От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління реструктуризацією підприємств переробної промисловості: теорія та практика : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / А.І. Ковальов; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2007. — 37 с. — укp.

Коротко

Управління реструктуризацією підприємств переробної промисловості: теорія та практика

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-14 16:32:47

методи моделювання і наукового прогнозування. Автор дійшов до висновку, що зупинка або передчасне згортання
заходів і впливів, спрямованих на реструктуризацію діяльності суб'єктів господарювання, може негативно
позначитися на загальній динаміці розвитку підприємства.

Використання в дослідженні статистичного аналізу економічних показників дозволяє довести доцільність
практичної реалізації теоретичних розробок, одержати достовірні оцінки сценаріїв розвитку аналізованих
підприємств переробної промисловості. Зокрема, застосування трендових моделей дозволяє визначити прогнози
фінансово-економічних показників підприємств у випадку якби заходи щодо реструктуризації проводилися вчасно та
в повному обсязі.

17. Пропозиції, надані здобувачем, враховували розроблені методологічні та методичні підходи до управління
реструктуризацією та показали високу практичну значущість. Керуючись ними низка підприємств Одеського регіону
уникнула банкрутного становища, звищила свою конкуренто- та сплатоспроможність. Завдяки цьому, на
підприємствах, де запроваджено управління комплексною реструктуризацією, значно підвищено ефективність
господарювання, не допущені помилки інших підприємств переробної промисловості регіону.


СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія

Ковалев А.И. Управление реструктуризацией предприятия. – К.: АВРИО, 2006. – 367 с. – Бібліогр.: с. 355-365.

Статті у наукових фахових виданнях

Ковальов А. І. Технологии подготовки управленческих решений о реструктуризации предприятия// Академічний
огляд. – Дніпропетровськ, 2005. – № 1. – С. 38-42.

Ковалев А. И. Методические особенности планирования деятельности предприятий, подлежащих
реструктуризации//Вісник.– Донецьк, 2005.- № 4. – С. 105-110.

Ковалев А.И., Дунаевская А.С. Стратегии адаптации машиностроительных предприятий к рыночным
условиям//Вісник.–Донецьк,2006.– № 3 (31).–С.26-32.

Ковальов А.И. Оценка стоимости бизнеса как критерий эффективности реструктуризации//Бізнес-Інформ. – Харків,
2006. – №12. – С.140-143.

Ковальов А.І. Оцінка ефективності програм реструктуризації. Академічний огляд. – Дніпропетровськ, 2007. – №
1. – С. 75-79.

Ковальов А.І. Управління процесами реструктуризації на промисловому підприємстві//Стратегії розвитку
підприємств. – Київ, 2006. – С. 45-49.

Ковалев А.И., Дунаевская А. С. Обоснование выбора форм реструктуризации предприятий//Экономические инновации:
Зб. наук. праць. – Одеса, 2006. – Вып. 25. – С. 284-291. Особистий внесок здобувача: розробка складових
механізму вибору форм реструктуризації підприємств.

Ковальов А. І. Аналіз і підготовка управлінських рішень, перетворюючих діяльність підприємства// Вісник
соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. – Одеса, 2004. - Вип. 17.-С. 8-13.

Ковальов А. І., Дунаєвська А. С. Дослідження процесу адаптації машинобудівних підприємств Одеського регіону
до умов функціонування в ринковому середовищі// Науковий вісник: Зб. наук. праць. – Одеса:-2005.-№ 6.-
С.11-17. Особистий внесок здобувача: розробка алгоритму проведення адаптивної реструктуризації.

Ковальов А. І., Шумілова А.С. Особливості проведення поетапної реструктуризації проблемних підприємств//
Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць. – Київ, 2005. – С. 119-124. Особистий внесок здобувача: розробка
методичних підходів до комплексної поетапної реструктуризації.

Ковальов А. І. Реструктуризація як альтернатива стагнації підприємства// Зб. наук. праць. – Донецьк, 2005. –
Вип. 15. – C. 66-71.

Ковалев А. И. Развитие рыночной стратегии трансформации предприятий// Стратегія економічного розвитку
України: Зб. наук. праць. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 161-165.

