От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Моделювання паводкового стоку для розрахунків гідрографів паводків на річках сахельської зони Республіки Нігер : Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Адаму Махаман Мустафа; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 18 с. — укp.

Коротко

Моделювання паводкового стоку для розрахунків гідрографів паводків на річках сахельської зони Республіки Нігер

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-24 01:30:59АДАМУ МАХАМАН МУСТАФА

УДК 556.013:556.16МОДЕЛЮВАННЯ ПАВОДКОВОГО СТОКУ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ГІДРОГРАФІВ


ПАВОДКІВ НА РІЧКАХ САХЕЛЬСЬКОЇ ЗОНИ РЕСПУБЛІКИ НІГЕР11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохіміяАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата географічних наук
ОДЕСА-1999Дисертацією є рукописРабота виконана в Одеському гідрометеорологічному інституті

Міністерства освіти України
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор

Іваненко Олександр Григорович,

Одеський гідрометеорологічний інститут,

завідувач кафедри гідроекології і водних

досліджень;
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор

Швебс Генріх Івановіч

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова,

завідувач кафедрою фізічної географії та природо-

користування;
кандидат географічних наук, доцент

Бояринцев Євген Львович

Одеський гідрометеорологічний інститут,

деканПровідна установа: Київський університет імені Тараса Шевченка,

кафедра гідрологіі та гідрохіміі, Міносвіти України.Захист відбудеться “ 13 ” січня 2000 року о годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 41.090.01 в Одеському гідрометеорологічному інституті за адресою: 65016, м.Одеса
– 16 вул.Львівська 15, ОГМІ.З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Одеського гідрометеорологічного інституту за адресою: 65016,
м.Одеса – 16 вул.Львівська 15, ОГМІ.
Автореферат розісланий “ 30 ” листопада 1999р.


См. также:
 • Просторова модель для розрахунків гідрографів паводкового стоку води, хімічних речовин на наносів з малих водозборів Українських Карпат

           Адаптовано просторову модель кінематичної хвилі для розрахунків гідрографів паводкового стоку води, розчинних хімічних речовин і зважених наносів стосовно умов Українських Карпат. Запропоновано застосування комплексного підходу, який базується на моделі формування даних явищ, що дозволяє розраховувати одночасно гідрографи паводкового стоку води, розчинених хімічних речовин і зважених наносів. Установлено оптимальні параметри моделей схилового та руслового стоку на підставі даних багаточисельних паводків, проведено перевірку їх достовірності. Виконано просторове узагальнення параметрів моделі водного стоку шляхом з'ясування взаємозв'язку їх з фізико-географічними характеристиками водозборів і передбачено можливість використання визначених оптимальних параметрів стосовно інших водозборів регіону. Розроблено методику визначення параметрів моделей надходження хімічних речовин та зважених наносів у водний потік.

 • Чисельне моделювання стоку мілкої води з поверхні водозбору

           Проведено моделювання та досліджено задачі стоку мілкої води у гідродинамічному та кінематичному наближеннях. Рівняння стоку мілкої води у гідродинамічному наближені одержано з рівнянь руху Нав'є-Стокса з урахуванням всіх складових тензора напружень. Для стоку рідини у кінематичному наближенні розглянуто регуляризовану модель. Побудовані уточнені постановки початково-крайових задач розв'язано з використанням проекційно-сіткової схеми методу скінченних елементів (МСЕ). Для дискретизації задач у часі використано однокрокову рекурентну схему. Проведено дослідження стійкості одержаних однокрокових рекурентних схем та оцінки швидкості збіжності рекурентної схеми для задачі стоку рідини у кінематичному наближенні. Дискретизацію за просторовими змінними проведено з використанням кусково-лінійних апроксимацій на трикутних елементах. Проведено оцінку стабілізаційного множника. Досліджено та проаналізовано збіжність числових розв'язків побудованих моделей за часовою та просторовими змінними. Обчислено абсолютну та відносну похибки одержаних значень потоків та глибини. Перевірено закон збереження маси рідини. Програмну реалізацію побудованих числових схем розроблено з використанням об'єктно-орієнтованого підходу. Програмне забезпечення апробовано на тестових та реальних зображеннях рельєфу поверхні стоку.

 • Економічна ефективність молочного скотарства степової зони Автономної Республіки Крим в умовах інтенсифікації лукопасовищного кормовиробництва

           Обгрунтовано організаційно-економічні напрями підвищення ефективності виробництва молока за умов інтенсифікації пасовищного кормовиробництва з метою адаптації виробників продукції молочного скотарства АР Крим до конкурентного ринкового середовища. Проаналізовано сучасний стан молочного скотарства та кормовиробництва. Досліджено теоретичні підходи щодо аналізу продуктивності виробництва та методики визначення показників економічної ефективності молочного скотарства та кормовиробництва за умов ринкових відносин. Проведено економічне оцінювання вирощування кормових культур, типів годівлі й утримання корів у літній період. Розроблено економічну модель пасовищного утримання корів на зрошуваних пасовищах і надано науково обгрунтований прогноз (план) розвитку кормовиробництва та молочного скотарства для повного задоволення потреб населення та відпочиваючих АР Крим у молочній продукції.

