От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Кінетичні закономірності інгібування лужної фосфатази з кишок теляти L-цистеїном, відновленим глутатіоном і фосфоновими кислотами : Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.10 / О.В. Музичка; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Коротко

Кінетичні закономірності інгібування лужної фосфатази з кишок теляти L-цистеїном, відновленим глутатіоном і фосфоновими кислотами

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-30 21:33:36
Описание
         Уперше встановлено кінетичні закономірності інгібуючої дії відновленого глутатіону та дигідроліпоєвої кислоти на активність лужної фосфатази з кишок теляти. Показано, що вплив відновленого глутатіону описується закономірностями частково змішаного інгібування. Взаємодію L-цистеїну з лужною фосфатазою у центрі зв'язування субстрату охарактеризовано як двостадійний процес, за яким відбувається швидке утворення первинного комплексу та має місце повільна стадія формування наступного комплексу інгібітора з ферментом. Розраховано мікроскопічні константи швидкості повільної стадії взаємодії L-цистеїну з лужною фосфатазою з кишок теляти. Доведено, що більшу спорідненість до відновленого глутатіону та L-цистеїну проявляють гідрофільні фракції цього ферменту у порівнянні з гідрофобними, одержаними після його розділення на октилсефарозі. Доведено високу ефективність інгібіторів лужної фосфатази, що містять у своїй структурі гідрофобний калікс[4]арен як фундамент для одного або двох фрагментів метиленбісфосфонової кислоти.
См. также:
 • Кінетичні закономірності транспорту іонів Ca в мітохондріях міометрія та вплив кофеїну на цей процес

           Вивчено кінетичні властивості транспорту іонів Ca у мітохондріях (МХ) міометрія. З використанням методу флуоресцентної спектроскопії у термінах константи швидкості транспортного процесу k досліджено кінетику акумуляції даних іонів у МХ гладенького м'яза матки. Протонофор СССР й азид здатні спричинювати пасивне вивільнення іонів Ca з МХ за умов попереднього накопичення цього катіону в них. Одержані дані можна використовувати для дослідження мембранних механізмів, задіяних у регуляції концентраціі Ca2+ у гладеньких м'язах, ролі МХ у забезпеченні електро- та фармакомеханічного спряження у цих м'язах.

 • Закономірності морфофункціональних змін судинного русла та оболонок тонкої і товстої кишок в умовах обтураційного холестазу та різних способів його корекції (експериментальне дослідження)

           Вивчено динаміку структурних і функціональних змін у судинному руслі й оболонках тонкої та товстої кишок у формуванні синдрому функціональної недостатності у процесі розвитку обтураційного холестазу. Надано топічну та кількісну характеристику просторової перебудови архітектоніки кровоносних судин брижової та внутрішньоорганної частини. Досліджено реакції гемомікроциркуляторного русла всіх оболонок на розвиток механічної жовтяниці, а також особливості адаптації слизової, підслизової та м'язової оболонок тонкої та товстої кишок до нових умов травлення за відсутності поступлення жовчі. Показано характер перебудови системного й органного кровообігу у динаміці різних термінів механічної жовтяниці та їх взаємозв'язок з морфологічним станом судинного русла і склавих кишкової стінки. Доведено, що за зазначеної патології відбувається розвиток явищ функціональної недостатності тонкої та товстої кишки, визначено основні її патогенетичні складові. Подано порівняльну характеристику морфофункціонального стану судинного русла й оболонок тонкої та товстої кишок за різних методів декомпресії жовчних шляхів. Розроблено новий спосіб корекції ендогенної інтоксикації та функціональної недостатності кишки за механічної жовтяниці з використанням озонових ентеросорбентів. Розроблено нові способи зовнішнього дренування жовчних шляхів.

 • Інгібування кислотної корозії металів эNэ-ацилметилпіридинієвими солями

  : автореф. дис... канд. тех. наук: 05.17.14 [Електронний ресурс] / Тетяна Миколаївна Пилипенко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2009. — 24 с. — укp.

 • Фізіологічний стан та продуктивність бугайців за дії солей дефіцитних мікроелементів і їх хелатних комплексів з цистеїном

           Вивчено фізіологічний стан та продуктивність бугайців заключного періоду відгодівлі за умови додавання до їх раціону заліза, міді, кобальту, марганцю у формі неорганічних солей та цистеїнатів. Розроблено лабораторний регламент синтезу координаційних сполук мікроелементів з цистеїном як основи для виробництва преміксів. Запропоновано використовувати клітини гранульозного шару фолікулів корів як модельну тест-систему для оцінки та прогнозування ефективності впливу преміксів та різних форм поєднань мікроелементів на підвищення продуктивності тварин. На основі вивчення процесів обміну кобальту, заліза, міді, марганцю, показників гемопоезу, вмісту глутатіону, малонового діальдегіду, активності трансаміназ, обміну білків розроблено та експериментально обгрунтовано методику комплексної підгодівлі бугайців з застосуванням цистеїнатів.

