Table './linksdircom/links' is marked as crashed and should be repaired
Скачать
От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Название

Коротко

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено

методи моделювання і наукового прогнозування. Автор дійшов до висновку, що зупинка або передчасне згортання
заходів і впливів, спрямованих на реструктуризацію діяльності суб'єктів господарювання, може негативно
позначитися на загальній динаміці розвитку підприємства.

Використання в дослідженні статистичного аналізу економічних показників дозволяє довести доцільність
практичної реалізації теоретичних розробок, одержати достовірні оцінки сценаріїв розвитку аналізованих
підприємств переробної промисловості. Зокрема, застосування трендових моделей дозволяє визначити прогнози
фінансово-економічних показників підприємств у випадку якби заходи щодо реструктуризації проводилися вчасно та
в повному обсязі.

17. Пропозиції, надані здобувачем, враховували розроблені методологічні та методичні підходи до управління
реструктуризацією та показали високу практичну значущість. Керуючись ними низка підприємств Одеського регіону
уникнула банкрутного становища, звищила свою конкуренто- та сплатоспроможність. Завдяки цьому, на
підприємствах, де запроваджено управління комплексною реструктуризацією, значно підвищено ефективність
господарювання, не допущені помилки інших підприємств переробної промисловості регіону.


СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія

Ковалев А.И. Управление реструктуризацией предприятия. – К.: АВРИО, 2006. – 367 с. – Бібліогр.: с. 355-365.

Статті у наукових фахових виданнях

Ковальов А. І. Технологии подготовки управленческих решений о реструктуризации предприятия// Академічний
огляд. – Дніпропетровськ, 2005. – № 1. – С. 38-42.

Ковалев А. И. Методические особенности планирования деятельности предприятий, подлежащих
реструктуризации//Вісник.– Донецьк, 2005.- № 4. – С. 105-110.

Ковалев А.И., Дунаевская А.С. Стратегии адаптации машиностроительных предприятий к рыночным
условиям//Вісник.–Донецьк,2006.– № 3 (31).–С.26-32.

Ковальов А.И. Оценка стоимости бизнеса как критерий эффективности реструктуризации//Бізнес-Інформ. – Харків,
2006. – №12. – С.140-143.

Ковальов А.І. Оцінка ефективності програм реструктуризації. Академічний огляд. – Дніпропетровськ, 2007. – №
1. – С. 75-79.

Ковальов А.І. Управління процесами реструктуризації на промисловому підприємстві//Стратегії розвитку
підприємств. – Київ, 2006. – С. 45-49.

Ковалев А.И., Дунаевская А. С. Обоснование выбора форм реструктуризации предприятий//Экономические инновации:
Зб. наук. праць. – Одеса, 2006. – Вып. 25. – С. 284-291. Особистий внесок здобувача: розробка складових
механізму вибору форм реструктуризації підприємств.

Ковальов А. І. Аналіз і підготовка управлінських рішень, перетворюючих діяльність підприємства// Вісник
соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. – Одеса, 2004. - Вип. 17.-С. 8-13.

Ковальов А. І., Дунаєвська А. С. Дослідження процесу адаптації машинобудівних підприємств Одеського регіону
до умов функціонування в ринковому середовищі// Науковий вісник: Зб. наук. праць. – Одеса:-2005.-№ 6.-
С.11-17. Особистий внесок здобувача: розробка алгоритму проведення адаптивної реструктуризації.

Ковальов А. І., Шумілова А.С. Особливості проведення поетапної реструктуризації проблемних підприємств//
Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць. – Київ, 2005. – С. 119-124. Особистий внесок здобувача: розробка
методичних підходів до комплексної поетапної реструктуризації.

Ковальов А. І. Реструктуризація як альтернатива стагнації підприємства// Зб. наук. праць. – Донецьк, 2005. –
Вип. 15. – C. 66-71.

Ковалев А. И. Развитие рыночной стратегии трансформации предприятий// Стратегія економічного розвитку
України: Зб. наук. праць. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 161-165.

Ковальов А. І., Дунаєвська А. С. Підходи і напрямки проведення реструктуризації промислових підприємств //
Науковий вісник: Зб. наук. праць. – Одеса, 2006.–Вип 8 (28).–С. 3-11. Особистий внесок здобувача:
обґрунтування типології та класифікації видів реструктуризації та заходів щодо її проведення.