 • Максимальний стік дощових паводків з малих водозборів у Закарпатті

           За результатами досліджень сучасного стану проблеми щодо максимального стоку та перевірних розрахунків показано, що застосування закономірностей стосовно середніх і великих річок для невеликих водозборів може суттєво впливати на точність визначення їх максимальних витрат води. Встановлено, що формування дощових паводків у Закарпатті обумовлено не окремими, навіть інтенсивними, зливами, а багатодобовими опадами з великою їх кількістю за дощові періоди та коефіцієнтами стоку, які за умов досить значної зволоженості досягають одиниці.

 • Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок Приазов'я

           Здійснено подальший розвиток теоретичних цілей А.М.Бефані (1958 р., 1981 р.), Н.Ф.Бефані (1977 р.) і Є.Д.Гопченка (1999 р.) стосовно обгрунтування науково-методичної бази для нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок. Обгрунтовано варіант операторної формули максимального стоку, запропонованої Є.Д.Гопченком, за певних теоретичних умов. Уперше установлено максимальні моделі схилового припливу під час весняного водопілля для дослідженої території. На підставі матеріалів спостережень визначено коефіцієнт нерівномірності схилового припливу води до руслової мережі. З використанням коефіцієнтів перевищення миттєвих витрат води понад їх середньодобових значень здійснено перевірку його стійкості. У межах формули А.М.Бефані та за методом об'ємного типу завдяки оберненим розрахункам встановлено для території Приазов'я тривалість припливу поталих вод до руслової мережі. Установлено числові значення трансформаційних коефіцієнтів максимального стоку (розпластування та русло-заплавного регулювання).

 • Розрахункова методика для визначення максимального весняного стоку в басейні р.Сейм

           Обгрунтовано карти розподілу за території середніх багаторічних снігозапасів на відкритій місцевості перед початком весняного водопілля, встановлено зв'язок між максимумами снігозапасів у полі та на залісених територіях. Наведено методику для нормування кількості опадів від дати формування максимуму снігозапасів до завершення водопілля. Обчисленно розрахункові характеристики гідрографів схилового припливу під час весняного водопілля, встановлено залежності між тривалістю схилового припливу та залісеністю і заболоченістю водозборів, виконано їх просторове узагальнення з урахуванням зональних, а також азональних (карст) факторів. Обчислено та узагальнено по теорії коефіцієнти стоку весняного водопілля з урахуванням впливу зональних факторів (заболоченості та залісеності). Розроблено варіант прогностичної методики для оцінювання максимальних витрат води високих (вищих за норму) водопіль, який базується на розрахунковій схемі.

 • Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат

           Досліджено сток води річок Українських Карпат, умови його формування та оцінено циклічність багаторічних коливань. Визначено основні чинники стокоутворення та проведено районування території регіону за їх домінувальним впливом. Здійснено аналіз максимального стоку води, а також внутрішньорічного розподілу стоку води та завислих наносів залежно від водності періоду. За чергуванням фаз водності на території Українських Карпат виділено два характерні райони та п'ять підрайонів. Охарактеризовано ієрархічну структуру багаторічних коливань стоку. Виявлено пропорційну взаємозалежність між фазами водності всередині циклу. Розроблено алгоритм виявлення циклічності у рядах гідрологічних характеристик.

 • Розрахункові характеристики максимального стоку весняної повені у басейні р.Сіверський Донець

           Дисертація присвячена дослідженню особливостей формування стоку весняної повені в умовах лісостепової зони України (за матеріалами Нижньодевицької ВБС) і розробці методики розрахунку характеристик весняного стоку невивчених річок у басейні Сіверського Дінця. Як теоретична база для побудування розрахункової схеми максимального стоку весняної повені використана модель А.М Бефані. На підставі даних стаціонарної гідрологічної мережі Держкомгідромету розроблені та узагальнені за територією регіональні значення параметрів. Проведена оцінка ступеня впливу характеру припливу води зі схилів у руслову мережу і форми водозбору на максимальний стік. Визначені критичні площі, вище та нижче яких максимуми стоку (паводків чи повеней) будуть мати різне походження. Основні результати та методика розрахунку максимального стоку весняної повені рекомендуються для практичного застосування для річок басейну Сіверського Дінця.

 • Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки

           Проведено порівняльний аналіз джерельної бази конкретно-історичних праць, які побудовані на комплексі документів і матеріалів, що відносяться до проблеми соборності України у період 1917 - 1920 рр. За допомогою методів джерелознавчої евристики виявлено близько сотні неактуалізованих джерел, які мають важливе значення для дослідження історії взаємовідносин Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Здійснено класифікацію виявлених джерел, установлено їх походження, авторство, достовірність, ступінь їх збереження, розкрито інформаційні можливості виявлення джерел і проведено нове прочитання уже відомих. На основі аналізу та синтезу комплексу джерел визначено їх якісний рівень, репрезентативність, що дозволило обгрунтувати періодизацію процесу розвитку взаємовідносин УНР і ЗУНР, їх співробітництва у політичній, військовій і дипломатичній сферах та формування джерельної бази. Наведено шляхи підвищення рівня інформативної віддачі джерел для вивчення соборності УНР і ЗУНР, її історичного досвіду та уроків.