Ковальов А. І., Дунаєвська А. С. Підходи і напрямки проведення реструктуризації промислових підприємств //
Науковий вісник: Зб. наук. праць. – Одеса, 2006.–Вип 8 (28).–С. 3-11. Особистий внесок здобувача:
обґрунтування типології та класифікації видів реструктуризації та заходів щодо її проведення.

Ковальов А. І., Дунаєвська А. С. Сучасні тенденції розвитку і напрямки реструктуризації підприємств
машинобудування//Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. – Одеса, 2006. – Вип. 22. – С.
187-192. Особистий внесок здобувача: розкриття адаптивної, організаційно-управлінської реструктуризації та
фінансового оздоровлення через процедури банкрутства.

Ковальов А. І. Особливості реструктуризації підприємств в умовах виконання санаційних заходів//Вісник
соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. – Одеса, 2001. – Вип. 8.-С. – 68-71.

Ковальов А. І. Санаційна реструктуризація як інструмент фінансового оздоровлення підприємств//Вісник
соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. – Одеса, 2002. – Вип. 13. – С. 50-54.

Ковалев А.И. Восстановление платежеспособности предприятия-должника: опыт и технологии решения проблемы.
Науковий вісник: Зб. наук. праць. – Одеса, 2007. –№ 1 (38). – С. 3-8.

Ковалев А.И. Стратегическое управление преобразованием предприятия// Ринкова економіка: сучасні теорія і
практика управління: Зб. наук. праць. –Одеса, 2007. – Т.10. – Вип. 11. – С.24-28.

Ковалев А.И. Таксономический анализ как средство диагностирования объектов промышленности: Зб. наук. праць. –
Донецьк, 2007.– № 1. – С.62-65.

Ковальов А.І., Клішейко А.В. Реінжиніринг та організаційно-управлінські заходи з реструктуризації
підприємств//Зб. наук. праць. – Одеса, 2007. - № 25. – С. 87-91. Особистий внесок здобувача: розкриття
методичних підходів до організаційно-управлінської реструктуризації.

Ковалев А.И., Клишейко А.В. Реструктуризация промышленных предприятий на основе реинжиниринговых
мероприятий//Зб. наук. праць.– Одеса, 2007.- № 26. – С. 75-89. Особистий внесок здобувача: розкрито зміст
реструктуризаційних інноваційних заходів немонетарного напрямку.

Ковалев А.И. Типология реструктуризации или новый подход к стратегическим изменениям в хозяйствовании//
Ринкова економіка: сучасні теорія і практика управління: Зб. наук. праць. – Одеса, 2007 р.–
Т.10.–Вип.12.–С.55-59.

Ковальов А.І. Реструктуризація підприємств: досвід вдосконалення методологічних основ розробки
бізнес-плану//Економіка підприємства.– Одеса, 2005. – С. 671-679.

Ковалев А.И. Стратегии адаптации машиностроительных предприятий к рыночным условиям функционирования//Вісник:
Зб. наук. праць.– Донецьк, 2006. – № 3 (31). – С.26-32.

Тези доповідей та матеріли конференцій

Ковальов А. І. Санация предприятий как способ восстановления их платежеспособности и инвестиционной
привлекательности//Фондовая панорама: Материалы межд.финансового форума. Одесса, 25 июня 2003р. -Одесса, 2003.
- №25. – С.1-5.

Ковалев А. И. Трансформация предприятий в Украине: опыт, проблемы, решения// Теория и практика экономики и
предпринимательства: Материалы ІІ международной научно-практической конференции.– Алушта, 10-12 мая 2005 г. –
Алушта, 2005 г. – С. 71-72.

Ковалев А. И. Экономическое диагностирование предприятий и подготовка антикризисных управленческих
решений//Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України: Матеріали 5 Всеукраїнської
науково-практичної конференції . – Дніпропетровськ, 26 жовтня 2004 р. – Дніпропетровськ, 2004.–Том 2.–
С.66-68.

Kovalyov A. Formation of technology of making decision on industry objects restructuring.//Nova teorie
ekonomiku a managementu organizaci. Sbornik z mezinarodni vedeсke konference.VSE.Praha. – Rijen, 20.10.06. –
Rijen – 2006.–Р.687-694.

Kovalyov A. The enterprise restructuring decision- making procedure. Economic Sciences. University of Warmia
and Mazury in Olsztyn.–Olsztyn, 15.05.2005.–№ 8.– Р. 71-78.