 • Підвищення ефективності екстракції катаракти з імплантацією ІОЛ за допомогою селективного інгібування циклооксигеназних і ліпооксигеназних прозапальних медіаторів

           Розглянуто питання інгібування та профілактики розвитку запальної реакції після екстракції катаракти з імплантацією ІОЛ. Обстежено 74 кролі породи шиншила, яким була зроблена модельована операційна травма та 138 пацієнти (138 ока) після екстракції катаракти з імплантацією ІОЛ. Встановлено, що одночасне селективне інгібування синтезу простангландину Е2 і лейкотрієну В4 за умов модельованої травми в експерименті призводить до зниження їх рівня на 55 - 65 % відповідно, у камерній волозі на сьому добу після операції, у порівнянні з їх неселективним пригніченням. Доведено, що одночасне застосування препаратів, які вибірково інгібують синтез простагландинів і лейкотрієнів під час проведення ЕЕК з імплантацією ІОЛ у клініці дозволяє знизити ступінь післяопераційного запалення на 20 % у порівнянні з кортикостероїдами та диклофенаком, що традиційно використовуються.

 • Оптимізація діагностики та лікування інвагінації кишок у дітей

           Проаналізовано та з'ясовано причини незадовільних результатів загальноприйнятих методів лікування інвагінації кишечнику в дітей, сформульовано критерії об'єктивної оцінки стадій цього захворювання. Установлено роль ультразвукового обстеження у його діагностиці. Впроваджено спосіб функціональної діагностики парезу кишечнику у разі інвагінації. Визначено обсяг лікувальних заходів залежно від стадії інвагінації кишечнику.

 • Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії

           Створено та досліджено нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії з урахуванням реальних процесів, що відбуваються у синапсах хімічного типу, й ізоморфності когерентних аспектів синаптичної передачі та критичних явищ у рідинних системах з обмеженою геометрією. Для кожної з моделей сформульовано відповідні системи з трьох нелінійних диференціальних рівнянь, одержано їх стаціонарні розв'язки та визначено типи особливих точок. Залежно від характеристик синаптичної передачі (швидкості подачі медіатора ACh в синаптичну щілину, наявності ФОС, швидкості звільнення ферменту AChE) особливі точки, які описують стан синаптичної щілини, класифікуються як стійкі вузли, дивні аттрактори або межові цикли. На підставі наявних експериментальних даних для досліджених кінетичних моделей зроблено числові розрахунки часів релаксації для трьох параметрів порядку - концентрацій молекул ACh, рецепторів у незбудженому стані і збуджених медіатор-рецепторних комплексів.

 • Кінетичні процеси в двофазних твердих розчинах 3He-4He

  : Автореф. дис... д- ра фіз.-мат. наук: 01.04.09 [Електронний ресурс] / Володимир Андрійович Майданов; НАН України; Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І.Веркіна. — Х., 2003. — 30 с.: рис. — укp.

 • Остеодефіцит у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишок та його корекція

           Удосконалено методи діагностики та лікування остеодефіциту у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишок. Встановлено, що у 72,3 % пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом та хворобою Крона відбувається зниження мінеральної щільності кісткової тканини, що проявляється у вигляді остеопенії та остеопорозу.

 • Інтраопераційний кишковий лаваж у невідкладній хірургії захворювань тонкої і товстої кишок

           Проаналізовано результати лікування 305-ти оперованих пацієнтів з гострими хірургічними захворюваннями тонкої та товстої кишок (ГХЗТіТК). Розроблено та впроваджено в клінічну практику новий спосіб інтраопераційного кишкового лаважу (ІОКЛ) з застосуванням пристрою запропонованої конструкції. Відзначено, що перевагами наведеного способу антеградного ІОКЛ, у порівнянні з ретроградним, є коротший час виконання, менша кількість промивної рідини, більш ефективне відмивання кишки без мобілізації лівого вигину ободової кишки, менша кількість ускладнень. Вивчено частоту виникнення бактерійної транслокації (БТ) у пацієнтів з ГХЗТіТК та її мікробний спектр, зокрема, аеробних і анаеробних збудників. На підставі порівняльного аналізу виявлено, що частота післяопераційних ускладнень у пацієнтів, яким виконано ІОКЛ, є значно меншою, ніж у хворих, яким лаваж не проводили. Застосування кишкового лаважу зменшує імовірність летального результату за хірургічного лікування хворих на ГХЗТіТК.

 • Кінетичні явища в тонких плівках перехідних d-металів

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.18 [Електронний ресурс] / А.І. Лопатинський; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 17 с. — укp.