 • Трансформаційна структура розрахункової схеми максимального стоку та її реалізація на прикладі річок Карпат

  : Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 [Електронний ресурс] / Джабур Кхалдун; Одеський гідрометеорологічний ін-т. — О., 2000. — 16 с. — укp.

 • Оцінка гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України)

           Досліджено закономірності часового та просторового розподілу гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра. Проаналізоано матеріали Центральної геофізичної обсерваторії Гідромету України та внесено до інформаційної бази дані спостережень на 42-х річках (понад 60-ти пунктів) з тривалістю за витратами 30 - 75 років та хімічним складом - 25 - 60 років. З використанням методу апроксимації емпіричних кривих розподілу витрат теоретичними кривими оброблено близько тисячі стокових рядів. На базі геоінформаційної системи MapInfo побудовано картосхеми модулів мінімального стоку та хімічного складу води. Виявлено загальні тенденції у формуванні середньомісячних і мінімальних середньодобових витрат води різної забезпеченості та деякі відмінності, характерні для окремих річок, обумовлені взаємодією комплексу фізико-географічних, гідрогеологічних та антропогенних чинників. Встановлено, що у літньо-осінню та зимову межені за менших витрат зростає вміст головних іонів і мінералізація води, а за останні десятиріччя помітних змін зазнав хімічний тип річкових вод, зокрема на Поліссі. Виділено групи водозаборів і розрахункових залежностей, які свідчать, що мінімальні модулі стоку збільшуються з глибиною врізу русел річок. За гідролого-гідрохімічними показниками мінімального стоку проведено районування території басейну Дніпра у межах України.

 • Обгрунтування розрахункової схеми для нормування характеристик максимального дощового стоку на території Причорноморської низини

           Обгрунтовано нову розрахункову схему для визначення характеристик максимального паводкового стоку річок Причорномор'я. Науково-методичною базою послужила теорія руслових ізохрон. На її підставі побудовано єдину методику для всього діапазону водозбірних площ. Досліджено особливості відображення редукції максимальних модулів стоку під час збільшення розмірів річок, виявлено роль русло-заплавного регулювання у трансформації паводкових хвиль за різноманітних графіків припливу води зі схилів до руслової мережі, обгрунтовано методичні підходи щодо узагальнення за територією стокоформувальних опадів і характеристик максимальних витрат води. На прикладі річок Причорномор'я та Приазов'я показано реалізацію запропонованої методики без додаткових доробок.

 • Обгрунтування науково-методичної бази для нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля та її реалізація для річок Причорноморської низовини

           З застосуванням моделі руслових ізохрон обгрунтовано науково-методичну базу для нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок. Уперше на єдиній методичній базі здійснено поєднання формул операторного типу, межової інтенсивності та найбільш відомих редукційних структур. На підставі результатів спостережень гідрометеорологічної мережі, що розміщується на території півдня України, виявлено недоліки в області можливого використання розрахункових структур. Зокрема, показано, що під час нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля на півдні України відомі формули редукційного типу не спроможні забезпечити необхідну точність.

 • Закономірності формування стоку біогенних речовин річки Дунай (українська частина) і його роль в евтрофуванні північно-західної частини Чорного моря

           На основі багаторічних даних досліджень (1948 - 2000 рр.) гирлової області Дунаю встановлено етапи евтрофування його вод. Показано, що на сучасному етапі в стоці біогенних речовин Дунаю співвідношення головних біогенних елементів - азоту та фосфору, встановлені для збалансованих водних екосистем, дуже порушені зростанням органічних сполук азоту антропогенного походження. На основі даних гідроекологічного моніторингу встановлено, що плавні дельти, незважаючи на різку антропогенну дію, ще продовжують виконувати функції природного біофільтра. Описано процеси, що протікають в зоні змішання річкових та морських вод на гідрогеологічній межі "річка - море" в гирловій зоні Дунаю. Встановлено, що опосередковано через розвиток продукційних процесів стік біогенних речовин Дунаю став причиною формування на узмор'ї донних відкладень, які в даний час є істотним додатковим джерелом евтрофування вод північно-західної частини моря. Оцінено сучасне надходження сполук азоту й фосфору з природних і антропогенних джерел у північно-західну частину Чорного моря - стоків річок (Дунай, Дніпро і Дністер), з атмосферними опадами, а також донних відкладень та комунальних стоків міст. Вказано, що стік біогенних речовин та сполук азоту річки Дунай є їх головним постачальником в північно-західну частину Чорного моря.

© 2007-2018 vbs.com.ua