От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Психологічні механізми самореалізації жінки (на прикладі жіночої молоді, включеної у творчу професійну діяльність)

Коротко

Психологічні механізми самореалізації жінки (на прикладі жіночої молоді, включеної у творчу професійну діяльність)

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-01 20:15:32
Описание
: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Петрівна Вівчарик; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.
См. также:
 • Соціально-психологічні механізми політико-ідеологічного самовизначення молоді

           Досліджено та систематизовано соціально-психологічні особливості політичного становлення молоді юнацького віку. З'ясовано специфічні соціально-психологічні механізми, які сприяють самовизначенню в політико-ідеологічній сфері. Розроблено спеціальний психодіагностичний інструмент - опитувальник визначення рівня політико-ідеологічного самовизначення, який сприяє з'ясуванню важливих параметрів соціально-психологічних механізмів. Побудовано рівневу модель політико-ідеологічного самовизначення молоді. Висвітлено вікову динаміку та гендерну специфіку дії соціально-психологічних механізмів політико-ідеологічного самовизначення в ранній і середній юності.

 • Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді

           Досліджено ієрархічну структуру ціннісних орієнтацій особистості, фактори, які впливають на її формування та психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді. Доведено, що ціннісні орієнтації особистості мають складну, диференційовану та ієрархічно організовану структуру. Розглянуто динаміку трансформації ціннісних орієнтацій студентства залежно від року навчання. Підкреслено, що в процесі набуття теоретичних знань і практичних навиків у вузі здійснюється формування системи ціннісних орієнтацій особистості студента. На цей процес значною мірою впливають не тільки соціально-економічні фактори, але й вибір кожним студентом факультету, спеціальності, а також рік навчання.

 • Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді

           Виявлено психологічні закономірності та механізми процесу духовного розвитку на підставі особистісного підходу. Вивчено специфіку духовного зростання дітей та молоді на різних вікових етапах. Виокремлено й обгрунтовано основні принципи зазначеного підходу (духовно-особистісної інтеграції, ієрархічності та ціннісно-смислової детермінації). Виявлено причини виникнення духовного дисонансу особистості. Визначено психологічні закономірності та соціокультурні умови її духовного розвитку. З'ясовано специфіку психологічних механізмів духовного розвитку дітей і молоді на різних вікових етапах. Розроблено психологічні моделі (дихотомічну модель духовної детермінації особистості та модель процесу духовного розвитку дітей і молоді). Обгрунтовано критерії та показники цього процесу. Уточнено принципи психологічного діагностування показників духовного розвитку особистості. Розроблено психодіагностичний інструментарій дослідження духовного потенціалу дітей і молоді. Обгрунтовано та впроваджено психолого-педагогічний супровід духовного розвитку дітей і молоді, що базується на виявлених психологічних закономірностях і механізмах, передбачає застосування сучасних засобів, спрямованих на активізацію духовного потенціалу учнів і студентів. Розроблено прийоми духовно-особистісного консультування дітей і молоді з урахуванням психологічних закономірностей і механізмів духовного розвитку. Визначено специфіку реалізації духовно-особистісного підходу у консультативній практиці й особливості професійної підготовки психологів до консультативної роботи.

 • Психологічні механізми формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера

           Вперше вивчено образ майбутнього шлюбного партнера з позицій подружньої сумісності, визначено провідний критерій, показник і рівні сформованості образу майбутнього шлюбного партнера. Розширено та доповнено зміст понять "образ майбутнього шлюбного партнера" та "уявно сумісний образ майбутнього шлюбного партнера". Обгрунтовано процес статево-рольової ідентифікації, самооцінки та стереотипізації як провідних механізмів формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера. Встановлено кореляційну залежність рівня сформованості образу у молоді від статево-рольової ідентифікації з батьками, самооцінки та соціальних стереотипів. Розроблено та науково обгрунтовано програму активного соціально-психологічного навчання "Оптимізація шлюбного вибору", яка сприяє послабленню статево-рольової ідентифікації з батьками, формуванню адекватної самооцінки та зниженню рівня стереотипізації.

