От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / І.В. Мартиненко; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 21 с. — укp. [N=016097]

Коротко

Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-12 11:55:32
Описание
         Розроблено механізм правового регулювання й організаційного забезпечення криміналістичного дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики, реалізація яких спрямована на забезпечення ефективного використання новітніх технологій у діяльності органів досудового слідства. Проаналізовано етапи становлення теорії криміналістичної ідентифікації, її завдання, засади класифікації об'єктів. Проведено аналітичний огляд наявних методів і засобів дослідження інформації про ознаки зовнішності особи, з'ясовано причини низької якості суб'єктивних портретів розшукуваних. Розглянуто процесуальні аспекти використання науково-технічних засобів у кримінально-процесуальній діяльності, запропоновано відповідне доповнення чинного кримінально-процесуального законодавства України. Розкрито суть поняття інформаційно-аналітичної системи встановлення особи за ознаками зовнішності. Наведено загальні та спеціальні вимоги, яким дана система має відповідати, а також її основні функції, алгоритм роботи та блок-схему. Визначено напрями впровадження досягнень інформаційних технологій під час дослідження інформації про зовнішність особи.
См. также:
 • Криміналістичне дослідження документів із спеціальними засобами захисту

           Розглянуто комплекс теоретичних, методичних і практичних проблем криміналістичного дослідження документів зі спеціальними засобами захисту від підробки. Розглянуто визначення поняття даної категорії документів у науковій літературі. Розкрито зміст поняття засобів захисту та спеціальних засобів захисту, наведено їх класифікацію, розглянуто різні види та складові. Охарактеризовано та класифіковано документи зі спеціальними засобами захисту, розглянуто їх види. Наведено характеристику спеціальних засобів захисту. Розглянуто різні способи повної та часкової підробки документів зі спеціальними засобами захисту, а також підробки або імітації елементів захисту. Визначено особливості проведення комплесного криміналістичного дослідження документів зі спеціальними засобами захисту. На підставі вивчення статистичних даних і матеріалів експертної практики, результатів анкетування експертів-криміналістів та аналізу сучасної судової практики й літературних джерел визначено основні фактори, що провокують підробку документів. Наведено пропозиції щодо експертної профілактики підробки документів зі спеціальними засобами захисту.

 • Криміналістичне дослідження паперових грошей України

           Охарактеризовано реквізити та загальні захисні елементи сучасних паперових гривень Національного банку України (НБУ) всіх зразків (до 2003 р.). Проаналізовано способи повної та часткової підробки гривень, а також підробки або імітації їх елементів захисту. За результатами проведеного узагальнення статистичних даних і матеріалів експертної практики визначено основні причини зростання в нашій країні кількості підробок паперових грошей України та найбільш розповсюджені категорії цього злочину. Науково обгрунтовано комплексність криміналістичного дослідження, розроблено методику та проаналізовано сучасні методи та засоби для його проведення. На підставі результатів анкетування експертів-криміналістів і співробітників правоохоронних органів, а також аналізу сучасної судової практики та літературних джерел визначено шляхи експертної профілактики підробки гривень НБУ. Вивчено особливості організації, використання та оптимізації криміналістичних обліків підроблених паперових грошей України з метою покращення боротьби з підробкою та збутом гривень НБУ.

 • Криміналістичне дослідження замикаючих технічних засобів

           Досліджено проблеми криміналістичної експертизи сучасних замикаючих технічних засобів. Розкрито роль фахівця та спеціальних знань на досудовому та судовому слідстві, уточнено форми їх використання, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення. Оцінено практику експертної криміналістичної профілактики, пов'язаної з несанкціонованим злочинним впливом, зокрема, зломом або відмиканням. Описано конструкції, переглянуто підстави класифікації та запропоновано приблизний тезаурус даних механізмів. Уточнено методику дослідження засобів, що мають складні сувальдні та циліндрові системи запирання.

 • Криміналістичне дослідження підроблених іноземних паперових грошей

  : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / С.Ю. Петряєв; Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1998. — 17 с. — укp. [N=016100]

 • Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики

           Досліджено проблему формування основ інформаційної культури учнів. Виділено етапи формування основ інформаційної культури учнів на уроках інформатики. Використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі створює нові умови інтеграції навчальних дисциплін, інтенсифікації навчального процесу та індивідуалізації навчання. Розроблено систему інтегрованих завдань з інформатики. Виділено структуру завдань, сформовано критерії добору їх змісту. Експериментально перевірено ефективність використання системи інтегрованих міжпредметних завдань з інформатики у поєднанні із іншими методами, прийомами і формами роботи на уроках з метою формування основ інформаційної культури учнів.

 • Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю

           Визначено поняття підпису як засвідчувального знаку певної особи та як одного із основних реквізитів документа, що надає йому юридичної сили. Наведено характерні ознаки підпису (загальна структура, транскрипція, загальний вигляд, ступінь і характер сформованості письмо-рухових навичок). Визначено функції підпису, об'єктивні та суб'єктивні фактори, що впливають на його формування. Розглянуто основні види криміналістичного дослідження підпису: класифікаційні, ідентифікаційні, неідентифікаційні (діагностичні) і ситуаційні. Описано особливості дослідження підписів, виконаних за умов обмеженого зорового контролю. Наведено рекомендації щодо побудови методики експерного дослідження підписів, виконаних за даних умов.

 • Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій

           Розглянуто теоретичні та практичні засади комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій. Проаналізовано особливості формування нового напряму криміналістичних досліджень, конкретизовано періодизацію процесів виникнення та становлення судово-технічної експертизи документів. Систематизовано й обгрунтовано методологічні засади комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій. Визначено сутність поняття предмета, об'єктів, завдань, методів і методики даного виду дослідження документів (в тому числі електронних). Сформульовано процесуальні та криміналістичні правила призначення експертного дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій, а також підготовки об'єктів дослідження. Наведено характеристику процесів, які мають місце у процесі розробки документів електронними засобами та методом друку. Розроблено методику вирішення різних завдань комплексного дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій.

 • Педагогічні умови формування інженерного стилю мислення учнів технічного ліцею засобами інформатики

           Розкрито суть і специфіку формування інженерного стилю мислення учнів технічного ліцею засобами інформатики, проаналізовано роль інформатики у формуванні інженерного стилю мислення старшокласників. Досліджено педагогічні умови формування інженерного стилю мислення старшокласників технічного ліцею: організація інтегрованого процесу цілеспрямованого формування і самоформування інженерного стилю мислення на підставі співробітництва викладача інформатики і старшокласників; забезпечення спрямованості змісту курсу на досягнення цілей загальноосвітньої і допрофесійної інженерної підготовки; включення учнів до системи розв'язання розташованих у раціональній послідовності тренувальних інженерно-технічних задач з використанням комп'ютера.

 • Забезпечення доступу до інформації на компактних оптичних дисках засобами локальної мережі у національній бібліотеці України Iм. В. I. Вернадського

           Аннотацiя автором не представлена.

 • Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики

           Визначено й обгрунтовано роль і механізми реалізації інформатизації в сучасному суспільстві. Розроблено філософську концепцію єдності буття предмета інформатики. Розвинуто концепцію специфіки інформаційної методології, на основі якої здійснено спробу обгрунтування нової загальнонаукової методології. Продемонстровано можливості використання інформаційних методологій у галузях природознавства, гуманітарних та технічних наук.

 • Дослідження проявів нестаціонарності зірок різного віку методами фотометрії і спектрофотометрії

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 [Електронний ресурс] / Н.І. Бондар; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 15 с. — укp.

 • Дослідження пилового хвоста комети Веста 1976 VI методами поверхневої фотометрії

           Спостереження комети Веста було використано для одержання розподілу поверхневої яскравості пилового хвоста. Викладено методики поверхневої фотометрії та врахування редукцій фотометрії. Виконано модельні розрахунки розподілу поверхневої яскравості. Результати розрахунків співставлено з розподілом поверхневої яскравості, одержаним по результатам поверхневої фотометрії. Знайдено основні характеристики сукупності кометних пилових часток у хвості комети Веста. Пилоутворення ядер комети під час активних процесів перевищує звичайне в 10 разів. Кращі результати моделювання одержано для анізотропної моделі викиду пилу. Досліджено, що процес підвищеного виділення пилу тривав близько 8 годин.

 • Дослідження неоднорідностей морської поверхні методами багаточастотного дистанційного радіолокаційного зондування

           Обгрунтовано фізичні принципи, розроблено та експериментально перевірено дистанційні багаточастотні радіолокаційні методи вивчення неоднорідностей морської поверхні, спричинених розлиттям поверхнево-активних речовин (ПАР), неоднорідностей, що виникають у акваторіях потужних морських течій. Доведено переваги багаточастотного радіолокаційного зондування для оцінки параметрів плівок ПАР на морській поверхні, моніторингу найбільш динамічних примежевих зон морських течій та визначення меж течії. Сформульовано вимоги до параметрів багаточастотних радіолокаційних систем для досліджень неоднорідностей морської поверхні, які реалізовані під час створення авіаційного комплексу "МАРС". Розроблено та експериментально перевірено за допомогою комплексу "МАРС" методики багаточастотних радіолокаційних досліджень вказаних неоднорідностей.

 • Дослідження нелінійних явищ у системі гідравлічного випромінювача методами геометричного моделювання

           Досліджено геометричні моделі нелінійної коливальної системи гідравлічного випромінювача за допомогою комплексу методів геометричного моделювання, числового інтегрування, методів спектрального аналізу та методів дослідження детермінованого хаосу. Удосконалено математичну та розроблено геометричну моделі гідравлічного випромінювача, виконано їх комп'ютерну реалізацію. Розроблено пакет прикладних програм для комплексного дослідження системи. Розраховано та побудовано фазопараметричні біфуркаційні діаграми, за якими визначено зони з генерацією різних типів антакторів у фазовому просторі в області керуючих параметрів. Запропоновано шляхи переходу від періодичних до хаотичних режимів. Знайдено зони детермінованого хаосу і визначено типи нелінійностей, що його викликають.

© 2007-2019 vbs.com.ua