 • Діагностика та лікування синдрому абдомінальної компресії в хірургії гострої спайкової непрохідності кишок

           Розглянуто питання покращання результатів лікування хворих на гостру спайкову непрохідність кишечнику, розроблено методи діагностики, прогнозування та лікування синдрому абдомінальної компресії. Вивчено причини несприятливих наслідків лікування хворих на гостру спайкову непрохідність кишечнику. Визначено кореляційний зв'язок між внутрішньочеревним та внутрішньокишковим тиском. Описано спосіб прогнозування поліорганної недостатності за гострої непрохідності кишечнику на основі патогенетично обгрунтованих критеріїв (внутрішньочеревний тиск, IL-8). Проаналізовано показники імунітету у хворих з синдромом абдомінальної компресії за гострої спайкової непрохідності кишечнику. Доведено роль даної компресії в розвитку синдрому системного запалення та поліорганної недостатності за виявленими ультраструктурними змінами головних паренхіматозних органів (легень, печінки, нирок), а також їх функціональних порушень. Розроблено спосіб купірування компартмент-синдрому за гострої спайкової непрохідності кишечнику залежно від рівня внутрішньочеревної гіпертензії. Відзначено зниження частоти післяопераційних ускладнень у хворих основної групи на 7,7 %, летальності на 1,5 %.

 • Оптимізація показань до вибору тактики лікування хвороби Крона тонкої і товстої кишок

           Дисертація присвячена проблемі лікування хвороби Крона тонкої і товстої кишок. Опрацьована тактика лікування хвороби Крона, вивчена ефективність препаратів будесоніду. Продемонстровано, що застосування високоефективних препаратів базисної терапії для лікування хвороби Крона сприяє мінімізації показань до оперативного лікування, а використання індексу Беста - об'єктивізації лікувальної тактики. Застосування в клінічній практиці розробленої тактики лікування дозволило покращити результати хірургічного лікування: збільшити частку економних резекцій кишківника, первинно-відновних і сфінктерозберігаючих операцій, знизити частоту післяопераційних ускладнень, рецидивів та летальності, поліпшити результати соціальної реабілітації оперованих пацієнтів. Визначені відносні показання до первинних операцій та оптимальні строки їх виконання. Показано, що оптимальним способом хірургічного лікування хвороби Крона є одномоментні органозберігаючі операції.

 • Клініко-лабораторні показники перебігу та корекція порушень мікробіоценозу кишок у хворих на вірусний гепатит А

           Наведено результати клінчіного та лабораторного обстеження 199-ти хворих на гепатит А (ГА). Проведено дослідження видового складу, популяційного рівня мікрофлори товстої кишки, вмісту SIgA у копрофільтратах і білках гострої фази (БГФ) у сироватці крові. У 93,52 % випадків у гострий період ГА виявлено дефіцит ентерококів і фізіологічних анаеробів, зокрема біфідобактерій, а також якісні зміни ешерихій з достовірно значущим підвищенням агресивних штамів і часткову контамінацію товстої кишки умовно-патогенними мікроорганізмами (УПМ). Встановлено взаємозалежність між змінами мікробіоценозу товстої кишки, показниками SIgA та тяжкістю перебігу ГА. З'ясовано, що легкий перебіг ГА характеризується домінуванням нормобіоценозу або дисбактеріозу 1-го ступеня, у разі середньої тяжкості захворювання переважає дисбактеріоз 2-го та 3-го ступенів. Найбільш достовірні відмінності показників SIgA виявлено у разі дисбактеріозу 3-го ступеня, які були достовірно незмінними у разі нормального біоценозу кишок. Проведено дослідження вмісту БГФ у сироватці крові хворих на ГА та виявлено їх підвищення в розпал хвороби, найбільш суттєве у разі дисбактеріозу 3-го ступеня. На підставі результатів кореляційного аналізу виявлено зворотні зв'язки показників БГФ з біфідо- та лактобактеріями, а представниками УПМ - прямі. Прямі кореляційні зв'язки встановлено між показниками БГФ та SIgA. Доведено, що у разі сприятливого перебігу ГА у період зростання клінічних проявів хвороби спостерігається підвищення екскреції з калом SIgA та показників БГФ. Встановлено, що несприятливий перебіг захворювання характеризується відсутністю підвищення цих показників у даний період. На підставі ранжування інформативності лабораторних показників розроблено математичний алгоритм прогнозування перебігу ГА. Оцінено клінічну ефективність, вплив на відновлення стану мікробіоценозу товстої кишки, нормалізацію показників SIgA у копрофільтратах і БГФ у сироватці крові препаратів лактулози у разі легкого перебігу ГА та комбінації з альтаном у разі середнього ступеня тяжкості хвороби.

© 2007-2019 vbs.com.ua