сформованості економічної культури даних студентів. Розроблено модель і експериментально перевірено технологію її формування. Доведено, що провідну роль у формуванні економічної культури відіграють цикли дисциплін загальноекономічного та професійного спрямування шляхом реалізації змістової компоненти цілісного педагогічного процесу. Розроблено й апробовано педагогічні умови формування економічної культури, що сприяло підвищенню її рівня у майбутніх фахівців економічних спеціальностей ВНЗ I - II рівнів акредитації.

 • Педагогічні умови формування ділової культури студентів бізнес-коледжу в системі соціалізаії особистості

           На основі вивчення теретико-методологічних джерел, документів про нові заклади вищої освіти, досвіду підготовки менеджерів з метою можливості досягнення ними успіху й самореалізації у професійній діяльності досліджено, що в процесі соціалізації студенти переживають низку труднощів, які стають причиною незадоволення, зневіри, песимізму. З метою підготовки студентів до подолання перешкод розроблено наукову гіпотезу про те, що рівень соціалізації особистості буде підвищуватись, якщо в процесі навчально-виховної роботи за умов бізнес-коледжу озброювати студентів знаннями про місце й значення особистісної, загальної та ділової культури, формувати на їх основі відповідні вміння професійної та громадської діяльності, в ході якої відбувається саморегуляція і самореалізація особистості. Зазначено, що розглянута модель ділової культури студента бізнес-коледжу, педагогічні умови її формування в системі соціалізації особистості забезпечують необхідний рівень професіоналізму й готовності до соціалізації.

 • Формування духовної культури майбутнього вчителя засобами музичного мистецтва

  : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / Віктор Андрійович Подрєзов; Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2009. — 20 с. — укp.

 • Формування духовної культури майбутнього вчителя засобами музичного мистецтва

           Науково обгрунтовано і практично перевірено систему музичної творчої позааудиторної діяльності студентів з формування домінантних компонентів духовної культури майбутнього вчителя: потреби у самовдосконаленні; розвиненості особистісно-змістової сфери; спрямованості творчо-перетворювальної діяльності та сформованості комунікативної культури особистості. Для формування духовної культури майбутнього вчителя засобами музичного мистецтва було розроблено макро- і мікротехнологію цього процесу, творчі завдання, а також відповідні педагогічні умови. В результаті проведеної експериментальної роботи доведено ефективність впливу музичного мистецтва на формування духовної культури майбутнього вчителя.

 • Формування естетичної культури майбутніх учителів початкових класів засобами декоративно-ужиткового мистецтва

           Проаналізовано сутність естетичної культури та її компонентів (інформаційного, емоційно-почуттєвого, діяльнісного). Обгрунтовано виховний вплив декоративно-ужиткового мистецтва на особистість майбутнього вчителя. Визначено критерії та рівні сформованості естетичної культури майбутніх учителів початкових класів з урахуванням рівня сформованості кожного компонента. Розроблено й апробовано педагогічні умови, досліджено етапи методики формування естетичної культури засобами декоративно-ужиткового мистецтва. Висвітлено етапи: підготовчий, ціннісно-орієнтаційний, інформаційно-пізнавальний, художньо-творчий, діяльнісно-творчий.

 • Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

           Вперше проведено комплексне дослідження проблеми формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщині в історичному аспекті. Проаналізовано внесок вітчизняних філософів та педагогів досліджуваного періоду А.Гілярова, Н.Грота, Б.Грінченка, А.Козлова, С.Миропольського, С.Русової, К.Ушинського, А.Чалпанова, Я.Чепіги, П.Юркевича щодо розробки проблеми розвитку морально-естетичної культури молоді. Узагальнено досвід формування морально-естетичної культури учнівської молоді: розглянуто зміст діяльності учнівських хорів, визначено напрями та форми роботи музично-просвітницьких товариств, з'ясовано специфіку підготовки керівників хорів і вчителів співу. Досліджено діяльність музичних, просвітницьких організацій та хорових товариств Слобожанщини, зокрема Харківського товариства любителів хорового співу, Харківського музичного гуртка, Харківського церковно-співочого товариства та Харківського товариства поширення в народі грамотності. Розкрито роль відомих харківських диригентів та діячів мистецтв М.Ведринського, П.Кравцова, О.Літинського, М.Новикова, Н.Сумцової, І.Туровєрова, А.Юр'яна у формуванні морально-естетичної культури слобідського регіону. До наукового обігу введено маловідомі архівні документи та історичні факти, пов'язані з досліджуваною проблемою.

 • Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій у студентів вузів культури (на матеріалі кобзарського мистецтва)

  : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 [Електронний ресурс] / О.П. Гданська; Київський держ. ун-т культури і мистецтва. — К., 1998. — 24 с. — укp.

 • Формування національної художньої культури в майбутніх учителів початкових класів та образотворчого мистецтва засобами декоративної символіки

           Вперше теоретично обгрунтовано та розроблено педагогічні умови формування національної художньої культури майбутнього вчителя початкових класів та образотворчого мистецтва засобами декоративної символіки. Розкрито зміст процесу формування національної художньої культури майбутнього вчителя. Визначено критерії, показники й рівні її сформованості. Виявлено можливості використання декоративної символіки як засобу формування національної художньої культури майбутніх учителів. Розроблено, обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування національної художньої культури майбутніх учителів початкових класів та образотворчого мистецтва засобами декоративної символіки у педагогічних ВНЗ.

 • Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва

           Досліджено питання формування основ інформаційної культури студентів на базі комплексного використання нових інформаційних технологій (НІТ) у вищому навчальному закладі прикладного та декоративного мистецтва. Розглянуто теоретико-методологічні засади формування основ інформаційної культури студентів на базі комплексного використання НІТ, психолого-педагогічні основи використання НІТ у вищому навчальному закладі прикладного та декоративного мистецтва. Запропоновано шляхи формування основ інформаційної культури студентів за допомогою комплексного використання нових інформаційних технологій у вказаних закладах.

 • Виховання творчого відношення до виконавської діяльності у студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв

           Обгрунтовано теоретичні засади виховання творчого відношення до музичної виконавської діяльності. Розкрито суть творчого відношення до даної діяльності студентів ВНЗ культури та мистецтв. Розкрито фактори впливу на створення художнього виконавського образу. На підставі теоретичного аналізу поняття "творче відношення до виконавської діяльності" визначено критерії та рівні творчого відношення до музичної виконавської діяльності студентської молоді, розроблено діагностичний інструментарій. Запропоновано методичну систему виховання у студентської молоді творчого відношення до музичної виконавської діяльності та перевірено її ефективність. Розроблено методичні рекомендації щодо виховання творчого відношення до зазначеної діяльності у студентської молоді.

 • Соціальна адаптпція студентів інституту культури і мистецтв до умов відкритого культурно-освітнього середовища

           Досліджено проблему соціальної адаптації студентів творчих спеціальностей до умов відкритого культурно-освітнього середовища у процесі професійної підготовки. Обгрунтовано особливості процесу соціальної адаптації студентів творчих спеціальностей до цих умов. Розроблено соціально-педагогічну модель процесу соціальної адаптації даних студентів, яка відбувається за умов культурно-освітнього середовища регіону. Визначено критерії зазначеної адаптації, обгрунтовано й експериментально перевірено соціально-педагогічні умови забезпечення ефективності дослідженого процесу, а саме: включення студентів в активну соціальну діяльність на підставі соціально-педагогічної технології "соціальних проб", соціально-педагогічний супровід процесу соціальної адаптації студентів. Запропоновано соціально-педагогічну технологію "соціальних проб", відповідні форми та методи роботи (дискусії, метод творчих соціальних проектів, спеціальні тренінги, ділові імітаційні ігри, соціальні практики, ситуації соціальних проб). Експериментально доведено ефективність визначених соціально-педагогічних умов у відкритому культурно-освітньому середовищі.

 • Виховання моральної культури старшокласників засобами мистецтва

           Досліджено сутність та структуру моральної культури старшокласників, єдність естетичного та етичного в процесі виховання моральної культури особистості. Розглянуто педагогічний потенціал поетики морального образу, втіленого у творах різних видів мистецтва. Визначено педагогічні умови та шляхи виховання моральної культури учнів старших класів засобами мистецтва, обгрунтовано сутність педагогічних технологій використання взаємодії мистецтва в процесі морального становлення старшокласників. Представлено рекомендації педагогічним працівникам щодо створення умов процесу виховання моральної культури учнівської молоді.

© 2007-2018 vbs.com.ua