 • Психологічні особливості забезпечення особистісної самореалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки

           Досліджено феномен самореалізації, виділено критерії, розглянуто динаміку розвитку особистісної самореалізації студентів-психологів, а також визначено серед факторів забезпечення особистісної самореалізації майбутніх психологів тілесно-орієнтовану та танцювально-рухову тренінгову роботу, як інноваційну форму фахової підготовки. Зазначено, що використання даних тренінгових програм дозволяє забезпечити розвиток самореалізації особистості майбутніх психологів завдяки нетрадиційним активним засобам тренінгової роботи, зокрема, руху, танцю та спеціально підібраного музичного супроводу. Доведено доцільність та ефективність використання даних тренінгових програм під час підготовки студентів-психологів.

 • Діяльність органів державної влади в галузі жіночої середньої освіти в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ століття

           На підставі аналізу широкого кола джерел визначено специфіку головних типів середньої школи для жінок в Наддніпрянській Україні другої половини XIX ст., виявлено регіональні особливості освітньої політики царизму в Правобережній Україні, досліджено головні показники динаміки жіночих шкіл різних відомств, кількісного та соціального складу їх вихованок, виділено два періоди у розвитку жіночих навчальних закладів, які відповідно до участі держави в їх фінансуванні та управлінні розподілено на три групи. З використанням результатів вивчення досвіду організації державними органами жіночих середньоосвітніх закладів розроблено практичні рекомендації щодо сучасного реформування освіти.

 • Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді

           Досліджено проблеми аутоагресивної поведінки молоді груп соціального ризику. Визначено індивідуально-типологічні особливості юнаків, належність до групи соціального ризику, а також соціально-психологічні передумови формування аутоагресивної поведінки молоді, якими є: стан дезадаптації, зумовлений деформацією смисложиттєвих орієнтацій та дисгармонійною міжособистісною взаємодією, що є наслідком несформованості такої стратегії спілкування, як співпраця. Виявлено, що схильність до ризикових вчинків та порушення механізму соціально-психологічної адаптації особистості обмежують можливості самореалізації і є однією з передумов формування несуїцидальних форм аутоагресивної поведінки молоді. Визначено, що схильність до аутоагресії корелює з такими особистісними характеристиками, як самозакоханість, незалежність, егоцентричність, підвищений рівень домагань та покірність, надмірна конформність і чуйність. Встановлено, що міжособистісна взаємодія молоді груп соціального ризику ускладнюється такими психологічними рисами особистості, як підвищена образливість, дратівливість, імпульсивна ворожість у разі виникнення протидії та критики власних дій.

 • Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді

           За результатами дослідження виявлено головне джерело насильства серед сучасної молоді як стиль адаптивної поведінки молодих людей в сучасному соціумі. Спростовано поширене в наш час уявлення про збільшення кількості агресивних особистостей, як причину зростання агресії в суспільстві. Досліджено систему соціально-психологічних факторів агресивної поведінки юнаків і дівчат, механізм впливу цих чинників залежно від демографічних та особистісних характеристик людини. Наведено дані про рівні агресивності різних соціально-статевих груп молоді одного з регіонів України (Чернігівщини), які заперечують стереотипним уявленням щодо підвищення агресивності молодого покоління.

 • Соціально-психологічні чинники формування правової поведінки молоді

           Вивчено соціально-психологічні чинники, які зумовлюють формування правової поведінки студентської молоді. Теоретично проаналізовано основні положення психологічної науки стосовно соціальних і правових норм, які регламентують соціально-правову поведінку особистості. Визначено, що соціально-правова поведінка особистості залежить від впливу соціально-психологічних чинників, а саме: когнітивних, емоційно-вольових, мотиваційних, ціннісно-смислових і соціальних. Показано, що поведінку особистості можуть змінювати психокорекційні впливи на когнітивному та ціннісно-смисловому рівнях. Такі впливи дають змогу вдосконалити самоставлення студентів і підвищувати загальний рівень їх смисложиттєвих орієнтацій. Розроблено комплекс соціально-психологічних заходів, спрямованих на підвищення інтерналізації особистістю соціально-правових категорій, відповідних соціально-економічним перетворенням, що відбуваються у суспільстві.