Ковальов А.І. Управління реструктуризаційною діяльністю промислових підприємств: аспекти теорії та
практики//Проблеми підвищення ефективності господарювання на мезо- та мікроекономічному рівні: Перша
міжнародна науково-практична конференція. – Чабанка, 16-18 травня 2007 р. – Чабанка, 2007.– С.3-7.

Інші видання

Ковальов А. І. Аналіз матеріалозберігаючої діяльності підприємства/ Підручник “Економічний аналіз
господарської діяльності підприємств промисловості”. Хмельницьк, 2004. – С.34-39.

См. также:
 • Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів)

           Розкрито економічну суть понять "собівартість" та "накладні витрати". Доведено, що бухгалтерський облік необхідно розглядати як цілісну систему, яка є сукупністю елементів певного змісту та форми, пов'язаних між собою та об'єднаних регулярною взаємодією. Систематизовано критерії та ознаки класифікації витрат для потреб бухгалтерського обліку. Виявлено взаємозв'язки методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, обгрунтовано перелік об'єктів обліку витрат підприємств промисловості нерудних матеріалів. Визначено елементи облікової політики щодо витрат підприємства та альтернативні рішення, запропоновано типову структуру наказу про облікову політику. Розроблено методику розподілу накладних витрат підприємств промисловості нерудних матеріалів, яка може бути застосована за умов комп'ютерної системи бухгалтерського обліку. Надано рекомендації щодо створення автоматизованої системи бухгалтерського обліку, визначено вимоги, яким повинні відповідати комп'ютерні програми, що використовуються для ведення обліку.

 • Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності підприємств (на матеріалах підприємств переробної промисловості АПК України)

           Досліджено питання удосконалення фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на переробних підприємствах АПК України. Порівняно фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності. Розглянуто й обгрунтовано підходи до вирішення питань організації обліку та контролю затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Розроблено поглиблену класифікацію виробничих затрат, проведено їх структуризацію та систематизацію з урахуванням внутрішніх вимог та особливостей оперативних та перспективних завдань, що вирішуються підприємством. Визначено вимоги до інформаційного забезпечення процесу управління. Наведено пропозиції щодо організації аналітичного обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції з метою прийняття управлінських рішень. Запропоновано структурні схеми побудови внутрішньогосподарського обліку за різними методами.

 • Бухгалтерський облік та контроль операцій з придбання підприємств переробної промисловості

           Досліджено методичні та практичні питання бухгалтерського обліку операцій з придбання підприємств переробної промисловості. Розкрито економічну суть понять "придбання" та "поглинання" підприємств. Висвітлено правові й економічні наслідки даних процесів для їх відображення в бухгалтерському обліку. Запропоновано класифікацію операцій з придбання підприємств для теоретичного обгрунтування підходів до організації та ведення бухгалтерського обліку та здійснення контролю таких операцій. Розроблено модель відображення витрат на придбання підприємств, використання якої забезпечує одержання інформації про формування вартості придбання. Розкрито порядок формування облікової політики стосовно операції з придбання підприємств. Визначено її основні елементи та запропоновано порядок документального оформлення. Описано методику бухгалтерського обліку витрат на придбання підприємства, яка передбачає врахування можливих варіантів завершення даного процесу. Визначено основні вимоги до організації та ведення бухгалтерського обліку, які дозволяють зменшити рівень економічної безпеки підприємства-покупця та підприємства, яке планується придбати.

 • Управління реструктуризацією підприємств торгівлі

           Розглянуто теоретичні засади структурних перетворень у торгівлі, сучасний стан розвитку торгівлі України та передумови реструктуризаційних змін на торговельних підприємствах. Проведено дослідження з метою вдосконалення управління реструктуризацією торговельного підприємства. Обгрунтовано нові теоретичні підходи щодо суті та класифікації реструктуризації. Визначено конкретні пропозиції стосовно розробки моделей проведення реструктуризації на торговельному підприємстві та формування критеріїв і методичного інструментарію оцінки її результативності.