Ковальов А. І., Дунаєвська А. С. Сучасні тенденції розвитку і напрямки реструктуризації підприємств
машинобудування//Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. – Одеса, 2006. – Вип. 22. – С.
187-192. Особистий внесок здобувача: розкриття адаптивної, організаційно-управлінської реструктуризації та
фінансового оздоровлення через процедури банкрутства.

Ковальов А. І. Особливості реструктуризації підприємств в умовах виконання санаційних заходів//Вісник
соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. – Одеса, 2001. – Вип. 8.-С. – 68-71.

Ковальов А. І. Санаційна реструктуризація як інструмент фінансового оздоровлення підприємств//Вісник
соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. – Одеса, 2002. – Вип. 13. – С. 50-54.

Ковалев А.И. Восстановление платежеспособности предприятия-должника: опыт и технологии решения проблемы.
Науковий вісник: Зб. наук. праць. – Одеса, 2007. –№ 1 (38). – С. 3-8.

Ковалев А.И. Стратегическое управление преобразованием предприятия// Ринкова економіка: сучасні теорія і
практика управління: Зб. наук. праць. –Одеса, 2007. – Т.10. – Вип. 11. – С.24-28.

Ковалев А.И. Таксономический анализ как средство диагностирования объектов промышленности: Зб. наук. праць. –
Донецьк, 2007.– № 1. – С.62-65.

Ковальов А.І., Клішейко А.В. Реінжиніринг та організаційно-управлінські заходи з реструктуризації
підприємств//Зб. наук. праць. – Одеса, 2007. - № 25. – С. 87-91. Особистий внесок здобувача: розкриття
методичних підходів до організаційно-управлінської реструктуризації.

Ковалев А.И., Клишейко А.В. Реструктуризация промышленных предприятий на основе реинжиниринговых
мероприятий//Зб. наук. праць.– Одеса, 2007.- № 26. – С. 75-89. Особистий внесок здобувача: розкрито зміст
реструктуризаційних інноваційних заходів немонетарного напрямку.

Ковалев А.И. Типология реструктуризации или новый подход к стратегическим изменениям в хозяйствовании//
Ринкова економіка: сучасні теорія і практика управління: Зб. наук. праць. – Одеса, 2007 р.–
Т.10.–Вип.12.–С.55-59.

Ковальов А.І. Реструктуризація підприємств: досвід вдосконалення методологічних основ розробки
бізнес-плану//Економіка підприємства.– Одеса, 2005. – С. 671-679.

Ковалев А.И. Стратегии адаптации машиностроительных предприятий к рыночным условиям функционирования//Вісник:
Зб. наук. праць.– Донецьк, 2006. – № 3 (31). – С.26-32.

Тези доповідей та матеріли конференцій

Ковальов А. І. Санация предприятий как способ восстановления их платежеспособности и инвестиционной
привлекательности//Фондовая панорама: Материалы межд.финансового форума. Одесса, 25 июня 2003р. -Одесса, 2003.
- №25. – С.1-5.

Ковалев А. И. Трансформация предприятий в Украине: опыт, проблемы, решения// Теория и практика экономики и
предпринимательства: Материалы ІІ международной научно-практической конференции.– Алушта, 10-12 мая 2005 г. –
Алушта, 2005 г. – С. 71-72.

Ковалев А. И. Экономическое диагностирование предприятий и подготовка антикризисных управленческих
решений//Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України: Матеріали 5 Всеукраїнської
науково-практичної конференції . – Дніпропетровськ, 26 жовтня 2004 р. – Дніпропетровськ, 2004.–Том 2.–
С.66-68.

Kovalyov A. Formation of technology of making decision on industry objects restructuring.//Nova teorie
ekonomiku a managementu organizaci. Sbornik z mezinarodni vedeсke konference.VSE.Praha. – Rijen, 20.10.06. –
Rijen – 2006.–Р.687-694.

Kovalyov A. The enterprise restructuring decision- making procedure. Economic Sciences. University of Warmia
and Mazury in Olsztyn.–Olsztyn, 15.05.2005.–№ 8.– Р. 71-78.

Ковальов А.І. Управління реструктуризаційною діяльністю промислових підприємств: аспекти теорії та
практики//Проблеми підвищення ефективності господарювання на мезо- та мікроекономічному рівні: Перша
міжнародна науково-практична конференція. – Чабанка, 16-18 травня 2007 р. – Чабанка, 2007.– С.3-7.

Інші видання

Ковальов А. І. Аналіз матеріалозберігаючої діяльності підприємства/ Підручник “Економічний аналіз
господарської діяльності підприємств промисловості”. Хмельницьк, 2004. – С.34-39.

См. также:
    © 2007-2019 vbs.com.ua