 • Психологічні закономірності керування мотивацією учіння студентської молоді

           Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено, що формування мотивації учіння у студентів - це системний процес, зумовлений розвитком стійких мотиваційних утворень (мотивів). Встановлено, що на розвиток мотивації учіння впливають такі фактори: посилення почуття компетентності; формування у студентської молоді здатності до самокерування власною мотивацією; наявність схильності до визначення мети та самореалізації. Проаналізовано психологічні механізми розвитку мотивації учіння: мотиваційне зміщення, наслідування, сенсоутворення, динаміку когнітивного компонента мотивації. Під час проведення психотренінгу встановлено статистично значуще зростання у студентів показників за такими мотивами: саморозвитку, пізнання, соціального престижу, досягнення.

 • Індивідуально-психологічні та нейропсихологічні особливості молоді з адиктивною поведінкою

           Проаналізовано індивідуально-психологічні та нейропсихологічні особливості молоді з адиктивною поведінкою. Визначено передумови вживання молоддю психоактивних речовин, зокрема, у разі неповної сім'ї, вживання психоактивних речовин членами сім'ї, сімейних конфліктів та недостатності близьких взаємин між батьками і дітьми, неправильного стилю сімейного виховання, поганої успішності у навчанні. Висвітлено концепцію побудови комплексних програм психопрофілактики адиктивної поведінки та підтримання психосоматичного здоров'я з урахуванням індивідуально-психологічних та нейропсихологічних особливостей молоді. Розроблено комплексну програму психопрофілактики адиктивної поведінки молоді.

 • Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

           Досліджено ціннісно-настановчий та діяльнісний аспекти політичної культури особистості в їх єдності та взаємозв'язку. Виявлено суперечливий характер прояву політичної культури молоді за сучасних соціокультурних умов. Проаналізовано вплив психологічних чинників (змістових складових мотиваційно-потребової сфери, когнітивного стилю, способу міжособистісної взаємодії та структури ціннісно-смислових орієнтацій) на особливості прояву політичної культури студентської молоді. Визначено основні психологічні детермінанти реалізації даної якості та сучасні стилі політичної активності студентської молоді.

 • Соціально-психологічні особливості формування життєвих планів Інтернет-залежної молоді

           Досліджено життєве планування Інтернет-залежної молоді. Показано, що надмірне перебування молоді у мережі спричинює неадекватне сприймання подій віртуального життя внаслідок некритичного ставлення особистості до кіберсередовища та розвитку залежної від нього поведінки. Установлено, що існують значні відмінності життєвих планів кіберзалежної молоді у порівнянні з вільними користувачами Інтернет-мережі. Життєві плани цієї молоді є абстрактними, непослідовними, ілюзорними, позбавленими реалістичності.

 • Організаційно-педагогічна діяльність соціальних служб для молоді в Російській Федерації

           Вивчено організаційно-педагогічну діяльність соціальних служб для молоді в Російській Федерації. Доведено, що ефективна соціальна робота з молоддю має проводитися у рамках педагогічної системи. Визначено, що державна молодіжна політика є методологічною й організаційною основою здійснення соціальної роботи з молоддю. Обгрунтовано та розроблено модель організаційно-педагогічної діяльності. Проаналізовано структуру та функції системи соціальних служб для молоді. Розкрито зміст і педагогічні технології організаційно-педагогічної діяльності цих служб для молоді Російської Федерації. Зроблено висновки та запропоновано рекомендації щодо творчого використання російського досвіду в Україні.

© 2007-2018 vbs.com.ua