 • Методологія та практика удосконалення управління соціально-економічним розвитком підприємств легкої промисловості

           Запропоновано нову цілісну концепцію удосконалення теоретико-методологічних засад управління соціально-економічним розвитком підприємств у межах обраної стратегії з урахуванням динаміки зовнішнього середовища. Визначено теоретичні положення застосування соціально-економічної політики виробничих систем як інструменту адаптації стратегічних цілей до збурювань зовнішнього середовища. Досліджено галузеві особливості практичного застосування механізму оцінки соціально-економічного розвитку економічних систем. Обгрунтовано взаємозв'язок державної та регіональної соціально-економічної політики з відповідною політикою промислового підприємства. Розроблено методику прогнозування елементів соціально-економічної політики підприємств з урахуванням тенденцій регіонального соціально-економічного розвитку.

 • Управління фінансовими ресурсами підприємств переробної галузі Сумської області

           Удосконалено методику комплексної оцінки ефективності використання фінансових ресурсів, що дозволяє враховувати галузеву специфіку переробних підприємств, форми їх власності й користувачів аналізу. Запропоновано систему показників, яка дає змогу оцінити ефективність фінансових ресурсів на підставі коефіцієнта соціального значення. Проведено аналіз фінансового розвитку переробних підприємств за сучасних умов, запропоновано основні оптимізаційні схеми забезпечення переробних підприємств фінансовими ресурсами. Розглянуто роль і методи податкового планування на підприємстві, запропоновано методику розробки податкової стратегії підприємства з метою оптимізації податків. Запропоновано корпоративну облігаційну позику як альтернативне джерело фінансування. З метою зниження фінансових ризиків у разі випуску і розміщення облігацій обгрунтовано використання послуг фінансових посередників.

 • Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості України (теорія, методологія, практика)

           Уперше обгрунтовано доцільність застосування поняття "харчова індустрія". Розвинуто теоретико-методологічні підходи до дослідження організаційно-економічного механізму розвитку галузі. Розкрито особливості ринкових трансформацій розвитку харчової промисловості України та її регіонів. Визначено напрями удосконалення просторової організації даної промисловості. Обгрунтовано систему заходів з підвищення конкурентоздатності підприємств харчової промисловості та їх продукції. Визначено галузеві пріоритети в інвестуванні та запропоновано систему заходів реалізації інноваційної моделі розвитку та розроблено пропозиції щодо оздоровлення їх фінансового стану. Визначено механізми організаційно-економічного забезпечення екологізації виробництва та стимулювання якості продукції харчової промисловості на мікро- та макрорівнях. Удосконалено теоретико-методологічні підходи до формування ефективного механізму її інтеграції до світової економіки. Розроблено концепцію створення системи управління даною промисловістю.

 • Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика

           Уточнено сутність поняття "облікова політика підприємства" як сукупності дій, спрямованих на формування комплексу методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку з урахуванням специфіки діяльності підприємства та інтересів його власників. Розширено межі реалізації облікової політики як процесу, що охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку від способу формування фінансової звітності до використання як інструменту управління обліком на підприємстві. Встановлено, що подальший розвиток облікової політики полягає у обмеженні свободи вибору її методичної складової. Розроблено та систематизовано категоріальний апарат облікової політики, виділено її об'єкти, елементи та складові. З метою підвищення ефективності функціонування облікової політики розроблено рекомендації щодо її формування, документального оформлення, зміни та способів відображення у фінансовій звітності. Доповнено існуючі рівні реалізації облікової політики та напрямки використання під час здійснення господарського контролю. Запропоновано новий підхід щодо нівелювання впливу облікової політики на результати аналітичних досліджень.

 • Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика

           Узагальнено теоретичні та практичні аспекти діючих систем обліку й аудиту власного капіталу аграрних підприємств та розроблено практичні рекомендації щодо їх удосконалення за умов ринкової економіки, проаналізовано механізм формування основних складових власного капіталу. Конкретизовано визначення власного капіталу та його складових як економічної категорії й обгрунтовано концепцію обліку на аграрних підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання, внесено пропозиції щодо уточнення методики обліку пайового капіталу в сільськогосподарських виробничих кооперативах та фермерських господарствах. Розроблено методику обліку власного капіталу в приватних підприємствах. Обгрунтовано методику розрахунку частини вартості майна, яке отримує засновник (учасник) у разі виходу з товариства з обмеженою відповідальністю. Визначено напрямки вдосконалення методики обліку додаткового капіталу аграрних підприємств. Надано пропозиції щодо вдосконалення форм звітності з руху власного капіталу підприємства на базі оптимізації їх структури. Визначено основні напрямки підвищення ефективності та розроблено методику (алгоритм) проведення аудиту власного капіталу аграрних підприємств для досягнення мети аудиту щодо забезпечення власника інформацією про його структуру та рух.

 • Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика

           Розглянуто теоретико-методологічні аспекти забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Систематизовано теоретичні засади механізму забезпечення фінансовими ресурсами, визначено чинники, що впливають на кількісні та якісні параметри його складових. Наведено результати діагностики рівня та основних тенденцій забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Визначено пріоритетні напрями формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Розроблено системні засади управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств, модель розвитку кредитної кооперативної системи в Україні, а також концепцію розбудови системи агрострахування.

 • Бухгалтерський баланс: теорія і практика (на матеріалах підприємств Житомирської області)

           Дисертацію присвячено теоретичному обгрунтуванню балансу як центральної форми бухгалтерської звітності. Розглядаються дискусійні питання про знаходження оптимального поєднання достатньої і необхідної інформації, а також про форми її розкриття. Аналізується можливість заміни інформаційного змісту балансу для різних рівнів управління підприємством. Запропоновані суттєві зміни в діючу форму балансу, що мають за мету посилити вплив даних балансу на ефективність управлінських рішень. Проведений критичний аналіз способів вуалювання та фальсифікації балансів. Обгрунтовані вимоги щодо комп'ютерних програм в частині складання балансів.

 • Інноваційний розвиток ефективного функціонування підприємств закритого грунту: теорія, методологія, практика

           Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання ефективного функціонування підприємств закритого грунту на інноваційній основі. Проведено теоретичний аналіз термінів, удосконалено їх зміст, розглянуто техніко-технологічні параметри виробництва продукції, одержаної на закритому грунті. Оцінено стан розвитку галузі та визначено методичні підходи до запровадження інноваційних прийомів під час виконання виробничих процесів. Розроблено організаційно-економічні механізми внутрішньогосподарських відносин інтегрованих підприємств захищеного грунту. Обгрунтовано концептуальні засади багаторівневої системи виробництва продукції на захищеному грунті та напрями активізації таких підприємств. Визначено організаційно-управлінські й економіко-технологічні інноваційні напрями підвищення ефективності даного виробництва. Розроблено комплексну біотехнологію промислового виробництва грибів. Доведено доцільність активізації агропромислової інтеграції виробничої структури зазначених підприємств.

 • Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи (на прикладі підприємств Житомирської області)

           Дисертація присвячена оцінці, як ключовій процедурі бухгалтерського обліку. Обгрунтовуються роль і значення оцінки в бухгалтерському обліку, розроблені методологічні принципи побудови нових і удосконалення діючих методик оцінки активів підприємств в сучасних умовах, практичні рекомендації з оцінки майна і джерел його формування, визначається характер впливу оцінки на результати господарювання. Науково обгрунтована необхідність оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку; розкриті теоретичні основи оцінки в бухгалтерському обліку; сформульовані основні вимоги до оцінки в обліку. Доповнена і удосконалена класифікація оцінок у відповідності до потреб сучасного виробничого і фінансового менеджменту. Розкриті можливості застосування різних оцінок при веденні бухгалтерського обліку в умовах його комп'ютеризації.

 • Розвиток виробництва м'ясопродуктів на підприємствах переробної промисловості

           Вивчено закономірності та особливості економічного розвитку м'ясопереробних підприємств за умов звуження ресурсного потенціалу та розроблено теоретичні положення, методичні та практичні рекомендації стосовно подальшого зростання виробництва м'яса та продукції його переробки на засадах ринкових відносин. Розвинуто наукові та методичні положення щодо суті інтеграції та її складової, обгрунтовано доцільність створення малих м'ясопереробних підприємств на приватній чи корпоративній основі. Уточнено організаційно-економічні чинники, що впливають на ефективність діяльності м'ясопереробних підприємств. Системазовано резерви енерго- та працезаощадження у виробничих процесах галузі спеціалізованого м'ясного скотарства. Оцінено м'ясосировинні ресурси в сільгосптоваровиробників, обгрунтовано організацію інтенсивного виробництва яловичини та свинини для різних форм господарювання на селі. Запропоновано методичні підходи щодо формування виробничої функції інвестицій в основні та оборотні засоби, маркетингової діяльності в ковбасному виробництві.

© 2007-2019 vbs.com.ua