От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

Название

Педагогічні засади інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.С. Погрібна; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Коротко

Педагогічні засади інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-28 20:49:08

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Академії педагогічних наук України

ПОГРІБНА Нелля СергіївнаУДК 74.204:74.24:74.204.66ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукКиїв – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України.


Науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент

Даниленко Лідія Іванівна,

Центральний інститут післядипломної

педагогічної освіти АПН України,

проректор з навчальної роботи


Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, професор,

Пікельна Валерія Семенівна,

Криворізький державний педагогічний

університет, кафедра педагогіки

і методики технічного навчання;


– кандидат педагогічних наук, доцент,

Козлова Олена Григорівна,

Сумський педагогічний університет ім. А.С.Макаренка,

завідуюча кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту.


Провідна установа Інститут педагогіки АПН України, лабораторія

педагогічних інновацій, м. Київ


Захист відбудеться ”26” січня 2007 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в
Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: м. Київ, вул.
Артема, 52-А.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН
України.


Автореферат дисертації розісланий „26” грудня 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.С.Снісаренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Сучасний етап розвитку України як незалежної держави визначається своєю відкритістю, достатньою прозорістю і
вимагає від громадян особистісного ставлення до процесів, що відбуваються в державі. Розвиток України у
значній мірі залежить від інноваційного потенціалу суспільства, який характеризується здатністю людей до
системного цілісного сприйняття світу, умінь швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати
нестандартні рішення, нести відповідальність за їх наслідки.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні здійснюються складні трансформаційні процеси, пов'язані з
реформуванням усіх ланок педагогічної діяльності, що відбуваються в навчальних закладах різних типів і форм
власності. Тенденції демократизації суспільства та певний рівень свободи передбачають творчі пошуки вчителів і
керівників закладів освіти, які у мінливому середовищі призводять до появи інноваційних процесів, виникнення,
формування та здійснення педагогічних інновацій.

Національна доктрина розвитку освіти наголошує на необхідності створення умов розвитку і саморозвитку кожної
особистості, формування покоління, здатного навчатися упродовж усього життя, створювати і розвивати цінності
громадянського суспільства. Це, у свою чергу, вимагає пошуку нових підходів, форм та змісту педагогічної
діяльності, що можливе при здійсненні якісно нової управлінської діяльності, яка ґрунтується на засадах
педагогічної інноватики - сучасного напряму педагогіки.

Однією з проблем, яка недостатньо розкрита в теоретичному плані є здійснення управлінського впливу керівників
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) на інноваційні процеси, які мають свої педагогічні, психологічні й
управлінські особливості і потребують більш фундаментального дослідження й обґрунтування. Тому потреба у
визначенні нових пріоритетів у діяльності керівників є актуальною у сучасному розвитку загальноосвітніх
навчальних закладів.

Дослідження сучасних науковців щодо управлінської діяльності керівників ЗНЗ ґрунтуються на методології
педагогічного менеджменту (В.І. Маслов, В.Л. Драгун, В.В. Шаркунова), менеджменті внутрішкільного
управління (Ю.К. Конаржевський), інноваційного менеджменту (Г.А. Дмитренко, П.Н. Завлін, В.М.

См. также:
 • Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу

           Розкрито суть управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу (ДНЗ), її зміст і структуру. Обгрунтовано, що ефективність формування управлінської компетентності керівника ДНЗ забезпечується реалізацією науково обгрунтованої технології, яка передбачає певні етапи, а саме: діагностико-проектувальний (розвиток позитивної мотивації особистісно-професійного вдосконалення, розробку індивідуальної програми освіти), змістово-процесуальний (здійснення процесу навчання на базі фасілітувальної взаємодії викладача з управлінцем), оцінно-коригувальний (самооцінку та самокорекцію процесу навчання). Уточнено критерії, показники, рівні сформованості управлінської компетентності керівника ДНЗ. На підставі результатів проведеної експериментальної роботи доведено ефективність упровадження розробленої технології формування управлінської компетентності керівника ДНЗ.

 • Педагогічні умови формування конфліктологічної компетенції учнів загальноосвітнього навчального закладу

           Проведено теоретико-експериментальне дослідження питань формування конфліктологічної компетенції учнів. Визначено сутність конфліктологічної компетенції школярів, розкрито її зміст і структуру. Доведено, що ефективність процесу формування конфліктологічної компетенції учнів забезпечує впровадження таких умов: теоретико-методичної підготовки вчителів до здійснення педагогічної підтримки учнів, спрямованої на подолання труднощів у взаємодії й спілкуванні, набуття школярами досвіду поведінки в конфліктах з різними суб'єктами педагогічного процесу. Здійснено практичну апробацію визначених педагогічних умов шляхом організації системи підгтовки вчителів до роботи у сфері педагогічної підримки, розробки та впровадження особистісно-орієнтованої технології конфліктологічної підготовки учнів. Уточнено показники та критерії сформованості конфліктологічної компетенції учнів. Експериментально підтверджено ефективність запропонованих педагогічних умов формування конфліктологічної компетенції учнів.

 • Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу

           Визначено суть конфліктологічної компетентності вчителя, її зміст і структуру. Обгрунтовано, що процес формування конфліктологічної компетентності педагогів забезпечується індивідуалізацією технології конфліктологічної підготовки за умов базування педагогів на досвіді й організації співробітництва у процесі діалогових форм спідкування. Відзначено щодо забезпечення реалізації виділених педагогічних умов шляхом упровадження інтерактивної технології конструктивного навчання управлінню конфліктами. Характеристиками цієї технології є: взаємодія вчителя з власним і чужим досвідом управління різного роду конфліктами; знаходження ведучого у позиції фасілітатора; використання активних форм і методів навчання (поліфункціональних проектів, ділових ігор, тренінгів, моделювання, програвання, розв'язування педагогічних ситуацій і конфліктів, різноманітних індивідуальних і соціальних вправ, роботи з біографією, ритмічної організації навчання). Здійснено цілісний процес конфліктологічної підготовки вчителя протягом трьох послідовних етапів - мотиваційно-пізнавального, тренувально-виконавчого, рефлексивно-творчого. Обгрунтовано показники та критерії сформованості конфліктологічної компетенції вчителя. За результатами варіативної експериментальної роботи доведено ефективність реалізованих педагогічних умов.

 • Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу

           Досліджено проблему професійної компетентності керівника навчального закладу щодо створення сприятливих умов для діяльності педагогічних працівників. Розкрито зміст діяльності такого керівника щодо організації предметно-просторового середовища у закладі. Визначено суть і структуру професійної компетентності керівника навчального закладу щодо створення сприятливих умов діяльності педагогічних працівників, виявлено показники та суб'єктивні й об'єктивні фактори її розвитку. Визначено й експериментально перевірено психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності даного керівника щодо створення сприятливого предметно-просторового середовища для діяльності педагогічних працівників.

 • Соціально-психологічні особливості управлінської діяльності керівника закладу освіти

           Показано, що своєрідність прояву комунікативного потенціалу керівника визначає специфіку управлінської діяльності та значною мірою обумовлює ефективність управління. Розроблено й апробовано соціально-психологічну модель взаємодії керівників закладів середньої освіти, визначено напрями щодо врахування соціально-психологічних властивостей особистості в оптимізації управлінської діяльності.

 • Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності

           Дисертацію присвячено вивченню комунікативних особливостей жінки-керівника загальноосвітнього навчального закладу та їх впливу на ефективність її управлінської діяльності, а також визначенню можливостей їх урахування з метою підвищення ефективності роботи директора школи. Розроблено теоретико-методичні засади дослідження комунікативних якостей керівників шкіл з урахуванням фактора статі. Виявлено інтегральну характеристику управлінської взаємодії директорів шкіл - комунікативне ядро. На основі експерименту обгрунтовано вплив комунікативних якостей керівників різної статі на ефективність їх управлінської діяльності. Розроблено й апробовано спецкурс "Психологія статевих відмінностей керівників загальноосвітніх закладів системи загальної середньої освіти", цикл лекцій, практичних (семінарських) занять і тематичних дискусій, інші програмно-методичні матеріали з метою урахування фактора статі у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників освіти, зокрема, жінок - директорів шкіл.

 • Вплив самовиховання на професійне формування фахівця фізичної культури до практичної діяльності з учнями загальноосвітнього навчального закладу

  [Електронний ресурс] / М. Сава, Л. Юр'єва, Ю. Яворський // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 6. — С. 91-94. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

 • Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу

           Вперше на основі узагальнення провідних тенденцій розвитку теорії конфлікту в філософії, соціології, психології виявлено й охарактеризовано специфіку педагогічних конфліктів, їх типи, причини виникнення за умов навчально-виховного середовища вищого навчального закладу. Розкрито зміст, форми і методи організаційно-педагогічної діяльності щодо запобігання й розв'язання педагогічних конфліктів. Науково обгрунтовано та експериментально перевірено систему забезпечення конфліктологічної підготовки студентів. На основі аналізу наукових джерел уточнено: сутність конфлікту, його функції, роль і значення для розвитку особистості, її адаптації в суспільстві; сутність, структуру, критерії та показники готовності майбутнього вчителя до здійснення діяльності щодо запобігання й подолання конфліктів. Подальшого розвитку набули дефініції "конфлікт", "педагогічний конфлікт".

 • Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з профільного навчання старшокласників

           Розроблено системну модель роботи загальноосвітнього навчального закладу з профільного навчання старшокласників, яка включає дві підсистеми (підготовчу й основну), спрямовані на забезпечення цілісності та неперервності навчального процесу, формування їх свідомого професійного самовизначення. Встановлено критерії ефективності системи роботи загальноосвітнього навчального закладу з профільного навчання старшокласників. Визначено зміст профільного навчання учнів для філологічних, точних і природничих наук. Запропоновано ефективні форми роботи загальноосвітнього навчального закладу із забезпечення системного підходу щодо організації профільного навчання старшокласників. Встановлено критерії відбору учнів до профільних класів. Розроблено методику оцінки ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу з профільного навчання старшокласників.

 • Психологічне здоров'я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу

           Визначено показники оцінки психологічного здоров'я особистості: індивідуально-психологічні особливості індивіда, соціально-психологічну адаптацію, реалізація його соціальних потреб та здатність до саморозвитку. Надано їх характеристику та проведено апробацію. На підставі результатів дослідження особливостей формування психологічного здоров'я 363-х школярів віком 11 - 13-ти років визначено психологічні характеристики підлітків з різними ступенями реалізації соціальних потреб, соціально-психологічної адаптації, саморозвитку. Створено математичні моделі взаємовпливу психологічних чинників на формування психологічного здоров'я підлітків. На підставі факторного аналізу визначено три типи психологічного здоров'я підлітків різної статі, а також його рівні, які вказують на якісність індивідуального розвитку: несформованого психологічного здоров'я, розвинутого та абсолютного.

 • Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу

           Розкрито суть поняття "інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього закладу" (ЗНЗ). Розроблено та науково обгрунтовано систему даного забезпечення та її автоматизовану базу даних. Відзначено, що структурними компонентами розробленої системи є суб'єкти, етапи управління інноваційною діяльністю педагогів, цілі кожного етапу, зміст інформації, її джерела та методи збору, обробки, збереження та використання даних, форми виходу інформації. Змістовий компонент системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ складається з інформаційних блоків, які відповідають цілям кожного етапу управління інноваційними процесами у закладі освіти. Розроблено технологію моніторингу інформаційного забезпечення даного управління. Створено та впроваджено до навчального процесу інституту післядипломної педагогічної освіти програму спецкурсу "Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу" та методичні рекомендації для керівників ЗНЗ щодо створення та застосування системи інформаційного забезпечення даного управління та її автоматизованої бази даних як засобу оптимізації інформаційної діяльності керівника.

 • Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров'я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу

           Розроблено гігієнічні засади системної оптимізації формування здоров'я дітей за умов загальноосвітнього навчального закладу для забезпечення активно-конструктивної профілактики захворювань і суб'єкторієнтованого попередження несприятливого впливу чинників шкільного середовища. На підставі виявлених закономірностей формування здоров'я школярів розроблено модель активно-конструктивної профілактики його порушень. Запропоновано технологію комплексної оцінки чинників внутрішньошкільного середовища для диференційованого врахування їх впливу на стан здоров'я дітей. Розроблено суб'єкторієнтовану методологію гігієнічної скринінг-оцінки здоров'я школярів і систему його активного моніторингу. Обгрунтовано гігієнічні принципи функціонування сучасної школи як цілісної системи збереження, зміцнення та формування здоров'я учнів та оцінки ефективності впровадження оздоровчих заходів.

 • Креативність як чинник професійної успішності керівника дошкільного навчального закладу

           Проведено теоретичне й емпіричне дослідження залежності між рівнем розвитку у керівника дошкільної ланки освіти креативності та успішністю здійснення ним управлінської діяльності. Проаналізовано та систематизовано існуючі підходи щодо вивчення феномену креативності у контексті сучасних завдань загальної, педагогічної та соціальної психології. Уточнено роль креативності у детермінації успішності діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Встановлено зв'язок між розвитком креативного потенціалу керівника та стилем його керівництва. Розкрито психологічний зміст, структуру та функції креативності у процесі реалізації управлінської діяльності. Обгрунтовано припущення, що креативність як цілісне багатокомпонентне утворення особистості складає стрижневий компонент управлінських здібностей і є провідним фактором успішності управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Встановлено вплив на розвиток креативного потенціалу особистості керівника психолого-педагогічних факторів, зокрема супервізії та цілеспрямованого навчання в системі післядипломної освіти. Розроблено й апробовано програму соціально-психологічних заходів, спрямованих на оптимізацію процесу управління закладами дошкільної освіти. Обгрунтовано можливі шляхи впровадження запропонованої програми як засобу підвищення ефективності управління закладами дошкільної ланки освіти.

 • Управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу

           Розглянуто проблему управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ). Визначено поняття "професійна компетентність" і зміст професійної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ. Розроблено, науково обгрунтовано, апробовано та комп'ютеризовано модель управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ, розроблено відповідні методичні рекомендації щодо її запровадження на рівні районного (міського) відділу (управління) освіти.

© 2007-2018 vbs.com.ua