От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Міжнародне співробітництво держав у боротьбі з фальшивомонетництвом : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / А.В. Войціховський; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Коротко

Міжнародне співробітництво держав у боротьбі з фальшивомонетництвом

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-21 16:53:29
Описание
         Досліджено міжнародно-правові аспекти співробітництва держав у боротьбі з фальшивомонетництвом. Визначено соціальну та політико-правову обумовленість формування міжнародно-правового механізму протидії злочину. Розглянуто певні міжнародно-правові документи, національне законодавство України та зарубіжних держав у цій галузі. Висвітлено діяльність Інтерполу та Європолу у сфері міжнародного співробітництва у боротьбі з фальшивомонетництвом, а також види та форми відповідальності за скоєння даного злочину. Здійснено критичний аналіз сучасного стану міжнародного співробітництва держав у цій боротьбі. Наведено пропозиції щодо вдосконалення існуючого міжнародно-правового механізму та національного законодавства з метою підвищення ефективності протидії злочину.
См. также:
 • МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

 • Міжнародне правонаступництво держав у практиці співдружності незалежних держав

           Досліджено практику правонаступництва держав у рамках СНД в аспекті участі Співдружності у зазначеному процесі, визначення спрямування та меж її впливу на процес правонаступництва країнами-учасницями щодо міжнародно-правових зобов'язань, активів і пасивів колишнього СРСР, радянського громадянства. Розкрито доктринальні погляди на правонаступництво держав, сучасні засоби (інструменти) правонаступництва, тенденції розвитку участі міжнародних організацій у врегулюванні наслідків правонаступництва, правову природу СНД як міжнародної організації, однією з функцій якої є вирішення питань правонаступництва держав. Значну увагу приділено вітчизняній практиці у сфері правонаступництва і факторам, що вплинули на реалізацію Україною своєї політичної правової позиції стосовно сфер правонаступництва, а саме: міжнародних договорів, державної власності і боргів, громадянства.

 • Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з рабством і работоргівлею

           Досліджено становлення у міжнародному праві заборони рабства та работоргівлі, а також інститутів, подібних на рабство. Висвітлено історію інституту заборони рабства й етапи його становлення. Проаналізовано тлумачення терміну "рабство" та його співввідношення з поняттям підневільного стану. Вивчено практику міжнародних регіональних органів щодо заборони рабства, перш за все рішення Європейського суду з прав людини. Розглянуто міжнародно-правові та національно-правові засоби імплементації міжнародно-правових норм про заборону рабства та работоргівлі, а також особливості даної імплементації.

 • Міжнародне економічне співробітництво України та Королівства Марокко: стан і перспективи

           Досліджено стан і перспективи україно-марокканського торговельно-економічного співробітництва. Визначено місце України та Марокко у міжнародному поділі праці. Здійснено системний аналіз зовнішньої торгівлі кожної з двох країн. Надано оцінку сучасного стану зовнішньоторговельних відносин України та Марокко. Висвітлено тенденції їх подальшого розвитку. За методом економіко-математичного моделювання виявлено дисбаланс у зовнішній торгівлі між даними країнами та розкрито причини однобічного розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Королівством Марокко. Сфомульовано концепцію та стратегію реалізації експортного потенціалу даних держав у їх взаємних зовнішньоторговельних відносинах. Розроблено механізм регулювання зовнішньо-економічної діяльності Марокко й України, що містить важелі активізації двостороннього співробітництва та запропоновано рекомендації щодо оптимізації організаційно-управлінської структури.

 • Міжнародне співробітництво кооперативних організацій у процесі європейської інтеграції України

           Розроблено стратегію міжнародного кооперативного співробітництва як напрям інтеграції України до ЄС. Проведено системно-структурний аналіз інтеграції. Запропоновано трактування поняття "інтеграція", адаптовано теоретичні моделі економічної інтеграції до умов країн з перехідною економікою й обгрунтовано значущість у них міжнародного кооперативного співробітництва. Розвинуто модель Манделла - Флемінга для двох країн завдяки урахуванню функції коінтеграційної макроекономічної рівноваги. Визначено обов'язкові передумови досягнення позитивних ефектів від євроінтеграції. Обгрунтовано геополітичні передумови та соціально-економічні чинники вітчизняної євроінтеграційної моделі. Узагальнено досвід міжнародної інтеграції кооперативних систем країн ЄС, що дозволило розвинути інституційні засади поглиблення міжнародного кооперативного співробітництва. За результатами багатофакторного аналізу з'ясовано чинники, які найбільшою мірою впливають на розвиток міжнародного співробітництва системи споживчої кооперації України. Обгрунтовано головні аспекти програмних засобів поглиблення співробітництва кооперативних організацій України та країн ЄС у процесі євроінтеграції.

 • Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу

           Досліджено загальнотеоретичні та практичні питання міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу. Проаналізовано міжнародно-правові проблеми співвідношення злочинів торгівлі наркотиками та відмивання грошей. Розкрито поняття відмивання грошей у міжнародному та національному праві. Визначено вплив міжнародної інституційної системи на протидію відмиванню грошей від наркобізнесу на універсальному та регіональному рівнях. Виявлено проблеми імплементації норм міжнародного права щодо боротьби з даним явищем до національного права України. Охарактеризовано співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями щодо запобігання відмиванню грошей від наркобізнесу.

 • Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект)

           На основі аналізу наукової літератури з міжнародного співробітництва, в галузі боротьби зі злочинністю, міжнародно-правових актів, практики діяльності міжнародних правозастосовних органів, національного законодавства України та інших країн, досліджено кримінально-процесуальний зміст загальних і спеціальних принципів міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю та особливостями національної імплементації міжнародних договорів у кримінально-процесуальне законодавство. Відзначено, що на сьогодні сформовано принципи міжнародного кримінально-процесуального права, які мають важливе значення для визначення нормативного змісту принципів національних кримінально-процесуальних процедур. Об'єктом даного дослідження визначено правові відносини, що виникають у процесі підготовки, укладання та виконання міжнародних договорів про правову допомогу та співробітництво у кримінальних справах; в процесі здійснення міжнародних заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю та правовий механізм регулювання основних видів міжнародного співробітництва. Предметом даного дослідження були сутність та зміст діяльності судів, органів, які здійснюють боротьбу зі злочинністю, та органів юстиції під час надання правової допомоги у різних видах міжнародного співробітництва.

 • Міжнародно-правове співробітництво Причорноморських держав

           Розвинуто новий комплексний підхід до розгляду організаційно-правових форм співробітництва Причорноморських держав як частки міжнародно-правової системи на базі запропонованої класифікації міжнародного співробітництва. Виявлено роль і значення міжнародної дипломатії у співробітництві держав. Досліджено суть багатостороннього співробітництва в межах міжнародних організацій Чорноморського регіону. Висвітлено характер і особливості двостороннього співробітництва Причорноморських держав.

 • Міжнародне законодавство


  1. Законодавча база України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність та облік. щодо обліку ЗЕД 2
  2. Задача 5
  Список використаної літератури 6


 • Міжнародне транспортне право


 • Питання білети міжнародні відносини, міжнародне право


 • Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право

           Доведено, що мир і безпека людства можливі лише за умови існуючого, історично детермінованого універсального міжнародного правопорядку, ідея встановлення якого виникла в процесі роботи Вестфальського конгресу 1643 - 1648 рр. та була реалізована шляхом підписання Оснабрюцького та Мюнстерського договорів 1648 р. На прикладі державно-правового устрою Священної Римської імперії німецької нації проаналізовано модель монополярного європейського правопорядку як попередника вестфальської конфігурації міжнародного права. Запропоновано концепцію існування лабільної системи впливових сил та держав у Європі XVII ст. Показано місце та роль Московської держави, а також запорізького козацтва та народів Закарпаття у зазначеній лабільній системі. Уперше у вітчизняній науці міжнародного права висвітлено правові засади того універсального правопорядку, який стабілізував міжнародні відносини у XVII - XVIII ст. Зроблено висновок щодо наявності "вестфальських" коренів таких інститутів міжнародного права як міжнародно-правове визнання, мирні способи розв'язання міжнародних спорів, відповідальність у міжнародному праві, гарантії виконання міжнародних договорів.

 • Ідеологічний фактор у боротьбі з тероризмом

           Зазначено, що у боротьбі з тероризмом, поряд із застосуванням сили, необхідно змінити свідомість суспільства. Без таких змін ефективне подолання тероризму неможливе.

 • Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму

           Досліджено роль і місце Організації Об'єднаних Націй у боротьбі проти міжнародного тероризму. Проаналізовано основні теоретичні підходи щодо тлумачення понять "тероризм" і "міжнародний тероризм". Визначено характерні риси міжнародного тероризму як глобальної проблеми сучасності. Розглянуто процес становлення й еволюцію позицій ООН щодо міжнародного тероризму. Виявлено особливості формування та функціонування інституційних механізмів та інструментів протидії терористичним загрозам. Визначено пріоритетні напрямки міжнародного співробітництва з міждержавними регіональними організаціями (на прикладі НАТО, ЄС, ОбСЄ та РЄ). Значну увагу приділено вивченню проблем застосування сили для вирішення міжнародних конфліктів. Проаналізовано порушення прав людини у контексті боротьби проти міжнародного тероризму, які набули нового виміру після подій 11 вересня 2001 р. Встановлено роль і місце України у міжнародній антитерористичній боротьбі під егідою ООН. Досліджено існуючі національні правові й інституційні механізми боротьби проти міжнародного тероризму. Визначено ступінь виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до стандартів ООН у даній сфері. Розроблено рекомендації щодо покращання антитерористичної діяльності в Україні.

© 2007-2019 vbs.com.ua